intTypePromotion=1

Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Chia sẻ: Taonha Amoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
796
lượt xem
194
download

Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ký hiệu quy hoạch xây dựng là hệ thống ký hiệu chuyên ngành được sử dụng trong các loại hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng được quy định theo Luật xây dựng. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/ 2005 của chính phủ về Quy hoạch xây dựng thông tư số .../2005/TT-BXD ngày tháng năm 2005 bộ xây dựng hướng dẫn lập, quy định và phê duyêt quy hoạc xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng

 1. bé x©y dùng hÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng (ký hiÖu chuyªn ngμnh quy ho¹ch x©y dùng) Hµ Néi, 6/2005
 2. HÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- môc lôc PhÇn 1: C¸c Quy ®Þnh chung PhÇn 2: C¸c Quy ®Þnh cô thÓ A. Tû lÖ b¶n ®å dïng cho c¸c lo¹i ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. B. C¸c quy ®Þnh vÒ mµu s¾c, ®−êng nÐt, ký hiÖu thÓ hiÖn hå s¬ mµu vµ hå s¬ ®en tr¾ng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 1
 3. HÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PhÇn 1: c¸c quy ®Þnh chung 1. Ký hiÖu quy ho¹ch x©y dùng lµ hÖ thèng ký hiÖu chuyªn ngµnh ®−îc sö dông trong c¸c lo¹i hå s¬ mµu vµ hå s¬ ®en tr¾ng cña c¸c ®å ¸n Quy ho¹ch x©y dùng ®−îc quy ®Þnh theo LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/01/2005 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ho¹ch x©y dùng, Th«ng t− sè …/2005/TT-BXD ngµy th¸ng n¨m 2005 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng. 2. Trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng ký hiÖu ®−îc thÓ hiÖn cho tõng giai ®o¹n quy ho¹ch vµ ®−îc thÓ hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng trî gióp vÏ b»ng c¸c ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh Auto Cad vµ MapInfo/GIS. 3. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong hÖ thèng ký hiÖu nµy, khi thÓ hiÖn b¶n vÏ quy ho¹ch x©y dùng cßn ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh ký hiÖu chuyªn ngµnh kh¸c cã liªn quan. Trong tr−êng hîp sö dông c¸c ký hiÖu ch−a cã trong quy ®Þnh th× ph¶i cã ghi chó kÌm theo. 2
 4. HÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- phÇn 2: c¸c quy ®Þnh cô thÓ a. tû lÖ b¶n ®å dïng cho c¸c lo¹i ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng (NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/01/2005 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ho¹ch x©y dùng) I. Quy ho¹ch x©y dùng vïng: 1. B¶n ®å vÞ trÝ vµ mèi quan hÖ liªn vïng (tû lÖ: 1/100.000 - 1/500.000). 2. B¶n ®å hiÖn tr¹ng tæng hîp (tû lÖ: 1/25.000 - 1/250.000). 3. B¶n ®å ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kh«ng gian vïng (tû lÖ: 1/25.000 - 1/250.000). 4. B¶n ®å ®Þnh h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vïng (tû lÖ: 1/25.000 - 1/250.000). II. Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ: 1. S¬ ®å vÞ trÝ vµ mèi quan hÖ vïng (tû lÖ: 1/50.000 - 1/250.000). 2. C¸c b¶n ®å hiÖn tr¹ng tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ ®Êt x©y dùng (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 3. B¶n ®å ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 4. C¸c b¶n ®å ®Þnh h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 5. B¶n ®å quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö dông ®Êt ®« thÞ (cho giai ®o¹n 5-10 n¨m) (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 6. C¸c b¶n ®å quy ho¹ch hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ (cho giai ®o¹n 5-10 n¨m) (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 7. B¶n ®å chØ giíi ®−êng ®á c¸c trôc ®−êng chÝnh (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 8. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®« thÞ. 3
 5. HÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ: 1. B¶n ®å vÞ trÝ vµ giíi h¹n khu ®Êt (tû lÖ: 1/5.000 - 1/10.000). 2. C¸c b¶n ®å hiÖn tr¹ng vÒ kiÕn tróc c¶nh quan, hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ ®¸nh gi¸ quü ®Êt x©y dùng (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 3. B¶n ®å tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 4. B¶n ®å quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö dông ®Êt (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 5. C¸c b¶n ®å quy ho¹ch hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 7. B¶n ®å chØ giíi ®−êng ®á vµ chØ giíi x©y dùng (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 8. B¶n ®å tæng hîp ®−êng d©y, ®−êng èng kü thuËt (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 9. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®« thÞ. IV. Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n: 1. S¬ ®å vÞ trÝ ranh giíi x· tû lÖ 1/25.000; ranh giíi ®iÓm d©n c− tû lÖ 1/5.000 2. B¶n ®å hiÖn tr¹ng x©y dùng, sö dông ®Êt ®iÓm d©n c− n«ng th«n (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 3. B¶n ®å quy ho¹ch m¹ng l−íi ®iÓm d©n c− vµ h¹ tÇng kü thuËt trªn ®Þa bµn x· (tû lÖ: 1/5.000 - 1/25.000). 4. B¶n ®å quy ho¹ch tæng thÓ kh«ng gian kiÕn tróc vµ h¹ tÇng kü thuËt ®iÓm d©n c− n«ng th«n (tû lÖ: 1/500 - 1/2.000). 4
 6. HÖ thèng ký hiÖu dïng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. C¸c quy ®Þnh vÒ mμu s¾c, ®−êng nÐt, ký hiÖu thÓ hiÖn hå s¬ mμu vμ hå s¬ ®en tr¾ng trong c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng 5
 7. B 15cm 82cm 78cm 1cm 0 x km xx km 2cm 2cm 20cm 114cm 118cm
 8. 2cm 114cm 118cm B 15cm 27,5cm 2cm 78cm 82cm 3,5cm 4,0cm 15,0cm 4,0cm 3,5cm 21 43 1,0cm 2,0cm 2,0cm 3,0cm 3,0cm 3,0cm 3,0cm 2,5cm 3,0cm 6,0cm 15,5cm 12,0cm 27,5cm
 9. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Auto-CAD, MapInfo. 2 D 2 1 d 3 d 4 d 5 d
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Auto-CAD, MapInfo.
 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Auto-CAD, MapInfo. Tr Tr
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Auto-CAD, MapInfo. K
 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 Auto-CAD, MapInfo.
 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 v v v Tl: Tl: Tl: v A 5 A 6 g g bt bt cc cc cc bt cc bt
 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Auto-CAD, MapInfo. 8 9
 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CT1 CT1 CT1 1A 1A 1A 1A 2 2 2 3 3 3 S S S
 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 S S S S S S Auto-CAD, MapInfo. P P P S S S sc sc sc - Tuy-nen
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 G G G M M M G G G G G G G G G . Monorail G G G N 1 3 2 4 2
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 sc sc sc
 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 B B B r r r r r r x y x x x y y y 24,5 24,8 i=0,0005 L=325

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản