Hệ thống báo cáo tài chính trong Cyber Accounting

Chia sẻ: Cao Hoang Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
248
lượt xem
93
download

Hệ thống báo cáo tài chính trong Cyber Accounting

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bảng cân đối phát sinh tài khoản  Bảng cân đối kế toán  Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần I lãi lỗ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần II  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần III  Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống báo cáo tài chính trong Cyber Accounting

  1. Hệ thống báo cáo tài chính trong Cyber Accounting  Bảng cân đối phát sinh tài khoản   Bảng cân đối kế toán   Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ­ Phần I lãi lỗ   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ­ Phần II   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ­ Phần III   Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp   Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp cho nhiều kỳ   Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp   Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp cho nhiều kỳ   Báo cáo thuyết minh tào chính   Báo cáo phân tích tài chính   Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung   Sổ sách kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ   Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ  Một số hình ảnh của hệ thống báo cáo tài chính. Điều kiện lọc ­ Bảng cân đối kế toán. Khai báo lấy số liệu của 1 báo cáo tài chính
  2. Các phân hệ khác:  Phân hệ hệ thống  Phân hệ kế toán tổng hợp  Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu  Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả  Phân hệ kế toán vốn bằng tiền
  3.  Phân hệ kế toán hàng tồn kho  Phân hệ kế toán tài sản cố định  Phân hệ kế toán chi phí giá thành  Hệ thống báo cáo thuế  Hệ thống báo cáo quản trị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản