Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  1. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không  gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)    Phụ lục II-4 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)             CƠ QUAN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [G- GIẤY CHỨNG NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 01] ĐẦU TƯ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH Số: [G-02]     Chứng nhận lần đầu : Ngày ........ tháng ........ năm ..... Chứng nhận thay đổi lần Ngày ........ tháng ........ năm .....     thứ: .... Chứng nhận thay đổi lần Ngày ........ tháng ........ năm .....     thứ: ....     Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi
  2. tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ; [G-20.1] Căn cứ... [G-01.1] Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ; Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do.... nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có) CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [G-01.2] Chứng nhận : [G-05] Đại diện bởi : [G-06] Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau: Điều 1: Các điều khoản sau đây của Giấy chứng nhận đầu tư/hoặc và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (số, ngày, nơi cấp) được điều chỉnh như sau: Điều ..... Điều ..... Điều ..... Điều 2: Mọi điều khoản khác của Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Điều 3: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được lập thành (viết bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. THỦ TRƯỞNG CƠ [G-21] QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản