Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
5
download

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa chính phủ hoàng gia campuchia và chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 1. HI P NNH QUÁ C NH HÀNG HÓA GI A CHÍNH PH HOÀNG GIA CAMPUCHIA VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chính ph Hoàng gia Campuchia và Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (dư i ây g i t t là hai Bên ký k t); V i lòng mong mu n c ng c và m r ng hơn n a m i quan h h p tác v kinh t - thương m i, nh m góp ph n phát tri n kinh t c a m i nư c, trên nguyên t c bình ng, cùng có l i; ã cùng nhau th a thu n như sau: i u 1. 1. Hai Bên ký k t cho phép hàng hóa xu t khNu i nư c th ba, ho c nh p khNu t nư c th ba v , ho c hàng hóa v n chuy n t m t a phương này sang m t a phương khác c a m t Bên ký k t, ư c quá c nh qua lãnh th Bên ký k t kia dư i s giám sát c a h i quan và các cơ quan có thNm quy n khác c a Bên ký k t kia. 2. Hai Bên ký k t t o i u ki n thu n l i cho vi c quá c nh hàng hóa b ng ư ng b , ư ng th y, ư ng s t gi a hai nư c, không gây tr ng i v m t th i gian, không ban hành nh ng quy nh gây c n tr không c n thi t trong quá trình quá c nh ho c thu các kho n phí không c n thi t. i u 2. M t s thu t ng trong Hi p nh ư c hi u như sau: 1. Quá c nh hàng hóa là vi c v n chuy n hàng hóa thu c s h u c a pháp nhân, th nhân c a nư c xin quá c nh qua lãnh th c a nư c cho quá c nh, k c vi c trung chuy n, chuy n t i, lưu kho, chia tách lô hàng, thay i phương th c v n t i ho c các công vi c khác ư c th c hi n trong th i gian quá c nh dư i s giám sát c a h i quan và các cơ quan có thNm quy n khác. 2. Nư c xin quá c nh là nư c có pháp nhân, th nhân s h u hàng hóa quá c nh. 3. Nư c cho quá c nh là nư c cho th c hi n quá c nh hàng hóa qua lãnh th nư c ó. 4. Ch hàng là pháp nhân, th nhân s h u hàng hóa quá c nh. 5. Ngư i chuyên ch là pháp nhân ư c ch hàng y quy n h p pháp v n chuy n hàng hóa quá c nh. i u 3. Vi c quá c nh hàng hóa ph i tuân th các quy nh sau:
 2. 1. Vi c v n chuy n hàng hóa quá c nh trong quá trình quá c nh ph i tuân th nh ng quy nh c a h i quan và các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a nư c cho quá c nh và các i u ư c qu c t mà hai Bên ký k t tham gia ho c là thành viên. 2. S lư ng, ch ng lo i hàng hóa v n t i qua c a khNu cu i cùng c a nư c cho quá c nh ph i úng như s lư ng, ch ng lo i hàng hóa qua c a khNu u tiên c a nư c cho quá c nh, và hàng hóa ph i còn nguyên ai, nguyên ki n và nguyên niêm phong h i quan. Trong quá trình v n chuy n, lưu kho trên lãnh th c a nư c cho quá c nh, n u hàng hóa quá c nh b hư h ng, t n th t thì ch hàng ho c ngư i chuyên ch ph i k p th i thông báo cho h i quan nơi x y ra s c và/ho c các cơ quan có thNm quy n khác phù h p v i quy nh pháp lu t c a nư c cho quá c nh l p biên b n xác nh n tình tr ng hàng hóa. Nh ng nơi chưa có tr s h i quan thì ch hàng ho c ngư i chuyên ch ph i thông báo cho chính quy n a phương nơi g n nh t l p biên b n xác nh n tình tr ng hàng hóa. 3. Hàng hóa quá c nh ư c mi n ki m tra h i quan t i c a khNu, mi n áp t i trên lãnh th c a nư c cho quá c nh theo quy nh c a h i quan nư c cho quá c nh. Vi c ki m tra hàng hóa quá c nh ch áp d ng trong trư ng h p có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. N u hàng hóa quá c nh c n lưu kho, lưu bãi t i nư c cho quá c nh thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c cho quá c nh cho phép v th i gian và a i m, và ph i ch u s giám sát c a h i quan nư c cho quá c nh. i u 4. Vi c quá c nh hàng hóa thu c danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu c a m i Bên ký k t ư c quy nh như sau: 1. Không ư c phép quá c nh hàng hóa b c m xu t khNu, c m nh p khNu, c m v n chuy n theo các i u ư c qu c t mà hai Bên ký k t tham gia ho c là thành viên ho c hàng hóa thu c danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu c a c hai Bên ký k t, tr khi ư c quy nh khác trong Hi p nh này. 2. Quá c nh vũ khí, n dư c, v t li u n và trang thi t b quân s ph c v m c ích an ninh qu c phòng ph i ư c Th tư ng Chính ph nư c cho quá c nh cho phép tuân theo pháp lu t có liên quan c a nư c cho quá c nh. 3. Quá c nh hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu c a nư c cho quá c nh nhưng không thu c Danh m c ã nêu c a nư c xin quá c nh ph i ư c B trư ng B Thương m i/B trư ng B Công Thương nư c cho quá c nh cho phép sau khi có văn b n ngh c a B trư ng B Công Thương/B trư ng B Thương m i c a nư c xin quá c nh. 4. Hàng hóa thu c danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu khi ư c phép quá c nh ph i ư c v n chuy n theo úng các quy nh trong gi y phép quá c nh, bao g m úng tuy n ư ng b , ư ng th y, ư ng s t, úng c p c a khNu, úng lo i phương ti n v n
 3. chuy n, úng tr ng t i c a t ng phương ti n v n chuy n và úng th i h n và ph i ch u s giám sát c a h i quan và các cơ quan có thNm quy n khác c a nư c cho quá c nh. 5. Danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu c a m i Bên ký k t ư c quy nh theo pháp lu t c a m i Bên ký k t. Nh ng danh m c ó, g m Danh m c c a phía Campuchia và Danh m c c a phía Vi t Nam, ph i ư c B Thương m i Vương qu c Campuchia/B Công Thương nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông báo cho B Công thương nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam/B Thương m i Vương qu c Campuchia b ng văn b n ti ng Anh trong vòng 60 ngày k t ngày ký Hi p nh. Các danh m c này có th thay i, khi có s thay i danh m c B Thương m i/B Công Thương ph i k p th i thông báo cho B Công Thương/B Thương m i và danh m c m is t ng thay th cho danh m c trư c. i u 5. Vi c quá c nh g và các s n phNm g qua lãnh th c a m i Bên ký k t s ư c th c hi n như sau: 1. Không ư c phép quá c nh g tròn (g cây ã ho c chưa bóc v , b dác ho c g cây d ng vuông thô) qua lãnh th c a b t kỳ Bên ký k t nào. 2. Vi c quá c nh g x ph i ư c B trư ng B Thương m i/B trư ng B Công Thương nư c cho quá c nh cho phép sau khi có văn b n ngh c a B trư ng B Công Thương/B trư ng B Thương m i nư c xin quá c nh. Văn b n ngh ó ph i d a trên các văn b n căn c n u ư c yêu c u theo quy nh pháp lu t c a nư c xin quá c nh. 3. i v i các s n phNm g khác không ư c nêu t i kho n 1 và kho n 2 i u này, khi quá c nh b ng ư ng b , ư ng th y ho c ư ng s t qua các c p c a khNu ư c nêu t i i u 7, ch hàng ho c ngư i chuyên ch ch c n làm th t c cho hàng hóa quá c nh t i các c p c a khNu, không ph i xin gi y phép quá c nh t i B Thương m i/B Công Thương nư c cho quá c nh. 4. Nư c xin quá c nh ph i áp d ng b t c bi n pháp c n thi t nào m b o r ng hàng hóa ư c nêu t i kho n 3 i u này là nh ng hàng hóa ư c phép quá c nh h p pháp. i u 6. i v i các lo i hàng hóa không thu c ph m vi i u ch nh c a i u 4 và i u 5, khi quá c nh b ng ư ng b , ư ng th y ho c ư ng s t qua các c p c a khNu ư c nêu t i i u 7, ch hàng ho c ngư i chuyên ch ch c n làm th t c h i quan cho hàng hóa quá c nh t i các c p c a khNu, không ph i xin gi y phép quá c nh t i B Thương m i/B Công Thương nư c cho quá c nh. i u 7.
 4. Hàng hóa quá c nh ư c phép qua các c p c a khNu qu c t và các tuy n ư ng n i sau: STT C a kh u c a Tuy n ư ng n i C a kh u c a Tuy n ư ng Campuchia c a Campuchia Vi t Nam n i c a Vi t Nam 1 Ca om Sammo – Sông Mêkông Vĩnh Xương – Sông Ti n – C u C c Rô Ca (t nh Thư ng Phư c Long Kan Dan – t nh (t nh An Giang – Prêy Veng) t nh ng Tháp) 2 Ba Vét (t nh Svay Qu c l 1 M c Bài (t nh Qu c l 22A Riêng) Tây Ninh) 3 Tơrapeng Phơ- Qu c l 72 Xa Mát (t nh Tây Qu c l 22B long (t nh Kong Ninh) Pong Chàm) 4 Bontia Chăk Crây T nh l 30 Dinh Bà (t nh Qu c l 30 (t nh Prêy Veng) ng Tháp) 5 O Da ao (t nh Qu c l 78 L Thanh (t nh Qu c l 19 Ratanakiri) Gia Lai) 6 Tơrapeng Sre Qu c l 74 Hoa Lư (t nh Qu c l 13 (t nh Kara Chê) Bình Phư c) 7 Phơ-nông ơn Qu c l 2 T nh Biên (t nh Qu c l 91 (t nh Takeo) An Giang) 8 Prek Chak (Lork Qu c l 33A Hà Tiên (t nh Qu c l 90 và 63 – t nh Kam P t) Kiên Giang) N u các Bên ký k t có nhu c u và sau khi trao i th ng nh t, s m ti p m t s c p c a khNu khác t o i u ki n thu n l i cho hàng hóa quá c nh. i u 8. 1. C m tiêu th hàng hóa quá c nh thu c danh m c hàng hóa c m kinh doanh, c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu trên lãnh th nư c cho quá c nh. 2. i v i các lo i hàng hóa quá c nh không thu c các danh m c nêu t i kho n 1 i u này, vi c tiêu th trên lãnh th nư c cho quá c nh ch ư c ti n hành trong trư ng h p b t kh kháng, ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c cho quá c nh cho phép và ph i ch u thu và các l phí khác theo quy nh pháp lu t c a nư c cho quá c nh. i u 9. Các kho n phí và l phí phát sinh t các ho t ng liên quan n hàng hóa quá c nh theo Hi p nh này ư c thanh toán b ng ng ti n n i t c a nư c cho quá c nh ho c ng ti n chuy n i t do phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i c a m i nư c.
 5. i u 10. 1. Trong trư ng h p hàng hóa quá c nh ư c v n chuy n b ng ư ng b , thì ch hàng ho c ngư i chuyên ch có th s d ng phương ti n v n t i c a nư c mình, ho c thuê phương ti n v n t i c a nư c cho quá c nh. 2. Trong trư ng h p hàng hóa quá c nh ư c v n chuy n b ng ư ng th y, thì ch hàng ho c ngư i chuyên ch có th s d ng phương ti n v n t i th y c a nư c mình, ho c thuê phương ti n v n t i th y c a nư c cho quá c nh, ho c thuê c a nư c th ba. 3. Vi c quá c nh phương ti n v n chuy n và ngư i áp t i cũng như vi c sang m n, chuy n phương ti n ph i tuân th các i u ư c qu c t mà hai Bên ký k t tham gia ho c là thành viên. Trong trư ng h p các i u ư c qu c t mà hai Bên ký k t tham gia ho c là thành viên chưa quy nh thì th c hi n tuân theo các quy nh pháp lu t c a nư c cho quá c nh. i u 11. Hai Bên ký k t th a thu n s y quy n cho B Thương m i Vương qu c Campuchia và B Công Thương nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam căn c vào tình hình th c t t ng th i kỳ, ký các th a thu n quy nh các m u ch ng t c th , trong ó có b ch ng t v n t i quá c nh, th c hi n Hi p nh này. i u 12. B t kỳ hành vi nào c a ch hàng ho c ngư i chuyên ch vi ph m pháp lu t c a nư c cho quá c nh trong quá trình quá c nh s b x lý theo quy nh pháp lu t có liên quan c a nư c cho quá c nh. i u 13. Các tranh ch p phát sinh trong vi c gi i thích ho c th c hi n Hi p nh này s do các i di n có thNm quy n c a hai Bên ký k t thương lư ng gi i quy t thông qua ư ng ngo i giao. i u 14. Trong th i h n hi u l c c a Hi p nh, n u m t trong hai Bên ký k t mu n b sung thêm ho c s a i các i u kho n ã ký k t thì ph i ngh b ng văn b n. Trong vòng ba tháng k t khi nh n ư c ngh , Bên ký k t kia ph i tr l i chính th c b ng văn b n. Các i u kho n ư c s a i ho c b sung ã ư c hai Bên ký k t ng ý ư c coi là m t b ph n c u thành không th tách r i c a Hi p nh này và có cùng hi u l c như b n Hi p nh này. i u 15. Hi p nh này b t u có hi u l c sau 60 ngày k t ngày ký và có hi u l c trong vòng hai (2) năm. N u trong vòng 60 ngày trư c khi Hi p nh h t hi u l c, không Bên ký k t nào ngh b ng văn b n qua ư ng ngo i giao v vi c ch m d t hi u l c
 6. c a Hi p nh, Hi p nh s ư c m c nhiên gia h n thêm m t (1) năm. Th th c gia h n này s ư c ti p t c áp d ng tương t cho các năm ti p theo. Trong trư ng h p m t Bên ký k t ngh b ng văn b n qua ư ng ngo i giao v vi c ch m d t hi u l c c a Hi p nh, Hi p nh s h t hi u l c sau 60 ngày k t ngày Bên ký k t kia nh n ư c m t ngh như v y. Trong trư ng h p ch m d t Hi p nh thì các i u kho n c a Hi p nh này v n ư c áp d ng cho các th a thu n có liên quan ã ư c ký k t trư c khi Hi p nh ch m d t cho n khi th c hi n xong. Hi p nh này thay th cho Hi p nh quá c nh hàng hóa ư c ký gi a Chính ph Vương qu c Campuchia và Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 7 tháng 9 năm 2000. Làm t i Hà N i, ngày 4 tháng 11 năm 2008 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Khơ- me, ti ng Vi t và ti ng Anh, các văn b n có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau, văn b n ti ng Anh s ư c dùng làm cơ s gi i thích. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH HOÀNG GIA CAMPUCHIA NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ngài Hor NamHong Ngài Ph m Gia Khiêm GOODS BANNED FROM BUSINESS (Issued together with the Government’s Decree No. 59/2006/ND-CP dated June 12, 2006) DESCRIPTION OF GOODS 1 Military weapons, special-use military and police equipment, technical facilities, devices and means (including badges, rank stripes, force badges of the army and the police), military gears for the armed forces; particular components, parts, spare parts, supplies and equipment, and special-use technologies for manufacture thereof 2 Narcotics 3 Chemicals of Table 1 (under international treaties) 4 Reactionary, depraved or superstitious cultural products or those harmful to aesthetical or personality education 5 Fire crackers of all kinds
 7. 6 Dangerous toys, toys harmful to personality and health education for children or to the social security, order and safety (including also electronic games) 7 Veterinary drugs, plant protection drugs banned from, or not yet permitted for, use in Vietnam according to the provisions of the Veterinary Medicine Ordinance and the Plant Protection and Quarantine Ordinance 8 Wild plant and animal species (including also live plants and animals and their processed parts) on the lists of those provided for by treaties to which Vietnam is a contracting party, and precious and rate plant and animal species on the lists of those banned from exploitation and use 9 Aquatic resources banned from exploitation, aquatic products containing residues of toxic and hazardous substances exceeding the permitted limits, aquatic products with natural toxins dangerous to human life 10 Fertilizers not on the list of those permitted for production, trading and use in Vietnam 11 Plant varieties not on the list of those permitted for production and trading; plant varieties harmful to production, human health, environment and eco- system 12 Livestock breeds not on the list of those permitted for production and trading; livestock breeds harmful to human health, livestock gene sources, environment and eco-system 13 Special and toxic minerals 14 Imported discarded materials which cause environmental pollution 15 Medicinal drugs of all kinds for human use, vaccines, medical biologicals, cosmetics, chemicals, insecticidal and sterilizing products for household and medical use not yet permitted for use in Vietnam 16 Assorted medical instruments and equipment not yet permitted for use in Vietnam 17 Food additives, food processing enhancers, micronutrients, functional food, food of high biohazard, food preserved by radiation and genetically modified food not yet permitted by competent state agencies 18 Products and materials containing asbestos of amphibole group GOODS BANNED FROM EXPORT (Issued together with the Government’s Decree No.12/2006/ND-CP dated January 23, 2006) DESCRIPTION OF GOODS 1 Weapons, ammunitions, explosives (excluding industrial explosives), military technical equipment
 8. 2 Relics, antiques, national treasures under ownership by all the people, ownership of political or socio-political organizations. 3 Assorted cultural publications banned from dissemination and circulation in Vietnam 4 Logs, sawed timber from domestic natural forests. 5 Precious and rare wild animals and plants and precious and rare domestic animals and plants of group IA-IB provided for in the Government’s Decree No. 48/2002/ND-CP dated April 22, 2002, and precious and rare wild animals and plants in the “red book” already committed by Vietnam with international organizations. 6 Precious and rare aquatic species. 7 Special-use encoding machines and encrypted software programs used for protection state secrets. 8 Schedule-I toxic chemicals defined in the Convention on Prohibition of Chemical Weapons. GOODS TEMPORARILY CEASED FROM EXPORT Not yet applicable GOODS BANNED FROM IMPORT (Issued together with the Government’s Decree No. 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006) DESCRIPTION OF GOODS 1 Weapons; ammunitions; explosives, excluding industrial explosives; military technical equipment 2 Assorted fireworks (excluding signal fires used for navigational safety under the guidance of the Ministry of Transport); assorted devices causing interference to vehicle speedometers. 3 Used consumer goods, including the following goods groups: - Textiles and garments, footwear, clothes - Electronic goods - Refrigerating goods - Home electric appliances - Medical equipment
 9. - Interior decoration goods - Home appliances made of pottery, ceramic, glass, metal, plastic, rubber, and other materials. - Goods being used information technology products. 4 Assorted cultural publications banned from dissemination and circulation in Vietnam 5 Right-hand drive means of transport (including those in knocked-down forms and those with converted drive before being imported in Vietnam), excluding special-use right-hand drive vehicles operating within a restricted location: crane trucks; canal diggers, street sweepers, street washers; garbage trucks; road builders; passenger cars in airports and lifting trucks in warehouses and ports; concrete-pumping vehicles; vehicles only moving within golf courses of parks. 6 Used supplies and means, including: - Engines, frames, inner tubes, tires, spare parts and motors of cars, tractors and motor two-wheelers and three-wheelers; - Chassis of cars and tractors, fitted with engines (including new chassis fitted with used engines and used chassis fitted with used engines); - Bicycles; - Motor two-wheelers and three-wheelers; - Ambulances; - Assorted cars, which have been transformed in use structure compared with their original designs or have their frame or engine numbers modified. 7 Wastes and scraps, refrigerating equipment using C.F.C. 8 Products and materials containing asbestos of the amphibole group 9 Schedule-I toxic chemicals defined in the Convention on Prohibition of Chemical Weapons GOODS TEMPORARILY CEASED FROM IMPORT Not yet applicable LIST OF GOODS BANNED FROM EXPORT AND GOODS BANNED FROM IMPORT OF THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA
 10. I- GOODS BANNED FROM EXPORT 1. Weapon and ammunition; parts and accessories thereof. 2. Illicit drugs and others psychotropic substances. 3. Cultural Works of art; cultural collector’ picecs and cultural antiques. 4. Forest products and non timber forest products: - Raw (round) logs, whether debarked or not - Crude and rough sawn timber - Squared logs with a width of more than 25cm, even when smoothed - Oil Dyxosylum Lorreiri, Yellow Vine, Yellow Vine Powder - Firewood, all kinds, even when bundled; and charcoal, Borassus frabellifer 6. Centrifuge Concentrate. 7. Animal and Plant are simbol of the Kingdom of Cambodia: - Quadrupedal: Bos Sauveli - Brids: Pseudibis gigantea - Reptile: Batagur baska - Fish: Catkicaroui Siamensis - Plant: Borassus Flabellifer - Flower: Mitrella Mesnyi - Fruit: Banana (Musa Aromatica) Quadrupedal: Brids: Reptile: Fish: Plant: Flower:
 11. Fruit: II- GOODS BANNED FROM IMPORT 1. Weapon and ammunition; parts and accessories thereof. 2. Illicit drugs and others psychotropic substances. 3. All kind of Car right-Steering 4. Used goods; Computers, Shoes, Bags, Batteries and Transformators. 5. Religion books, Politics books, Obscene Picture and Other illegal published Documentaries. 6. Goods are violated the intellectual Property Right Law or Fake Products. 7. All kind of wild animal and plant impact to genetic Resource. 8. All kind of wast of used products. 9. All kind of Goods impact on Education, Culture, Security and Social-Safety.
Đồng bộ tài khoản