intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p2

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p2

 1. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp reset theo. R 8085A 36  C Hình 1.5 : Sô ñoà reset 8085A. * Chaân 37: CLK (Output): - CLK (Clock): ngoõ ra tín hieäu xung clock ñeå cung caáp cho caùc thieát bò khaùc khi coù yeâu caàu. Taàn soá cuûa noù baèng taàn soá ngoõ vaøo chia 2. - Neáu khoâng söû duïng thì chaân naøy ñeå troáng. * Chaân 38: HLDA (Output): - HLDA (Hold Acknowledge): Tín hieäu ngoõ ra cho bieát tín hieäu HOLD ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø vi xöû lyù seõ ôû traïng thaùi HOLD ôû chu kyø xung clock tieáp theo. * Chaân 39: HOLD (Input): - HOLD: nhaän tín hieäu yeâu caàu ngöng boä ñieàu khieån DMA. - Neáu khoâng söû duïng, chaân HOLD noái GND. Toùm laïi, vôùi chaân HOLD vaø HLDA: khi DMA ngöng thì vi xöû lyù laøm vieäc vaø ngöôïc laïi vì DMA keát noái thoâng qua bus. * Chaân 40 – Vcc : Naêng löôïng nguoàn 5V cung caáp cho vi xöû lyù hoaït ñoäng. III. BOÄ NHÔÙ: 1. KHAÙI NIEÄM: Boä nhôù laø caùc vi maïch ñöôïc tích hôïp vôùi maät ñoä cao. Boä nhôù chính laø nôi löu tröõ caùc chöông trình cho vi xöû lyù cuõng nhö löu tröõ caùc keát quaû khi xöû lyù, vì vaäy moïi heä tho áng ñieàu khieån töï ñoäng duøng vi xöû lyù ñeàu phaûi duøng tôùi boä nhôù. 2. HOAÏT ÑOÄNG TOÅNG QUAÙT CUÛA MOÄT BOÄ NHÔÙ: Quaù trình hoaït ñoäng truy xuaát döõ lieäu cuûa boä nhôù ñeàu thoâng qua caùc böôùc sau: - Nhaän ñòa chæ ñeå choïn ñuùng oâ n`ôù caàn truy xuaát. - Nhaän tín hieäu ñieàu khieån, tín hieäu naøy seõ cho pheùp ñoïc hay ghi döõ lieäu töø boä nhôù. - Nhaän döõ lieäu vaøo oâ nhôù khi thöïc hieän chöùc naêng ghi hoaëc gôûi döõ lieäu ra khi thöïc hieän chöùc naêng ñoïc. Caùc ñöôøng döõ lieäu vaøo\ra Caùc ñöôøng GVHD: Nguyeãn Ñìnhaùc ñöôøng C Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng ñieàu khieån ñòa chæ vaøo BOÄ NHÔÙ
 2. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.6 : Sô ñoà moâ taû caùc ñöôøng tín hieäu cuûa boä nhôù. Caùc ñöôøng ñieàu khieån bao goàm ngoõ vaøo Memory Enable vaø ngoõ vaøo Read \Write. Ngoõ vaøo Memory Enable duøng ñeå cho pheùp boä nhôù hoaït ñoäng. Ngoõ vaøo Read \ Write duøng ñeå xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa boä nhôù: ñoïc döõ lieäu ra hay ghi döõ lieäu vaøo. Caùc ñöôøng ñòa chæ vaøo xaùc ñònh ñuùng ñòa chæ oå nhôù caàn truy xuaát. Caùc ñöôøng döõ lieäu duøng ñeå truyeàn döõ lieäu hai chieàu. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 3. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 3. PHAÂN LOAÏI BOÄ NHÔÙ: Boä nhôù ñöôïc phaân thaønh 2 loaïi, moãi loaïi coù cô cheá hoaït ñoäng khaùc nhau nhöng cuøng coù chung chöùc naêng chính laø löu tröõ döõ lieäu. - Boä nhôù chæ ñoïc (ROM – Read Only Memory): trong luùc hoaït ñoäng bình thöôøng, döõ lieäu chæ coù theå ñoïc ra chöù khoâng coù theå ghi vaøo. - Boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân (RAM – Random Access Memory): baát kyø oâ nhôù naøo cuõng deã daøng truy xuaát nhö nhöõng oâ nhôù khaùc töùc laø döõ lieäu coù theå deã daøng ghi v aøo cuõng nhö ñoïc ra. a. Boä nhôù ROM: ROM laø boä nhôù ñöôïc thieát keá cho caùc öùng duïng caàn tyû leä ñoïc döõ lieäu cao. ROM löu tröõ döõ lieäu coá ñònh vaø trong khi hoaït ñoäng bình thöôøng chæ duøng ñeå ñoïc döõ lieäu ra chöù khoâng theå ghi döõ lieäu vaøo ROM. Coù nhieàu loaïi ROM khaùc nhau, döôùi ñaây laø moät soá loaïi ROM thöôøng gaëp : - PROM (Programmable ROM): loaïi ROM naøy chæ coù theå laäp trình ñöôïc moät laàn, sau ñoù khoâng theå xoùa hay naïp laïi ñeå thay ñoåi döõ lieäu. - EPROM (Erasable Programmable ROM): vôùi loaïi ROM naøy, döõ lieäu coù theå xoùa ñi ñeå naïp döõ lieäu môùi ñöôïc. Tuy nhieân, khi caàn thay ñoåi giaù trò cuûa moät oâ nhôù thì khoâng theå chæ xoùa döõ lieäu cuûa oâ nhôù ñoù maø phaûi xoùa heát roài naïp laïi toaøn boä döõ lieäu. Ñeå xoùa döõ lieäu cuûa EPROM phaûi duøng aùnh saùng cöïc tím. Coøn ñeå naïp döõ lieäu cho ROM phaûi duøng maïch naïp cho ROM. Hoï EPROM coù maõ soá 27xxx. - EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM): ñaây laø loaïi ROM caûi tieán töø EPROM. Vôùi loaïi EEPROM naøy coù theå xoùa vaø naïp caùc oâ n`ôù moät caùch ñoäc laäp, khoâng caàn xoùa ñi toaøn boä caùc o â nhôù chöùa chöông trình nhö cuûa EPROM. Hoï EEPROM coù maõ soá 28xxx. Trong thöïc teá, vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån duøng vi xuû lyù, ngöôøi ta thöôøng söû duïng EPROM vì noù coù theå cho pheùp ngöôøi söû duïng naïp vaø xoùa chöông trình nhieàu laàn, ñoàng thôøi tính kinh teá cao (reû vaø deã kieám hôn EEPROM nhieàu laàn). Chính vì vaäy, trong ñeà taøi naøy, nhoùm ñaõ söû duïng EPROM ñeå laøm boä nhôù cho heä thoáng ñieàu khieån cuûa mình. EPROM coù nhieàu loaïi vôùi caùc dung löôïng khaùc nhau. Sau ñaây laø baûng lieät keâ caùc loaïi EPROM. Baûng lieät keâ caùc loaïi EPROM: Teân EPROM Dung löôïng Ngoõ ra Thôøi gian truy xuaát GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 4. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 2707 1 Kbytes 3 traïng thaùi 150 ns 2716 2 Kbytes 3 traïng thaùi 150 ns 2732 4 Kbytes 3 traïng thaùi 250 ns 2764 8 Kbytes 3 traïng thaùi 450 ns 27128 16 Kbytes 3 traïng thaùi 450 ns 27256 32 Kbytes 3 traïng thaùi 450 ns 27512 64 Kbytes 3 traïng thaùi 450 ns Trong ñeà taøi naày, ôû ñaây chæ trình baøy sô ñoà c`aân, sô ñoà logic cuøng baûng traïng thaùi cuûa vi maïch 2764: Vpp A0 Vcc D0 28 1 A12 PGM\ A1 27 2 A7 NC 26 3 A6 A8 25 4 A5 A9 24 5 A4 A11 23 6 A11 A3 OE \ 22 7 2764 A12 A2 2764 A10 D7 21 8 A1 CE\ 20 9 A0 D7 CE\ 19 10 D0 D6 18 11 OE\ D1 D5 17 12 PGM\ D2 D4 16 13 Vpp G ND D3 14 15 Hình 1.7 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa vi maïch 2764 Baûng traïng thaùi cuûa vi maïch 2764: Mode CE\ OE\ PGM\ VPP VCC Output Read VIL VIL VIH VCC VCC Dout Stand by VIH x x VCC VCC High Z Program VIL x VIL VPP VCC Din Program verify VIL VIL VIH VPP VCC Dout Program Inhibit VIH x x VPP VCC High Z b. Boä nhôù RAM: Boä nhôù RAM laø boä nhôù thay ñoåi, baát kyø oâ nhôù naøo cuõng coù theå truy xuaát deã daøng vaø thôøi gian truy xuaát cuûa caùc oâ nhôù laø nhö nhau. Khaùc vôùi boä nhôù GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 5. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp ROM, döõ lieäu trong RAM seõ maát ñi khi nguoàn ñieän cung caáp bò maát. Tuy vaäy ngöôøi ta khaéc phuïc ñieàu naøy baèng caùch söû duïng nguoàn pin ñeå “nuoâi” RAM. RAM thöôøng ñöôïc duøng trong caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng ñeå löu tröõ döõ lieäu taïm thôøi chöông trình hay caùc döõ lieäu. Do noäi dung döõ lieäu trong RAM thöôøng thay ñoåi lieân tuïc trong quaù trình hoaït ñoäng neân yeâu caàu chu kyø ñoïc vaø ghi cuûa RAM phaûi nhanh ñeå khoâng laøm aûnh höôûng ñeán toác ñoä cuûa caû heä thoáng. Cuõng nhö boä nhôù ROM, boä nhôù RAM cuõng duøng thanh ghi ñeå löu tröõ döõ lieäu, moãi thanh ghi löu tröõ moät döõ lieäu vaø chæ töông öùng vôùi moät ñòa chæ duy nhaát. Khaùc vôùi boä nhôù ROM, boä nhôù RAM coøn coù ñöôøng ñieàu khieån cho pheùp ghi hoaëc ñoïc döõ lieäu : R\W. Boä nhôù RAM ñöôïc chia laøm hai loaïi: SRAM vaø DRAM. - SRAM (Static RAM) coøn goïi laø RAM tónh. Ñaây laø loaïi RAM löu tröõ döõ lieäu cho ñeán khi naøo nguoàn nuoâi khoâng coøn. SRAM thöïc chaát laø nhöõng Flip – Flop (FF), trong ñoù moãi FF laø moät phaàn töû nhôù ñaïi dieän cho moät bit. - DRAM (Dynamic RAM) coøn goïi laø RAM ñoäng. Ñaây laø loaïi RAM phaûi luoân ñöôïc laøm “töôi” töùc laø phaûi naïp laïi döõ lieäu cho RAM trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, neáu khoâng RAM seõ bò maát döõ lieäu. Trong khi laøm töôi RAM, oâ nhôù ñoù khoâng ñöôïc pheùp truy xuaát. Trong ñeà taøi naøy, nhoùm chæ söû duïng SRAM: 6264 neân ôû ñaây chæ trình baøy sô ñoà chaân, sô ñoà logic vaø baûng traïng thaùi cuûa SRAM naøy. NC A0 Vcc D0 28 1 A12 WR\ A1 27 2 A7 CS 26 3 A6 A8 25 4 A5 A9 24 5 A4 A11 23 6 A11 A3 OE \ 22 7 6264 A12 A2 6264 A10 D7 21 8 A1 CS\ 20 9 A0 D7 CS\ 19 10 D0 D6 18 11 OE\ D1 D5 17 12 WR \ D2 D4 16 13 CS GND D3 15 14 Hình 1.8 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa vi maïch 6264 Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa vi maïch 6264: Mode WR \ CS\ CS OE\ Output Not select x H x X High Z GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 6. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Not select x x L X High Z Output Disable H L H H High Z Read H L H L Dout Write L L H H Din GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 7. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp IV. KEÁT NOÁI BOÄ NHÔÙ VÔÙI VI XÖÛ LYÙ: Boä nhôù coù vai troø raát quan troïng trong heä thoáng vi xöû lyù, hoaït ñoäng cuûa boä nhôù gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng cuûa vi xöû lyù, laø nôi löu tröõ döõ lieäu ñeå vi xöû lyù xöû lyù. do ñoù boä nhôù luoân hieän dieän trong heä thoáng vi xöû lyù vaø khi söû duïng phaûi tieán haønh keát noái. Boä nhôù bao goàm caû ROM vaø RAM, chuùng lieân heä vôùi nhau vaø ñôïc keát noái vôùi vi xöû lyù thoâng qua caùc bus: bus döõ lieäu, bus ñòa chæ, vaø bus ñieàu khieån. Sô ñoà keát noái ñöôïc trình baøy ôû daïng khoái sau: Trong heä thoáng coù theå coù moät ROM moät RAM hoaëc soá löôïng ROM vaø RAM nhieàu hôn nöõa, vieäc boä nhôù ñöôïc truy xuaát hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo söï ñieàu khieån cuûa vi xöû lyù thoâng qua 1 IC giaûi maõ 74LS138. Bus ñòa chæ Vi Boä nhôù Boä nhôù xöû ROM RAM lyù Bus döõ lieäu Bus ñieàu khieån Hình 1.8 : Sô ñoà khoái keát noái giöõa boä nhôù vôùi vi xöû lyù Trong heä thoáng coù theå coù moät ROM moät RAM hoaëc soá löôïng ROM vaø RAM nhieàu hôn nöõa. Vieäc boä nhôù ñöôïc truy xuaát hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo söï ñieàu khieån cuûa vi xöû lyù thoâng qua 1 IC giaûi maõ 74LS138. Khi thieát keá vaán ñeà quan taâm ñaàu tieân ñoù laø khaû naêng truy xuaát boä nhôù cuûa vi xöû lyù, keá ñeán laø dung löôïng cuûa boä nhôù caàn söû duïng. Trong thöïc teá, boä nhôù coù nhieàu dung löôïng khaùc nhau (2K, 4K, 8K… ), nhaèm phuïc vuï cho vieäc thieát keá ñoà aùn naøy nhoùm thöïc hieän löïa choïn boä nhôù coù dung löôïng 8Kbyte ñoù laø vi maïch nhôù 2764 vaø 6264. V. VAÁN ÑEÀ GIAÛI MAÕ CHO BOÄ NHÔÙ : Vôùi moãi boä nhôù (1EPROM hay 1 RAM) ñeå vi xöû lyù coù theå truy xuaát heát 8 Kbyte boä nhôù thì phaûi tieán haønh keát noái 13 ñöôøng ñòa chæ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 cuûa vi xöû lyù ñeán 13 ñöôøng ñòa chæ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 cuûa boä nhôù. do ñoù taát caû 13 ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM vaø RAM ñeàu ñöôïc noái vôùi 13 ñöôøng ñòa chæ cuûa vi xöû lyù. ñeå truyeàn ñöôïc tín hieäu vôùi nhau thì caùc ñöôøng döõ lieäu D7 – D0 cuûa vi xöû lyù cuõng phaûi ñöôïc keát noái vôùi caùc ñöôøng döõ lieäu D7 – D0 cuûa töøng boä nhôù. Ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån RD\ cuûa vi xöû lyù ñöôïc keát noái vôùi ngoõ vaøo OE\ cuûa EPROM vaø RAM. Neáu chæ nhö vaäy thì khi vi xöû lyù gôûi moät ñòa chæ ra ñeå truy xuaát thì caùc boä nhôù ñeàu nhaän ñöôïc ñòa chæ naøy vaø seõ cuøng gôûi döõ laeäu ra hoaëc cuøng nhaän döõ lieäu vaøo. Nhö vaäy döõ lieäu maø vi xöû lyù nhaän ñöôïc seõ khoâng bieát cuûa oâ nhôù naøo. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø baèng caùch GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 8. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp naøo ñeå vi xöû lyù truy xuaát chính xaùc töøng oâ nhôù yeâu caàu. Coâng vieäc naøy ñöôïc giaói quye át baèng caùch thieát keá theâm phaàn giaûi maõ ñòa chæ ñeå cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp boä nhôù naøo hoaït ñoäng. Rieâng ñoái vôùi boä nhôù RAM vì RAM laø boä nhôù ñoïc – ghi neân phaûi noái theâm ñöôøng WR\ cuûa vi xöû lyù tôùi ñöôøng WR\ cuûa RAM. Sô ñoà maïch giaûi maõ boä nhôù: A13 A O0\ ñeán CE\ cuûa EPROM A14 O1\ ñeán CS\ cuûa RAM B O2\ A15 C O3\ O4\ E3 O5\ E 1\ O6\ E 2\ O7\ Hình 1.10 : Sô ñoà maïch giaûi maõ boä nhôù GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 9. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp GIÔÙI THIEÄU TAÄP LEÄNH CUÛA VI XÖÛ CHÖÔNG II: LYÙ 8085 I. NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN 8 BIT: 1. Leänh truyeàn döõ lieäu giöõa caùc thanh ghi: + Cuù phaùp: MOV d, s  s (source): töôïng tröng cho caùc thanh ghi phaùt.  d (destination): töôïng tröng cho thanh nhaän. + Maõ ñoái töôïng: 0 1d dd ss s + Caùc bit ddd vaø sss tra ôû BAÛNG 2.1 cuoái taäp leänh. + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung thanh ghi s vaøo thanh ghi d, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). 2. Leänh chuyeån döõ lieäu thanh ghi vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MOV M, s 3. Leänh chuyeån döõ lieäu töø oâ nhôù vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MOV d, M 4. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ liieäu 8 bit vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MVI d, D8 5. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ lieäu 8 bit vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MVI M, D8 II. NHOÙM LEÄNH TAÊNG GIAÛM 8 BIT: 1. Leänh taêng noäi dung thanh ghi: + Cuù phaùp: INR d 0 0 d d d 1 0 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: Leänh naøy taêng noäi dung thanh ghi leân moät ñôn vò. + Leänh naày chieám 1 byte , soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi tröø bit Cy khoâng aûnh höôûng. (Töôïng töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh giaûm noäi dung thanh ghi: Cuù phaùp: DCR d 3. Leänh taêng noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: INR M 4. Leänh giaûm noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: DCR M III. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ THANH GHI GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 10. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 1. Leänh coäng thanh ghi: + Cuù phaùp: ADD s + Maõ ñoái töôïng: 1 00 00 s ss + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s, keát quaû chöùa trong thanh ghi A , noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naøy aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC s + Maõ ñoái töôïng: 100 01 s ss + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø thanh ghi: Cuù phaùp: SUB s 4. Leänh tröø thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB s 5. Leänh and vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ANA s 6. Leänh Ex-or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: XRA s 7. Leänh or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ORA s 8. Leänh so saùnh vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: CMP s IV. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA OÂ NHÔÙ VÔÙI THANH GHI A: 1. Leänh coäng vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp: ADD M 1 0 0 0 0 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC M 1 0 0 0 1 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 11. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chöùa 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: SUB M 4. Leänh tröø oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB M 5. Leänh and vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ANA M 6. Leänh Ex-or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: XRA M 7. Leänh or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ORA M 8. Leänh so saùnh vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: CMP M V. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ DÖÕ LIEÄU 8 BIT: 1. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: + Cuù phaùp: ADI D8 11 00 0 1 10 + Maõ ñoái töôïng: Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ACI D8 + Maõ ñoái töôïng: 1 1 0 0 1 1 1 0 Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ) 3. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: SUI D8 4. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBI D8 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 12. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 5. Leänh and töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ANI D8 6. Leänh Ex-or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: XRI D8 7. Leänh or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ORI D8 8. Leänh so saùnh töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: CPI D8 VI. NHOÙM LEÄNH NAÏP TÖÙC THÔØI CAËP THANH GHI: 1. Leäänh naïp caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LXI B, D16 00 00000 1 + Maõ ñoái töôïng: 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: döõ lieäu 16 bit D16 ñöôïc naïp vaøo caëp thanh ghi BC. + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh naïp caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: LXI D, D16 3. Leänh naïp caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: LXI H, D16 4. Leänh naïp caëp thanh ghi SP: Cuù phaùp: LXI SP, D16 VII. NHOÙM LEÄNH PUSH: 1. Leänh caát caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: PUSH B +Maõ ñoái töôïng: 1 10 0010 +YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc copy vaøo ngaên xeáp. Noäi dung thanh ghi B ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-1), thanh ghi C ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-2), noäi dung thanh ghi SP giaûm ñi 2. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kì xung clock =12. +Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh caát caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: PUSH D 3. Leänh caát caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: PUSH H GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2