Hiệp định hợp tác kinh tế - kỹ thuật

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Hiệp định hợp tác kinh tế - kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1992)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định hợp tác kinh tế - kỹ thuật

  1. HI P NNH H P TÁC KINH T - K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (1992). Nh m phát tri n hơn n a quan h h u ngh và h p tác kinh t - k thu t gi a hai nư c, Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa ký Hi p nh này v i các i u kho n sau: i u1 áp ng nhu c u phát tri n kinh t qu c dân c a Vi t Nam, Chính ph Trung Qu c ng ý trong vòng 5 năm t i k t ngày 1 tháng 1 năm 1993 n ngày 31 tháng 12 năm 1997, dành cho Chính ph Vi t Nam kho n tín d ng tr giá 80 tri u ng Nhân dân t không l y lãi, s d ng cho các h ng m c h p tác do hai Chính ph th a thu n. i u2 i v i s ti n vay quy nh trong i u 1, Chính ph Vi t Nam s thanh toán d n b ng hàng hóa xu t khNu c a Vi t Nam ho c b ng ti n ngo i t có th chuy n i do Chính ph hai nư c th a thu n trong vonhg 10 năm k t ngày 1 tháng 1 năm 2003 n ngày 31 tháng 12 năm 2012, m i m t năm tr m t ph n mư i t ng s ti n vay. i u3 Nh ng quy nh c th v tài v th c hi n Hi p nh này s do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng Trung Qu c tho thu n sau. i u4 Hi p nh này b t u có hi u l c k t ngày ký, s ch m d t hi u l c sau khi hai bên hoàn t t m i nghĩa v liên quan ư c quy nh trong Hi p nh này. Hi p nh này ký ngày 02 tháng 12 năm 1992 t i Hà N i, thành hai b n, m i bên gi m t b n, m i b n vi t b ng ti ng Vi t Nam và ti ng Trung Qu c, hai văn b n u có giá tr như nhau. I DI N CHÍNH PH I DI N CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG NGHĨA VI T NAM HOA H T Lý Lam Thanh
  2. B NGO I GIAO SAO Y B N CHÍNH ------- " báo cáo, th c hi n" S : 82/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1992 TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP Nơi g i: VÀ U QU C T - VP Chính ph , - UBKHNN, PHÓ V TRƯ NG - B KH - CN và NT, - Ngân hàng NN, - Ngân hàng NT, - B Tài chính, - B Thương m i, - SQ Vi t Nam t i Trung Qu c, - V Trung Qu c - LPQT, Lê Văn Th nh - Lưu tr . (11)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản