Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
77
lượt xem
12
download

Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA HiÖp  Þ nh ® c ña bé  n g o¹i  giao sè  07/LP Q T  n g µ y 14 th¸ng  n¨ m  2003  2  gi÷a C h Ý n h  p h ñ  n íc C é n g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m  vµ C h Ý n h   p h ñ  n íc C é n g  h o µ  Ai­x¬­len  Ò  tr¸nh ®¸n h   v thu Õ   hai lÇn vµ n g¨n n g õ a   viÖc trèn lËu thu Õ  ® èi víi   c¸c lo¹i  thu Õ   ®¸n h  vµ o  thu n h Ë p   (Cã  hiÖu      lùctõngµy  th¸ng12  27    n¨m  2002) ChÝnh  phñ    nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   ChÝnh    vµ  phñ    níc Céng  hoµ  x¬­   Ai­ len,mong  muèn  kÕt  ký  mét HiÖp ®Þnh  viÖc  vÒ  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  ng¨n  vµ  ngõa viÖc    thuÕ  trèn lËu  ®èi      i víic¸c lo¹ thuÕ ®¸nh vµo  thu nhËp,   §∙tho¶ thuËn        díi®©y: §iÒu    1. Ph¹m      vi¸p dông HiÖp  ®Þnh nµy  îc¸p dông  ®     cho     îng lµnh÷ng   îng c    c¸c®èi t     ®èi t   trócña  mét  hoÆc  cña  hainícký  c¶      kÕt. §iÒu    lo¹  2. C¸c  i thuÕ  bao  gåm   trong HiÖp    ®Þnh 1. HiÖp    ®Þnh nµy    ¸p dông        i ®èi víi lo¹  c¸c thuÕ  mét  ícký  do  N   kÕt  hoÆc   c¸c c¬    quan  chÝnh quyÒn  së  c¬  hay  chÝnh quyÒn ®Þa   ph¬ng  cña  íc ®ã,  N   ®¸nh  vµo thu nhËp, bÊt      kÓ h×nh thøc  dông  ¸p  cña    i c¸c lo¹ thuÕ    thÕ  ®ã nh  nµo. 2. TÊt  c¸c lo¹    c¶    i thuÕ  thu    trªntæng  thu nhËp, hoÆc     nh÷ng phÇn  cña  thu nhËp    bao  gåm     i c¸c lo¹ thuÕ        ®èi víilînhuËn    i tõ viÖc chuyÓn nhîng ®éng    s¶n hoÆc     bÊt ®éng  s¶n,c¸clo¹ thuÕ      i   ®¸nh    trªntæng  tiÒn l sè   ¬ng hoÆc  tiÒn  c«ng  xÝ  do  nghiÖp    tr¶,còng  c¸c lo¹  nh    i thuÕ  ®¸nh  vµo phÇn vèn t¨ng thªm    ®Òu   îccoilµthuÕ  ®       ®¸nh  vµo    thu nhËp. 3.Nh÷ng  i   lo¹ thuÕ    hiÖn  hµnh  îc¸p dông  ®     trong HiÖp    ®Þnh  nµy  lµ: a) T¹iViÖtNam:       (i)  ThuÕ     thu nhËp    c¸nh©n; (i   iThuÕ       ) lîtøc;vµ i (i iThuÕ   i ) chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi; (d   íi®©y  îcgäilµ“thuÕ  ®       ViÖtNam”);   b) T¹iAi­ len:     x¬­   (i)  ThuÕ     thu nhËp  quèc  gia; (i   iThuÕ     ) thu nhËp    bæ sung; (i iThuÕ     i ) thu nhËp  ®Þa  ph¬ng;vµ   (iv)  ThuÕ   ®¸nh  vµo    thu nhËp  cña    chøc  c¸ctæ  ng©n  hµng; (d   íi®©y  îcgäilµ“thuÕ  x¬­ ®       Ai­ len”)  .
 2. 2 4. HiÖp    ®Þnh nµy  còng    îc¸p dông  sÏ®     cho    i c¸c lo¹  thuÕ  tÝnh  cã  chÊt t  ­ ¬ng    tù hay  c¨n b¶n  vÒ    gièng  c¸clo¹  nh    i thuÕ  îcban  ®   hµnh sau ngµy  HiÖp  ký  ®Þnh   nµy      ®Ó bæ sung, hoÆc     thay thÕ    ithuÕ  c¸c lo¹  hiÖn hµnh. C¸c    nhµ  chøc  tr¸ch cã    thÈm   quyÒn  cña    íc ký  hai N   kÕt    sÏ th«ng  b¸o cho nhau  biÕt  nh÷ng  thay ®æi  b¶n    c¬  trong c¸cluËtthuÕ        cña  tõng níc.   §iÒu    ®Þnh  3. C¸c  nghÜa  chung 1. Theo      néidung  cña  HiÖp  ®Þnh  nµy,trõtr     êng    hîp ng÷  c¶nh  ®ßi    háicã  sù    gi¶ithÝch  kh¸c: a)  “ViÖt Nam”  nghÜa      Tõ    cã  lµ níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt  Nam;    khidïng theo nghÜa      ®Þa      bao  lý, ®ã  tõ gåm   toµn    l∙nhthæ  quèc    giaViÖt   Nam,  c¶      kÓ  l∙nhh¶iViÖtNam,  mäi    vµ  vïng ë    ngoµivµ  liÒn víi       ®i      l∙nhh¶iViÖt   Nam     mµ theo    luËtph¸p  ViÖt Nam   phï hîp víi   vµ          luËtph¸p  quèc    tÕ,ViÖt Nam     cã quyÒn  chñ quyÒn  ®èi    víiviÖc th¨m  vµ  dß  khaith¸ctµinguyªn        thiªnnhiªn     cña ®¸y biÓn,lßng ®Êt        díi®¸y biÓn  khèinícë  vµ      trªn; b)  “Ai­ len”cã  Tõ  x¬­   nghÜa      lµ níc Céng hoµ  x¬­       Ai­ len vµ, khidïng theo  nghÜa  ®Þa      bao  lý, ®ã  tõ gåm     nícCéng  hoµ  x¬­   c¶      x¬­   Ai­ lenkÓ  l∙nhh¶iAi­ len vµ mäi vïng  ngoµil∙nhh¶imµ   ë        theo    luËtph¸p quèc    x¬­   quyÒn  tÕ, Ai­ len cã  tµiph¸n    hay chñ quyÒn      ®èi víi®¸y biÓn,lßng    ®Êt    díi®¸y biÓn  khèinícë  vµ      trªn, tµinguyªn thiªnnhiªnë   vµ          ®ã; c) ThuËt ng÷      “Nícký    kÕt”vµ    “Nícký    kÕt    nghÜa    kia”cã  lµViÖtNam     hay  Ai­ lentuú theo ng÷  x¬­       c¶nh ®ßi  hái; d) ThuËt ng÷ “®èi t    îng” bao gåm     c¸ nh©n, c«ng    bÊt  tæ  ty vµ  cø  chøc  nhiÒu   îng nµo  ®èi t   kh¸c; e) ThuËt ng÷ “c«ng      ty”®Ó chØ     chøc  c¸c tæ  c«ng    ty hoÆc  bÊt  mét  kú  thùc thÓ    nµo  îccoilµtæ  ®       chøc  c«ng        thuÕ; tydíi gi¸c®é  f)ThuËt ng÷      “xÝ nghiÖp cña  ícký  N   kÕt”vµ    “xÝ nghiÖp cña  ícký  N   kÕt  kia”theo  tù cã    thø    nghÜa   lµmét  nghiÖp  îc®iÒu  xÝ  ®   hµnh     îng c    bëi®èi t   tró cña mét  ícký  N   kÕt  mét  nghiÖp  îc®iÒu  vµ  xÝ  ®   hµnh     îng c    bëi®èi t   trócña  ­ N ícký    kÕt  kia; g) ThuËt ng÷     îng mang      “c¸c®èi t   quèc  tÞch”cã    nghÜa: (i)  C¸c    c¸nh©n  mang  quèc  tÞch  mét  ícký  N   kÕt; (i   iC¸c  ) ph¸p nh©n, tæ      chøc   hïn vèn  hiÖp    tc¸ch ® îcchÊp  vµ  héicã       nhËn  theo c¸cluËtcã        hiÖu      lùct¹ mét  ícký  i N   kÕt; h) ThuËt ng÷      “vËn    t¶iquèc    nghÜa      sù  tÕ” cã  lµ bÊt cø  vËn chuyÓn nµo  b»ng tÇu thuû hoÆc  m¸y  bay  îc thùc hiÖn    ®     bëimét  nghiÖp  xÝ  cña mét  íc N   ký  kÕt,trõtr     êng      hîp khichiÕc    tµu thuû hoÆc     m¸y bay  chØ    ®ã  ho¹t®éng gi÷a  nh÷ng ®Þa  ®iÓm   trong N ícký      kÕt    kia;vµ i)  ThuËt ng÷    “nhµ  chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn”  nghÜa: cã  (i)  Trong  êng        tr hîp ®èi víiViÖtNam,    tr   lµBé  ëng  TµichÝnh  Bé    hoÆc   ng­ êi®¹idiÖn  îcuû      ®   quyÒn  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh;vµ Bé      (i   iTrong  êng        x¬­     tr ) tr hîp ®èi víiAi­ len,lµBé  ëng  TµichÝnh  Bé    hoÆc   ng­ êi®¹idiÖn  îcuû      ®   quyÒn  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé   
 3. 3 2.Trong      khimét  ícký  N   kÕt    ¸p dông HiÖp ®Þnh  nµy      thêi®iÓm   t¹ bÊt kú    i nµo, bÊt  thuËt ng÷  kú    cha  îc ®Þnh   ®   nghÜa  trong HiÖp  ®Þnh   nµy    sÏ cã  nghÜa  vµo    thêi®iÓm   theo  ®Þnh  ®ã  nh  nghÜa  trong luËtcña  íc®ã          N   ®èi víi c¸c lo¹    ithuÕ   mµ HiÖp  ®Þnh  nµy  dông, bÊt  nghÜa  ¸p    kú  nµo theo    c¸c luËt   thuÕ  îc¸p dông    gi¸trÞ cao  ®     sÏcã      h¬n nghÜa cña thuËtng÷  theo        ®ã  c¸c luËt kh¸ccña      níc®ã,    êng    trõtr hîp ng÷ c¶nh ®ßi    sù    háicã  gi¶i thÝch  kh¸c. §iÒu     îng c  4. §èit   tró 1.Theo    nghÜa cña HiÖp ®Þnh  nµy,thuËtng÷      “®èit   trócña   îng c    mét  ­ N íc ký    kÕt”cã    nghÜa   lµ bÊt  ®èi îng  cø  t nµo, mµ     theo      c¸c luËtcña  íc ®ã,    N   lµ ®èi t    îng chÞu thuÕ    vµo  c¨n cø  nhµ      tró,   ®iÒu  ë,n¬ic    së  trô hµnh,trôsë      thµnh  lËp,trôsë      ®¨ng  hoÆc       ký  c¸ctiªuchuÈn  kh¸ccã    tÝnh  chÊt t  ¬ng    tù.Tuy  nhiªn,   thuËt ng÷    nµy kh«ng bao  gåm     c¸c ®èi îng    t lµ ®èi îng  t chÞu  thuÕ  i íc ®ã  t¹    N chØ        ®èi víi nhËp      thu tõc¸cnguån    íc®ã. t¹ N   i 2. Trêng      hîp theo  nh÷ng  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n        1, khimét    c¸ nh©n     ­ lµ®èi t îng c      trócña  haiN ícký  c¶      kÕt,th× th©n      phËn  trócña    c    c¸nh©n  sÏ® îcx¸c ®ã        ®Þnh  sau: nh  a) C¸    nh©n  sÏ® îccoilµ®èi t   tróchØ  ®ã           îng c    cña  ícmµ     c¸nh©n  N   t¹ ®ã    i ®ã   nhµ  th cã  ë  êng    tró.NÕu     c¸ nh©n    nhµ  th ®ã cã  ë  êng    c¶    íc,c¸ tróë  hai N     nh©n  sÏ® îccoilµ®èi t   tróchØ  ®ã           îng c    cña  ícmµ     N   c¸ nh©n  cã    ®ã  c¸c quan  hÖ     c¸nh©n  kinhtÕ  vµ    chÆt    chÏh¬n (trungt©m    cña    c¸cquyÒn    lîchñ  i yÕu); b) NÕu   kh«ng  nh  thÓ    x¸c ®Þnh  îcN ícmµ   ®ã,    ®     ë  c¸ nh©n  cã  ®ã  trung   t©m    c¸c quyÒn    lîchñ  i yÕu, hoÆc     nÕu    c¸ nh©n  kh«ng  nhµ  th ®ã  cã  ë  êng    tró ë  hai N íc th×    c¶      c¸ nh©n      îc coilµ ®èi îng  tró chØ   ®ã sÏ ®       t c    cña  íc mµ     N   c¸ nh©n  th ®ã  êng  sèng; c)  NÕu   nh©n     êng  c¸  ®ã th sèng  c¶    íc hay  ë  hai N   kh«ng sèng  êng  th xuyªn ë  ícnµo        N   th× c¸nh©n  sÏ® îccoilµ®èi t   tróchØ  ®ã           îng c    cña  ícmµ     N   c¸ nh©n  mang  ®ã  quèc  tÞch; d) NÕu   nh©n      c¸  ®ã lµ ®èi  îng  t mang  quèc tÞch cña  hai N íc hay  c¶      kh«ng mang quèc tÞch cña  hai N íc nµy  c¶      th×    c¸c nhµ chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn cña    ícký  haiN   kÕt      sÏgi¶iquyÕt vÊn    b»ng    ®Ò ®ã  tho¶ thuËn    chung. 3. Trêng  hîp  nh÷ng  do  quy ®Þnh   ikho¶n  khi mét  t¹  1,    ®èi  îng  t kh«ng  ph¶ilµc¸nh©n, lµ®èi t   trócña  haiN ícký             îng c    c¶      kÕt,lóc®ã,   îng trªnsÏ     ®èi t       ® îccoilµ®èi t   trócña  íccã    ®¨ng  cña   îng ®ã.         îng c    N   trôsë  ký  ®èi t   Tuy nhiªn,   tr êng  ®èi îng    trôsë  hîp  t ®ã cã    ®¨ng  t¹  ký  imét  trong hai N íc vµ    ®iÒu        trôsë  hµnh  thùc tÕ    cña   îng ®ã  ®èi t   n»m   i íckia,khi®ã  t¹        nhµ  N chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña    ícký  haiN   kÕt      sÏx¸c ®Þnh  ícmµ    îng ®ã       îng c    N   ®èi t   sÏlµ®èi t   tró theo  nghÜa  cña HiÖp  ®Þnh   nµy b»ng  tho¶ thuËn chung. Trong  êng      tr hîp kh«ng    îc tho¶  ®¹t ®   thuËn chung  trªn,th×  nh    theo    néi dung  cña  HiÖp  ®Þnh  nµy,t¹ mçi N ícký          kÕt   îng ®ã    i ®èi t   sÏkh«ng  îccoilµ®èi t   trócña  ícký  ®        îng c    N   kÕt  kia. §iÒu    së  êng  5. C¬  th tró 1. Theo      néi dung cña HiÖp ®Þnh  nµy, thuËt ng÷      “c¬  th së  êng    tró”cã  nghÜa    lµ mét  së  c¬  kinh  doanh  ®Þnh    cè  mµ qua    nghiÖp  ®ã xÝ  thùc hiÖn  toµn  hay  bé  mét phÇn    ho¹t®éng kinh doanh    cña  m×nh.
 4. 4 2.ThuËt ng÷    th     “c¬ së  êng    tró”chñ  yÕu  bao  gåm: a) Trô  ®iÒu    së  hµnh; b) Chi nh¸nh;     c)V¨n    phßng; d) Nhµ    m¸y; e) Xëng;   f)Má,    giÕng  dÇu hoÆc  khÝ, má   hoÆc     ®¸  bÊt  ®Þa   kú  ®iÓm  khaith¸c     tµinguyªn thiªnnhiªnnµo          kh¸c;vµ   g) C«ng tr×nh l¾p  Æt,  ® hoÆc  thiÕtbÞ  îc sö    ®   dông    ®Ó th¨m  c¸c dß    nguån    tµinguyªn thiªnnhiªnngoµikh¬i.           3.ThuËt ng÷    th     “c¬ së  êng    tró”còng  bao  gåm: a)  Mét ®Þa  ®iÓm   x©y dùng, c«ng    tr×nh x©y dùng l¾p    r¸p hoÆc   l¾p  ® Æt  hoÆc   c¸c ho¹t ®énh    gi¸m    li   s¸tcã  ªnquan, nhng    chØ     khi ®Þa  ®iÓm,  c«ng  tr×nh hoÆc         c¸cho¹t®éng  kÐo    ®ã  dµitrong giai     ®o¹n  h¬n    s¸u th¸ng; b) ViÖc cung øng    c¸c dÞch    vô, bao  gåm   dÞch  t vÊn  mét  c¶  vô   do  xÝ  nghiÖp thùc hiÖn    th«ng qua ngêi lµm    c«ng  cho  nghiÖp  xÝ  hay mét ®èi îng t   kh¸c® îcxÝ      nghiÖp  nhiÖm   uû  thùc hiÖn  i ícký    t¹ N   kÕt      kia,nhng chØ  trong tr  ­ êng    hîp nh÷ng    ho¹t®éng mang  tÝnh  chÊtnãitrªn(trongcïng mét  ¸n hoÆc             dù    mét  ¸n cã  ªnquan) kÐo    i dù    li     dµit¹  mét  íctrong kho¶ng    N     thêigian hay    nhiÒu  kho¶ng    thêigian gép      l¹h¬n    i s¸u th¸ngtrongbÊt kú          giai ®o¹n  th¸ng. 12  4. M Æc     nh÷ng    dï cã  quy ®Þnh    trªncña §iÒu nµy, thuËt ng÷  së  ­     “c¬  th êng      îccoilµkh«ng  tró”sÏ®       bao gåm: a) ViÖc  dông    sö  c¸c ph¬ng tiÖn riªngcho    môc ®Ých u  l kho hoÆc   ng  tr bµy  hµng   ho¸ hay    tµis¶n  cña  nghiÖp; xÝ  b) ViÖc    duy    tr×kho  hµng    ho¸ hoÆc     tµis¶n cña  nghiÖp  xÝ  chØ    víimôc  ®Ých u  l kho hoÆc   ng  tr bµy; c)ViÖc    duy    tr×kho hµng    ho¸ hoÆc     tµis¶n  cña  nghiÖp    xÝ  víimôc  ®Ých  chØ    ®Ó cho  nghiÖp  xÝ  kh¸cgiac«ng;     d) ViÖc duy    tr× mét  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh  cè  chØ  nh»m  môc ®Ých  mua  hµng    ho¸ hoÆc     tµi s¶n  hay      ®Ó thu thËp  th«ng    tincho  nghiÖp  xÝ  ®ã; e) ViÖc duy    tr×mét  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh    cè  chØ    víimôc ®Ých tiÕn  hµnh    ho¹t®éng  bÊt kú    nµo kh¸c mang    tÝnh  chÊt phô      trîhoÆc  chuÈn  cho  bÞ  xÝ  nghiÖp; f)ViÖc    duy    tr× mét  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh    cè  chØ     víimôc  ®Ých  kÕt  hîp bÊt kú        ho¹t®éng  nµo nªu    tõ ®iÓm     (a)®Õn  ®iÓm       (e), ®iÒu  víi kiÖn  toµn  bé ho¹t®éng    cña  së  c¬  kinh  doanh  ®Þnh    kÕt  cè  tõ sù  hîp    trªnmang tÝnh  chÊtchuÈn  hay    bÞ  phô  . trî 5. M Æc     nh÷ng    dï cã  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  vµ    êng      1  2, tr hîp mét   îng ­ ®èi t     trõ®¹ilýcã         tc¸ch ®éc    îc®iÒu    lËp ®   chØnh    bëikho¶n  ­ho¹t®éng    7     t¹ mét  ­ i N ícký    kÕt  thay m Æt     cho mét  nghiÖp  xÝ  cña  ícký  N   kÕt    nghiÖp      kia,xÝ  ®ã sÏ ® îccoilµcã  së  êng      ícthø        c¬  th trót¹ N   nhÊt ®èi víi     i       ho¹t®éng     îng c¸c mµ ®èi t   nµy  thùc hiÖn    cho  nghiÖp,nÕu   îng ®ã: xÝ    ®èi t  
 5. 5 a) Cã  th   vµ  êng  xuyªn thùc hiÖn  i ícthø      t¹ N   nhÊt thÈm      quyÒn  kÕt    ký  hîp ®ång  ®øng    nghiÖp,trõkhic¸c ho¹t®éng  tªnxÝ            cña   îng nµy  ®èi t   chØ    gií h¹n  i trong ph¹m          vic¸c ho¹t®éng  nªu  i t¹  kho¶n  mµ   4  nh÷ng    ho¹t®éng  nÕu  îc ®ã  ®   thùc hiÖn    th«ng qua mét  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh      cè  sÏkh«ng  lµm cho  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh    cè  nµy    trëthµnh  mét  së  êng    c¬  th trótheo nh÷ng quy ®Þnh  t¹ kho¶n    i ®ã; hay b) Kh«ng  thÈm    cã  quyÒn  trªn,  nhng  êng  th xuyªn duy    i ícthø    tr×t¹ N   nhÊt     mét kho  hµng ho¸ hoÆc     tµis¶n, tõ ®ã       ®èi  îng    êng  t trªnth xuyªn thùc hiÖn  viÖc  giao hµng      ho¸ hoÆc     tµis¶n    ®¹idiÖn  cho  nghiÖp. xÝ  6.  Æc   cã  M dï  nh÷ng  quy ®Þnh     trªn cña §iÒu nµy, mét  chøc    tæ  b¶o  hiÓm   cña  mét  ícký  N   kÕt,trõtr     êng    i hîp t¸ b¶o    hiÓm,    îccoilµcã  së  ­ sÏ®       c¬  th êng    i ícký  trót¹ N   kÕt      kianÕu  chøc  thu phÝ  tæ  ®ã    b¶o hiÓm   hoÆc  b¶o hiÓm   c¸c rñiro t¹  íckia th«ng        i     N qua mét   îng kh«ng  ®èi t   ph¶ilµmét      tc¸ch     ®¹ilýcã     ®éc    îc®iÒu  lËp ®   chØnh    bëikho¶n 7. 7. Mét  nghiÖp      xÝ  sÏ kh«ng  îc coilµ cã  së  êng    mét  íc ký  ®       c¬  th tró ë  N   kÕt chØ   xÝ  v×  nghiÖp    ®ã chØ   thùc hiÖn ho¹t®éng    kinh doanh  i íc kia t¹      N th«ng qua mét      ®¹ilým«i  imét      gií   , ®¹ilýhoa  hång  hoÆc     mét      bÊt kú  ®¹ilýnµo  kh¸c cã   c¸ch    t ®éc  lËp, víi®iÒu      kiÖn nh÷ng  ®èi  îng  t nµy  ho¹t®éng    trong  khu«n khæ   kinh doanh    th«ng  êng  th cña    hä. Tuy nhiªn,khic¸c ho¹t®éng          cña  ®¹ilý®ã       giµnh  toµn  hay  bé  hÇu  toµn  cho    nh  bé  ho¹t®éng   ®¹idiÖn  cho xÝ  nghiÖp  ®ã,      sÏkh«ng  îccoilµ®¹ilýcã   ®¹ilý®ã    ®           tc¸ch ®éc  theo    lËp  nghÜa  cña kho¶n  nµy. 8.ViÖc    mét c«ng       îng c    tylµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt  kiÓm    so¸thoÆc   chÞu  kiÓm       sù  so¸tbëimét  c«ng       îng c    tylµ ®èi t   trócña  ícký  N   kÕt    kia hoÆc   tiÕn hµnh    ho¹t®éng  kinh doanh  i ãc        t¹ N kia (cã thÓ th«ng qua mét  së  ­ c¬  th êng    tró hay    díih×nh  thøc kh¸c),sÏ kh«ng      lµm  cho  bÊt  c«ng    kú  ty nµo    trë thµnh  së  êng    c¬  th trócña c«ng    tykia. §iÒu    6. Thu  nhËp      tõbÊt ®éng  s¶n 1.Thu    nhËp    mµ mét   îng c      ®èi t   trót¹ mét  ícký  i N   kÕt    îctõbÊt ®éng  thu ®       s¶n (kÓ  thu  c¶  nhËp   tõ n«ng nghiÖp hoÆc  l©m nghiÖp) n»m   i íc ký    t¹    kÕt  N kiath× cã      thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 2. ThuËt    ng÷ “bÊt ®éng    s¶n” sÏ cã      nghÜa  theo  luËtcña  íc ký  nh    N   kÕt  n¬i cã    bÊt  ®éng  s¶n ®ã.  ThuËt ng÷  nµy trong mäi  êng    tr hîp    sÏ bao gåm  c¶  nh÷ng  phÇn    tµis¶n phô  kÌm theo bÊt  ®éng  s¶n,®µn      gia sóc  thiÕtbÞ  vµ    sö  dông  trong n«ng nghiÖp  l©m  vµ  nghiÖp, c¸c quyÒn    îc ¸p      lî ®   dông  i theo nh  nh÷ng  quy  ®Þnh  i t¹    luËtchung  ®iÒn  vÒ  s¶n, quyÒn  dông    sö  bÊt ®éng  s¶n  vµ    c¸c quyÒn  îc hëng    ®   c¸c kho¶n  thanh to¸n thay ®æi      hay  ®Þnh    cè  tr¶cho  viÖc khai th¸c hay      quyÒn   khai th¸c c¸c      má,  nguån  kho¸ng  s¶n  c¸c    vµ  tµi nguyªn thiªnnhiªnkh¸c;c¸ctÇu            thuû  m¸y  vµ  bay    sÏkh«ng  îccoilµbÊt ®éng  ®         s¶n. 3. Nh÷ng    quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  sÏ ¸p  1    dông ®èi      víithu nhËp    ph¸tsinh tõ     viÖc    trùctiÕp sö    dông,cho      thuªhay  dông    i   sö  c¸c lo¹  bÊt ®éng  s¶n      díibÊt kú  h×nh thøc nµo    kh¸c. 4.Nh÷ng    quy ®Þnh    t¹ kho¶n  vµ  còng      i 1  3  sϸp dông  cho    thu nhËp      tõbÊt ®éng s¶n cña mét  nghiÖp  ®èi    xÝ  vµ  víithu nhËp    tõ bÊt ®éng s¶n  îc sö  ®   dông    ®Ó thùc hiÖn        c¸cho¹t®éng  dÞch  c¸nh©n  vô    ®éc  lËp.
 6. 6 §iÒu        7. Lîitøcdoanh  nghiÖp 1.Lîi       cña  tøc mét  nghiÖp  xÝ  cña  mét  ícký  N   kÕt    sÏchØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    t¹i N íc®ã,    êng    nghiÖp  tiÕn hµnh      trõtr hîp xÝ  cã    ho¹t®éng  kinh doanh  i ícký    t¹ N     kÕt    kia th«ng  qua  mét  së  êng    iN íc kia.NÕu   nghiÖp  ho¹t c¬  th tró t¹      xÝ  cã    ®éng  kinh doanh    theo c¸ch trªn,th×      c¸c kho¶n      lî tøc cña  nghiÖp  thÓ  i xÝ  cã  bÞ ®¸nh  thuÕ        t¹ níckia,nhng  i chØ    trªnphÇn      lîtøc ph©n    i bæ cho: a) C¬  th   së  êng    tró®ã; b) ViÖc  t¹ N íckiac¸c hµng      b¸n  i         ho¸ hoÆc     tµis¶n  cïng lo¹ ¬ng          i t tù víic¸c lo¹ hµng      i ho¸ hoÆc     tµis¶n  îcb¸n  ®   th«ng  qua  së  êng    c¬  th tró®ã;  hoÆc c)C¸c      ho¹t®éng kinhdoanh    kh¸c® îcthùc hiÖn    íckiacïng lo¹ hay ­       t¹ N     i   i   t ¬ng      tùvíinh÷ng    ho¹t®éng  îcthùc hiÖn  ®     th«ng  qua  së  êng    c¬  th tró®ã. 2. ThÓ     theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ kho¶n      3, khimét  nghiÖp  xÝ  cña mét  íc N   ký kÕt tiÕn  hµnh    ho¹t®éng  kinh doanh  i íc ký    t¹    kÕt    N kia,th«ng  qua mét  c¬  së  êng    i íc kia,th×  i th tró t¹      N t¹ mçi  íc ký  N   kÕt    nh÷ng  sÏ cã  kho¶n    lî tøc  îc i ®   ph©n    bæ cho  së  êng          së  cã  c¬  th trónãitrªnmµ c¬  ®ã  thÓ    îc,nÕu  lµ thu ®   nã    mét  nghiÖp  xÝ  riªng,t¸chbiÖtcïng        tham    gia vµo      c¸c ho¹t®éng  nhau  nh  hay  t¬ng    tù trong cïng    ®iÒu  kiÖn  nhau  nh  hay ¬ng    cã  t tù vµ  quan    hÖ hoµn  toµn  ®éc      nghiÖp    së  ® îccoilµc¬  th lËp víi xÝ  mµ c¬  ®ã        së  êng  tró. 3. Trong        khix¸c ®Þnh     lî tøc cña  i mét  së  êng    së  c¬  th tró,c¬  nµy    îc sÏ ®   phÐp  khÊu      trõc¸ckho¶n    chiphÝ    ph¸tsinhphôc  cho    vô  môc  ®Ých  kinhdoanh    cña  së  êng    c¬  th trónµy,bao    gåm   chiphÝ  c¶    ®iÒu  hµnh  chiphÝ  vµ    qu¶n   lý chung  cho      dïchiphÝ  ph¸tsinht¹ N ícn¬ic¬  th ®ã            së  êng    ®ãng  i tró®ã  hoÆc   ë  bÊt  n¬i nµo  kú    kh¸c.Tuy    nhiªn,sÏ kh«ng      cho  phÐp  tÝnh  vµo    c¸c kho¶n    chi phÝ  îctrõbÊt kú  ®       kho¶n  tiÒn nµo,nÕu    c¬  th     cã,do  së  êng      trótr¶cho     (trõkhi lµkho¶n    thanh        to¸nc¸cchiphÝ  thùc tÕ) trôsë        chÝnh  cña  nghiÖp  xÝ  hay  bÊt  kú  v¨n  phßng  nµo  kh¸c  cña  nghiÖp    xÝ  díih×nh  thøc tiÒn  b¶n  quyÒn,    c¸c kho¶n  phÝ  lÖ  hay    kho¶n  bÊt kú  thanh    to¸nnµo ¬ng    t tù kh¸c ®Ó   îcphÐp    ®   sö  dông  b»ng   ph¸tminh  hay    c¸cquyÒn  kh¸c,hay      díi h×nh  thøc tiÒn hoa      hång   tr¶ cho  viÖc  thùc hiÖn      c¸c dÞch  riªngbiÖthay    vô      tr¶cho  c«ng  viÖc  qu¶n    lý,hay  díih×nh    thøc    l∙ tÝnh    i trªntiÒn  cho  së  êng    c¬  th tróvay,trõtr     êng  hîp  tiÒn    l∙i cña  së  c¬  ng©n  hµng. Còng ¬ng      t tù,trong khix¸c ®Þnh            lî tøc cña  së  ­ i c¬  th êng      trósÏ kh«ng  tÝnh  ®Õn     c¸c kho¶n  tiÒn (trõc¸c kho¶n        tiÒn  thanh      to¸nc¸c chiphÝ    (thùc tÕ) do  së  êng    tõ trôsë      c¬  th tróthu      chÝnh  cña  nghiÖp  xÝ  hay  bÊt  v¨n  kú  phßng  kh¸c cña  nghiÖp, díih×nh    xÝ      h×nh  thøc  tiÒn  b¶n  quyÒn,   c¸c kho¶n  phÝ    lÖ  hay   c¸c kho¶n  thanh  to¸n t   ¬ng      tù ®Ó cho  phÐp  dông  sö  b»ng    ph¸tminh  hay    c¸c quyÒn  kh¸c,hay      díi h×nh  thøc tiÒn hoa    hång    tr¶cho  viÖc  thùc hiÖn      c¸c dÞch  riªngbiÖt hay    vô      tr¶cho  c«ng  viÖc  qu¶n    lý,hay   díi h×nh  thøc  l∙ tÝnh       i trªntiÒn  cho    chÝnh  trôsë  cña  nghiÖp  xÝ  hay  bÊt  v¨n  kú  phßng  nµo  cña  nghiÖp  xÝ  vay, trõ tr     êng  hîp  i tiÒn  l∙ tõ    cho  vay  cña  së  c¬  ng©n  hµng. 4.Kh«ng      néidung  nµo    t¹ §iÒu  i nµy ¶nh hëng    tíviÖc    i ¸p dông    luËt bÊt kú    nµo  cña  mét  íc ký  N   kÕt  ªnquan  i li   tí viÖc      x¸c ®Þnh  nghÜa  thuÕ  vô  cña  mét  ®èi  îng  t trong c¸c  êng  tr hîp    mµ th«ng    tincung  cÊp  cho nhµ  chøc  tr¸ch cã    thÈm  quyÒn  cña  íc®ã  N   kh«ng  ®Ó   thÓ    ®ñ  cã  x¸c ®Þnh    c¸c kho¶n      îc lîtøc ®   i ph©n   bæ cho  së  êng      c¬  th tró,víi®iÒu  kiÖn      lµluËtnµy    îc¸p dông,trong sÏ®         ph¹m   vith«ng    tincung  cÊp  cho  nhµ  chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cho phÐp, phï     hîp víi       nguyªn t¾c    c¸c   t¹ §iÒu  i nµy.
 7. 7 5. Trêng  hîp  imét  íc ký  t¹  N   kÕt  vÉn  êng    th x¸c ®Þnh     c¸c kho¶n  i   lî tøc   ph©n    bæ cho  së  êng      së  c¬  th trótrªnc¬  ph©n  chiatæng        lîtøc cña  nghiÖp  i xÝ  thµnh    c¸c thµnh phÇn  kh¸c nhau,th×      kh«ng  néidung  cã    nµo  i t¹  kho¶n  ng¨n  2  c¶n  ícký  N   kÕt  x¸c®Þnh      ®ã    lîtøc chÞu  i thuÕ  theo c¸ch ph©n      chiatheo    th«ng  lÖ ®ã;    tuy nhiªn,ph¬ng    ph¸p  ph©n chia ® îc ¸p      dông  vËy nh  ph¶i® a  kÕt    ra  qu¶        phïhîp víinh÷ng  nguyªn t¾c    cña §iÒu  nµy. 6. Theo      néi dung nh÷ng kho¶n trªn,c¸c kho¶n      îc ph©n        lî tøc ®   i bæ cho  c¬  th së  êng      îcx¸c®Þnh  trósÏ®     theo cïng mét      ph¬ng ph¸p qua      c¸cn¨m      trõkhi cã  lýdo  ®ñ    chÝnh  ®¸ng    ®Ó thay ®æi    ph¬ng ph¸p tÝnh.   7. Khi lîtøc bao         i gåm     c¸c kho¶n    thu nhËp  îc®Ò   ®   cËp riªngt¹      i §iÒu  c¸c kh¸ccña    HiÖp  ®Þnh  nµy,th× c¸cquy        ®Þnh  chung  cña    c¸c§iÒu  kh«ng  ®ã  bÞ  ¶nh hëng    bëinh÷ng  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. §iÒu    8. VËn    t¶ihµng  kh«ng  vËn    vµ  t¶ibiÓn 1.Lîi   mét  nghiÖp      do  tøc xÝ  cña mét  ícký  N   kÕt    îctõho¹t®éng  thu ®       cña  c¸ctµu thuû      hoÆc   m¸y  bay  trong vËn      t¶iquèc  sÏchØ  ®¸nh  tÕ    bÞ  thuÕ    íc t¹ N   i ký  kÕt ®ã. 2. Nh÷ng    quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  còng        1  sϸp dông  cho    c¸c kho¶n      lîtøc thu  i ® îctõ viÖc      tham    gia vµo  mét  hîp,mét  ªndoanh  tæ    li   hay mét h∙ng    ho¹t®éng  quèc  tÕ. §iÒu    9. Nh÷ng  nghiÖp  ªnkÕt xÝ  li   Khi: a) Mét  nghiÖp    xÝ  cña  mét  ícký  N   kÕt  tham      gia trùctiÕp hoÆc       gi¸ntiÕp  vµo viÖc qu¶n    lý,kiÓm     so¸thoÆc  gãp vèn vµo mét  nghiÖp  xÝ  cña  íc ký  N   kÕt    kia,hoÆc b) C¸c   îng cïng tham        ®èi t     gia trùctiÕp hoÆc       gi¸ntiÕp vµo    viÖc qu¶n    lý, kiÓm    so¸thoÆc   gãp  vèn vµo mét  nghiÖp  xÝ  cña mét  ícký  N   kÕt  vµo vµ  mét  xÝ ngiÖp  cña  ícký  N   kÕt    trong c¶    êng    kia,vµ    haitr hîp,trong mèi    quan      hÖ tµi chÝnh  th vµ  ¬ng   m¹i gi÷a    nghiÖp    nh÷ng  hai xÝ  trªncã  ®iÒu  kiÖn  îc ® a    ®   ra hoÆc   ® Æt  ¸p  kh¸c víi®iÒu      kiÖn  îc ® a  gi÷a c¸c xÝ  ®   ra      nghiÖp  ®éc      lËp,lóc ®ã mäi  kho¶n        lîtøc mµ mét  nghiÖp  thÓ    îcnÕu  i xÝ  cã  thu ®   kh«ng  nh÷ng  cã  ®iÒu  kiÖn    trªnnhng  nay  nh÷ng  v×  ®iÒu  kiÖn nµy    nghiÖp    mµ xÝ  ®ã kh«ng  thu  îc,sÏ vÉn  mét  íc ký  ®     bÞ  N   kÕt  tÝnh vµo    c¸c kho¶n      lî tøc cña  nghiÖp  i xÝ  ®ã  bÞ  vµ  ®¸nh  thuÕ ¬ng  t øng. §iÒu    10. TiÒn      l∙cæ phÇn i 1. TiÒn        l∙cæ phÇn  mét  i do  c«ng       îng c    tylµ ®èi t   trócña mét  ícký  N   kÕt  tr¶cho    mét   îng c    ®èi t   trócña  ícký  N   kÕt    thÓ  ®¸nh  kiacã  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 2. Tuy    nhiªn,nh÷ng    kho¶n tiÒn      l∙ cæ phÇn    i ®ã còng  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt    i n¬ic«ng      tytr¶tiÒn l∙cæ       phÇn     îng c    theo c¸c i lµ®èi t   tróvµ      luËtcña  íc ®ã,    N   nhng nÕu  ®èi îng  t nhËn    lµ ®èi îng  t thùc  hëng tiÒn      l∙ cæ i phÇn    th× thuÕ  îctÝnh    sÏkh«ng    ®   khi®ã    vîtqu¸:
 8. 8 a) 10    phÇn    tr¨m tæng  tiÒn l∙cæ   sè      phÇn  i nÕu   îng thùc hëng    ®èi t     lµmét  c«ng    ty (kh«ng ph¶i lµ mét  chøc      tæ  hïn vèn) n¾m         gi÷ trùc tiÕp  nhÊt  Ýt  25  phÇn    tr¨m vèn cña c«ng          tytr¶l∙cæ phÇn; i b) 15    phÇn    tr¨m tæng  tiÒn l∙cæ   sè      phÇn  i trong tÊtc¶    êng        c¸ctr hîp kh¸c. C¸c nhµ chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña    íc ký  haiN   kÕt    sÏ x©y dùng ph­ ¬ng  thøc ¸p dông    nµy      giíh¹n  i b»ng tho¶ thuËn    chung. Kho¶n nµy    sÏ kh«ng ¶nh hëng  i tí viÖc    ®¸nh thuÕ c«ng    ty ®èi        víilî tøc i dïng ®Ó     chial∙cæ       phÇn. i 3. M Æc         dï c¸c quy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm     (a)kho¶n    2, chõng  nµo  theo      c¸c luËt cña  mét  ícký  N   kÕt  tiÒn l∙ cæ       phÇn  mét  i do  c«ng       îng c    tylµ ®èi t   trócña  íc N   ®ã     thÓ  îc khÊu    tr¶cã  ®   trõvµo    chÞu  lî tøc  i thuÕ hoÆc   thÓ  îc chuyÓn  cã  ®   sang  n¨m  sau  nh lç trong    ho¹t ®éng    cña  c«ng            ty ®ã díigi¸c ®é thuÕ    thu nhËp, tiÒn        l∙ cæ phÇn  c«ng        i do  ty ®ã tr¶cho  mét ®èi  îng  trócña  íc ký  t c    N   kÕt    thÓ  ®¸nh  kiacã  bÞ  thuÕ  i ícký  t¹    kÕt  nhÊt vµ  N thø    theo      c¸c luËtcña  íc N   ®ã, nhng  nÕu   îng nhËn     îng thùc hëng  ®èi t   lµ®èi t     tiÒn l∙cæ       phÇn, thuÕ  îc i   ®   tÝnh    sÏ kh«ng      phÇn  khi®ã    vîtqu¸ 15  tr¨m      ®èi víiphÇn  tiÒn      l∙ cæ phÇn  îc i ®   khÊu   trõ vµo    lî tøc  i chÞu thuÕ  cña  c«ng    ty hoÆc   thÓ  îc chuyÓn  cã  ®   sang  n¨m  sau  mét  nh  kho¶n      lçho¹t®éng  cña c«ng  ty. 4.ThuËt ng÷  iÒnl∙cæ       “t     phÇn”  îcsö  i ®   dông  trong §iÒu    nµy  nghÜa    cã  lµ thu nhËp      tõ cæ phÇn, hoÆc       c¸c quyÒn kh¸c,kh«ng  c¸c kho¶n    îc h­   kÓ    nî,®   ëng      thu  lî tøc,vµ  i nhËp      tõ c¸c quyÒn    lî c«ng    i ty kh¸c ph¶i chÞu      thuÕ  gièng  nh    thu nhËp      tõ cæ phÇn theo      c¸cluËtcña  ícn¬ic«ng    N     tychial∙cæ       phÇn    i lµ ®èi t   tró.  îng c  5. Nh÷ng    quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n    vµ  sÏkh«ng      1, 2  3    ¸p dông trong tr   êng    hîp ®èi t    îng thùc hëng      c¸ckho¶n  tiÒn l∙cæ       phÇn     îng c    i lµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt  tiÕn hµnh    cã    ho¹t®éng  kinh doanh  i ícký    t¹    kÕt      N kia,n¬ic«ng      tytr¶tiÒn   l∙ cæ     phÇn    i lµ ®èi îng  tróth«ng  t c    qua  mét  së  êng    c¬  th trón»m   i íc ®ã,  t¹    N hay  tiÕn hµnh  i íc kia c¸c ho¹t®éng  t¹          N dÞch  c¸ nh©n  vô    ®éc  lËp th«ng qua  mét  së  ®Þnh  i íckia,vµ  c¬  cè  t¹ N     quyÒn    n¾m         gi÷c¸ccæ phÇn  îchëng  ®   tiÒn   l∙cæ     phÇn, cã  li     i   sù  ªnhÖ thùc tÕ    ®Õn   së  êng    c¬  th tróhoÆc   së  ®Þnh  c¬  cè  nãi trªn.Trong  êng  nh      tr hîp  vËy   c¸c quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  hoÆc   7  §iÒu      14, tuú tõng tr   êng      îc¸p dông. hîp,sÏ®     6. Khi mét      c«ng       îng c    tylµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt  lîtøc hay    cã      i thu nhËp   ph¸tsinh tõ N íc ký        kÕt    N íc kia cã  kia th×      thÓ  kh«ng  ®¸nh  thuÕ  ®èi    víi nh÷ng  kho¶n  tiÒn      l∙ cæ phÇn  c«ng    i do  ty nµy      êng  nh÷ng  tr¶,trõtr hîp  kho¶n  tiÒn l∙cæ       phÇn  c«ng    i do  tynµy      êng    tr¶,trõtr hîp kho¶n  tiÒn l∙cæ       phÇn  i nµy  ® îctr¶cho   îng c        ®èi t   trócña  ícký  N   kÕt    kia,hoÆc   quyÒn  n¾m       gi÷ cæ phÇn  cã    c¸ckho¶n  tiÒn l∙cæ       phÇn  îctr¶cã  li     i ®     sù  ªnhÖ thùc tÕ      víi mét  së  êng  c¬  th tró hay    mét  së  ®Þnh   c¬  cè  n»m   iN íc kia,®ång    íc kia còng  t¹      thêiN     kh«ng  buéc  c¸c kho¶n  ilî tøc    kh«ng  chia cña    c«ng      ty trªn ph¶i chÞu    thuÕ  ®èi    víi nh÷ng  kho¶n    lî tøc  i kh«ng  chia cña    c«ng    ty,cho    dï nh÷ng  kho¶n  tiÒn      l∙ cæ i phÇn  îc chia hoÆc     ®     c¸c kho¶n      lî tøc kh«ng  i chia bao    gåm  toµn  hay  bé  mét  phÇn   c¸ckho¶n      lîtøc hoÆc     i thu nhËp    ph¸tsinht¹ N íckia.       i §iÒu          vay 11. L∙itõtiÒn cho  1. L∙itõ tiÒn cho          vay    ph¸tsinh t¹    imét  ícký  N   kÕt  ® îctr¶cho   îng vµ      ®èi t   c    trócña  ícký  N   kÕt    thÓ  ®¸nh  kiacã  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i
 9. 9 2. Tuy    nhiªn,kho¶n    tiÒn l∙nµy      i còng  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ  N ícký  ë    kÕt  n¬iph¸tsinh l∙ vµ          theo      i c¸c luËtcña  íc®ã,  N   nhng nÕu  ngêinhËn     îng   lµ ®èi t   thùc hëng      c¸c kho¶n  tiÒn    l∙ nµy  i th× møc  thuÕ      îc tÝnh    khi®ã ®   sÏ kh«ng    vît qu¸ 10    phÇn    tr¨m cña  tæng  kho¶n      sè  l∙tõtiÒn cho  i   vay.C¸c    nhµ  chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña    ícký  haiN   kÕt    sÏx©y  dùng  ph¬ng thøc ¸p dông    b»ng      gií h¹n  i tho¶ thuËn    chung. 3.M Æc     nh÷ng    dïcã  quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  vµ  i 1  2, a) L∙itõ tiÒn cho          vay    ph¸tsinh t¹ ViÖt Nam     îcmiÔn    i    sÏ®   thuÕ  ViÖt Nam     nÕu  tiÒn l∙®ã  îctr¶cho: sè     ®     i (i)Nhµ    x¬­     níc Ai­ len,mét  quan  c¬  chÝnh quyÒn  së, chÝnh  c¬    quyÒn  ®Þa  ph¬ng  hoÆc  mét  chøc    tæ  hîp ph¸p cña    Nhµ    níc®ã, (i   iNg©n  ) hµng  Trung  ¬ng  x¬­ Ai­ len; (i iQuü   i ) Vay  C«ng  nghiÖp  hoÆc   Quü  ph¸ttr     iÓn C«ng nghiÖp, hoÆc     bÊt  tæ  kú  chøc ¬ng    t tù nµo kh¸c ® îc nhµ      chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña    hai N ícký    kÕt  tho¶ thuËn    trong tõng thêikú;       (iv) BÊt  tæ  kú  chøc  nµo kh¸ct  ¬ng    nh÷ng  chøc  îc®Ò   tùnh  tæ  ®   cËp      tít¹ i i ®iÓm   i  îc nhµ  (i i®   ) chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn cña    íc ký  hai N   kÕt tho¶ thuËn  trongtõng thêikú;       b)      L∙itõ tiÒn cho vay ph¸tsinh t¹  x¬­     îc miÔn      i Ai­ len sÏ ®   thuÕ  x¬­   Ai­ len nÕu      l∙tõtiÒn cho  i   vay  îctr¶cho: ®     (i)ChÝnh     phñ ViÖt Nam, mét  quan  c¬  chÝnh quyÒn  c¬ së, chÝnh    quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc  mét  chøc    tæ  hîp ph¸p cña    ChÝnh phñ ®ã; (i   iNg©n  ) hµng  Nhµ    nícViÖtNam;   (i iMét  chøc    i ) tæ  hîp ph¸p,hoÆc     tæ    bÊt kú  chøc  nµo kh¸c cã    vèn  thuéc  së h÷u toµn  hay  bé  chñ yÕu  cña ChÝnh phñ    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   îc nhµ    ®   chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña    íc ký  haiN   kÕt  tho¶ thuËn  trongtõng thêikú.       4. ThuËt ng÷  ∙tõ tiÒn cho      “l     i   vay”dïng  §iÒu    ë  nµy  nghÜa      cã  lµthu nhËp  tõ c¸c kho¶n      cho  vay    díibÊt  d¹ng  kú  nµo, cã    hay  kh«ng  îc ®¶m   ®   b¶o b»ng  thÕ  chÊp  cã  vµ  hoÆc   kh«ng  quyÒn  îc hëng      cã  ®   lî tøc cña  i ngêi ®i    vay,vµ    ® Æc  biÖt lµ kho¶n        thu nhËp    tõ chøng  kho¸n cña    ChÝnh  phñ  thu nhËp    vµ    tõ tr¸phiÕu    i hoÆc     tr¸phiÕu  i th«ng  êng,kÓ  c¸ckho¶n  th   c¶    tiÒn th   ëng  gi¶ith vµ    ­ ëng  kÌm  theo    c¸c kho¶n  chøng kho¸n,tr¸ phiÕu      i hoÆc     tr¸ phiÕu  i th«ng  êng  th ®ã.  TiÒn    ph¹tthanh   to¸nchËm     sÏkh«ng  îccoilµl∙tõ tiÒn cho  ®           i   vay theo    néi dung  cña  §iÒu  nµy. 5. Nh÷ng    quy ®Þnh  it¹ kho¶n    vµ  sÏ kh«ng  dông  1, 2  3    ¸p  nÕu  ®èi  îng t   thùc hëng      c¸c kho¶n      l∙ tõ tiÒn  i cho  vay    lµ ®èi  îng  trócña  t c    mét  íc ký  N   kÕt,   tiÕn hµnh      ho¹t®éng  kinh doanh  i ícký    t¹ N   kÕt          kian¬iph¸tsinh c¸ckho¶n          l∙tõ i tiÒn cho    vay th«ng  qua  mét  së  êng    c¬  th trón»m     íckiahoÆc   t¹ N     i thùc hiÖn      t¹i N íckiac¸cho¹t®éng          dÞch  c¸nh©n  vô    ®éc    lËp th«ng qua mét  së  ®Þnh  c¬  cè  t¹ N íckiavµ    i     kho¶n    c¸ckho¶n  nî cã    tiÒn l∙® îctr¶cã  li             sù  ªnhÖ thùc tÕ      i   víi (a) c¬  th së  êng   tróhay  së  ®Þnh  hoÆc         c¬  cè  ®ã  (b)víi ho¹t®éng  kinh doanh    nªu  t¹  i®iÓm     (c)kho¶n  §iÒu    1  7. Trong  êng  tr hîp  nµy, c¸c quy      ®Þnh  i t¹ §iÒu  7  hoÆc   §iÒu      14,tuú tõng tr   êng      îc¸p dông. hîp,sÏ®     6.L∙i       tiÒn cho  tõ   vay    îccoilµph¸tsinh t¹ mét  ícký  sÏ®            i N   kÕt    khingêitr¶     chÝnh    lµ Nhµ    níc ®ã, chÝnh quyÒn  së, c¬  c¬    quan  chÝnh quyÒn ®Þa  ph­
 10. 10 ¬ng,hoÆc    îng c      ®èi t   trócña  íc®ã.  N   Tuy  nhiªn,    îng tr¶l∙cã  mét  ­   ®èi t       ë  khi i N íc ký    kÕt  mét  së  êng    c¬  th tró hay  mét  së  ®Þnh   ªnquan  c¬  cè  li   ®Õn     c¸c kho¶n    ph¸tsinhc¸ckho¶n    nî®∙        l∙nµy,vµ  i   kho¶n  tiÒn l∙®ã  c¬  th     do  së  êng    i tró hoÆc   së  ®Þnh  chÞu       îng cã     îng c    c¬  cè  ®ã  th× dï ®èi t   lµ®èi t   trócña  mét  íc N   ký kÕt  hay kh«ng,kho¶n    tiÒn    l∙ nµy    i sÏ vÉn  îc coilµ ph¸tsinh ë  íc n¬i c¬  ®           N     së  êng    th tróhay  së  ®Þnh  ®ãng. cë  cè  ®ã  7.Trêng    mèi    hîp do  quan    Æc   hÖ ® biÖtgi÷a ®èi t       ®èi t        îng tr¶l∙vµ   îng h­ i ëng    l∙ hoÆc   i gi÷a c¶      hai®èi îng    c¸c ®èi îng kh¸c,kho¶n    t trªnvµ    t     l∙ tiÒn  i cho  vay  îctr¶cho  ®     kho¶n    li   nî cã  ªnquan,vîtqu¸ kho¶n        tiÒn ® îctho¶      thuËn  gi÷a  ®èi t   vay  ®èi t    îng ®i  vµ   îng thùc hëng      khikh«ng  mèi  cã  quan    hÖ nµy,th×      khi ®ã,    c¸c quy ®Þnh  it¹ §iÒu  nµy    sÏ chØ   dông  ¸p  ®èi      víic¸c kho¶n  tiÒn thanh  to¸n khi kh«ng  mèi      cã  quan    Æc   hÖ ® biÖt trªn.Trong  êng      tr hîp nµy, phÇn    thanh        ®¸nh  to¸nvîtsÏbÞ  thuÕ theo   luËtcña  c¸c     tõng  ícký  N   kÕt  xem     cã  xÐt tíc¸cquy      i ®Þnh  kh¸ccña    HiÖp ®Þnh  nµy.   §iÒu    12. TiÒn  quyÒn b¶n  1. TiÒn    b¶n  quyÒn    ph¸tsinh t¹ mét  ícký    i  N   kÕt  ® îctr¶cho   îng c  vµ      ®èi t   trócña  ícký    N   kÕt    thÓ  ®¸nh  kiacã  bÞ  thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt  i kia. 2. Tuy nhiªn,nh÷ng    kho¶n  tiÒn b¶n quyÒn    ®ã còng  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ  i ícký  t¹    kÕt      N n¬iph¸tsinh,vµ    theo    luËtcña  íc®ã,  N   nhng nÕu   îng ®èi t   nhËn     îng thùc hëng  lµ®èi t     tiÒn b¶n    quyÒn  møc  th×  thuÕ  îctÝnh    sÏ ®   khi®ã    kh«ng      phÇn    vîtqu¸ 10  tr¨m tæng  tiÒn b¶n  sè    quyÒn. 3. ThuËt ng÷  iÒn b¶n      “t   quyÒn”  îcsö  ®   dông  trong §iÒu    nµy  nghÜa    cã  lµ c¸c kho¶n  thanh  to¸n ë    bÊt  d¹ng  kú  nµo  îc tr¶ cho  ®     viÖc  dông, hoÆc   sö    quyÒn  dông,b¶n  sö    quyÒn      t¸cgi¶cña mét    t¸cphÈm     v¨n häc,nghÖ    thuËthay    khoa  häc,kÓ  phim    c¶  ®iÖn ¶nh hoÆc   phim hoÆc     i c¸c lo¹ b¨ng dïng  cho    ph¸t thanh  hoÆc   truyÒn  h×nh, b»ng  ph¸t minh    nh∙n hiÖu  ¬ng  th m¹i, thiÕt kÕ      hoÆc   mÉu,      ®å ¸n,c«ng  thøc hoÆc  quy  tr×nh  mËt, hÖ   bÝ    thèng  m¸y  tÝnh  hay  phÇn  Ò m   m m¹ng  m¸y tÝnh, hay      tr¶ cho  viÖc  dông, hay  sö    quyÒn  sö  dông  thiÕtbÞ    c«ng  nghiÖp,th   ¬ng    m¹i hoÆc  khoa  häc,hay      tr¶cho  th«ng    tin li   ªnquan  ®Õn     c¸ckinhnghiÖm    c«ng nghiÖp  ¬ng    th m¹ihoÆc   khoa häc. 4. Nh÷ng    quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  vµ  sÏkh«ng      1  2    ¸p dông  nÕu   îng thùc ®èi t     hëng   c¸c kho¶n tiÒn  b¶n  quyÒn,   lµ ®èi  îng  tró cña  t c    mét  íc ký  N   kÕt,tiÕn    hµnh  ho¹t®éng    kinh doanh  i íc ký    t¹    kÕt      kho¶n  N kia n¬i cã  tiÒn  b¶n quyÒn  ph¸tsinh,th«ng      qua  mét  së  êng    c¬  th trón»m     íckia,vµ  t¹ N     quyÒn  i hay    tµis¶n  cã    c¸c kho¶n  tiÒn b¶n    quyÒn  îctr¶cã  li     ®     sù  ªnhÖ thùc tÕ      së  êng    víi c¬  th (a) tróhoÆc   së  ®Þnh  hoÆc           c¬  cè  ®ã  (b)c¸c ho¹t®éng  kinh doanh  îc® îcnªu    ®     t¹ ®iÓm   kho¶n  §iÒu      i c  1  7.Trong  êng    tr hîp nµy    c¸cquy  ®Þnh   t¹ §iÒu  hoÆc   i 7  §iÒu      14,tuú tõng tr   êng      îc¸p dông. hîp,sÏ®     5. TiÒn    b¶n quyÒn    îccoilµph¸tsinh t¹  sÏ®           i mét  ícký  N   kÕt     îng khi®èi t   tr¶tiÒn    b¶n quyÒn  chÝnh  Nhµ    níc ®ã, chÝnh  quyÒn  së, c¬  c¬    quan  chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng hoÆc      îng c    lµ®èi t   trócña  íc®ã.  N   Tuy nhiªn,khimét        ®èi t     îng tr¶tiÒn b¶n    quyÒn, lµhay      kh«ng     îng c    lµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt,cã   ë mét  ícký  N   kÕt  mét  së  êng    c¬  th tróhay mét  së  ®Þnh  ªnquan  c¬  cè  li   ®Õn   tr¸chnhiÖm       tr¶tiÒn b¶n    quyÒn  ph¸tsinh vµ  ®∙      tiÒn b¶n    quyÒn  do  së  ®ã  c¬  thêng    tró hoÆc   së  ®Þnh    c¬  cè  ®ã chÞu  th× kho¶n  tiÒn b¶n quyÒn  nµy    sÏ vÉn  îc coi lµ ph¸tsinh  N íc n¬i c¬  th ®         ë      së  êng    tró hay  së  ®Þnh   c¬  cè  ®ã  ®ãng.
 11. 11 6. Trêng    mèi    hîp v×  quan    Æc   hÖ ® biÖ gi÷a ®èi t     ®èi t      îng tr¶vµ   îng thùc   hëng  hoÆc  gi÷a  hai ®èi  îng      c¶    t trªn víic¸c ®èi  îng  t kh¸c,kho¶n    tiÒn b¶n  quyÒn  îctr¶cho  ®     viÖc  dông, quyÒn  sö    hoÆc  th«ng    bÊt cø    g×, tin,v×    lýdo    vîtqu¸ kho¶n      tiÒn ® îctho¶ thuËn        gi÷a ®èi t        îng tr¶tiÒn vµ   îng thùc hëng    ®èi t     khikh«ng  mèi    cã  quan    Æc   hÖ ® biÖtnµy,th×        c¸c quy  ®Þnh  cña §iÒu nµy    sÏ chØ   dông  ¸p  ®èi    víikho¶n  tiÒn thanh  to¸n khi kh«ng  mèi      cã  quan    hÖ trªn.   Trong  êng  nµy, phÇn  tr hîp    thanh  to¸n vîtsÏ bÞ        ®¸nh  thuÕ  theo      c¸c luËtcña  tõng N ícký    xem        kªtcã  xÐt ®Õn     c¸cquy  ®Þnh  kh¸ccña    HiÖp  ®Þnh  nµy. §iÒu          13. Lîitøc tõchuyÓn  nhîng tµis¶n     1.    Lîitøc  mét  do  ®èi  îng  t c tró cña    mét  íc ký  N   kÕt  nhËn  îc tõ  ®   viÖc  chuyÓn nhîng bÊt ®éng s¶n  îc nªu  i ®   t¹ §iÒu  vµ  6  n»m   i íc ký  t¹    kÕt    N kia cã  thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 2. Lîitøc tõ viÖc          chuyÓn  nhîng ®éng    s¶n    lµ mét phÇn cña    tµis¶n kinh  doanh  cña mét  së  êng      c¬  th trómµ mét  nghiÖp  xÝ  cña mét  íc ký  N   kÕt  t¹cã  i  N ícký    kÕt    kia hoÆc   ®éng  s¶n thuéc mét  së  ®Þnh    c¬  cè  cña mét  ®èi îng c  t   trócña    mét  ícký  N   kÕt  ë  ícký  cã  N   kÕt     kia ®Ó tiÕn hµnh      ho¹t®éng  dÞch  vô  c¸nh©n    ®éc    c¶        lËp,kÓ  lîtøc tõviÖc  i chuyÓn  nhîng c¬  th   së  êng    (ri   tró®ã  ªng c¬  th së  êng      tró®ã hoÆc   cïng    víitoµn  xÝ  bé  nghiÖp) hoÆc   së  ®Þnh    c¬  cè  ®ã  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 3. Lîitøc thu  îc tõ viÖc        ®     chuyÓn  nhîng tÇu thuû hoÆc  m¸y bay  xÝ  do  nghiÖp cña mét  ícký  N   kÕt  ®iÒu hµnh trong vËn      t¶iquèc  hoÆc   tÕ  ®éng s¶n  g¾n      liÒn víiviÖc    ho¹t®éng  cña    c¸ctÇu thuû hay m¸y bay  sÏchØ  ®¸nh  ®ã    bÞ  thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt  i ®ã. 4.    Lîitøc  mét  do  ®èi  îng  t c tró cña    mét  íc ký  N   kÕt  thu  îc tõ  ®   viÖc  chuyÓn  nhîng c¸c cæ       phÇn  hay    c¸c quyÒn   ¬ng  lît i øng trong mét    c«ng      tymµ tµis¶n    cña c«ng      ty ®ã bao  gåm   toµn  hay  bé  chñ yÕu bÊt ®éng s¶n n»m   i t¹  N íckiacã      thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 5. Lîitøc thu ® îc tõ viÖc              chuyÓn nhîng c¸c cæ       phÇn  trong mét    c«ng    ty lµ ®èi îng  tró cña    t c    mét  íc ký  N   kÕt  kh«ng ph¶i lµ nh÷ng        cæ phÇn  îc ®Ò   ®   cËp    tíkho¶n  cã  i 4  thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íc®ã. t¹ N   i 6. Lîitøc tõviÖc          chuyÓn  nhîng bÊt kú        tµis¶n  nµo kh¸cvíi    nh÷ng    tµis¶n  ®∙  îcnªu    ®   t¹ kho¶n        vµ  sÏchØ  ®¸nh  i 1,2,3,4  5    bÞ  thÕ    ícký  t¹ N   kÕt     ­ i n¬i®èi t îng chuyÓn    nhîng lµ®èi t   tró.      îng c  §iÒu      14. Ho¹t®éng  dÞch  c¸nh©n  vô    ®éc  lËp 1.Thu    nhËp  mét    do  c¸nh©n     îng c    lµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt    îc thu ®   tõ c¸c ho¹t®éng        dÞch  ngµnh  vô  nghÒ  hay    c¸c ho¹t®éng    kh¸c cã    tÝnh  chÊt  ®éc  lËp    sÏ chØ  bÞ  ®¸nh  thuÕ  i íc ®ã       êng  t¹    trõ c¸c tr N hîp sau, khi ®ã         c¸c kho¶n    thu nhËp  còng  thÓ  ®¸nh  ®ã  cã  bÞ  thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt  i kia: a) NÕu    îng ®ã  êng    ®èi t   th xuyªn cã  i ícký    t¹ N   kÕt      kiamét  së  ®Þnh  c¬  cè  ®Ó  thùc hiÖn    c¸c ho¹t®éng    nµy; trong  êng    tr hîp ®ã, chØ  phÇn thu nhËp  ph©n    bæ cho  së  ®Þnh     thÓ  ®¸nh  c¬  cè  ®ã cã  bÞ  thuÕ  iN íc ký  t¹    kÕt    kia; hoÆc
 12. 12 b) NÕu    îng ®ã  m Æt     ícký    ®èi t   cã  t¹ N   kÕt    i kiatrong kho¶ng      thêigian hay    nhiÒu  kho¶ng    thêigian  gép  i l¹ ®Õn  hay    vîtqu¸  183 ngµy  trong bÊt  giai kú    ®o¹n  th¸ng nµo  12    b¾t ®Çu  hoÆc  kÕt  thóc trong n¨m        tµichÝnh  li   cã  ªnquan;   trong tr   êng    hîp ®ã, chØ  phÇn    thu nhËp    ph¸tsinh tõ c¸c ho¹t®éng          cña   ­ ®èi t îng ®ã  îcthùc hiÖn    íckiacã    ®     t¹ N     thÓ  ®¸nh  i bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 2.ThuËt ng÷      “dÞch  ngµnh  vô  nghÒ”  bao gåm  chñ yÕu nh÷ng    ho¹t®éng  khoa häc, v¨n    häc, nghÖ     thuËt,gi¸odôc      hay gi¶ng    d¹y mang tÝnh chÊt ®éc    lËp  c¸c ho¹t®éng  nh      ®éc lËp cña    c¸c thÇy thuèc,b¸c        s, kiÕn    sü, luËts, kü    trócs,nha  vµ  to¸nviªn.     sü  kÕ    §iÒu      15. Ho¹t®éng  dÞch  c¸nh©n  vô    phô  thuéc 1. ThÓ     theo    c¸cquy  ®Þnh    t¹ §iÒu        vµ  c¸ckho¶n  i 16,18,19,20  21    tiÒn l  ­ ¬ng, tiÒn    c«ng, vµ      c¸c kho¶n  tiÒn      ¬ng    thïlao t tù kh¸c do    mét  ®èi  îng  tró t c    cña  ícký  N   kÕt    îctõ lao ®éng  thu ®       lµm c«ng    sÏchØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  i íc®ã,  t¹ N     trõkhic«ng      viÖc cña   îng ®ã  îcthùc hiÖn  i ícký  ®èi t   ®     t¹    kÕt    N kia.NÕu  c«ng  viÖc    lao ®éng  îc thùc  ®   hiÖn  vËy, sè  nh    tiÒn  c«ng   tr¶cho    lao ®éng    ®ã cã  thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i 2. M Æc     nh÷ng    dï cã  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, tiÒn c«ng  mét   îng c    do  ®èi t   trócña    mét  ícký  N   kÕt    îctõ lao ®éng  thu ®       lµm c«ng  i ícký  t¹ N   kÕt        kiasÏchØ  bÞ ®¸nh  thuÕ    ícthø  t¹ N   nhÊt nÕu: i   a) Ngêi nhËn    tiÒn c«ng  hiÖn  m Æt   iN íc kia trong  cã  t¹      mét    thêigian  hoÆc  nhiÒu    thêigian gép  i l¹ kh«ng      qu¸ 183 ngµy trong bÊt  giai®o¹n    kú    12  th¸ngli       ªntôcb¾t ®Çu   hay kÕt  thóc trongn¨m        tµichÝnh  ªnquan,vµ li     b) Chñ      lao ®éng  hay  ngêi®¹idiÖn      chñ    lao ®éng    tr¶tiÒn c«ng      lao ®éng  kh«ng  ph¶ilµ®èi t   trót¹ N íckia,vµ      îng c          i c) Sè    tiÒn      thïlao kh«ng ph¶iph¸tsinh t¹        i mét  së  êng    c¬  th tróhoÆc  c¬  së  ®Þnh     îng chñ    cè  mµ ®èi t   lao®éng  t¹ N íckia. cã      i 3.  Æc     nh÷ng  M dï cã  quy ®Þnh     trªn cña §iÒu nµy, tiÒn    c«ng  c«ng  tõ  viÖc lµm    thuû  trªntµu  hoÆc  m¸y bay  mét  nghiÖp  do  xÝ  cña mét  íc ký  N   kÕt  ho¹t®éng    trong vËn      t¶iquèc  sÏchØ  ®¸nh  tÕ    bÞ  thuÕ    íc®ã. t¹ N   i §iÒu        gi¸m  16. Thïlaocho  ®èc C¸c kho¶n      thïlao cho gi¸m ®èc  c¸c kho¶n  vµ    thanh   ¬ng    to¸nt tù kh¸c do    mét   îng c    ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt  nhËn  îcvíi   ®     c¸ch lµthµnh    t     viªncña ban  gi¸m ®èc  hoÆc     phËn ¬ng    c¸cbé  t tùkh¸ccña    mét  c«ng       îng c    tylµ®èi t   trócña  N ícký    kÕt    thÓ  ®¸nh  kiacã  bÞ  thuÕ    íckia. t¹ N   i §iÒu    17. NghÖ   vµ  sü  vËn  ®éng  viªn 1. M Æc     nh÷ng    dï cã  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ      15  16, thu nhËp  cña mét    ®èi t c    îng  trócña  mét  íc ký  N   kÕt  thu  îc víit c¸ch  ®      ngêi biÓu    diÔn  diÔn    nh  viªn s©n khÊu, diÔn      viªn®iÖn  ¶nh, nghÖ   ph¸tthanh    sü    hay  truyÒn h×nh, hoÆc     nh¹c c«ng,hoÆc          víitc¸ch lµvËn      ®éng      viªntõ nh÷ng    ho¹t®éng    c¸ nh©n cña  m×nh  thùc hiÖn    ícký    t¹ N   kÕt    thÓ  ®¸nh  i kia,cã  bÞ  thuÕ  N íckia. ë   
 13. 13 2. Trêng        hîp thu nhËp  ªnquan  li   ®Õn       c¸c ho¹t®éng  tr×nh diÔn      c¸ nh©n  cña ngêi biÓu    diÔn hoÆc  vËn  ®éng   viªnnhng  kh«ng  îc tr¶cho  ®     b¶n th©n  ngêi biÓu    diÔn  hoÆc   vËn ®éng  viªn,mµ       tr¶ cho mét  ®èi  îng  t kh¸c th×      thu nhËp  nµy  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ  i íc ký  t¹    kÕt    N n¬i diÔn  nh÷ng  ra  ho¹t®éng    tr×nh diÔn  cña  ngêi biÓu    diÔn  hoÆc   vËn  ®éng  viªn,m Æc     cã    dï ®∙  nh÷ng  quy ®Þnh   t¹ §iÒu    vµ  i 7,15  16. 3.  Æc   ®∙  nh÷ng  M dï  cã  quy ®Þnh   ikho¶n  vµ  thu  t¹  1  2,  nhËp  c¸c do    nghÖ  hoÆc   sü  vËn ®éng       îng c    viªnlµ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt    îctõ thu ®     c¸cho¹t®éng    ícký      t¹ N   kÕt    i kiatheo khu«n khæ   ch¬ng tr×nh trao®æi          v¨n ho¸ gi÷a haiChÝnh      phñ cña    ícký  haiN   kÕt,sÏ® îcmiÔn        thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt  i kia. §iÒu    18. TiÒn ¬ng  l hu 1. ThÓ  theo c¸c quy  ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  t¹  2  19, tiÒn ¬ng  vµ    l hu  c¸c kho¶n tiÒn     ¬ng    thïlao t tù kh¸c ® îc tr¶cho        mét    c¸ nh©n    lµ ®èi îng  trócña  t c    mét  ícký  N   kÕt  c¸c c«ng  do    viÖc  lµm  íc®©y    ®∙  tr   sÏchØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  i íc t¹ N     ®ã. 2. M Æc     c¸c quy    dï cã    ®Þnh  it¹ kho¶n    quy  1, vµ  ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu  2  19, tiÒn ¬ng  ® îc tr¶vµ      l hu      c¸c quyÒn    lî kh¸c dï ® îc cÊp  i       ®Þnh  hay  kú  mét  lÇn,theo    luËtb¶o    hiÓm       x∙ héi cña mét  íc ký  N   kÕt  hay bÊt  ch¬ng  kú  tr×nh  c«ng  nµo  mét  ícký  do  N   kÕt  chøc  môc  tæ  v×  ®Ých  phóc        thÓ  lî x∙ héicã  i bÞ  ®¸nh  thuÕ    íc®ã.  t¹ N   i §iÒu    19. Phôc  nhµ  vô  níc 1.a.TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng  c¸c kho¶n    l     vµ    tiÒn thïlao t      ¬ng    tù kh¸c,trõtiÒn       l ¬ng    mét  ícký  hu, do  N   kÕt  hoÆc   quan  c¬  chÝnh  quyÒn  së  c¬  hoÆc   chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng cña  íc®ã    N   tr¶cho  mét    c¸ nh©n      ®èi víiviÖc phôc  cho  vô  Nhµ     níc hoÆc  chÝnh  quyÒn  së  c¬  hoÆc   chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng      ®ã sÏ chØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ    íc®ã. t¹ N   i b.Tuy    nhiªnkho¶n    tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  c¸ckho¶n      vµ    tiÒn thïlaot      ¬ng   tù kh¸cnãitrªnsÏchØ  ®¸nh          bÞ  thuÕ    ícký  t¹ N   kÕt    i kianÕu  viÖc  phôc  nµy  îc vô  ®   thùc hiÖn  i ícký    t¹    kÕt    nÕu    N kia vµ  c¸ nh©n nµy     îng c    lµ®èi t   trócña  íckia, N     ®ång  thêi: (i) ®èi t    Lµ   îng mang  quèc  tÞch  cña  íckia;hoÆc N     (i   i Kh«ng    ) trë thµnh ®èi  îng  tró cña  íc kia chØ   t c    N     ®¬n thuÇn  thùc v×    hiÖn  nh÷ng  c«ng viÖc trªn. 2.a.BÊt  kho¶n    kú  tiÒn ¬ng  nµo  mét  íc ký  l hu  do  N   kÕt  hoÆc   quan  c¬  chÝnh  quyÒn  së  c¬  hoÆc   quan  c¬  chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng  cña  íc ®ã  N   hoÆc   c¸c quü  do    cña nh÷ng  quan    c¬  ®ã lËp  tr¶cho  ra    mét    c¸ nh©n  ®èi    víi c«ng  viÖc  phôc  cho  vô  Nhµ    níchoÆc     quan  c¸cc¬  chÝnh  quyÒn  së  c¬  hoÆc   chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng  sÏchØ  ®¸nh  ®ã    bÞ  thuÕ    íc®ã. t¹ N   i b. Tuy    nhiªn,nh÷ng    kho¶n tiÒn l  ¬ng  nµy    hu  sÏchØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  i íc t¹ N     ký kÕt    kia nÕu    c¸ nh©n nµy    lµ ®èi  îng  tróvµ    t c    lµ ®èi îng  t mang  quèc tÞch  cña  ícký  N   kÕt    kia. 3. C¸c    quy ®Þnh cña  §iÒu    vµ  sϸp dông      15, 16  18      ®èi víinh÷ng kho¶n  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  tiÒn      ¬ng    vµ  thïlao t tù kh¸c vµ ¬ng  ®èi        l hu  víic¸c c«ng 
 14. 14 viÖc  ªnquan  li   ®Õn  mét    ho¹t®éng kinh doanh  îc tiÕn    ®   hµnh    bëimét  íc ký  N   kÕt  hoÆc   quan  c¬  chÝnh  quyÒn  së  c¬  hoÆc   chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng cña  N íc®ã.   §iÒu    20. Sinh    thùc tËp  viªnvµ    sinh Nh÷ng  kho¶n  tiÒn    mµ mét  sinh viªn hay    thùc tËp sinh nhËn  îc ®Ó   ®   trang        tr¶ic¸c chi phÝ sinh ho¹t,häc    tËp  hay ®µo      t¹o mµ ngêi sinh      viªn hay  thùc tËp    sinh nµy    ngay  íckhi®Õn   tr     mét  ícký  N   kÕt  hoÆc   ®∙  ®ang    lµ ngêic    trócña  ícký    N   kÕt    hiÖn  m Æt   i ícthø  kiavµ  cã  t¹ N   nhÊt chØ        víimôc  ®Ých  häc  tËp  hay  ®µo       t¹o,sÏ kh«ng    bÞ ®¸nh  thuÕ  iN íc ®ã,    t¹    víi®iÒu  kiÖn nh÷ng  kho¶n  tiÒn ®ã  nguån    cã  gèc    ngoµiN ícnµy. tõbªn      §iÒu          vµ  21. Gi¸oviªn,gi¸os  nhµ  nghiªncøu.   1. Mét      c¸ nh©n, ngêihiÖn      nay  hay ngay  íckhisang  tr     mét  ícký  N   kÕt  ®∙  lµ®èi t   trócña  ícký     îng c    N   kÕt    hiÖn  m Æt   i ícký  kiavµ  cã  t¹ N   kÕt  nhÊt víi   thø      môc  ®Ých  chñ  yÕu    lµ gi¶ng    d¹y,thuyÕt tr×nh    hay tiÕn hµnh  nghiªn cøu  i   t¹  mét  êng    tr ®¹ihäc,tr   êng  cao ®¼ng,  êng  tr häc hay  së    c¬  gi¸odôc  hoÆc   së  c¬  nghiªncøu    khoa  häc  îc ChÝnh  ®   phñ  cña  íc ký  N   kÕt  thø nhÊt chÊp    nhËn   sÏ ® îc miÔn    thuÕ  i íc ký  t¹    kÕt  N thø  nhÊt ®èi    víitiÒn c«ng    tr¶ cho c«ng  viÖc  gi¶ng    d¹y,thuyÕt tr×nh hay      nghiªncøu    trong mét    kho¶ng    thêigian 2    n¨m    kÓ tõngµy    ®Çu       tiªnc¸nh©n  ®Õn   ícký  ®ã  N   kÕt  nhÊt. thø  2. §iÒu nµy    sÏ chØ   dông  ¸p  ®èi    víithu nhËp    tõ viÖc nghiªn cøu    nÕu  viÖc nghiªncøu    nµy  îc mét    ®   c¸ nh©n tiÕn hµnh  lî Ých  v×    i c«ng  céng  tr   vµ  íc tiªnkh«ng    ph¶iv×      lîÝch  i riªngcña    mét hay  nhiÒu   îng kh¸c. ®èi t   §iÒu    22. Thu  nhËp  kh¸c 1.Nh÷ng    kho¶n    thu nhËp  cña  mét   îng c    ®èi t   trócña  mét  ícký  N   kÕt,bÊt     kÓ    ph¸tsinh ë    ®©u, cha  îc®Ò   ®   cËp  ®Õn   trong c¸c§iÒu        trªncña HiÖp  ®Þnh  nµy,sÏchØ  ®¸nh      bÞ  thuÕ    íc®ã. t¹ N   i 2. Nh÷ng    quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  sÏ kh«ng  dông  1    ¸p  ®èi    víithu nhËp, trõ     thu nhËp        tõ bÊt ®éng  s¶n  îc®Þnh  ®   nghÜa  i t¹ kho¶n  §iÒu    2  6, nÕu   îng ®èi t   nhËn  kho¶n  nhËp      thu  ®ã lµ ®èi îng  trócña  t c    mét  íc ký  N   kÕt,cã   tiÕn  hµnh  kinh doanh  i íc ký    t¹    kÕt    N kia th«ng qua mét  së  êng    c¬  th trón»m   i íc kia t¹      N hay  thùc  hiÖn  i íc kia nh÷ng  t¹      N ho¹t®éng    dÞch  c¸ nh©n  vô    ®éc lËp  th«ng  qua  mét  së  ®Þnh    íckia,vµ  s¬  cè  t¹ N     quyÒn  i hay    tµis¶n  ªnquan  li   ®Õn   thu sè    nhËp  îcchitr¶cã  li     ®       sù  ªnhÖ thùc tÕ    së  êng      víic¬  th tróhay  së  ®Þnh  c¬  cè  nãi trªn.Trong  êng      tr hîp  vËy  nh  nh÷ng quy ®Þnh  it¹ §iÒu  hoÆc   7  §iÒu    14, tuú tõng tr     êng      îc¸p dông. hîp,sÏ®     3. M Æc     nh÷ng    dïcã  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  vµ        1  2,c¸ckho¶n    thu nhËp cña  mét  ®èi îng  tró cña  t c    mét  íc ký  N   kÕt  cha  îc ®Ò   ®   cËp  i   tí c¸c §iÒu  íc cña    tr   HiÖp  ®Þnh  nµy  ph¸tsinh t¹  íc ký  vµ      i   kÕt    N kia còng  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ  i t¹  N íckia.  
 15. 15 §iÒu    biÖn  23. C¸c  ph¸p xo¸bá      viÖc  ®¸nh  thuÕ    hailÇn 1.T¹iViÖtNam         viÖc  ®¸nh  thuÕ    sÏ® îcxo¸bá  sau: hailÇn        nh  Trêng    hîp mét   îng c    ®èi t   trócña  ViÖt Nam     îcthu nhËp, lîtøc hay    thu ®           i lî tøc tõ viÖc        i chuyÓn  nhîng tµis¶n        mµ theo   luËtcña  x¬­   phï hîp víi Ai­ len vµ        HiÖp  ®Þnh  nµy  thÓ  ®¸nh  cã  bÞ  thuÕ  i x¬­   t¹ Ai­ len,ViÖt Nam       sÏcho khÊu    trõ vµo  thuÕ  ViÖt Nam     thu    nhËp, lî tøc  trªnthu      hay    tõ chuyÓn  i lî tøc    i nhîng    tµi s¶n  mét  kho¶n tiÒn t  ¬ng  ¬ng    thuÕ  nép  i x¬­   ® víisè  ®∙  t¹ Ai­ len.Tuy  nhiªn,sè    thuÕ  îckhÊu      ®   trõsÏkh«ng      thuÕ  vîtqu¸ sè  ViÖtNam         trªnthu nhËp,lîtøc hay       i lî tøc      i tõ viÖc  chuyÓn  nhîng    tµis¶n    îc tÝnh    ®ã ®   phï hîp      víic¸c luËtvµ    quy  ®Þnh  thuÕ  vÒ  cña ViÖtNam   íckhithùc hiÖn    tr       khÊu  trõ. 2.T¹iAi­ len,viÖc      x¬­   ®¸nh  thuÕ    sÏ® îcxo¸bá  sau: hailÇn        nh  a. Trêng      hîp mét   îng c    ®èi t   trócña  x¬­     îcc¸ckho¶n    Ai­ len thu ®     thu nhËp  mµ  theo    c¸c quy ®Þnh  cña  HiÖp ®Þnh  nµy    sÏ chØ   ®¸nh  bÞ  thuÕ hoÆc   cã  thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  i t¹ ViÖt Nam,    c¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  cña ®iÓm     b, kho¶n  nµy, Ai­ len sÏ cho      x¬­     trõ vµo thuÕ  thu nhËp  x¬­   Ai­ len phÇn  thuÕ thu  nhËp  cña  x¬­   dông  Ai­ len ¸p  cho    thu nhËp    îc tõ ViÖt Nam   îc tÝnh  thu ®       ®   theo  cïng  c¸ch tÝnh  cïng  vµ  thuÕ  suÊt nh      c¸c kho¶n  thuÕ  nhËp  x¬­   thu  Ai­ len kh¸c thu     trªnthu nhËp      kh«ng  ph¶itõViÖtNam.       b. Trêng      hîp mét   îng c    ®èi t   trócña  x¬­     îcc¸ckho¶n    Ai­ len thu ®     thu nhËp  mµ  theo    c¸c quy  ®Þnh cña kho¶n  vµ  §iÒu    2  3  10, kho¶n  §iÒu    2  11, kho¶n  2  §iÒu    12,kho¶n  vµ  §iÒu    4  5  13,kho¶n  vµ  §iÒu    1  3  15,§iÒu    16,kho¶n  vµ  1  2  §iÒu    17, kho¶n  §iÒu  vµ  2  18  kho¶n  §iÒu  cã  3  22  thÓ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  i t¹ ViÖt  Nam,  x¬­     Ai­ len sÏcho   trõvµo thuÕ    thu nhËp cña   îng c    mét  ®èi t   tró®ã  kho¶n  t¬ng  ¬ng      thuÕ  nép  i ® ®èi víisè  ®∙  t¹ ViÖt Nam.    Tuy nhiªn,sè    thuÕ  îctrõsÏ ®       kh«ng      vîtqu¸ phÇn  thuÕ ph©n    bæ cho  nh÷ng kho¶n    thu nhËp    îctõViÖt thu ®       Nam   ®∙  nh  tÝnh  íckhikhÊu  tr     trõ. c. Theo      néi dung  cña ®iÓm     (b) kho¶n  nµy, sè    thuÕ  nép  i t¹ ViÖt Nam     trong bÊt  tr kú  êng  hîp nµo    îc coi lµ 15  sÏ ®       phÇn  tr¨m tæng  tiÒn  i   sè  l∙ cæ   phÇn, l∙tõ tiÒn cho        i   vay,tiÒn b¶n      quyÒn    îctõ ViÖt Nam.  thu ®       C¸c quy ®Þnh  t¹ ®iÓm     i nµy    îc¸p dông  sÏ®     trong giai®o¹n  n¨m  tõngµy      15  kÓ    HiÖp  ®Þnh  cã  hiÖu      lùcthihµnh. §iÒu    24. Kh«ng  ph©n  biÖt®èi xö     1. Nh÷ng    ®èi  îng  t mang   quèc  tÞch cña mét  íc ký  N   kÕt    sÏ kh«ng  ph¶i   chÞu  thuÕ  i íc ký  t¹    kÕt    N kia bÊt  h×nh  kú  thøc thuÕ nµo hay bÊt  yªu  kú  cÇu  nµo  ªnquan  li   ®Õn   h×nh  thøc thuÕ  kh¸cvíi   ®ã     hay nÆng  h¬n h×nh  thøc thuÕ    vµ    cÇu  ªnquan  c¸cyªu  li   hiÖn  ®ang  cã  vµ  thÓ   ¸p dông cho      îng mang  c¸c ®èi t   quèc tÞch cña  ícký  N   kÕt    kiatrong cïng nh÷ng      hoµn c¶nh  nhau  Æc   nh  ® biÖt   lµtrong vÊn    tró.     ®Ò c  2. ThuÕ         ®èi víimét  së  êng    c¬  th trócña mét  nghiÖp  xÝ  cña mét  ícký  N   kÕt  Æt    ícký  ® t¹ N   kÕt      i kiasÏkh«ng  kÐm   thuËn    lîh¬n  i thuÕ    ¸p dông        ®èi víic¸c xÝ  nghiÖp  cña  íc ký  N   kÕt    kia cïng thùc hiÖn    nh÷ng ho¹t®éng ¬ng      t tù.Quy  ®Þnh  nµy    sÏkh«ng  îchiÓu    ®   lµbuéc  mét  ícký  N   kÕt   kiaph¶idµnh    cho   ­ ®èi t îng  trócña  ãc  kÕt    îc hëng  c    N ký  kia ®   bÊt  suÊt miÔn      kú    thu c¸ nh©n, kho¶n  miÔn  gi¶m  vµ  thuÕ nµo  th©n  vÒ  phËn  d©n  vµ  sù  tr¸chnhiÖm       gia ®×nh    mµ N ícký    kÕt  nhÊt dµnh  thø    cho  nh÷ng   îng c    ®èi t   trócña  m×nh.
 16. 16 3. C¸c  nghiÖp  xÝ  cña  mét  íc ký  N   kÕt  toµn  hay  cã  bé  mét  phÇn  vèn  thuéc  h÷u  së  hoÆc  chÞu  kiÓm   sù  so¸t,     trùc tiÕp hay    gi¸ntiÕp,bëi mét      hay  nhiÒu   îng c    ®èi t   trócña  ícký  N   kÕt      kia,sÏkh«ng  ph¶ichÞu  N ícthø    ë    nhÊt bÊt     kú h×nh  thøc thuÕ nµo  hay  bÊt  yªu  kú  cÇu  nµo  ªnquan  li   ®Õn  h×nh  thøc  thuÕ    ®ã kh¸c víihay      nÆng   h¬n h×nh  thøc  thuÕ  c¸c  vµ  yªu cÇu  ªnquan  li   hiÖn ®ang  cã  vµ  thÓ  dông  ¸p  cho    nghiÖp  ¬ng    c¸c xÝ  t tù kh¸c cña  íc thø    N   nhÊt. 4. Nh÷ng    quy ®Þnh  cña kho¶n  vµ  §iÒu  2  3  nµy    sÏkh«ng    ¸p dông      ®èi víi thuÕ chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµicña    ViÖt Nam,      mµ thuÕ  nµy  trong bÊt kú      tr êng hîp nµo    sÏ kh«ng    vîtqu¸  phÇn  10  tr¨m tæng  lî tøc  sè    i chuyÓn  níc ra    ngoµi, thuÕ   vµ  ViÖtNam             ®èi víi ho¹t®éng  c¸c s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp. 5. Trõ  êng        tr hîp c¸cquy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  hoÆc     1  9  kho¶n  §iÒu  6  12  ® îc¸p dông,tiÒn b¶n          quyÒn  nh÷ng  vµ  kho¶n tiÒn thanh      to¸nkh¸ckh«ng    ph¶i  lµ l∙ tõ tiÒn        i cho vay  xÝ  do  nghiÖp  cña  mét  íc ký  N   kÕt    tr¶cho  ®èi îng  tró t c    cña  ícký  N   kÕt        kia,khix¸c ®Þnh      lî tøc chÞu  i thuÕ  cña  nghiÖp  xÝ  ®ã,    îc sÏ®   khÊu   trõtheo cïng nh÷ng    ®iÒu kiÖn  khinh÷ng  nh    kho¶n  tiÒn nµy  îctr¶cho    ®     mét   îng c    ®èi t   trócña  ícthø  N   nhÊt. 6. Kh«ng  quy    cã  ®Þnh  nµo  i t¹  §iÒu nµy    îchiÓu    sÏ®   lµbuéc  tõng  ícký  N   kÕt  ph¶idµnh    cho      c¸c c¸ nh©n kh«ng ph¶ilµ®èi t   trócña  íc®ã  îch­      îng c    N   ®   ëng    suÊtmiÔn      bÊt kú    thu c¸nh©n, kho¶n    miÔn  gi¶m  vµ  thuÕ  nµo    íc®ã  mµ N   dµnh cho  nh÷ng    c¸nh©n     îng c    îchëng. lµ®èi t   tró®   7. M Æc     c¸c quy    dï cã    ®Þnh  i t¹  §iÒu nµy,chõng    nµo ViÖt Nam     tiÕp    tôc cÊp giÊy  phÐp  cho    c¸c nhµ ®Çu     t theo LuËt §Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    trong ®ã   quy    cã  ®Þnh chÕ     ®é thuÕ  cho  ¸p  nhµ  ®Çu  , viÖc  t  ®¸nh  thuÕ nh vËy    sÏkh«ng  coilµviph¹m    bÞ        c¸cquy  ®Þnh    t¹ kho¶n  vµ  §iÒu  i 2  3  nµy. 8. Nh÷ng quy ®Þnh   i§iÒu  t¹  nµy    sÏ chØ   dông  ¸p  ®èi      ithuÕ  víic¸c lo¹  chÞu  ®iÒu  sù  chØnh cña  HiÖp  ®Þnh. §iÒu    25. Thñ      tôctho¶ thuËn  song  ph¬ng 1. Trêng      hîp mét   îng lµ®èi t   trócña  ®èi t      îng c    mét  ícký  N   kÕt  nhËn  thÊy  r»ng  viÖc    gi¶iquyÕt cña    nhµ  chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn    t¹ mét  i hay  haiN íc c¶      ký  kÕt lµm  cho hay    sÏ lµm cho  ®èi îng    t ®ã ph¶inép    thuÕ  kh«ng ®óng  theo  nh÷ng  quy ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh  nµy, lóc ®ã       ®èi îng t nµy  thÓ    cã  gi¶itr×nh  trêng    hîp cña m×nh    víinhµ  chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña  ícký  N   kÕt      n¬i®èi t       îng ®ã lµ ®èi îng  tró,m Æc     t c    dï trong luËtcña    íc ký      haiN   kÕt  quy  ®∙  ®Þnh  nh÷ng  chÕ  xö    ®é  lýkhiÕu    n¹i.Trêng    ph¶i® îcgi¶itr×nh trong thêih¹n  hîp ®ã              3  n¨m      kÓ tõ lÇn th«ng  b¸o    gi¶iquyÕt  ®Çu     tiªndÉn ®Õn  h×nh  thøc thuÕ    ¸p dông  kh«ng  ®óng    víinh÷ng  quy ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh. 2. Nhµ    chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn    g¾ng, nÕu  viÖc  sÏcè    nh  khiÕu      n¹ilµ hîp    nÕu  lývµ  b¶n  th©n nhµ  chøc tr¸ch®ã     kh«ng  thÓ  ®Õn   ®i  mét    gi¶iph¸p   tho¶ ®¸ng,phèihîp víi         nhµ chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cña  ícký  N   kÕt      kia®Ó cïng    gi¶iquyÕt  êng  tr hîp khiÕu    n¹ib»ng  tho¶  sù  thuËn  chung, nh»m     môc  ®Ých  tr¸nh®¸nh    thuÕ kh«ng          phïhîp víi dung  néi cña  HiÖp  ®Þnh nµy.BÊt    kú  tho¶ thuËn nµo    îc sÏ ® îc ¸p  ®¹t ®       dông  kh«ng  cø  c¨n  vµo  bÊt  gií h¹n    kú  i  thêi gian nµo      ghitrong luËttrong níccña    ícký          haiN   kÕt. 3. Nhµ    chøc tr¸ch cã    thÈm   quyÒn cña    íc ký  hai N   kÕt    g¾ng    sÏ cè  gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n hay víng  ¾c   m n¶y sinh trong qu¸ tr×nh  dông  ¸p  HiÖp 
 17. 17 ®Þnh nµy. Hai    bªn còng  thÓ  cã  trao ® æi      víinhau nh»m     viÖc  xo¸ bá  ®¸nh  thuÕ    trong nh÷ng  êng    hailÇn    tr hîp cha  îcquy  ®   ®Þnh trong HiÖp    ®Þnh. 4. Nhµ    chøc  tr¸chcã    thÈm   quyÒn  cña    íc ký  hai N   kÕt  thÓ    cã  trùc tiÕp  li       ªnhÖ víinhau    víimôc  ®Ých  nh»m     îcmét  ®¹t®   tho¶ thuËn    theo néidung      cña  nh÷ng  kho¶n    trªn®©y.  C¸c nhµ  chøc tr¸chcã    thÈm   quyÒn, th«ng qua    trao ®æi, sÏ x©y      dùng    c¸c thñ    tôc,®iÒu  kiÖn, biÖn    ph¸p  kü  vµ  thuËt thÝch    øng  song  ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn    thñ    tôc tho¶ thuËn  song ph¬ng  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹  ®iÒu  nµy. §iÒu    26. Trao  ®æi  th«ng  tin 1. Nhµ   chøc  tr¸ch cã    thÈm   quyÒn  cña    íc ký  hai N   kÕt    sÏ trao ® æi      víi nhau  nh÷ng  th«ng   tin cÇn  thiÕt cho    viÖc  iÓn  tr khai thùc    hiÖn  nh÷ng  quy  ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh  nµy  hay cña      c¸c luËttrong níc cña    íc ký      hai N   kÕt  ªn li   quan  ®Õn     i c¸clo¹ thuÕ      mµ HiÖp  ®Þnh  nµy  hay  cña      c¸cluËttrong níccña        hai N íc ký    kÕt  ªnquan  li   ®Õn     i c¸c lo¹ thuÕ   mµ HiÖp  ®Þnh  nµy  dông  ¸p  sao  cho  viÖc  ®¸nh  thuÕ  theo      c¸c luËttrong nícsÏkh«ng            tr¸víiHiÖp  i ®Þnh  nµy,® Æc     biÖt nh»m     ng¨n  chÆn   viÖc trèn,hay    lËu    i c¸c lo¹  thuÕ  ®ã.  Mäi  th«ng    tindo  mét  ícký  N   kÕt  nhËn  îcsÏ® îcgi÷ bÝ  ®         mËt  gièng  th«ng      nh  tinthu nhËn  theo  c¸cluËttrong níccña  íc®ã  sÏchØ  îccung          N   vµ    ®   cÊp cho     îng hay    c¸c®èi t   c¸c c¬ quan  chøc  tr¸ch(bao    gåm   toµ  vµ    quan  c¶  ¸n  c¸c c¬  hµnh  chÝnh)  li   cã  ªn quan  ®Õn  viÖc  tÝnh  to¸n,    thu,cìng chÕ    hay      truytèhoÆc    x¸c®Þnh    c¸ckhiÕu  n¹ivÒ     i   c¸c lo¹  thuÕ    mµ HiÖp  ®Þnh  nµy  dông. C¸c  ¸p    ®èi îng  t hoÆc     c¸c c¬  quan  chøc  tr¸chnµy      sÏ chØ  dông    sö  c¸c th«ng      tin®ã vµo   c¸c môc  ®Ých  nªu  trªn. C¸c   îng vµ    quan  cã  ®èi t   c¸c c¬  ®ã  thÓ  cung  cÊp    c¸c th«ng    tinnµy  trong   qu¸ tr×nh tètông c«ng          khaicña        toµ ¸n hay  trong c¸cquyÕt ®Þnh        cña      toµ ¸n. 2. Kh«ng  tr   cã  êng    hîp nµo nh÷ng  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  ® îcgi¶ithÝch      1      lµ buéc  mét  ícký  N   kÕt  nghÜa  cã  vô: a. Thùc    hiÖn    c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh kh¸c víiluËtph¸p        hay th«ng lÖ  vÒ  qu¶n    lýhµnh chÝnh  cña  ícký  N   kÕt  hay  ®ã  cña  ícký  N   kÕt  kia; b. Cung    cÊp nh÷ng th«ng    tinkh«ng thÓ  thËp  îc theo      thu  ®   c¸c luËthay  trong khu«n    khæ  qu¶n    lýhµnh  chÝnh th«ng  êng  th cña  ícký  N   kÕt  hay  ®ã  cña  N ícký    kÕt kia; c. Cung    cÊp nh÷ng  th«ng    thÓ  tincã  lµm      mËt  mËu   tiÕtlé bÝ  vÒ  dÞch,   th¬ng    m¹i,c«ng  nghiÖp, th   ¬ng  nghiÖp  hay  mËt  bÝ  nghÒ   nghiÖp hoÆc     c¸c ph¬ng  thøc kinh doanh, hoÆc       cung  cÊp nh÷ng th«ng      tinmµ viÖc        tiÕtlé c¸c th«ng    tinnµy  thÓ      cã  tr¸víi i chÝnh  s¸ch nhµ    níc. §iÒu    viªnchøc  27. C¸c    ngo¹igiao vµ        l∙nhsù Kh«ng    néidung nµo trong HiÖp    ®Þnh  nµy    s϶nh hëng  ®Õn  nh÷ng  ®∙i u    vÒ thuÕ hoÆc  dµnh cho      c¸c viªnchøc ngo¹igiao hoÆc           c¸c viªnchøc    l∙nhsù  theo nh÷ng nguyªn t¾c chung  cña luËtph¸p    quèc  hay  tÕ  nh÷ng  quy ®Þnh  trongc¸chiÖp      ®Þnh  Æc   ® biÖt. §iÒu    28. HiÖu  lùc 1. Tõng  íc ký    N   kÕt    sÏ th«ng b¸o cho  íc ký  N   kÕt    kia b»ng    v¨n b¶n th«ng  qua  êng  ® ngo¹igiao    viÖc hoµn  thµnh    c¸c thñ    tôc cÇn thiÕttheo    quy ®Þnh 
 18. 18 cña luËtph¸p  íc m×nh      N   ®Ó HiÖp ®Þnh  hiÖu    cã  lùc.HiÖp ®Þnh nµy    sÏ cã  hiÖu    lùcvµo  ngµy th«ng    b¸o sau  cïng. 2.HiÖp    ®Þnh  nµy    hiÖu      sÏcã  lùcthihµnh: a.§èivíi         kho¶n  c¸c thuÕ khÊu      trõt¹ nguån,li   i   ªnquan ®Õn     c¸ckho¶n thu  nhËp  chÞu  thuÕ  îc chitr¶vµo  ®       ngµy hoÆc  sau  ngµy  th¸ng 01  01    cña  n¨m  tiÕp theo    n¨m d¬ng lÞch    mµ HiÖp ®Þnh  nµy  hiÖu    trong c¸c n¨m  cã  lùcvµ      d­ ¬ng lÞch tiÕp sau      ®ã; b.§èivíi         kho¶n  c¸c thuÕ kh¸cthu trªnthu nhËp, lîtøc hay                    i lîtøc chuyÓn  i nhîng    tµis¶n ph¸t sinh    trong n¨m d¬ng  lÞch tiÕp theo n¨m  d¬ng  lÞch    mµ HiÖp ®Þnh  hiÖu    trong c¸cn¨m  cã  lùcvµ      d¬ng lÞch tiÕp sau      ®ã. §iÒu    29. KÕt  thóc HiÖp ®Þnh  nµy    sÏvÉn  cßn hiÖu    lùccho      tí khimét  i trong haiN ícký        kÕt  tuyªn bè    kÕt  thóc.Tõng  íc ký    N   kÕt  th«ng qua  êng  ® ngo¹igiao,cã      thÓ  kÕt  thóc HiÖp    ®Þnh  b»ng  c¸ch göicho  ícký      N   kÕt      kiav¨n b¶n  th«ng  kÕt  b¸o  thóc   HiÖp  ®Þnh  nhÊt  th¸ng tr     Ýt  6    íc khikÕt thóc bÊt  n¨m    kú  d¬ng  lÞch nµo b¾t  ®Çu  sau    thêih¹n  n¨m  tõ ngµy  5  kÓ    HiÖp ®Þnh  hiÖu    cã  lùc.Trong  êng    tr hîp nh vËy,HiÖp    ®Þnh    sÏhÕt  hiÖu      lùcthihµnh: a.§èivíi         kho¶n  c¸c thuÕ khÊu      trõt¹ nguån,li   i   ªnquan ®Õn     c¸ckho¶n  thu  nhËp  chÞu thuÕ  îc chitr¶vµo  ®       ngµy  hoÆc  sau  ngµy  th¸ng 01  01    cña  n¨m  kÕ  tiÕp theo n¨m d¬ng lÞch    göi th«ng b¸o kÕt thóc  trong    vµ  c¸c n¨m d¬ng  lÞch tiÕp sau      ®ã; b.      §èi víic¸c kho¶n  thuÕ  kh¸c, thu      trªn thu nhËp,  itøc  lî  hay  itøc lî    chuyÓn  nhîng tµis¶n        ph¸tsinh trong n¨m      d¬ng  lÞch tiÕp theo    n¨m d¬ng  lÞch  göi th«ng    b¸o kÕt thóc HiÖp ®Þnh  trong nh÷ng  vµ    n¨m  d¬ng  lÞch tiÕp  sau  ®ã. §Ó   lµm  b»ng  nh÷ng ngêi® îcuû      quyÒn  cña  tõng  ChÝnh  phñ    díi®©y  ®∙  ký  vµo  HiÖp ®Þnh nµy.   HiÖp  ®Þnh  îclµm  ®   thµnh    haib¶n  i Néi vµo  t¹ Hµ    ngµy  03/4/2002,b»ng    c¸c thø    tiÕng: tiÕng    ViÖt,tiÕng  x¬­   Ai­ len  tiÕng  vµ  Anh,    c¸c v¨n  tÊt c¶    b¶n  ®Òu   gi¸trÞngang  cã      nhau.Trêng    sù      hîp cã  gi¶ithÝch kh¸cnhau    gi÷a c¸cv¨n       b¶n,b¶n    tiÕng Anh    gi¸trÞquyÕt ®Þnh. sÏcã       
 19. 19 N g h Þ  ® Þ n h  th T¹ithêi®iÓm   kÕt      ký  HiÖp  ®Þnh  gi÷a ChÝnh  phñ    níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ    níc Céng  hoµ  x¬­     Ai­ len vÒ tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hailÇn  ng¨n  vµ  ngõa  viÖc    trèn lËu thuÕ  ®èi      i víic¸c lo¹ thuÕ ®¸nh vµo  thu nhËp, nh÷ng    ngêi ký        tªn díi®©y   tho¶  ®∙  thuËn  nh÷ng  ®iÒu  kho¶n sau  ®©y      sÏlµmét  phËn    bé  hîp thµnh cña HiÖp  ®Þnh. Hai bªn  ®Òu  hiÓu    lµ thuÕ ®¸nh vµo  tiÒn ¬ng  l cña  x¬­   îc dïng Ai­ len ®     ®Ó  trang tr¶i     cho    hÖ thèng  b¶o hiÓm       x∙héicña  x¬­     vµo  luËt Ai­ len c¨n cø  §¹o    sè 113    tõ n¨m  1990    sÏkh«ng  bao gåm  trong kho¶n  §iÒu  cña    2  2  HiÖp ®Þnh  nµy. §Ó   lµm  b»ng nh÷ng ngêi® îcuû      quyÒn  cña  tõng  ChÝnh  phñ    díi®©y,  ®∙  ký  vµo  NghÞ  ®Þnh    thnµy. NghÞ   ®Þnh    ® îc lµm  th   thµnh    hai b¶n  iHµ   t¹  Néi  vµo ngµy  03/4/2002,  b»ng    c¸c thø tiÕng:tiÕng    ViÖt,tiÕng  x¬­   tiÕng    Ai­ len vµ  Anh, tÊtc¶        c¸c v¨n  b¶n ®Òu   gi¸trÞngang  cã      nhau.Trêng    sù      hîp cã  gi¶i thÝch kh¸cnhau    gi÷a c¸c     v¨n b¶n,b¶n      tiÕng Anh    gi¸trÞquyÕt ®Þnh. sÏcã       

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản