intTypePromotion=1
ADSENSE

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

277
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang. Điều đó có nghĩa là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền qua sợi quang. Tại nơi nhận, nó lại được biến đổi trở lại thành thông tin ban đầu. Hình 1.1. Giới thiệu một hệ thống truyền dẫn sợi quang digital được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

 1. CHÆÅNG 2. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG TÄØ CHÆÏC QUAÏ TRÇNH KINH DOANH VAÌ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG DOANH NGHIÃÛP 2.1 2.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 2 XAÏC ÂËNH CAÏC ÂÀÛC TÊNH CUÍA TÄØ CHÆÏC MÄ TAÍ VAÌ PHÁN TÊCH CAÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG TÄØ CHÆÏC NÀÕM ÂÆÅÜC VAI TROÌ CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN CHIÃÚN LÆÅÜC * 2.2 2.2
 2. THAÏCH THÆÏC VÃÖ QUAÍN LYÏ KHOÏ KHÀN TRONG VIÃÛC QUAÍN TRË SÆÛ THAY ÂÄØI SÆÛ PHUÌ HÅÜP GIÆÎA CÄNG NGHÃÛ VAÌ TÄØ CHÆÏC TÊCH HÅÜP HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË NGUÄÖN LÆÛC PHAÏT TRIÃØN LÅÜI THÃÚ CAÛNH TRANH BÃÖN VÆÎNG * 2.3 2.3 TÄØ CHÆÏC TÄØ CHÆÏC && HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 2.4 2.4
 3. KHAÏI NIÃÛM TÄØ CHÆÏC ÂËNH NGHÉA CAÏC ÂÀÛC TRÆNG MÄI TRÆÅÌNG CUÍA TÄØ CHÆÏC 2.5 2.5 CEO TÄØ CHÆÏC ÂËNH NGHÉA: VP VP VP THEO KYÎ THUÁÛT: MÄÜT CÅ CÁÚU CHUÁØN TÀÕC, ÄØN ÂËNH BIÃÚN ÂÄØI CAÏC NGUÄÖN LÆÛC TÆÌ MÄI TRÆÅÌNG ÂÃØ TAÛO RA SAÍN PHÁØM VAÌ DËCH VUÛ CHO XAÎ HÄÜI THEO HAÌNH VI: MÄÜT TÁÛP HÅÜP CAÏC CHÆÏC NÀNG, NHIÃÛM VUÛ VAÌ QUYÃÖN HAÛN CÁN BÀÒNG THEO THÅÌI GIAN THÄNG QUA XUNG ÂÄÜT VAÌ GIAÍI QUYÃÚT XUNG ÂÄT * 2.6 2.6
 4. TÄØ CHÆÏC & CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG: Mäi træåìng Vàn hoaï Cå cáúu täø chæïc CÄNG NGHÃÛ TÄØ CHÆÏC Thuí tuûc THÄNG TIN Chênh saïch Quyãút âënh quaín lyï Cå häüi 2.7 2.7 TÄØ CHÆÏC CHUÁØN TÀÕC ÂÁÖU RA CHO MÄI TRÆÅÌNG ÂÁÖU VAÌO TÆÌ MÄI TRÆÅÌNG CÅ CÁÚU: Phán cáúp Phán cäng lao âäüng Qui âënh, Thuí tuûc QUAÏ TRÇNH: Quyãön/Nghéa vuû Quyãön haình/Traïch nhiãûm Giaï trë Chuáøn mæûc Con ngæåìi 2.8 2.8
 5. CAÏC ÂÀÛC TÊNH CÁÚU TRUÏC CUÍA TÄØ CHÆÏC PHÁN CÄNG LAO ÂÄÜNG ROÎ RAÌNG CÁÚU TRUÏC QUAÍN LYÏ PHÁN TÁÖNG QUI ÂËNH & THUÍ TUÛC MINH BAÛCH ÂAÏNH GIAÏ CÄNG BÀÒNG CHUYÃN MÄN KYÎ THUÁÛT TÄÚI ÂA HIÃÛU QUAÍ CUÍA TÄØ CHÆÏC * 2.9 2.9 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA TÄØ CHÆÏC CÅ CÁÚU CHUÁØN TÀÕC CÅ TRÇNH TÆÛ TAÏC NGHIÃÛP CHUÁØN TRÇNH MANG YÃÚU TÄÚ CHÊNH TRË MANG VÀN HOAÏ TÄØ CHÆÏC VÀN * 2.10 2.10
 6. TÄØ CHÆÏC & MÄI TRÆÅÌNG MÄI TRÆÅÌNG: •NGUÄÖN LÆÛC & RAÌNG BUÄÜC •CHÊNH PHUÍ •ÂÄÚI THUÍ CAÛNH TRANH CÄNG TY •TRUNG GIAN TAÌI CHÊNH •VÀN HOAÏ •TRI THÆÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN •CÄNG NGHÃÛ 2.11 2.11 TÄØ CHÆÏC TAÏC ÂÄÜNG HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN PHAÛM VI HOAÛT ÂÄÜNG LÉNH VÆÛC HOAÛT ÂÄÜNG PHAÏT TRIÃØN HÃÛ THÄÚNG 2.12 2.12
 7. PHAÛM VI CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 1950s: CAÏC THAY ÂÄØI VÃÖ KYÎ THUÁÛT 60s-70s: ÂIÃÖU HAÌNH QUAÍN LYÏ 80s-90s: CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CÄÚT LOÎI CUÍA CÅ QUAN PHAÛM VI TAÏC ÂÄÜNG CAÌNG GIA TÀNG 2.13 2.13 * LÉNH VÆÛC CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN • LÁÛP TRÇNH VIÃN: Viãút pháön mãöm • NHAÌ PHÁN TÊCH HÃÛ THÄÚNG: Chuyãøn âäøi caïc váún âãö kinh doanh thaình caïc giaíi phaïp • NHAÌ QUAÍN LYÏ: Ngæåìi laînh âaûo • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: Ngæåìi sæí duûng caïc Ngæåì æïng duûng * 2.14 2.14
 8. MÄ HÇNH TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ CÁÚP CAO NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG (CAÏC BÄÜ PHÁÛN) BÄÜ PHÁÛN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN Caïc chuyãn gia hãû thäúng thäng tin: CIO Cå såí haû táöng IT Nhaì quaín lyï Pháön cæïng Nhaì phán têch Pháön mãöm Nhaì phaït triãøn hãû thäúng Nhaì láûp trçnh Maûng dæî liãûu Chuyãn gia maûng Nhaì quaín trë cå såí dæî liãûu Thæ kyï vàn phoìng 2.15 2.15 HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TAÏC ÂÄÜNG TÄØ CHÆÏC LYÏ THUYÃÚT KINH TÃ LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI QUAÍN TRË THAY ÂÄØI 2.16 2.16
 9. LYÏ THUYÃÚT KINH TÃÚ • KINH TÃÚ HOÜC VI MÄ: cäng nghãû thäng tin laì mäüt yãúu täú saín xuáút, nhæ lao âäüng & väún • LYÏ THUYÃÚT CHI PHÊ: caïc cäng ty cäú gàõng giaím chi phê bãn trong vaì bãn ngoaìi • LYÏ THUYÃÚT ÂAÛI DIÃÛN: quyãön låüi cuía caïc bãn tham gia thæång vuû cáön âæåüc giaïm saït * 2.17 2.17 LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI • LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI: hãû thäúng thäng tin coï thãø thay âäøi cáúp ra quyãút âënh; giaím cáúp quaín lyï trung gian & nhán viãn vàn phoìng; phán phäúi thäng tin Lyï thuyãút kinh tãú nghiãn cæïu haình âäüng cuía caïc doanh nghiãûp trãn thë træåìng. Trong khi âoï, lyï thuyãút haình vi mä taí haình vi cuía mäùi cuí doanh nghiãûp cuû thãø * 2.18 2.18
 10. THÆÛC HIÃÛN SÆÛ THAY ÂÄØI CÄNG VIÃÛC SÆÛ CHÄÚNG ÂÄÚI CÄNG NGHÃÛ CON NGÆÅÌI SÆÛ ÂAÏNH GIAÏ CÅ CÁÚU 2.19 2.19 Source: Leavitt, Handbook of Organization (1965) NHÆÎNG GÅÜI YÏ CHO VIÃÛC THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN MÄI TRÆÅÌNG CÅ CÁÚU VÀN HOAÏ CHÊNH TRË * 2.20 2.20
 11. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG DOANH NGHIÃÛP TRONG DOANH NGHIÃÛP 2.21 2.21 MÄÚI QUAN HÃÛ GIÆÎA HÃÛ THÄÚNG & QUAÍN TRË HÃÛ THÄÚNG CAÏC NHOÏM CÁÚP CHIÃÚN LÆÅÜC QUAÍN TRË CÁÚP CAO CÁÚP QUAÍN LYÏ QUAÍN TRË CÁÚP TRUNG CÁÚP TRI THÆÏC QUAÍN TRË DÆÎ LIÃÛU & TRI THÆÏC CÁÚP TAÏC NGHIÃÛP QUAÍN TRË TAÏC NGHIÃÛP BAÏN HAÌNG & TIÃÚP THË SAÍN XUÁÚT TAÌI CHÊNH KÃÚ TOAÏN NHÁN SÆÛ 2.22 2.22
 12. CAÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG QUAÍN LYÏ TRI THÆÏC (KWS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG HAÌNH CHÊNH TÆÛ ÂÄÜNG (OAS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ (TPS) HÃÛ * 2.23 2.23 CAÏC HÃÛ THÄÚNG TRONG DOANH NGHIÃÛP Saín xuáút Kãú toaïn QUAÏ TRÇNH KINH DOANH Nhaì Khaïch haìng Caïc quaï trçnh kinh doanh cung cáúp trong doanh nghiãûp Nguäön Taìi chênh nhán læûc Baïn haìng &Tiãúp thë 2.24 2.24
 13. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng Baïn haìng & Tiãúp thë CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG: • Quaín trë baïn haìng; Nghiãn cæïu thë træåìng; Cäø âäüng; Âënh giaï; Saín pháøm måïi CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: THÄÚ • Hãû thäúng xæí lyï âån haìng; Hãû thäúng nghiãn cæïu thë træåìng; Hãû thäúng âënh giaï * TPS TPS 2.25 2.25 HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng saín xuáút Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG: • Láûp kãú hoaûch; Mua sàõm; Giao nháûn; Kyî thuáût; Váûn haình CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng hoaûch âënh nguäön nguyãn hoaû váût liãûu; Hãû thäúng kiãøm soaït âån âàût haìng; Hãû thäúng kyî thuáût; Hãû thäúng kiãøm soaït cháút læåüng TPS TPS 2.26 2.26 *
 14. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng Taìi chênh & Kãú toaïn Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Phán bäø ngán saïch; Kãú toaïn; Hoaï âån; Kãú toaïn chi phê CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng Kãú toaïn; Khoaín phaíi thäú thu/Khoaín phaíi traí; Phán bäø ngán saïch; Quaín lyï ngán quyî * TPS TPS 2.27 2.27 HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng nguäön nhán læûc Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Häö så nhán viãn; Læång; Thæåíng; Quan hãû lao âäüng; Âaìo taûo CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng Tiãön læång; Thæåíng; Luán chuyãøn cäng viãûc; Âaìo taûo nhán viãn viãû * TPS TPS 2.28 2.28
 15. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Caïc loaûi khaïc (Vd., Træåìng âaûi hoüc) Caï CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Tuyãøn sinh; Baíng âiãøm; Chæång trçnh män hoüc; Cæûu sinh viãn CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng âàng kyï; Hãû thäúng lyï lëch sinh viãn; Hãû û thäúng thåìi khoaï biãøu; Hã Hãû thäúng taìi tråü cæûu sinh viãn * TPS TPS 2.29 2.29 HÃÛ THÄÚNG QUAÍN LYÏ TRI THÆÏC (KWS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: CHUYÃN GIA THIÃÚT KÃÚ • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: MÄ HÇNH HOAÏ • ÂÁÖU RA: BAÍN THIÃÚT KÃÚ, HÇNH HOAÛ • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHÁN VIÃN KYÎ THUÁÛT VÊ DUÛ: TRAÛM LAÌM VIÃÛC KYÎ THUÁÛT 2.30 2.30
 16. HÃÛ THÄÚNG HAÌNH CHÊNH TÆÛ ÂÄÜNG (OAS) HÆÅÏNG ÂÃÚN MÄÜT VÀN PHOÌNG HÆÅÏ “KHÄNG GIÁÚY” THIÃÚT KÃÚ LAÛI DOÌNG CÄNG VIÃÛC THIÃÚ PHÁÖN MÃÖM TÊCH HÅÜP PHÁÖ THIÃÚT KÃÚ LAO ÂÄÜNG KHOA HOÜC THIÃÚ KHÄNG GIAN LAÌM VIÃÛC SÄI ÂÄÜNG KHÄNG VÊ DUÛ: HÇNH HOAÛ TRÆNG BAÌY 2.31 2.31 HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU DUNG LÆÅÜNG LÅÏN • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: CAÏC MÄ HÇNH ÂÅN • ÂÁÖU RA: BAÏO CAÏO TOÏM LÆÅÜC • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ QUAÍN TRË CÁÚP TRUNG VÊ DUÛ: NGÁN SAÏCH HAÌNG NÀM 2.32 2.32
 17. CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) CAÏC QUYÃÚT ÂËNH COÏ CÁÚU TRUÏC & BAÏN CAÏ CÁÚU TRUÏC BAÏO CAÏO KIÃØM SOAÏT ÂÆÅÜC ÂËNH HÆÅÏNG BAÏ DÆÎ LIÃÛU QUAÏ KHÆÏ & HIÃÛN TAÛI DÆÎ ÂËNH HÆÅÏNG BÃN TRONG ÂËNH QUAÏ TRÇNH THIÃÚT KÃÚ KEÏO DAÌI QUAÏ * 2.33 2.33 DÆÎ LIÃÛU TPS CHO CAÏC ÆÏNG DUÛNG MIS TPS MIS DÆÎ LIÃÛU Hãû thäúng BAÏN HAÌNG Xæí lyï âån haìng CHI PHÊ TÃÛP TIN ÂÅN HAÌNG SAÍN PHÁØM Hãû thäúng ÂÅN VË MIS Hoaûch âënh nguäön CAÏC BAÏO CAÏO nguyãn váût liãûu DÆÎ LIÃÛU THAY ÂÄØI TÃÛP TIN KÃÚ HOAÛCH SAÍN XUÁÚT SAÍN PHÁØM Hãû thäúng DÆÎ LIÃÛU NHAÌ QUAÍN LYÏ Kãú toaïn CHI TIÃU CAÏC TÃÛP TIN TÊNH TOAÏN CAÏC TÃÛP TIN MIS 2.34 2.34
 18. HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU DUNG LÆÅÜNG NHOÍ • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: TÆÅNG TAÏC • ÂÁÖU RA: PHÁN TÊCH QUYÃÚT ÂËNH • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ CHUYÃN MÄN, NHÁN VIÃN VÊ DUÛ: PHÁN TÊCH CHI PHÊ HÅÜP ÂÄÖNG 2.35 2.35 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) LINH HOAÛT, THÊCH NGHI, NHANH CHOÏNG LINH NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG KIÃØM SOAÏT NHÁÛP/XUÁÚT NGÆÅÌ KHÄNG CÁÖN LÁÛP TRÇNH CHUYÃN KHÄNG NGHIÃÛP HÄÙ TRÅÜ TIÃÚN TRÇNH QUYÃÚT ÂËNH HÄÙ CÄNG CUÛ MÄ HÇNH HOAÏ TINH VI CÄNG * 2.36 2.36
 19. HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) MÄ HÇNH CÁÚP CHIÃÚN LÆÅÜC • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU TÄØNG HÅÜP • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: TÆÅNG TAÏC • ÂÁÖU RA: CAÏC DÆÛ AÏN • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ QUAÍN TRË CÁÚP CAO VÊ DUÛ: KÃÚ HOAÛCH HOAÛT ÂÄÜNG 5 NÀM DUÛ 2.37 2.37 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) QUAÍN TRË CÁÚP CAO QUAÍ THIÃÚT KÃÚ CHO CAÏ NHÁN THIÃÚ NÄÚI KÃÚT CEO VÅÏI CAÏC CÁÚP KHAÏC NÄÚ TÄÚN KEÏM CHI PHÊ DUY TRÇ TÄÚ PHAÛM VI HÄÙ TRÅÜ RÄÜNG PHAÛ * 2.38 2.38
 20. MÄÚI QUAN HÃÛ GIÆÎA CAÏC HÃÛ THÄÚNG ESS MIS DSS KWS TPS OAS 2.39 2.39 CAÏC HÃÛ THÄÚNG THEO CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG BAÏN HAÌNG & TIÃÚP THË HÃÛ HÃÛ THÄÚNG SAÍN XUÁÚT HÃÛ HÃÛ THÄÚNG TAÌI CHÊNH & KÃÚ TOAÏN HÃÛ HÃÛ THÄÚNG NGUÄÖN NHÁN LÆÛC HÃÛ * 2.40 2.40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2