intTypePromotion=1

Giáo trình Thiết kế, cắt, may thời trang áo sơmi, quần âu, váy - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ: Ochuong_999 Ochuong_999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
6
lượt xem
0
download

Giáo trình Thiết kế, cắt, may thời trang áo sơmi, quần âu, váy - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Thiết kế, cắt, may thời trang áo sơmi, quần âu, váy gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kỹ thuật cắt may tạo sản phẩm thời trang, Thiết kế, cắt, may áo sơ mi nam dài tay cổ đứng; Thiết kế, cắt, may áo bu dông nam ngắn tay; Thiết kế, cắt, may áo sơ mi nữ dáng bó sát, cổ lá sen; Thiết kế, cắt, may áo sơ mi tay bồng, ngắn tay;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết kế, cắt, may thời trang áo sơmi, quần âu, váy - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIÁO TRÌNH Mô đun Thiết kế, cắt,May Thời trang áo sơmi, quần âu, vay  NGHỀ May Thời Trang  TRÌNH ĐỘ Trung cấp nghề  Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ­CĐN…   ngày…….tháng….năm ......... …………........... của Hiệu trưởng trường Cao   đẳng nghề tỉnh BR ­ VT Hình minh họa  (tùy thuộc vào từng môn học lựa chọn hình minh họa cho thích hợp)
 2. Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2015 CHƯƠNG I : KY THUÂT CĂT MAY TAO SAN PHÂM TH ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ỜI TRANG  PHÂN I: CAC DANG AO  ̀ ́ ̣ ́ Bài 1: Thiết kế, cắt, may áo sơ mi nam dài tay cổ đứng  I. Cach đo  ́ 1. Dai ao (Da): Đo t ̀ ́ ừ chân cô sau đên ngang mông (tuy y)  ̉ ́ ̀ ́ 2. Ngang vai (Nv): Đo tư đâu vai trai sang đâu vai phai  ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ 3. Ha eo (He): Đo tư gi ̀ ưa vai qua hông ng ̃ ực đên trên eo 2 đên 3cm  ́ ́ ̉ 4. Vong cô (Vc): Đo t ̀ ư sat quanh chân cô  ̀ ́ ̉ 5. Vong ng ̀ ực (Vn): đo quanh ngực nơi nở nhât  ́ 6. Vong nach (nN): Đo v ̀ ́ ừa sat quanh nach qua đâu vai  ́ ́ ̀ 7. Vong mông (vm): Đo quanh vong mông n ̀ ̀ ơi nở nhât  ́ Sô đo mâu: Da = 60cm ; Nv = 36cm ; He = 36cm ; Vc = 32cm ; Vn = 80cm ; ́ ̃   nV = 34 cm ; Vm = 88cm.  II. Cach tinh vai  ́ ́ ̉ ̉ ̉ 1. Khô vai 0,9m  + 2 (dai ao + lai + đ ̀ ́ ường may) (lai + đường may = 5cm ̉ ̉ 2. Khô vai 1,2m  (dai ao + 5cm)  ̀ ́ ̉ ̉ 3. Khô vai 1,6m  + dai ao + 5cm  ̀ ́ * Lưu y: Cach tinh trên chi đung cho ao căn ban. Chiêu dai vai con tuy ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀  ̣ ̉ ́ thuôc vao kiêu ao.  ̀ III. Cach ve  ́ ̃ a. Xêp vai:  ́ ̉ ­ Gấp lai biên vải trùng nhau, bề mặt vải úp vào trong, biên vải hướng về  ́ ươi căt.  phia ng ̀ ́ ­ Tư biên đo vao 3,5cm lam đinh, 1,5cm lam phân gai nut. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ̉ ­ Ve cô phia tay phai, lai phia tay trai. ́ ́
 3. b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = số đo dài áo ­ 2cm (chồm vai) = 60cm ­ 2cm ­ 58 cm  2. AI : Hạ eo : số đo hạ eo ­2cm = 36 ­ 2 = 34 cm  3. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ = 2/10 cổ ­ 1 = (2/10 x 32) ­ 1cm = 5,4cm + AF : Hạ cổ = 2/10 cổ ­ 1 = (2/10 x 32) ­ 1 cm = 5,4cm 4. Vẽ sườn vai : + AD : Ngang vai (Nv) : = 36/2 ­ 1 = 17cm = vai/2 ­ 1 + DD1 : Hạ vai : vai/10 + 0,5cm = 34/10 + 0,5cm ~ 4 cm Vai ngang = vai/10 Vai xuôi = vai/10 + 1cm  5. Vẽ nách áo:  + D1H : Hạ nách = vN/2 ­ 2cm : 34/2 ­ 2 = 15cm ­ CC1 : Ngang ngực : ngực 14 + 3cm = 80/4 + 3 ­ 23 cm + HH1 :Vào nách = 2cm + Chia H1D1 làm 2 phần bằng nhau, L : trung điểm của D1H1 + Nối LC1. Chia LC1 lam 2 ph ̀ ần bằng nhau, K : trung điểm của C1L. ́ 1. Chia làm 3 phần bằng nhau. Ta có O, O1. + Nôi LC + Đanh cong vòng nách C ́ 1OLD1 6. BB1 : Ngang mông = mông/4 + 3cm = 88/4 + 3cm = 25 cm 7. Vẽ sườn áo : + B1B’1 : Giảm sườn : 1 cm * Nếu thân suôn thì nối C1B’1. Nếu đánh eo thì C1I1B’1 8. Vẽ lai : + BB’ : Sa vạt (trôn) ­ 1cm Người ươn ng ̃ ực, bung to sa 3cm ̣ Ngươi l ̀ ưng tôm, gu l ̀ ưng: không sa vat tr ̣ ươc ma sa vat sau = 1­2cm  ́ ̀ ̣ c. Cách cắt : ­ Gấp 3,5cm đinh vào rối mới cắt. ­ Cổ chưa 0,5cm đ ̀ ường may (nêu vi ́ ền giẹp), cắt sát (nết viền tron) ̀ ­ Sườn vai chưa 1,5 cm   ̀
 4. ­ Vòng nach ch ́ ưa 0,5cm (n ̀ ếu viên gi ̀ ẹp), cắt sát (nết viền tròn) ­ Sươn áo ch ̀ ừa 2cm  ­ Lai chưa 1­2 cm ̀ 2. Thân sau : a. Xếp vải : ­ Câp đôi v ́ ải lại, măt phai úp vào trong, t ̣ ̉ ừ mép vải do vào đường gấp đôi   băng ngang mông + 2cm đ ̀ ường may = (mông/4 + 3cm) + 2cm = (88/4 +3) + 2  = 27cm  Đường gâp đôi quay vê phia ng ́ ̀ ́ ười căt  ́ ̉ ́ ̃ ́ ̉ ­ Cô ao ve phia tay phai, lai ao phia tay trai. ́ ́ ́ b. Cach ve: ́ ̃ ̣ Đăt thân trươc lên phân vai đê ve thân sau cho nêp gâp đôi trung v ́ ̀ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̀ ơi đ ́ ường   ̀ ́ ̉ gai nut cua thân trước. 1. ab: Dai ao =  sô đo dai ao + 2cm chôm vai = 60 + 2 = 62cm  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ 2. ai: Ha eo = ha eo + 2cm = 36cm + 2 = 38cm  ̃ ̉ 3. Ve cô  ̀ ̉ ̉ + ae : vao cô = 2/10 cô = 2/10 x 32 = 6,4cm  ̣ ̉ ̉ + af :  Ha cô = 1/10 cô = 32/10 = 3,2cm  ̃ ươn vai:  4. Ve s ̀ + ad: Ngang vai = vai/2 +1cm = 34/2 + 1 = 18cm  ̣ + dd1: Ha vai: vai/10 + 0,5cm = 34/10 + 0,5cm ~ 4cm  5. Ve nach  ̃ ́ ̣ ́ + d1h : ha nach = nV/2 +2 cm = 34/2 + 2 = 19cm  + cc1: Ngang ngực= ngang ngực trươc = 23cm  ́ + hh1: Vao nach = 1cm  ̀ ́ 6. bb: Ngang hông = ngang mông trươc = 25cm  ́ ̃ ươn ao: Giam s 7. Ve s ̀ ́ ̉ ươn = 1cm (ve giông nh ̀ ̃ ́ ư thân trước)  ̣ 8. Ve lai: Thân sau không sa vat. ̃ c. Cach căt  ́ ́ Chưa đ ̀ ường may giông thân tr ́ ước  3. Nep viên vong cô – vong nach ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ Co thê viên giep hoăc tron (xem bai cac kiêu viên)  ̀ ̀ ́ ̀
 5. IV. Quy trinh may  ̀ ́ ường sườn vai  1. Rap đ ̀ ̉ ́ 2. Viên cô ao  ́ ường sườn thân  3. Rap đ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ừ 17 đên 20cm, khoang 4. Lên lai, lam khuy, kêt nut (nut cuôi cach lai ao t ̀ ́ ̉   ́ ́ ́ ̉ cach cac nut khoang 9 đên 11cm)  ́ Câu hoi:  ̉ ́ ữ căn ban không tay?  1. Cach đo ao n ́ ̉ ̉ ́ ư căn ban không tay 2. Cach tinh vai ao n ́ ́ ̃ ̉ 3. Cach ve, căt thân tr ́ ̃ ́ ước, thân sau ao n ́ ữ căn ban không tay ̉ ́ ư căn ban không tay?  4. Quy trinh may ao n ̀ ̃ ̉ Bài 2: Thiết kế, cắt, may áo bu dông nam ngắn tay  I. Cách đo : 1. Dài áo (Da) : Đo từ chân cổ sau đến ngang mông (tùy ý) 2. Ngang vai (Nv) : Đo từ dầu vai trái sang đầu vai phải . 3. Dài tay (Dt) : Đo từ dầu vai xuống cánh tay (tùy ý)  4. Cửa tay (Ct) : Đo độ dài tay đến đâu, vòng thước dây đo quanh cửa tay   ngang đo ́ 5. Hạ eo (He) : Đo từ giữa vai qua hông ngực đến trên eo 2 đến 3 cm 6. Vòng cổ (Vc) : Đo vừa sát quanh chân cổ 7. Vòng ngực (Vn) : Đo quanh ngực nơi nở nhất.  8. Vòng mông (Vm) : Đo quanh vòng mông nơi nở nhất  * Số đo mẫu : Da = 60cm ; Nv ­ 36cm ; Dt = 50cm (24cm ) ; Ct = 24cm ;   He = 36cm ;Vc = 32cm ; Vn = 80cm ;Vm = 88cm II. Cach tinh vai:  ́ ́ ̉ 1. Khô vai 0,9m  ̉ ̉ + Tay ngăn : 2 (dài áo + lai + đ ́ ường may) (lai + đường may = 5cm ) + Tay dài : 2 (dài áo + 5cm ) + (dài tay+ 5cm ) 2. Khổ vai 1,2m : ̉ (dài áo+ 5cm )+(dài tay+5cm ) 3. Khổ vai 1,6m ̉
 6. + Tay ngắn : dài áo + 5cm  + Tay dài : 2 (dài tay + 5cm ) * Lưu ý : Cách tính trên chỉ  đúng cho áo căn bản. Chiều dài vải còn tùy   thuộc vào kiểu áo. III. Cach v ́ ẽ  1. Thân trước : a. Xếp vải : Gấp lai biên vải trừng nhau, bề mặt vải úp vào trong, biên vải hương v ́ ề  phía ngươi căt.  ̀ ́ ­ Tư biên do vào 3,5cm làm đinh, 1,5cm làm ph ̀ ần gài nutu1  ­ Vẽ cổ phía tay phải, lai phía tay trái ̣ b. Cách vẽ : 1. AB : Dài áo = sổ đo dài áo ­ 2cm (chồm vai) = 60cm ­ 2cm = 58 cm 2. AC : Hạ ngực : ngực/4 + 1 đên 2cm = 80/4 + l = 21 cm ́ 3. AI : Hạ eo : số đo hạ eo ­2cm = 36 ­ 2 = 34 cm 4. Vẽ cổ : + AE : Vào cổ ­ 2/10 cổ ­1­ (2/10 x 32) ­ 1cm = 5,4cm + AF : Hạ cổ = 2/10 cổ ­1 = (2/10 x 32) ­1cm = 5,4cm 5. Vẽ sườn vai : + AD : Ngang vai (Nv) : = Vai/2 ­ 1 cm = 36/2 ­ 1 = 17 cm + DD1 : Hạ vai : vai/10 + 0,5cm = 36/10 + 0,5 = 4 cm Vai ngang = vai/10 Vai xuôi = vai/10 + 1cm 6. Vẽ nách áo:  + CC1 : Ngang ngực ­ ngực /4 + 3cm = 80/4 + 3 ­ 23 cm  + HHI : Vào nách = 2cm . + Chia H1D1 lam 2 ph ̀ ần bằng nhau, L : trung điểm của D1H1 + Nối LC1. Chia LC1 lam 2 ph ̀ ần bằng nhau, K : trung điểm của C1L: + Nối KH1. Chia lam 3 ph ̀ ần bằng nhau. Ta cố O, O1. + Đanh cong vòng nách C ́ 1OLD1 7. Vẽ eo : + II1 : Ngang eo = ngang ngực ­ 2cm = 23­ 2 = 21 cm
 7. 8. BB1 :Ngang lưng = mông/4 + 3cm = 88/4 + 3cm = 25 cm 9. Vẽ sườn áo : + B1 B’1 :Giảm sươn; 1cm ̀ * Nêu thân s ́ ườn thì nối C1B’1. Nếu đánh eo thì C1I1B’1 10. Vẽ lai : + BB’ : Sa vạt (trôn) = 2cm Người ưỡn ngực , bụng to sa 3cm Người lưng tôm, gù lưng : không sa vạt trước mà sa vạt sau ­ 1­ 2 cm c. Cách cắt : ­ Gấp 3,5cm đinh vào rồi mới cắt. ­ Cổ chừa 0,5cm đường may ­ Sườn vai chừa 1,5 cm ­ Vòng nách chừa 1cm ­ Sườn áo chừa 2cm ­ Lai chừa 1 ­ 2 cm 2. Thân sau : a. Xếp vải : Gấp đôi vải lại, mặt phải úp vào trong, từ mép vải đo vào đường gấp dôi  bằng ngang lưng + 2cm đường ngay ­ (mông/4 + 3cm ) + 2cm = (88/4 + 3) + 2   = 27cm Đường gấp đôi quay về phía người cắt. ­ Cổ áo vẽ phía tay phải, lai áo phía tay trái b. Cách vẽ : ̣ Đăt thân trước lên phần vải để vẽ thân sau sao cho nếu gấp đôi trung v ̀ ới   đường gài nút của thân trươc  ́ 1. ab : dài áo ­ Số đo dài áo + 2cm chồm vai = 60 + 2 = 62cm ̣ ực = ngực/4 + 5 đến 6cm = 80/4 + 5 = 25cm 2. ac : ha ng 3. ai : Hạ eo = Hạ eo + 2cm = 36 cn ̃ổ 4. Ve c + ae : Vào cổ = 2/10 cổ =2/10 x 32 = 6,4cm + af : Hạ cổ = l/10 cổ = 32/10 = 3,2 cm 5. Vẽ sườn vai :
 8. + ad : Ngang vai = vai/2 = 36/2 = 18 cm + dd1 : Hạ vai : vai /10 + 0,5cm : 34/10 + 0,5cm ~ 4cm 6. Vẽ nách : + cc1 : Ngang ngực = ngang ngực trươc = 23 cm  ́ + hh1 : Vào nách = 1cm  7. Vẽ eo :  + ii1 : Ngang eo = ngang eo trước = 21 cm  8. bb1 :Ngang mông = ngang mông trước = 24 cm 9. Vẽ sườn áo : + Giảm sươn = 1 cm (v ̀ ẽ giống sươn thân tr ̀ ước) 10: Vẽ lai : Thân sau không sa vạt c. Cách cắt : Chừa đường may giống thân trước 3. Tay áo : a. Xếp vải : ­ Gấp đôi vải lai, m ̣ ặt phải vải vào trong, nếp gấp đôi quay về phía người   cắt  ­ Từ  mép vảí đo vào đường gấp đôi = ngang nách tay + 2cm đương may ̀   (ngang nách tay có 3 cách tính : theo số đo vòng ngực ; theo số đo vòng nách ;  trực tiếp trên thân áo. Ở đây chúng tôi chỉ tính theo cách đo trực tiếp trên thân  sau) Ngang nách tay ­ (hạ nách trước+ hạ nách sau)/2 + 0,5 đến 1 cm (hạ nách = hạ ngực ­ hạ vai) ­ Vẽ nách phía tay phải, lai phía tay trái b. Cách vẽ : Tay ngắn hay tay dài đều vẽ giống nhau, chỉ khác ô số đo dài tay. 1. AB : Dài tay = số đo dài tay = 50cm (24cm ) 2. AC : Ngang nách tay = (hạ  nách trươc + h ́ ạ  nách sau)/2 + 0,5 đến   1cm = 19 + 0,5cm = 19,5cm  3. Chéo nách tay (dùng thươc dây đo trên v ́ ải vòng cong nách trước và   vòng cong nách sau, sau đó chia đôi) + AD : Chéo nách = (cong nách trươc + cong nách sau)/2 = (21+24)/2 = ́   22,5cm
 9. 4. Vẽ nách tay : Chia lam b ̀ ốn phần bằng nhau + Vẽ  nách trươc t ́ ừ D, đánh lom 0,5cm t ̃ ại E, đánh lồi 1,5cm tại G,   điểm uốn là trung điểm F chéo nách, đầu vai lên 2cm tại A1, đến A  + Vẽ  nách sau : Đanh l ́ ượn theo nách trươc nh ́ ưng  ở  phần giữa H thì   cách điểm uốn thân trước (F) =1cm 5. BB1 : Cửa tay = l/2 số đo cửa tay + 2 đến 4cm = 24/2 + 3 = 15 cm ̃ ươn tay : 6. Ve s ̀ + Giảm sườn = 1,5cm đến 2cm  Tay ngắn vẽ thẳng sườn tay Tay dài : ở giữa đanh lõm 2cm ́ 7. Vẽ lai tay : c. Cách cắt : ­ Căt hai tay  ́ ­ Vòng nách chừa 1cm (cắt vòng nách thân sau trước sau đó gọt lại vòng  nách thân trươc) ́ ­ Sươn tay ch ̀ ừa 1,5 đến 2 cm ­ Lai chừa 1,5 đên 2 cm ́ IV. Qui trinh may : ̀ 1. Ráp đường sườn vai.  2. Viền cổ áo  3. Ráp dường sườn thân  4. Lên lai tay, ráp đường sườn tay  5. Ráp tay vào thân áo 6. Lên lai, lam khuy, k ̀ ết nút (nút cuối nách lai áo từ 17 đên 20 cm , kho ́ ảng   cách các nút khoảng 9 đên 11 cm ) ́ Câu hỏi 1. Cách đo áo nữ căn bản tay ráp ?  2. Cách tính vải áo nữ căn bản tay ráp ?  3. Cách vẽ ­ căt thân tr ́ ươc – thân sau áo n ́ ữ căn bản tay ráp ? 4. Cách vẽ ­ cắt tay ráp thường (ngắn­ dài) ? 5. Qui trình may áo nữ căn bản lay ráp ?
 10. Bài 3: Thiết kế, cắt, may áo sơ mi nữ dáng bó sát, cổ lá sen I. Cách đo : 1. Dai ao (Da): Đo t ̀ ́ ừ chân cô sau đên nang mông (tuy y)  ̉ ́ ̀ ́ 2. Ngang vai (Nv): Đo tư đâu vai trai sang đâu vai phai  ̀ ̀ ́ ̀ ̉ 3. Dai tay (Dt): Đo t ̀ ư đâu vai đên canh tay (tuy y)  ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ 4. Vong cô: Đo t ̀ ư sat quanh chân cô  ̀ ́ ̉ 5. Vong ng ̀ ực (Vn): Đo quanh ngực nơi nở nhât.  ́ 6. Vong mông (Vm): Đo quanh mông n ̀ ơi nở nhât.  ́ * Sô đo mâu: Da = 60cm ; Vn = 30cm ; Dt = 10cm (30cm); Vc = 32cm; Vn ́ ̃   = 80cm ; Vm : 88cm. II. Cach tinh vai:  ́ ́ ̉ ̉ ̉ 1. Khô vai 0,9m = 2 (dai ao + lai + đ ̀ ́ ường may) (lai + đường may = 5cm)  ̉ ̉ 2. Khô vai 1,2m = 2 (dai ao + 5cm) ̀ ́ ̉ ̉ 3. Khô vai 1,6m = dai ao + 5cm  ̀ ́ Lưu y: Cach tinh trên chi đung 1 cach t ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ương đôi. Chiêu dai vai con tuy ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀  ̣ thuôc vao vong mông, dai tay. ̀ ̀ ̀ III. Cach ve:  ́ ̃ 1. Thân trươc  ́ a. Xêp vai ́ ̉ :  ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ­ Gâp đôi vai lai, măt phai vai vao trong, đ ́ ường gâp đôi quay vê ng ́ ̀ ười căt. ́ ­ Từ mep vai đo vao đ ́ ̉ ̀ ường gâp đông băng dai tay +1/2 ngang vai + 2cm ́ ̀ ̀   đương may = 10 + 34/2 + 2 = 29cm  ̀ ̃ ̉ ́ ̉ ­ Ve cô phia tay phai, lai phia tay trai. ́ ́ b. Cach ve ́ ̃ 1. AB: Dai ao = sô đo dai ao = 60cm  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ực = ngực/4 + 1 ­> 2cm = 80/4 + 2 = 22cm  2. AC: ha ng 3. AD: Ngang vai = vai/2 = 34/2 \ 17cm  ̣ 4. DD1 : Ha vai = vai / 10 – 1cm = 34/2 – 1 = 2,4cm  ̃ ̉ 5. Ve cô  ̀ ̉ ̉ ­ AE: Vao cô = 2/10 cô = 2/10 x 32 = 6,4cm  ̣ ̉ ̉ ­ AE: Ha cô = 2/10 cô = 2/10 x 32 = 6,4cm 
 11. ̣ ̉ ̀ ̉ ­ EE1: Rông cô = vao cô + 4 ­> 5cm = 6,4 + 5 = 11,4cm  ̉ ̣ ̉ ­ EE1: Sau cô = ha cô + 1cm = 6,4cm + 1 = 7,4cm  6. D1G: Dai tay = Sô đo dai tay = 10 (cm)  ̀ ́ ̀ 7. GH: Cửa tay = tuy y = 14 ­> 17cm  ̀ ́ 8. CC1: Ngang ngực : ngực /4 + 4 ­> 5cm = 88/4 + 4 = 24cm  9. Ngang mông = mông /4 + 4 ­> 5cm = 88/4 + 4 = 26cm  10. Ve lai  ̃ ̉ ươn = 1 ­> 2 cm + B1B’1 : Giam s ̀ ̣ + BB’ : Sa trôn (vat) = 1cm  c. Cach căt  ́ ́ ̉ ừa 0,5cm đường may ­ Vong cô ch ̀ ­ Sươn vai + tay ch ̀ ưa 1,5cm ̀ ­ Cửa tay chưa 1,5cm  ̀ ­ Sươn thân ch ̀ ừa 1,5cm  ­ Lai chưa 1,5cm  ̀ 2. Thân sau:  a. Xêp vai ́ ̉   Giông thân tr ́ ươć b. Cach ve  ́ ̃ ̃ ̉ 1. Ve cô:  ̣ ̉ + af : Ha cô = 2cm  ̣ ̉ ̀ ̉ + ee1 : Rông cô – vao cô + 5 ­> 6cm = 6,4 + 6 = 12,4cm  ̉ ̣ ̉ + ff1: Sâu cô = ha cô + 2cm = 2 + 2 = 4cm  2. d1g : dai tay = băng sô đo dai tay = 10cm (30cm  ̀ ̀ ́ ̀ c. Cach căt  ́ ́ Giông thân tr ́ ươć 3. Nep viên (giep)  ̣ ̀ ̣ Ve va căt theo đ ̃ ̀ ́ ường con vong cô, bang viên rông 3,5cm  ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ IV. Quy trinh may:  ̀ ́ ường sườn vai liên tay 1. Rap đ ̀ ̀ ̉ ́ 2. Viên cô ao
 12. ́ ươn thân liên s 3. Lên lai tay – Rao s ̀ ̀ ườn tay  4. Lên lai  Câu hoi:  ̉ ̃ ́ ́ ̉ 1. Cach ve – căt ao cô thuyên tay liên ngăn ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ 2. Cach đo – quy trinh ao cô thuyên tay liên  ̀ ̀ Bài 4: Thiết kế, cắt, may áo sơ mi tay bồng, ngắn tay  I. Cach đo:  ́ 1. Dài ao : Đo t ́ ừ Chân cổ sau đến ngang mông (tùy ý) + Vạt bầu : dài áo + 10  => 15 cm 2. Ngang vai (Nv) : Đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải (nêu vai s ́ ệ + 2 =>   4cm ) 3. Dài tay (Dt) : Đo tư đ ̀ ầu vai đến trên cùi chỏ ( tùy ý) 4. Vòng cổ (Vc) : Đo vừa sát quanh chân cổ ; 5. Vòng ngực (Vn) : Đo quanh ngực nơi nở nhất 6. Vòng mông (Vm) : Đo quanh mông nơi nở nhất  * Số đo mẫu : ( 65­38­28­32­80­88) cm II. Cách tính vải : * Khổ vải 0,9m = 2( dài áo + lai+ đường may) (lai + đường may =5 cm ) * Khổ vải 1,2m  + Mông  88cm = 2(dài áo+ 5cm )  * Khổ vải 1,6m = dài áo + 5cm III. Cách vẽ : 1. Thân trước: a. Xếp vải  ̉ ­ Gâp hai bên vai trung nhau, b ́ ề mặt úp vào trong, biên vải hướng về phía  ngươi c ̀ ắt.  Từ biên đo vao ,5cm lam đinh 1,5cm làm ph ̀ ̀ ần gài nút. ­ Vẽ cổ phía tay phải, lai phía tay trái b. Cách vẽ :  1. Dài áo = số đo dài áo ­2cm (chồm vai) = 65 ­ 2 ­ 63cm
 13. 2. Hạ ngực = ngực /4 + 1 ­> 3cm = 80/4 + 2 =22cm 3. Vẽ cổ : Vào cổ = 2/10 cổ ­ 1cm = 2/10 x 32 ­ 1cm = 5,4cm Hạ cổ = 2/10 cổ ­1cm ­ 2/10 x 32 ­ 1cm = 5,4 cm 4. Vẽ sươn vai : ̀ ­ Ngang vai ­ vai/2 = 38/2 = 19 cm ­ Hạ vai = vai/10 +0,5cm = 38 /10 +0,5cm = 4,2 cm + Vai xuôi = vai/10 + 1cm  + Vai ngang = vai/10 5. Vẽ nách áo : ­ Ngang ngực = ngực /4 + 3 ­> 4cm = 80 /4 + 3cm ­ 23 cm ­ Vào nách ­ 2cm 6. Ngang mông = mông/4 + 3 => 4cm – 88/4 + 3cm ­ 25cm 7. Vẽ sườn áo : + Giảm sườn : 1cm (vạt bầu giảm 8 => 12 cm ) 8. Vẽ lai : + Sa vạt (trôn) ­ 2cm Người ngực ươn, b ̃ ụng to : sa vạt 3cm  Người lưng tôm (gù) : sa vạt 1cm  c. Cách cắt : Gấp đinh vào rồi mới cắt  ­ Vòng cổ chừa 0,5cm đường may , ­ Sườn vai chừa 1,5 cm  ­ Vòng nách chừa 1 cm  ­ Sườn áo chừa 2cm  ­ Lai chừa 1cm ( vạt bầu) 2cm (vạt ngang)  2. Thân sau : a. Xếp vải : ­ Gấp dôi vải lại, mặc phải vải vào trong từ  mép vải đo vào dường gấp   dôi bằng ngang mông + 2cm dường may = (mông/4 + 3cm ) +2cm = (88/4 +  3)+ 2cm = 27cm. Đường gấp dôi quay về phía người căt.  ́ ­ Vẽ cổ phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.
 14. b. Cách vẽ :  ̣ Đăt thân trước lên phần vải còn lai đ̣ ể  vẽ  thân sau, sao cho nếp gấp đôi   thân sau trùng với đường gài nút thân trước  1. Dài áo = số đo dài áo + 2cm (chồm vai) = 65 + 2 = 67 cm 2. Hạ ngực = ngực 14 + 5 ­> 7cm = 80/4+ 6= 26cm 3. Vẽ cổ : ­ Vào cổ ­ 2/10cổ = 2/10 x 32= 6,4 cm ­ Hạ cổ = l/10 cổ =32/10 =3,2cm 4. Vẽ sườn vai :  ­ Ngang. vai = vai/2 +1 = 38/2+1 =20cm ­ Hạ vai = vai/10 +0,5cm ­4,2cm  5. Vẽ nách : ­ Ngang ngực = ngực/4 + 3 ­> 4 cm = 80/4 + 3= 23cm ­ Vào nách = 1cm 6. Ngang mông = mông/4+ 3 ­> 4cm 88/4 + 3= 25cm 7. Vẽ sườn áo : Giảm sườn 1cm ( vạt ngang) 8 ­> 12cm ( vạt bầu) 8. Vẽ lai : Sa vạt (trôn) = ocm ( nếu lưng tôm = 1 + 2 cm ) c. Cách cắt : ­ Vòng cổ chừa 0,5cm đường may  ­ Sườn vai chừa l,5cm . ­ Vòng nách chừa l,0cm ­ Sườn áo chừa 2cm ­ Lai chừa 1cm (vạt bầu) 2cm ( vạt ngang) 3. Tay ngắn : a. Xếp vải : ­ Gâp đôi v ́ ải lại, mặt phải vải vào trong, đường gấp đôi quay về  phía   người cắt. Từ mép vải đo vào đường gấp đôi = ngang nách tay + 2cm đường  may = (hạ  nách trước + hạ  nách sau/2 + 0,5 => 1cm ) + 2cm đường may =   (17,8+21,8)/2 +0,5 + 2 ,= 22,3cm  (Hạ nách hạ ngực ­ hạ vai)  ­ Ve nách phía tay ph ̃ ải, lai phía tay trái . b. Cách vẽ 
 15. 1. Dai tay = s ̀ ố đo dài tay = 28cm 2. Ngang nách tay = (hạ  nách trước+ hạ  nách sau)/2 +0,5 => 1 cm = 20,3  cm 3. Chéo nách = (cong nách trước + cong nách sau)/2 ~ 22,5 cm 4. Vẽ nách tay : chia làm 4 phần bằng nhau + Vẽ nách trươc: đánh l ́ ỏm 0,5cm , đánh lồi 1,5 cm , điểm uôn là trung ́   điểm của chéo nách, đầu vai lên 2cm + Vẽ  nách sau : Đanh l ́ ượn theo nách trước nhưng  ở  giữa cách điểm  uốn nách trươc 1cm ́ 5. Vẽ cửa tay:  ­ Cửa tay ngang nách ­ 3cm = 20,3cm ­ 3cm = 17,3cm ­ Giảm sườn tay = 1,5 cm c. Cách cắt : ́ ặp tay Căt 2 c ­ Vòng nách chừa 1cm ( cắt vòng nách thân sau trước, sau đó gọt tại  vòng nách thân trước)  ­ Sườn tay chừa 1,5 => 2 cm  ­ Lai chừa 2 cm  4. Bâu tenant : Có nhiều kiểu bâu khác nhau, do thay đổi kiểu dáng đầu bâu (vẽ  bâu lên  bìa cứng, cắt rời làm mẫu rập) a. Chân bâu : Dài chân bâu = Vòng cổ thân áo/2 ­ 0,5cm ( tính luôn gài nút) ~3712 ­  0,5cm =18 cm ­ Cao chân bâu = 2,5 => 3cm b. Cánh bâu : ­ Dài cánh bâu = Vòng cổ thân áo/2 ­ 1cm ( không tính gài nút) = 34/2 –  1 = 16cm ­ Cao cánh bâu ­ 3 ­> 3,5cm (luôn cao hơn cao chân bâu 0,5cm ) * Cách cắt : ­ Keo cắt là 2 lớp cho một chiếc hâu. Cắt sát đường vẽ, chỉ  có phần  chân cánh bâu nơi láp với chân bâu chừa 0,5 cm ­ Vải cắt 2 lớp vải cho l chiếc bâu. Xung quanh cánh bâu và chân bâu  chưa đêu 1cm. ̀ ̀
 16. IV. Quy trinh may  ̀ ́ ường sườn vai – sườn thân 1. Rap đ ́ ường sườn tay 2. Lên lai tay – rao đ 3. Rap tay vao thân ́ ̀ ̉ 4. Ui keo lên bâu – may bâu  5. Rap bâu vao thân ́ ̀ 6. Lên lai, lam khuy, kêt nut  ̀ ́ ́ Câu hoi:  ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ơ mi nữ bâu tenant tay ngăn?  1. Cach đo – cach tinh vai ao s ́ 2. Cach ve – căt thân tr ́ ̃ ́ ước – sau ao s ́ ơ mi nữ nâu tennat tay ngăn?  ́ 3. Cach ve – căt tay ngăn – bâu teanant ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ơ mi nư bâu tenant tay ngăn.  4. Quy trinh may ao s ̃ ́ Bài 5: Thiết kế, cắt, may áo sơ mi nữ cổ hai ve  1. Cách đo : Giống áo căn bản chỉ khác dài tay đo từ  chân cổ  áo qua đầu vai đên cánh ́   tay (tay ý) 35 cm II. Cach tinh vai ́ ́ ̉ Giống áo nữ căn bản III. Cach ve ́ ̃ 1. Thân trước :  a. Xếp vải : gấp đôi vải lại, măt phai vào trong t ̣ ̉ ừ biên đo vào = (mông/4 +   3cm ) + 2cm đường may. Vẽ cổ phía tay phải b. Cách vẽ : 1. AB :  Dài áo ­ số đo dài áo = 65cm 2. AC : Hạ nách ­ ngụ'c/4 + 3cm ­ 80/4 + 3 cm ­ 23 cm 3. CC1 :Ngang ngực = ngực 14 + 3cm = 80/4 + 3 cm = 23 cm 4. Vẽ cổ : + AD : Vào cổ = ngang ngực ­ 7cm = 23 ­ 7 = 1cm ; Đ E = 3cm + AF’: Hạ cổ = 10 cm 
 17. 6. Vẽ nách : + C1C2 : Vào nách = 3 cm 6. BB1 : Ngang mông = mông/4 + 3cm = 88/4 + 3cm = 25cm 7. Vẽ sườn thân : thân suôn hoặc đánh eo 2 cm + B1B’1 : Giảm sườn = l cm 8. Vẽ lai : + BB’ : Sa vạt = 1cm c. Cách cắt : Vòng cổ chừa 0,5cm Vòng nách chừa 1 cm Sườn thân + lai chừa 2 cm 2. Thân sau: a. Xếp vải : Giống thân trươc  ́ b. Cách vẽ : 1. ab : Dài áo = số đo dài áo ­ 65cm 2. ac : Hạ nách ­ Hạ nách trước = 23 cm 3. cc1 : Ngang ngực = Ngang ngực trươc = 23 cm ́ 4. Vẽ cổ : + Vào cổ ­ ngang ngực ­ 7cm = 23 ­ 7cm = 16cm ; d e = 3cm + hẠ cổ = 6 cm :  5. Vẽ nách: + c1c2 : vào nhích = 3cm 6. bb1 : Ngang mông = Ngang lưng trước ­ 25 cm 7. Vẽ sươn thân: Giông s ̀ ́ ườn thân trước 8. Vẽ lai :  c. Cách cắt : Chừa đường may và căt gi ́ ống thân trước 3. Tay raglon dún :  ́ ải : Cấp dôi vải lại ngặt phải úp vào trong, từ  mép vải đo vào   a. Xêp v đường gấp đôi = (ngực/4 + 1cm ) + 2cm đương may. Nếp gấp đôi quay về  phía người cất.  Vẽ cổ tay phía tay phải b. Cách vẽ : 1. AB : Dài tay = số đo dài tay = 35 cm
 18. 2. AC : Hạ nách tay ­ ngực /4 + 3cm = 80/4 + 3 = 23 cm 3. CC1 : Ngang nách tay = ngực/4 + 1cm – 80/4 + 1 ­ 21 cm 4. Vẽ cổ tay : + AD: Vào cổ  = Ngang nách tay ­ 7cm = 21cm ­ 7cm = 14cm (7cm có   từ 2/10 vai = 2/10 x 34 = 6,8cm ) ; D.E= 3cm +AF : Hạ cổ = 6cm 5. Vẽ nách :  + CLC2 : Vào nách = 3cm 6. Cửa tay : a. Tay thường : + BB1 : Cửa tay ­ ngang tay ­ 2cm ­ 21 ­ 2 =19 cm b. Tay dún :  + BB1 : Cửa tay = ngang tay + 2cm = 21 + 1 = 23 cm  7. Vẽ sườn tay : + B1B’1 : Giảm sườn tay : 2cm (tay thường) 4cm ( tay dún) 8. Vẽ lai : c. Cách cắt : Cắt hai cặp tay cho một chiếc áo. Chừa dường may giống  thân trươc (hình trang sau) ́ IV/ Quy trinh may  ̀ 1. May lai tay (lên lai hoặc may gấp mép nhuyễn sau đó lát dún cách mép   lai 3cm hoặc rút dún cửa tay, viền tròn (giẹp) 2. Ráp đường sườn tay ­ ráp sườn thân . 3. Ráp tay vào thân áo 4. Viền Vòng cổ  (Vc) : May dún cách mép 3cm hoặc dún, viền tròn (cặp   nẹp); hoặc luồn thun hoặc may bâu lọ ( cát và ráp giống bâu sen nhật) 7. Lên lai tay.  PHÂN 2 : CÁC D ̀ ẠNG QUÂN  ̀ Bài 6: Thiết kế, cắt, may quần âu nữ 
 19. I. Cach đo: ́ 1. Dai quân (Dq): Đo t ̀ ̀ ừ eo đên phu măc ca chân (ông nho) hoăc dai h ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ơn   ̣ (ông rông)  ́ 2. Vong eo (Ve); Đo v ̀ ừa sat aunh eo  ́ 3. Vong mông (Vm): Đo quanh mông n ̀ ơi nở nhât  ́ ̣ 4. Rông ông (Ro): Tuy y (18­35cm)  ́ ̀ ́ Sô đo mâu: Dq = 95cm; Ve = 64cm; Vm = 88cm ; Ro = 18cm (35cm)  ́ ̃ II. Cach tinh vai  ́ ́ ̉ ̉ ̉ 1. Khô vai 0,9m = 2 (dai quân + l ̀ ̀ ưng + lai) = 2 (dai quân + 6cm)  ̀ ̀ ̉ ̉ 2. Khôn vai 1,2m: bê dai tuy theo sô đo vong.  ̀ ̀ ̀ ́ ̀ a. Vong mông  80cm = 2 (dai quân + l ̀ ̀ ̀ ưng + lai)  ̉ ̉ 3. Khô vai 1,6m = dai quân + l ̀ ̀ ưng + lai  III. Cach ve ́ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ * Xêp vai: Tuy theo ông rông hay ông hep  ̀ ́ ́ 1. Ông rông:  ́ ̣ Tư biên vai đo vao = rông ông + 2cm đ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ường may  2. Ông hep (ông nho h ́ ̣ ́ ̉ ơn ngang mông)  Tư biên vai đo vao = mông/4 + 8 đên 10cm + 2cm đ ̀ ̉ ̀ ́ ường may  ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ­ Gâp vai theo chiêu dai khô vai, măt phai up vao trong  ̀ ̀ ­ Đường vai gâp đôi quay vê phia ng ̉ ́ ̀ ́ ười căt  ́ ̃ ưng phia tay phai, ông phia tay trai.  ­ Ve l ́ ̉ ́ ́ ́ 1. A’A: Lưng = 2 đên 3cm  ́ 2. AB: Dai quân = sô đo dai quân = 95cm  ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ 3. AC: Ha đay = mông/4 + 7 đên 9cm = 88/4 + 8 = 30cm  ́ 4. AA1: Ngang eo = mông/4 +2cm = 88/4 + 2 = 24cm  5. CC1: Ngang mông = mông/4 + 8 đên 10cm = 88/4 + 9 = 31cm  ́ 6. Ve vong đay:  ̃ ̀ ́ ­ C1C2: Vao đay = mông / 20 = 88/20 = 4,4cm  ̀ ́ ́ ̀ ́ ới eo, chia lam 3 phân băng nhau (ve giông đay quân đui)  ­ Nôi vao đay v ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ 7. Ngang ông = sô đo rông ông = 18 (35cm)  ́
 20. ̃ ươn ông:  8. Ve s ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ + Nêu ông rông thi nôi điêm ngang mông v ́ ́ ới rông ông B ̣ ́ ̉ 1, giam lai B 2 tư 0,5 ̀   đên 1cm (C1B2 ­> s ́ ươn ông)  ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ + Nêu ông hep thi nôi trung điêm cua vao đay G v ̀ ́ ới rông ông B ̣ ́ 1, chia lam 3 ̀   phân, nôi cong t ̀ ́ ừ điêm rông ông đên 1/3 gân đay đên ngang đay (C ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ 1HH1B1­>  sươn ông). ̀ ́ IV. Cach căt:  ́ ́ Căt 2 ông:  ́ ́ ­ Lưng không chưa đ ̀ ường may ́ ừa 1,5cm  ­ Vong đay ch ̀ ­ Sươn ông ch ̀ ́ ừa 1,5cm  ­ Lai chưa 1 đên 2cm  ̀ ́ V. Quy trinh may  ̀ 1. May đường sườn ông  ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ 2. Lông ông măt vao ông trai, may đ ́ ường vong đay  ̀ ́ 3. May lưng  4. Lên lai – luôn thun  ̀ ̉ Câu hoi:  ̀ ́ ữa lưng thun?  1. Cach đo quân đay gi ́ ̉ ̀ ́ ữa lưng thun?  2. Cach tinh vai quân đay gi ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ữa lưng thun?  3. Cach ve – căt quân đay gi ̀ ́ ữa lưng thun?  4. Quy trinh may quân đay gi ̀ Bài 7: Thiết kế, cắt, may quần âu nam ống đứng  1. Cách đo 1. Dài quần (Dq) : giống cách đo quần âu nữ 2. Vòng eo (Ve) : giống cách đo quần âu nữ. 3. Vòng mông (Vm) : giống cách do quần âu nữ. 4. Rộng ống (Ro) : giống cách đo quần âu nữ.  5. Hạ gối (Hg) : đo tư eo đ ̀ ến ngang đầu gối ­5 đến 7cm . * Số đo mẫu : Dq = 100cm ; .Ve = 74cm ; Vm = 88cm ; Ro = 22cm ; Hg =   50 cm .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản