intTypePromotion=1

HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chia sẻ: Le Dinh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
566
lượt xem
122
download

HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn và phát triển nhà quản lý cần phải có những quyết định đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó vị trí của hạch toán kế toán là cpông cụ đắc lực giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp Hạch toán vật tư đúng, chính xác có ý nghĩa lớn trong công tác tổ chức kiểm tra tình hình sử sụng vật tư của doanh nghiệp theo từng bộ phận và đối tượng. Từ đó, góp phần quản lý và sử sụng vật tư có hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 1. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng ---------- LUẬN VĂN Đề Tài: HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 2. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Mục lục PHẦN I ................................................................................................................. 4 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .............................................................. 4 A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ................................................ 4 I/ Khái niệm và đặc điểm : ................................................................................. 4 1/ Khái niệm : ............................................................................................... 4 2/ Đặc điểm : ................................................................................................ 4 II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT : ..................................................................................... 4 III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư ..................................................................... 5 1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư .................................................... 5 2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho ba.............................................. 5 3/ Yêu cầu kế toán vật tư : ............................................................................ 5 B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........................................................................................... 6 1/ Phân loại : .................................................................................................. 6 2/ Tính giá vật tư : ......................................................................................... 6 3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư .................................................................... 8 PHẦN II .............................................................................................................. 10 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng ................ 10 A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG ................................... 10 I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng .............................................. 10 1. Qu¸ tr×nh ph¸t trin ca c«ng ty In §µ N½ng : ............................................. 10 II. §Ưc ®im tư chc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : .................................................... 11 1. §Ưc ®im mƯt hµng kinh doanh ca c«ng ty :............................................ 11 2.Quy tr×nh c«ng ngh s¶n xu¸t s¶n phỈm : ................................................... 11 3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty..................................................... 13 III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng ........................................ 13 1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty ........................................................... 13 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận ..................................................... 14 IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty ......................................................... 14 1. Tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................... 14 2. Hình thức kế toán tại Công ty .................................................................. 15 B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG ...... 17 1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng ......................................... 17 2. Công tác dự trư ........................................................................................ 17 3. Tình hình sử dụng vật tư .......................................................................... 17 II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư ............................................................ 17 1. Phương pháp tính thuế Công ty áp dụng................................................... 17 HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 3. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng 2. Đặc điểm và phân loại............................................................................. 17 3. Tính giá vật tư tại Công ty ....................................................................... 18 III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng ........................................ 19 1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty .................................... 19 2.Các chứng từ hạch toán và các thủ tục xuất nhập kho ............................... 19 3. Hạch toán tại Công ty in Đà Nẵng............................................................ 23 4. Hạch toán kiểm kê vật tư ........................................................................ 25 PHẦN III............................................................................................................. 26 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG............................................................ 26 I/ Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác hạch toán và quản lý vật tưu tại công ty Đà Nẵng ............................................................................................. 26 1. Về tổ chức bộ máy kế toán: ...................................................................... 27 2. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và tổ chức luân chuyển chứng từ; ......................................................................... 27 3/ Về lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức vận dụng tài khoản kế toán :............................................................................................ 29 4/ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán , tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán .................................................................................................................... 29 II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu ................. 29 1/ Những kiến nghị về mặt quản lý vật liệu : ............................................... 29 2/ Những kiến nghị về mặt hạch toán : ....................................................... 30 3/ Xây dựng sổ sách danh điểm vật liệu : ................................................... 32 4/ Kiểm kho vật liệu : ................................................................................. 32 5/ Sử dụng phế phẩm .................................................................................. 33 HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 4. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I/ Khái niệm và đặc điểm : 1/ Khái niệm : Vật tư là từ dùng gọi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiệp sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có TSLĐ và TSCĐ, vật tư được xếp vaò loại TSLĐ và dùng dự trữ cho sản xuất kinh doanh, nó phân ra thành NL, VL và CCDC là do đặc điểm khác nhau của chúng trong quá trình tham gia sản xuất 2/ Đặc điểm : a/ Đặc điểm NVL: NVL Thuộc đối tượng lao động nó là cơ sở để hình thành sản phẩm. Trong quá trình sản xuất chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao toàn bộ, thay đổi hình thái ban đầu để cấu thành một thực thể sản phẩm. về mặt giá trị nguyên vật liệu dịch chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm muốn tạo ra. b/ Đặc điểm công cụ dụng cụ : CCDC ( công cụ dụng cụ ) là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị hay thời hạn sử dụng do nhà nước quy định cho TSCĐ. CCDC tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng. Khi tham gia vào chu kỳ sản xuất nếu CCDC nhỏ thì giá trị của nó vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nếu giá trị lớn thì áp dụng phương pháp phân bổ hoặc trích trước giá trị CCDC. II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT : * Vai trò : Trong nền kinh tế thị trường để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn và phát triển nhà quản lý cần phải có những quyết định đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó vị trí của hạch toán kế toán là cpông cụ đắc lực giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp Hạch toán vật tư đúng, chính xác có ý nghĩa lớn trong công tác tổ chức kiểm tra tình hình sử sụng vật tư của doanh nghiệp theo từng bộ phận và đối tượng. Từ đó, góp phần quản lý và sử sụng vật tư có hiệu quả đồng thời báo cáo thông tin cho lãnh đạo về số lượng vật tư nhập, xuất tồn để có kế hoạch cung ứng dự trữ hợp lý để đảm bảo cho sản xuất . Vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm nên việc hạch toán chính xác góp phần tính đúng và đủ giá thành phẩm. Từ đó sẽ có kế hoạch tiết kiệm vật tư phù hợp hoặc tìm vật tư thay thế tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm . ngoài ra công tác hạch toán vật tư còn giữ vai trò quan trọng trong việc chi phối đến chất lượng công tác hạch toán của các phần hành khác . + Ghi chép phản ảnh tổng hợp chính xác kịp thời số lượng và giá trị vật tư hiên có tình hình tăng giảm của vật tư cũng như tiêu hao cho sản xuất và vật tư tồn kho của doanh nghiệp. HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 5. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng + Ap dụng các phương pháp và kỹ thuật hạch toán vật tư mở sổ, thẻ kế toán chi tiết, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ, đúng phương pháp quy định + Thông qua việc ghi chép để tính toán, kiểm tra, giám sát tình hình thu mua bảo quản dự trữ à sử sụng vật tư. Qua đó nhằm phát hiện và sử lý kịp thời vật tư thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử sụng lãng phí, ghi pháp. + Kế toán cùng bộ quản lý vật vật tư khác tại doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá vật tư theo đúng chế độ nhà nước quy định. Kế toán lập báo cáo cung cấp thông tin về vật tư, tham gia phân tích kinh tế, tình hình thu mua, dự trữ, bảo quản, sử sụng vật tư nhằm phục vụ cho công tác quản lý và không ngừng nâng cao hiệu quả sử sụng vật tư III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư 1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư Cung ứng vật tư : trong nền kinh tế thị trường cán bộ thu mua vật tư phải là người năng động, nhạy bén, nắm bắt thị trường . công tác thu mua tiến hành theo yêu cầu sản xuất nên đòi hỏi cán bộ thu mua phải nắm chắc về số lượng tồn kho, số lượng cần mua cũng như sự biến động của giá cả, ngăn ngừa tác động của lạm phát, tránh bớt các khâu trung gian khi thu mua để giảm chi phí vật tư Cấp phát vật tư : việc cấp phát phải đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu sản xuất. Nắm rõ tình hình sản xuất để cấp đúng vật tư, tránh lãng phí vật tư. Hệ thống các định mức tiêu hao vật tư là nhân tố quyết định chất lượng của công tác quản lý, hạch toán. Do đo mọi doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng hệ thống định mức tiêu hao vật tư và cải tiến định mức nhằm áp dụng định mức tiên tiến, phù hợp với điều kiện sản xuất. Dự trữ vật tư : tùy theo doanh nghiệp mà vật tư của doanh nghiệp đó tồn kho và tồn bao nhiêu. Việc tồn kho vật tư là yêu cầu tất yếu để đảm bảo sản xuất. Dự trữ vật tư để đảm bảo sản xuất một khi 1 loại vật tư nào đó khan hiếm tránh được việc ảnh hưởng đến tài chính và tiến độ sản xuất. Đồng thưòi dự trữ vật tư làm sao tránh trình trạng ứ đọng và vật tư dư trữ dùng sản xuất thuộc VLĐ nên phải dự trữ ít thì tăng nhanh vòng quay vốn tạo hiệu quả kinh tế cao . 2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho bãi : Thủ kho là người theo dõi, bảo quản nhận cấp vật tư. Do đó đòi hỏi thủ kho phải có kinh nghiệm trong tổ chức, nắm rõ đặc điểm, chất lượng từng loại, kinh nghiệp bảo quản vật tư và tinh thần trách nhiệm cao Kho là nơi dự trữ vật tư đòi hỏi phải bố trí sao cho cân bằng tối ưu giữa chi phí quản lý và chi phí tồn trữ vật tư. Kho phải được tối đa hóa về mặt diện tích sử sụng. Việc bố trí kho bãi sao cho tối thiểu hóa về chi phí hư hỏng, mất phẩm chất vật tư trong phạm vi kho, giảm hao phí về nguồn lực trong việc tìm kiếm và di chuyển vật tư. Do đó phải bố trí kho dự trữa hợp lý để giúp khâu dự trữ tốt hơn. 3/ Yêu cầu kế toán vật tư : Là người theo dõi vật tư về số lượng và giá trị,thông tin kế toán đưa ra giúp nhà quản lý có quết định đúng trong quản trị doanh nghiệp. Để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản lý về chi tiết vật tư đòi hỏi phân nhóm vật tư để tiện cho việc quản lý. Phân loại phải dựa trên tính năng lý hóa ... trong từng nhóm cần tiến hành theo dõi chi tiết về tình hình biến động của từng loại vật tư HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 6. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1/ Phân loại : a/ Căn cứ vào vai trò và công dụng trong sản xuất Vật tư gồm NVL & CCDC. Hai nhóm này có đặc điểm khác nhau nên việc phân loại dựa trên sự phân loại từng nhóm a.1/ Phân loại NVL : NVL chính ( gồm tất cả thành phẩm mua ngoài ) là đối tượng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm. Vd: Bông trong công kéo sợi ... Vật liệu phụ : là vật liệu chỉ có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất. Nó có tác dụng làm tăng chất lượng NVL chính, là thay đổi màu sắc, mùi vị của sản phẩm , phục vụ cho công tác quản lý, nhu cầu công nghệ, cho việc bảo quản ... Ví dụ : Dầu bôi trơn máy móc sản xuất, thuốc nhuộm, thuốc tẩy ... + Nhiên liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho sản xuất kinh doanh như xăng dầu, khí đốt, củi... + Vật liệu thiết bị cơ bản gồm thiết bị phương tiện lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản của doanh nghiệp + Phụ tùng thay thế sữa chữa là các chi tiết phụ tùng máy móc thiết bị phục vụ cho việc sữa chữa hoặc thay thế những bộ phận, chi tiết máy móc thiết bị nh ư vòng bi, vòng đệm ecru các loại + Phế liệu là loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm như gỗ vụn, sắt thép vụn, phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lí tài sản a.2/ Phân loại công cụ dụng cụ : Công cụ dụng cụ sử sụng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như giày dép, cuốc xẻng trang bị cho công nhân làm việc Bao bì luân chuyển là loại bao bì chứa đựng các NVL, hàng hóa trong quá trình thu mua, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Nó được sử sụng nhiều lần. Đồ dùng cho thuê là những công cụ dụng cụ dùng để cho thuê b/ Căn cư svào quyền sở hữu vật tư có 2 loại + Vật tư tự có + Vật tư do doanh nghiệp nhận giữ hộ. Gia công Để thuận tiện cho việc quản lý tránh nhầm lẫn vật tư. Kế toán mở “ sổ danh điểm vật tư “ trong sổ đó vật tư, sổ danh điểm vật tư là 1 nhân tố quan trọng trong việc tổ chức đúng đắn vật tư là điều kiện quan trọng để tiến hành cơ giới hóa tính toán vật tư 2/ Tính giá vật tư : Tính giá vật tư là dụng tiền để biểu thị giá trị của vật tư theo nguyên tắc nhất định. Một trong những nguyên tắc cơ bản của hạch toán vật tư là phải ghi sổ tính giá của nó. Có 2 cách tính là : tính theo giá thực tế và tính theo giá hạch toán . a/ Tính giá thực tế vật tư nhập kho : Nguyên tắc chung : đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá trị vật tư mua vào là giá thực tế không tính thuế VAT đầu vào. Còn đối với cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì vật tư mua vào là tổng giá thanh toán ( gồm thuế GTGT đầu vào ) Nội dung giá thực tế vật tư nhập tính theo từng nguồn nhập HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 7. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng + Đối với vật tư mua ngoài giá thực tế vật tư bao gồm: giá mua thực tế ghi trên hóa đơn kể cả thuế nhập khẩu, và các thuế khác nếu có cộng với các chi phí thực tế ( chi phí kho bãi, vận chuyển , bôc dỡ) + Đối với vật tư thuê ngoài chế biến: giá thực tế vật tư bao gồm giá xuất vật tư và chi phí gia công chế biến. + Đối với vật tư tự gia công chế biến gia thực tế vật tư bao gồm: giá xuất vật tư và chi phí gia công chế biến + Đối với vật tư nhận góp vốn liên doanh giá thục tế của vật tư là giá thỏa thuận được các bên tham gia góp vốn chấp nhận. Giá thực tế của phế liệu được đánh giá theo giá trị ước tính còn có thể sử sụng được b/ Tính giá thực tế vật tư xuất kho : Đối với vật tư xuất kho tùy theo đặc biệt hoạt động của doanh nghiệp dựa trên yêu cầu quản lý mà cán bộ kế toán áp dụng 1 trong các phương pháp theo phương pháp nhất quán trong niên độ kế toán + Tính theo giá thực tế bình quân : Gía thực tế vật tư bình quân sau mỗi lần nhập phải tính lại đơn giá bình quân. Giá thực tế bình quân cuối tháng : Đơn giá thực tế bình quân = trị giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ + tổng giá trị thực tế vật tư nhập trong kỳ Số lượng vật tư tồn đầu kỳ + tổng số lượng vật tư nhập + Tính theo giá nhập trước, xuất trước: theo phương pháp này ta xác định được đơn giá thực tế của từng lần nhập. Sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lần nhập trước. Số còn lại tính theo đơn giá của lần nhập sau. Vậy giá thực tế vật tư tồn cuối kỳ là giá thực tế vật tư nhập kho thuộc lần mua sau cùng + Tínhtheo giá nhập sau xuất trước ( LIFO): Theo phương pháp này vạt tư thuộc lần nhập sau cùng được xuất trước vật tư nhập trước tiên. Phương pháp này ngược với phương pháp LIFO + Phương pháp giá thực tế đích danh : phương pháp này áp dụng với loại vật tư có giá trị cao và đặc chủng. Giá thực tế vật tư xuất kho căn cứ vào đơn giá thực tế nhập kho theo từng lô hàng. Từng lần nhập và số lượng xuất kho theo từng lần . Trường hợp nhập xuất vật tư nhiều, để phản ánh kịp thời, kế toán dùng giá hạch toán , cuối kỳ điều chỉnh giá hạch toán thành giá thực tế theo phương pháp hệ số giá . Phương pháp hệ số giá : Hệ số giá = Gía T. tế V. tư tồn đầu kỳ + giá H. toán V. tư nhập trong kỳ Giá H toán Vốn. Tư tồn đầu kỳ + giá H. toán V. nhập trong kỳ Giá thực tế vật tư xuất trong kỳ = giá HTVT xuất trong kỳ x hệ số giá c. Hạch toán tổng hợp xuất vật tư Kế toán tổng hợp vật liệu tập hợp các phếu xuất kho hoặc phiếu xuất vật tư theo hạn mức theo từng bộ phận xác định giá thực tế từng loại vật tư đã xuất dụng cho các bộ phận ghi. Nợ TK 621 : Giá thực tế vật tư dùng để chế biến sản phẩm. HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 8. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Nợ TK 627 : Giá thực tế vật tư dùng để sản xuất. Nợ TK 641 : Giá thực tế vật tư xuất dùng phục vụ bán hàng Nợ TK 642: Giá thực tế vật tư xuất dùng phục vụ quản lý doanh nghiệp Nợ TK 241 : Giá thực tế vật tư xuất dùng XDCB hoặc sữa chữa TSCĐ. Trường hợp doanh nghiệp xuất vật tư góp vốn liên doanh với đơn vị khác, trị giá vật tư sẽ được các bên tham gia đánh giá xác nhận và được xác định là góp vốn. Số chênh lệch giữa giá thực tế của vật tư xuất kho và giá trị của vật tư xác định là góp vốn liên doanh phản ánh vào TK 421. căn cứ vào phiếu xuất vật tư, biên bản hợp đồng liên doanh giá trị thực tế vật tư xuất kho đã tính được kế toán ghi: + Nếu giá trị vật tư ghi rõ trên sổ < giá trị vật tư đánh giá lại xác định góp vốn, ghi : Nợ TK 222, 128 Có TK 412 Có TK 152, 153 + Nếu giá trị vật tư ghi trên sổ > giá trị vật tư đánh giá lại, xác định góp vốn ghi: Nợ TK 222 Nợ TK 412 Có TK 152, 153 Trường hợp doanh nghiệp xuất vật tư để gia công chế biến thêm trước khi sử dụng, căn cứ vào phiếu xuất kho (nếu doanh nghiệp tự chế biến) hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (nếu doanh nghiệp thuê ngoài chế biến) và giá thực tế xuất kho ghi: Nợ TK 154 Có TK 152, 153 Trường hợp vật tư di chuyển nội bộ giữa đơn vị chính với đơn vị phụ thuộc, căn cứ vào phiếu di chuyển vật tư nội bộ kế toán tính giá trị thực tế của vật tư di chuyển và ghi ssổ kế toán để phản ánh gia tăng. Ơ đơn vị giao ghi giảm vật tư: Nợ TK 136 Có TK 152, 153 Ơ đơn vị nhậ ghi tăng vật tư: Nợ TK 152,153 Có TK 336 Trường hợp doanh nghiệp xuất bán thì ghi hóa đơn kiêm phiếu xuất kho. Căn cứ giá thực tế xuất bán ghi: Nợ TK 632 Có TK 152 Trường hợp giá trị vật tư được đánh giá lại < giá trị đã ghi trên sổ kế toán (theo quyết định của người nhà nước về đánh giá lại vật tư) ghi: Nợ TK 412 Có TK 152 (số chênh lệch giảm) 3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 9. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Định kỳ hoặc đột xuất doanh nghiệp có thể kiểm kê tài sản bằng cách họp ban kiểm kê để kiểm tra tình hình tài sản hiện có của vật tư nói riêng. Trong quá trình kiểm kê phải lập biên bảng kiểm kê, sản phẩm hàng hóa xác định tài sản hiện có đối chiếu với số liệu kế toán xác định số thừa thiếu, hư hỏng, kém phẩm chất. Biên bản kiểm kê là chứng từ chủ yếu để hạch toán kiểm kê. Trường hợp kiểm kê phát hiện vật tư bị thiếu hụt, kém phẩm chất doanh nghiệp phải truy tìm nguyên nhân và người phạm lỗi để có biện pháp xử lý kip thời. Tuy theo nguyên nhân cụ thể hoặc quyết định xử lý c cấp có thẩm quyền kế toán tiến hành ghi như sau: + Nếu vật tư thiếu do cân, đong,đo, , đếm, sai... Nợ TK 621, 627, 641, 642 Có TK 152, 153 + Nếu giá trị vật tư thiếu nằm trong hao hụt cho phép hoặc có quyết định xử lý số thiếu hụt được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh “: Nợ TK 642 Có TK 152, 153 + Nếu quyết định người phạm lỗi bồi thường kế toán ghi: Nợ TK 111, 334, 138 (1388) Có TK 152, 153 + Trường hợp chưa xác định nguyên nhân chờ xử lý Nợ TK 138 (1381) Có TK 152, 153 Khi kiểm kê phát hiện vật tư thừa doanh nghiệp phải xác định vật liệu thừa là của mình hay trả cho các đơn vị cá nhân khác + Nếu vật tư thừa xác định của doanh nghiệp kế toán ghi: Nợ TK 152 Có TK 338(3388) + Nếu vật tư xác định là trả cho đơn vị khác, kế toán ghi vào bên nợ TK002 HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 10. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng Sau ngµy miªn nam gi¶i phêng cng vi c¶i t¹o c«ng th-¬ng nghip c«ng t¸c c¶i t¹o nghµnh in ®-c tin hµnh t- nam 1977 trªn c¬ s¬ hp thµnh 21 nhµ in trong tnh .Ngµy 22 th¸ng 4 nam 1978 ,ụ ban nhan dan tnh ra quyt ®Þnh sỉ 325 / QD-UB v vit thµnh lỊp xÝ nghip in quỉc doanh ®Ìu tiªn do s qu¶n lý ca ty v¨n ho¸- th«ng tin tnh Qu¶ng Nam §µ N½ng(c) .Vi sỉ vỉn ban ®Ìu gơm : Vỉn cỉ ®Þnh : 5186984 VN§ Vỉn l-u ®ĩng : 6124803 VN§ Lao ®ĩng : 64 ng-íi Ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1978 ,UBND Tnh ra quyt ®Þnh 545/ QD-UB cho thµnh lỊp xÝ nghip in th hai cê tªn lµ xÝ nghip in c«ng t- hp danh vi sỉ vỉn ban ®Ìu gơm : Vỉn cỉ ®Þnh : 8606700 VN§ Vỉn l-u ®ĩng : 1875137 VN§ Lao ®ĩng : 64 ng-íi Ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 1979, UBND Tnh ra quyt ®Þnh sỉ 152/ QD-UB v vic hp nhÍt hai xÝ nghip in quỉc doanh vµ xÝ nghip in c«ng t- hp doanh thµnh mĩt xÝ nghip on c«ng t- hp doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng vi sỉ vỉn : Vỉn cỉ ®Þnh : 13793684 VN§ Vỉn l-u ®ĩng : 7999940 VN§ Lao ®ĩng : 137 ng-íi Ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 1980 xÝ nghip ®-c ®âi tªn thµnh xÝ nghip In Quỉc Doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1992 xÝ nghip In Quỉc Doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng ®-c chuyn thµnh doanh nghip nhµ n-c theo quyt ®Þnh sỉ 3017/Q§-UB ca UBND Tnh Qu¶ng Nam §µ N½ng gơm ba c¬ sị sau.: C¬ sị In sỉ 14 Lª DuỈn ( sỉ c ) nay lµ 84 Lª DuỈn C¬ sị In sỉ 07 Lª DuỈn ( sỉ c ) nay lµ 17 Lª DuỈn C¬ sị In Tam K Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1997 ,UBND Thµnh Phỉ ra quyt ®Þnh sỉ 5436/QD- UB ® ®¨ng ký l¹i doanh nghip thµnh c«ng ty In §µ N½ng vµ c«ng ty chÝnh thc ho¹t ®ĩng vµo ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 1998 1. Qu¸ tr×nh ph¸t trin ca c«ng ty In §µ N½ng : HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 11. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Ngµy mi thµnh lỊp ,c¬ sị s¶n xuÍt ca c«ng ty cßn ngho nµn ,l¹c hỊu ,m¸y mêc c k ,c«ng ngh In l¹c hỊu ,c«ng xuÍt m©y mêc thÍp ch ®¹t 140000000 trang in ( khư in 13*19 cm ) .V× vỊy t n¨m 1979 ®n 1982 c«ng ty ®· ®Ìu t- mua s¾m thit bÞ ,sa ch÷a l¹i c¸c m¸y mêc c .§Ìu n¨m 1982 c«ng ty ®· cho ra ®íi s¶n ph Ỉm in b»ng c«ng ngh In Offset ®Ìu tiªn ị §µ N½ng .S¶n l-ng trang in 1982 ®¹t 500 triu trang in N¨m 1984 c«ng ty ®· c¶i t¹o l¹i c¬ sị s¶n xuÍt sỉ 07 Lª DuỈn ( sỉ c ) thµnh ph©n x-ịng in Typ« .N¨m 1986 c«ng ty tin hµnh x©y dng vµ c¶i t¹o l¹i toµn bĩ nhµ in sỉ 14 Lª DuỈn ( sỉ c ) thµnh ph©n x-ịng in Offset B»ng nguơn vỉn t cê ,vỉn vay ng©n hµng vµ nguơn vỉn huy ®ĩng t c¸n bĩ c«ng nh©n viªn chc ,c«ng ty ®· trang bÞ ®-c h thỉng in Offset .§©y lµ b-c tin v-t bỊc ca c«ng ty Sau ®©y lµ mĩt sỉ ch tiªu ho¹t ®ĩng ca c«ng ty qua c¸c n¨m t 2001- 2003 STT Chỉ tiêu ĐVT 2001 2002 01 - Doanh thu Đồng 1509910777 12484056538 2 03 - tổng tài sản Đồng 7760933991 8006738258 04 - Giá trị còn lại TSCĐ Đồng 4713159576 4278236640 05 - Nợ phải trả Đồng 5343993660 5509271814 06 + Nợ ngắn hạn Đồng 4246525960 4377861814 07 + Nợ vay ngắn hạn NH Đồng 1097467700 1613452127 08 - Vốn chủ sở hữu Đồng 2416940331 2497466444 09 - Lợi nhuận trước thuế Đồng 108035804 150577431 10 - Lợi nhuận sau thuế Đồng 73464347 102392654 11 - Chi phí lãi vay Đồng 166815090 245025992 II. §Ưc ®im tư chc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : 1. §Ưc ®im mƯt hµng kinh doanh ca c«ng ty : N¨m 1989-1991 c¬ cÍu s¶n phỈm ch-a ưn ®Þnh , s¶n phỈm ch yu ®-c s¶n xuÍt b»ng c«ng ngh in Typ« ,mµu s¸c ®¬n gi¶n nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh ch-a ® m¹nh ,thÞ tr-íng tiªu th ch-a nhiu .B-c chuyn quan trong ca c«ng ty v c¶ s¶n l-ng l Ỉn gi¸ trÞ lµ t n¨m 1992 ®n nay vi c¸c s¶n phỈm mang tÝnh chin l-c lµ vÐ sỉ vµ s¸ch gi¸o khoa ,cê khỉi l-ng in ln vµ cê tÝnh th-íng xuyªn ưn ®Þnh cao .Ngoµi ra c«ng ty cßn cê c¸c chuỈn lo¹i s¶n phỈm kh¸ phong ph ,®a d¹ng nh- tỊp sang ,tỊp chÝ ,thip c-i .... §Ưc bit do s xuÍt hin ca c«ng ngh in Offset ,c¸c s¶n ph Ỉm cê chÍt l-ng cao ®· ra ®íi nh- lÞch ,catalogue vµ cac s¶n phỈm tranh ¶nh cao cÍp kh¸c 2.Quy tr×nh c«ng ngh s¶n xu¸t s¶n phỈm : Do ®Ưc ®im ca nghµnh In lµ s¶n s¶n xuÍt s¶n phỈm ra bao gơm nhiu lo¹i ,tr¶i qua nhiu kh©u gia c«ng liªn tip theo mĩt tr×nh t nhÍt ®Þnh mi trị thµnh s¶n phỈm .S¶n phỈm ca c«ng ty ®-c t¹o ra t mĩt trong hai quy tr×nh c«ng ngh :c«ng ngh in Typ« vµ c«ng ngh in Offset.Cê th biu din quy tr×nh c«ng ngh s¶n xuÍt s¶n ph Ỉm ca c«ng ty nh- sau : HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 12. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Tài liệu cần in Quy trình công nghệ Quy trình công nghệ in Offset in Typo Sắp chữ thủ công Sắp chữ trên máy vi tính Làm phim (dương bản) Tạo bản kẽm, phơi bản Đúc bản chì In Offset In Typo Khâu sách, đóng bìa Cắt xén, đóng ghim, kiểm tra bao gói Nhập kho thành phẩm Quy tr×nh ca c«ng ngh in bao gơm : *. Quy tr×nh c«ng ngh In Offset : _ S¾p ch÷ trªn m¸y vi tÝnh :nhim v ca c«ng ®o¹n nµy lµ s¾p ch÷ ,t¹o mĨu m· ,chon kiu ch÷ ph hp cho tng lo¹i s¶n phỈm ®· ®-c nªu trong hp ®ơng .Mĩu in ®-c thit lỊp vµ in b»ng m¸y laze sau ®ê ®-c chuyn sang phßng lµm phim _ Lµm phim ( d-¬ng b¶n ) c¨n c vµo mĨu m· ®-c thit k ,tin hµnh bỉ trÝ d-¬ng b¶n hp lý nh»m tit kim giÍy in sau ®ê chuyn c¸c d-¬ng b¶n vµo phßng ph¬i b¶n . _ T¹o b¶n km ,ph¬i b¶n :t d-¬ng b¶n ,ng-íi ta t¹o ra b¶n kem ,b¶n km ®-c ®-a vµo m¸y chp ,Ðp ,ph¬i b¶n rơi chuyn sang ph©n x-ịng in . _ In trªn m¸y Offset : b¶ng km ®-¬c cµi vµo trc l« trªn m¸y vµ tin hµnh in ra s¶n phỈm . Sau khi thc hin c¸c c«ng ®o¹n trªn ,tu theo tng lo¹i s¶n phỈm mµ bỉ trÝ c¸c c«ng ®o¹n tip theo nh- : + §ỉi vi vÐ sỉ :in xong s ®-c chuyn sang ph©n x-ịng in Typ« ® dỊp sỉ rơi chuyn sang kh©u c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 13. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng + §ỉi vi c¸c lo¹i s¸ch gi¸o khoa :in xong s ®-c chuyn sang kh©u s¸ch ,®êng b×a rơi mi c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi + §ỉi vi c¸c lo¹i s¶n phỈm kh¸c :in xong chuyn th¼ng sang kh©u c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi . * Quy tr×nh c«ng ngh in Typ« :tr×nh t tin hµnh in nh- in th c«ng ,mĩt mỈu in ®-c ®-a ®i s¾p ch÷ th c«ng thµnh c¸c b¸t ch÷ ,sau ®ê ®-c ®-a lªn m¸y in Typ« ® in ,rơi chuyn qua c¾t ,xÐn ,kim tra ® nhỊp kho thµnh phỈm 3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty Để phù hợp với yêu cầu sản xuất cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty Được trinh bày như sau: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY Công ty Bộ phận sản xuất Bộ phận sản xuất Bộ phận phục vụ phụ chính Tổ Tổ Tổ Tổ Phân Phân Phân xưởn xưởn xưởn sửa cấ p mài cung ứng dao g g g chữa phát Offs TYPÔ TYPÔ kẽ m NVL NVL cơ et 17 Nam đ iệ n Bộ phận sản xuất chính là bộ phận trực tiếp,ỳtạo ra sản phẩm cho Công ty 84 Lê k bao gồm phân xưởng in Offset số 84 Duẩn Lê Lê Duẩn, phân xưởng in Typô 17 Lê Duẩn, Phân xưởng in Typô Tam Kỳ Bộ phận sản xuất phụ trợ: Bộ phận này hoạt động phục vụ bộ phận sản xuất chính. Bộ phận pc sản xuất thực hiện công việc phục vụ sản xuất cho bộ phận sản xuất chính như vận chuyển giấy mực từ kho đến nơi sản xuất. Giao thành phẩm cho khách hàng, cung cấp NVl kịp thời cho sản xuất III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng 1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Bộ máy tổ chức của Công ty được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của các phòng ban. Các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu theo các phần hành đã phân công. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được trình bày qua sơ đồ sau GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc sản Phó Giám đốc kinh xuất doanh HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 14. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận a. Bộ phận lãnh đạo của Công ty + Giám đốc : Là người quản lý toàn bộ Công ty có thẩm quyền cao nhất và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công ty trước cơ quan quản lý cấp trên + Phó Giám đốc sản xuất: là người chịu trach nhiệm về quá trình sản xuất , về kỹ thuật, về tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, có thẩm quyền quản lý các phòng ban, phân xưởng thuộc quyền quản lý trực tiếp + Phó Giám đốc kinh doanh: là người tham mưu cho Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo việc tiêu thụ sản phẩm , ký kết hợp đồng mua bán NVL, hợp đồng sản xuất sản phẩm với khách hàng để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh b. Các phòng ban: + Phòng kỹ thuật KCS: theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị, tổ chức sửa chữa kỹ thuật ở các phân xưởng khi có sự cố. Cùng với phòng kinh doanh , phòng kỹ thuật tiến hành định mức sử dụng NVL, chịu trách nhiệm về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. + Phòng kinh doanh: thực hiện các nghiệp vụ... nguồn cung cấp vật tư, phụ tùng thiết lập quan hệ với khách hàng + Phòng tài vụ: chịu trách nhiệm về công tác hạch toán kế toán toàn Công ty, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho ban lãnh đạo và bên liên quan. + Phòng hành chính: là nơi lưu trữ văn bản, chỉ thị liên quan đến các chính sách về tiền lương, hợp đồng lao động , cac thông tin về đào tạo tuyển dụng cũng như quản lý về nhân sự trong Công ty. IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 1. Tổ chức bộ máy kế toán a. Cơ cáu bộ máy kế toán Công ty in Đà Nẵng thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước có tư cách páhp nhân đầy đủ, là doanh nghiệp có quy mô không lớn, hoạt động theo cơ chế 1 HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 15. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng cấp quản lý, không có sự phân tán quyền lực quản lý hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Do đó để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác kế toán, xử lý thông tin kịp thời cũng như bộ máy kế toán gọn nhẹ Công ty áp dụng loại hình tổ chức hạch toán kế toán theo mô hình tập trung. Đối với phân xưởng ở Tam Kỳ sẽ có một bộ phận kế toán trực thuộc làm nhiệm vụ ghi chép ban đầu và sổ ghi chép trung gian theo yêu cầu quản lý của Công ty Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Thủ quỹ tổng tiền tiêu thanh thành kiêm thụ phẩm thủ kho toán hợ p lương kiêm SPDD thành kiêm tiền phẩm vậ t t ư mặ t TSCĐ b. Chức năng các phần hành: Quantoán trưrực là người phụ trách chỉ đạo chung công tác kế toán cho - Kế hệ t ởng: toàn Cônguyến ểm tra tình hình hạch toán và báo cáo tài chính . là người tư vấn t ty , ki cho Giám đốchệ chức tác chuyên môn cũng như phương hướng biện pháp vận Quan về công dụng cac chế độ quản lý. - Kế toán tổng hiựp kiêm vạt tư TSCĐ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động TSCĐ, trích phân bổ khấu hao. Theo dõi tình hình nhập , xuất, tồn vật tư cho từng loại, đồng thời thực hiện việc tổng hợp số liệu từ các phần hành khác để tập hợp chi phí, vào sổ sách tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh lập báo tài chính. - Kế toán thu chi kiêm thanh toán: theo dõi tình hình thanh toán với các tổ chức cá nhân, nhà cung cấp, theo dõi về giá trị và sự biến động trong kỳ của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tạm ứng cho cán bộ CNV trong Công ty. - Kế toán thành phẩm sản phẩm dở dang: thống kê toàn bộ hợp đồng đã ký trong tháng, theo dõi, lệnh sản xuất, phiếu xuất vật tư để tính giá thành phẩm và hiệu quả mang lại của từng lệnh sản xuất. - Thủ quỹ kiêm thủ kho thành phẩm: Có nhiệm vụ theo dõi việc giao thành phẩm cho khách hàng, căn cứ vào hóa đơn trong kiêm phiếu xuất kho thành phẩm đồng thời quản lý số tiền mặt tại tại Công ty theo dõi thu chi hằng ngày để ghi chép vào sổ quỹ lập báo cáo qũy hằng ngày - Thống kê kho làm nhiệm vụ ghi phiếu xuất kho và là người trực tiếp đi mua hàng. 2. Hình thức kế toán tại Công ty Hiện nay Công ty in Đà Nẵng đang tổ chức công tác kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ nhưng có cải biên cho phù hợp với tình hình của Công ty HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 16. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Quá trình ghi chép sổ kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau: Chứng từ gốc Sổ Chứng từ ghi sổ Sổ , thẻ chi tiết quỹ Sổ cái sổ tổng hợp Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng Ghi cuối quí Quan hệ đối T¹i c«nghiế,ph-¬ng ph¸p k to¸n ®-c ¸p dng lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-íng c ty u xuyªn H»ng ngµy ,khi nghip v kinh t ph¸t sinh ,c¨n c vµo c¸c chng t gỉc ,k to¸n vµo sư chi tit c¸c tµi kho¶n cê liªn quan .C¸c nghip v liªn quan ®n tin mƯt ngoµi vic ghi vµo sư chi tit cßn ph¶i ghi vµo sư qu Cuỉi th¸ng ,t chng t gỉc ®· ®-c kim tra s lªn chng t ghi sư cho tng lo¹i tµi kho¶n .Tuy nhiªn kh«ng ph¶i phÌn hµnh k to¸n nµo cng ghi vµo chng t ghi sư .Ch¼ng h¹n ,phÌn hµnh tin l-¬ng kh«ng ghi vµo chng t ghi sư mµ cuỉi quý ghi trc tip vµo sư c¸i .Chng t ghi sư sau khi lỊp xong ®-c lµm c¨n c ® lªn sư c¸i c¸c tµi kho¶n .Sư c¸i s ®-c ®ỉi chiu vi sư tưng hp Cuỉi quý ,c¨n c vµo sư c¸i lỊp b¶ng c©n ®ỉi ph¸t sinh ca c¸c tµi kho¶n tưng hp vµ lỊp b¸o c¸o tµi chÝnh . HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 17. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng Công tác cung ứng vật tư do cán bộ thống kê kho đảm nhiệm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất do phòng kinh doanh lập dựa trên kế hoạch sản xuất của Công ty in giao xuống. Phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật KCS định mức NVL sau đó lập kế hoạch mua sắm vật tư. Lượng vật tư nhập vào Công ty do nhiều nguồn khác nhau, để đảm bảo cung ứng kịp thời Công ty phải có uy tín và mối quan hệ rộng. Vật tư chủ yếu của Công ty sử dụng là giấy. - Đối với giấy thì nguồn cung cấp của Công ty là các Công ty cung ứng giấy trong ngành như giấy bãi bằng... - Đối với mực thì lượng nhập ít hơn so với giấy chủ yếu là mực Tân Bình... thường thì lượng mức do Công ty máy vi tính T&Q, DNTNHH Phong, Công ty Siêu Thanh, việc giao hàng được được đem tới tận kho của Công ty. Nhờ đó giảm bớt chi phí trong khau mua hàng, giá cả ổn định, chất lượng đảm bảo... Ngoài ra các loại vật tư khác Công ty linh động trong phương thức mua hàng nhằm đảm bảo mua với giá rẻ 2. Công tác dự trữ Vật tư mua cho sản xuất kinh doanh thuộc vốn lưu động nên dự trữ vật tư hợp lý sẽ tăng nhanh vòng quay vốn và hiệu quả cao. Tại Công ty in đối với loại vật tư mua ở xa thì Công ty dự trữ tương đối lớn để đảm bảo cho sản xuất . còn các loại vật tư khác thì dự trữ với khối lượng ít có thể hoặc cung ứng theo tiến độ khi nào cần mới tiến hành mua, tránh trường hợp ứ đọng vốn góp phần giảm chi phí bảo quản mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ theo yêu cầu sản xuất Vật tư của Công ty chủ yếu là giấy và mực do đó cách bảo quản khách nhau. Hiện nay Công ty có kho dự trữ chính là: kho 84 Lê Duẫn và kho 17 Lê Duẩn kho này đã dời lên Hòa Khánh vào đầu năm 2003 Hai kho này xây dựng theo quy cách hiện đại giúp cho việc bảo quản ưlu trữ giấy mực rất an toàn. 3. Tình hình sử dụng vật tư Tại Công ty, vật tư giấy mực dùng cho sản xuất được căn cứ vào lệnh sản xuất do phòng kỹ thuật KCS và phòng kinh doanh đưa xuống thông qua các hợp đồng kinh tế đã ký hoặc căn cứ vào phiếu đề nghị xuất của các phân xưởng có xác nhận của phòng kỹ thuật II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư 1. Phương pháp tính thuế Công ty áp dụng Tại Công ty in Đà Nẵng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ Thuế VAT đâu ra = giá tính thế x thuế xuất Thuế Vat đầu vào bằng tổng số thuế VAT ghi trên hóa đơn GTGT mua vào cửa hàng hóa, vật tư, dịch vụ ... Thuế VAT phải nộp = Thuế VAT đầu ra - thuế VAT đầu vào 2. Đặc điểm và phân loại - NVL ở các đơn vị sản xuất để tiện theo dõi và quản lý người ta căn cứ vào đặc điểm hoạt động của đơn vị đó. Đối với Công ty in người ta cũng phân loại vật tư nhưng chủ yếu là NVL còn công cụ dụng cụ thì chỉ gồm một số đơn giản, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị nên không cần phân loại HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 18. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng NVl ở Công ty in Đà Nẵng được phân làm các loại sau: - Vật tư chính: chủ yếu dùng cho sản xuất sản phẩm bao gồm giấy và mực: giấy có các loại giấy sau: giấy Tân Mai, Bãi Bằng, Việt Trì, Couche, Pelure Trung Quốc - Mực gồm: đỏ, đen, vàng - Vật liệu phụ: chủ yếu chỉ khau, keo dán, dầu... Ngoài ra còn có phụ tùng thay thế như ốc, vít, ổ bi... Bên cạnh đó còn đảm bảo cho sức khỏe công nhân, Công ty còn trang bị bảo hộ lao động, nó, khẩu trang, găng tay... 3. Tính giá vật tư tại Công ty a. Đối với vật tư nhập kho: Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư Công ty liên tục tăng giảm để phản ánh vật tư nhập kho Công ty dùng giá thực tế Vật tư Công ty mua chủ yếu là thị trường trong nước, nguồn cung cấp chủ yếu các đơn vị như Công ty giấy Bãi Bằng, tân Maum Việt Trì... Giá thực tế nhập kho bao gồm: - Giá mua ghi trên hóa đơn (chưa thuế GTGT) - Chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ, kho bãi) * Đối với vật tư nhập kho là phế liệu thu hồi thì giá thực tế nhập kho chủ yếu dánh giá theo ước tính còn thể sử dụng hay bán được b. Đối với vật tư xuất kho Vật tư của Công ty được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, do đó có thể xác định giá thực tế xuất kho Công ty tính theo phương pháp giá bình quân, cuối tháng căn cứ vào số lượng giá trị vật tư tồn đầu tháng, số lượng nhập trong tháng để tính đơn giá xuất bình quân. Đơn giá bình Trị giá vật tư đầu tháng + trị giá vật tư nhập trong quân từng loại tháng = vật tư SLVT tồn đầu tháng + SLVT nhập trong tháng Giá trị thực tế Đơn giá từng loại Số lượng từng loại vật tư xuất = x vật tư xuất kho vật tư xuất kho kho Việc tính toán này được thực hiện vào cuối tháng. Cuối tháng kế toán vật tư xác định đơn giá bình quân và tính ra giá trị xuất kho của từng vật liệu và ghi vào sổ chi tiết vật liệu. Còn hằng ngày, kế toán vật tư chỉ ghi số lượng thực xuất vào phiếu xuất kho. Ví dụ: giấy couche định lượng 80g khổ 79x109 có giá trị thực tế tồn đầu kỳ theo sổ chi tiết vật liệu là 28.265 x 847,45đ = 23.953.174đ Trong 3 tháng loại giấy này chỉ nhập 1 lần & giá trị nhập của nó là: 18.143tờ x 847,45 = 15.375.285đ Đơn giá giấy couche không biến động trong thời gian ngắn từ tháng 2 - 3/2003. Do đó đơn giá couche cũng không thay đổi Đơn giá bình quân giấy couche = 23.953.174 + 15.375.285đ HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 19. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng 28.265 + 18.143 Đối với giấy, chi phí giấy chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm giá giấy trên thị trường lại ít thay đổi, để đơn giản cách hạch toán Công ty theo dõi mỗi loại giấy trên thị trường theo từng hợp đồng theo giá bình quân đã xác định trên sổ chi tiết vật liệu và CCDC. III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng 1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty Để hạch toán chi tiết vật tư , tại Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song. Việc theo dõi vật tư đồng thời tiến hành tại kho phòng kế toán. Thủ kho mở thẻ kho theo dõi về mặt số lượng kế toán vật tư mở sổ chi tiết cho từng loại vật tư và chủ yếu theo dõi về mặt trị giá. Tại kho sau khi nhận các chứng từ xuất nhập, thủ kho tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành nhập, xuất vật tư. Đồng thời ghi chếp số lượng thực xuất nhập vào thẻ kho có liên quan thẻ kho được mở cho từng đặc điểm vật tư. Cuối tháng kế toán số dư trên thẻ kho được tính ra số lượng tồn trong ngày. Cuối tháng thủ kho tính số dư trên thẻ kho rồi đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu. Định kỳ thủ kho chuyển các chứng từ nhập xuất vật tư cho kế toán vật tư làm căn cứ ghi sổ. Việc chuyển chứng từ tiến hành hằng ngày hoặc định kỳ theo thỏa thuận của thủ kho và kế toán vật tư. Tại phòng kế toán Hằng ngày căn cứ vào phiếu yêu cầu, kế toán lập phiếu xuất kho. Đối với các hóa đơn mua vật tư, kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho kế toán vào sổ chi tiết vật liệu cho từng thẻ, từng loại vật tư. Cuối tháng hoặc hàng tuần kế toán đối chiếu sơ bộ giữa sổ chi tiết NVL với thẻ kho để nắm được lượng vật tư nhập, xuất tồn. Cuối tháng kế toán đối chiếu sổ sách của thủ lho sau khi khóa sổ. Số liệu trên sổ chi tiết NVL và thẻ kho theo nguyên tắc phải khớp nhau. Sau đó tiến hành lên chứng từ ghi sổ các tài khoản có liên quan, tính giá cho từng loại vật tư xuất kho trong kỳ và từ sổ chi tiết NVL, để nắm tổng số NVL. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN VẬT TƯ CÓ THỂ MINH HỌA Chứng từ ghi sổ Chứng từ nhập Thẻ Sổ chi tiết Sổ tổng hợp NVL kho NVL Chứng từ xuất Chứng từ ghi sổ Ghi hằng ngày 2.Các chứng từ hạch toán vàtháng tục xuất nhập kho Ghi hằng các thủ HVTH: Âàûng Thë Thàõm
 20. Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng a. Chứng từ hạch toán Để hạch toán xuất nhập kho vật tư Công ty sử dụng cac loại chứng từ sau đây: + Hoá đơn GTGT + Phiếu nhập vật tư + Phiếu xuất vật tư + Sổ kế toán chi tiết NVL gồm: Thẻ kho Sổ kế toán chi tiết NVL Sổ tổng hợp NVL b. Thủ tục xuất nhập kho tại Công ty Đối với vật tư nhập kho: Tại Công ty phòng kinh doanh có nhiệm vụ cung ứng vật tư đảm bảo cho quá trình sản xuất. Trên cơ sở nhu cầu vật tư dùng cho sản xuất khi đi mua vật cần phải xác định rõ số lượng , chất lượng mẫu mã vật tư cần nhập. Từ đó thăm dò thị trường để ký hợp đồng mua hoặc mua tận nơi. Vật tư mua về Công ty cho kiểm nghiệm, do đặc diểm của ngành in vật tư chủ yếu là giấy mực, chỉ khâu, màu, tất cả đều có kích thước, màu sắc nên việc kiểm nghiệm, vật tư đơn giản. Khi kiểm nghiệm chỉ cần đếm số lượng. Do kích thước không cần lập biên bản kiểm nghiệm sau đó dựa vào hóa đơn người bán, phòng kế toán sẽ lập phiếu nhập kho vật tư thành 3 liên: 1 loiên do thủ kho giữ để vào thẻ kho. 1 liên do kế toán vật tư giữ. Tháng 04/2003 Công ty mua một số giấy của đn tư nhân Kim Anh sau khi hóa đơn gởi về Công ty cùng với giấy Công ty đã kiểm nghiệm dựa trên hóa đơn và thành lập phiếu nhập kho có dạng như sau HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 2 : 02-N Ngày 03/04/2003 Đơn vị bán hàng : DNTN Kim Anh Địa chỉ : Điện thoại :.......................................... Mã số: .................................................. Họ tên người mua hàng Công ty in Đà Nẵng Đơn vị : 84 Lê Duẫn Số tài khoản : ..................................... mã s ....................................................... Hình thức thanh toán : tiền mặt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơ n Stt Thành t i ền giá A B C 1 2 3= 1x2 G i ấy 1 Ram 586.23697 13.886.73 5 5 Cộng tiền hàng: 13.886.735 HVTH: Âàûng Thë Thàõm Thuế s u ất GTGT: 10% Tiền thuế G TGT: 1.388.674
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2