Hiệp định về Các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
31
lượt xem
4
download

Hiệp định về Các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp định về các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của liên minh bưu chính thế giới', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về Các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HI P Đ NH CÁC D CH V THANH TOÁN QUA BƯU CHÍNH N I DUNG: Chương1: CÁC ĐI U KHO N M Đ U Đi u 1: M c đích c a Hi p đ nh Đi u 2: Các lo i d ch v cung c p Chương 2: KÝ G I PHI U CHUY N TI N Đi u 3: Phát hành các phương ti n thanh toán và ch p nh n phi u tr ti n (đơn v ti n t , quy đ i, s ti n). Đi u 4: Cư c phí Chương 3: CHUY N PHI U CHUY N TI N Đi u 5: Phương th c trao đ i Chương 4 X LÝ T I BƯU CHÍNH NƯ C TR TI N VÀ KHI U N I Đi u 6: Tr ti n phi u chuy n ti n Đi u 7: Khi u n i Đi u 8: Trách nhi m Chương 5: K TOÁN, TÀI KHO N VÃNG LAI Đi u 9: Ti n thù lao cho bưu chính nư c tr ti n Đi u 10 : Quan h tài chính gi a bưu chính các nư c tham gia Chương 6: SÉC BƯU CHÍNH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 11: S d ng séc bưu chính Chương 7: M NG POSTNET Đi u 12: Các đi u ki n truy nh p và tham gia m ng Chương 8: BƯU G I PHÁT HÀNG THU TI N (COD) Đi u 13: Đ nh nghĩa d ch v Chương 9: CÁC ĐI U KHO N KHÁC Đi u 14: M tài kho n giro nư c ngoài Chương 10: CÁC ĐI U KHO N CU I CÙNG Đi u 15: Đi u kho n cu i cùng. HI P Đ NH CÁC D CH V THANH TOÁN QUA BƯU CHÍNH Nh ng ngư i ký tên dư i đây, đ i di n toàn quy n Chính ph các nư c thành viên c a Liên minh, căn c Đi u 22, đo n 4 c a Hi n chương Liên minh Bưu chính th gi i ký t i Viên ngày 10-7-1964 và v i đi u kho n quy đ nh Đi u 25, đo n 4 c a Hi n chương đã cùng nhau tho thu n Hi p đ nh sau đây: Chương 1: CÁC ĐI U KHO N M Đ U Đi u 1: M c đích c a Hi p đ nh 1- Hi p đ nh này chi ph i t t c các d ch v chuy n ti n bưu chính. Các nư c tham gia ký k t s cùng nhau tho thu n v các d ch v quy đ nh trong Hi p đ nh này mà h d ki n cung c p trong quan h v i nhau.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Các t ch c không thu c bưu chính có th thông qua cơ quan bưu chính, t ch c cung c p d ch v chuy n kho n ho c thông qua m t t ch c khai thác m ng chuy n ti n bưu chính làm trung gian đ tham gia trao đ i d ch v mà các đi u kho n trong Hi p đ nh này quy đ nh. Các t ch c này ph i tho thu n v i cơ quan bưu chính c a mình đ đ m b o th c hi n đ y đ các đi u kho n c a Hi p đ nh, và trong khuôn kh c a tho thu n này, đ th c hi n các quy n l i và nghĩa v c a cơ quan bưu chính đã xác đ nh trong Hi p đ nh này. Cơ quan bưu chính s đóng vai trò trung gian trong quan h c a nh ng t ch c này v i bưu chính các nư c tham gia ký k t Hi p đ nh và v i Văn phòng qu c t . Đi u 2: Các lo i d ch v cung c p 1. Phi u chuy n ti n 1.1- Ngư i g i giao ti n t i ghi-sê bưu đi n ho c l nh ghi n tài kho n giro bưu chính c a mình và yêu c u tr ti n m t cho ngư i th hư ng. 1.2- Ngư i g i giao ti n t i ghi-sê bưu đi n và yêu c u ghi "có" s ti n đó vào tài kho n giro bưu chính c a ngư i th hư ng ho c vào các lo i tài kho n khác do bưu chính qu n lý. 2- Chuy n kho n 2.1- Ch tài kho n giro yêu c u đư c ghi "n " m t s ti n vào tài kho n c a mình và ghi "có" vào tài kho n giro bưu chính c a ngư i th hư ng, vào các lo i tài kho n khác do bưu chính qu n lý ho c vào tài kho n Ngân hàng hi n có c a ngư i th hư ng, thông qua bưu chính nư c nh n. 3- Séc bưu chính. 3.1- Séc bưu chính là m t phương ti n thanh toán qu c t đư c phát hành cho các ch tài kho n giro và có th thanh toán ngay t i các bưu c c c a các nư c tham gia cung c p d ch v . 3.2- Séc bưu chính có th đư c dùng đ thanh toán cho bên th ba trong trư ng h p có s tho thu n c a các nư c tham gia ký k t. 4- Rút ti n thông qua m ng máy rút ti n POSTNET. 4.1- Các t ch c tài chính, thu c bưu chính ho c không thu c bưu chính, đã ký k t s d ng m ng POSTNET có th cho phép khách hàng có th c a mình rút ti n m t t m ng máy rút ti n POSTNET. 5- Các d ch v khác 5.1- Bưu chính các nư c có th tho thu n song phương ho c đa phương m các d ch v khác theo nh ng đi u ki n do bưu chính các nư c liên quan quy đ nh. Chương 2:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÝ G I PHI U CHUY N TI N Đi u 3: Phát hành các phương ti n thanh toán và ch p nh n phi u tr ti n (đơn v ti n t , quy đ i, s ti n). 1- Tr khi có tho thu n riêng, s ti n ghi trên phương ti n thanh toán và phi u tr ti n đư c th hi n b ng đơn v ti n t c a nư c tr ti n. 2- Bưu chính nư c phát hành quy đ nh t giá quy đ i t đơn v ti n t nư c mình sang đơn v ti n t nư c tr ti n. 3- S ti n chuy n không h n ch , tr khi bưu chính các nư c liên quan quy t đ nh khác. 4- Bưu chính nư c phát hành t quy đ nh ch ng t và phương th c ký g i c a phương ti n thanh toán và phi u tr ti n, tr khi chúng đư c chuy n theo đư ng bưu chính. Trư ng h p này ch đư c dùng m u n ph m quy đ nh t i Th l thi hành Hi p đ nh này. 5- Các phương ti n thanh toán và phi u tr ti n đư c chuy n theo đư ng vi n thông ph i tuân theo các đi u kho n c a Th l Vi n thông qu c t . Đi u 4: Cư c phí 1- Bưu chính nư c phát hành t quy t đ nh m c cư c thu khi phát hành. Ngoài cư c chính, có th thu thêm cư c các d ch v đ c bi t mà ngư i g i yêu c u s d ng. 2- Bưu chính nư c phát hành, theo tho thu n v i bưu chính nư c tr ti n, có th thu ngư i g i, theo yêu c u c a bưu chính nư c tr ti n, cư c các d ch v đ c bi t do ngư i th hư ng yêu c u s d ng. S ti n cư c này đư c thanh toán cho bưu chính nư c tr ti n. 3- Vi c chuy n ti n trao đ i gi a m t nư c ký k t và m t nư c không ký k t Hi p đ nh thông qua trung gian c a m t nư c ký k t Hi p đ nh thì ph i tr cho nư c trung gian thêm m t kho n cư c do nư c này quy đ nh trên cơ s nh ng chi phí phát sinh do vi c khai thác mà h th c hi n; kho n cư c này do bưu chính các nư c liên quan tho thu n và kh u tr vào kho n ti n c a phương ti n thanh toán. Tuy nhiên, cư c này có th thu ngư i g i và tr cho bưu chính nư c trung gian n u bưu chính các nư c liên quan ch p thu n. 4- Trư ng h p c n ph i có b n sao phi u chuy n ti n theo quy đ nh c a th l thi hành Hi p đ nh này, và n u không ph m m t l i nghi p v nào thì có th thu thêm m t kho n cư c l p phi u này t ngư i g i ho c ngư i th hư ng đ tr cho bưu chính nư c đư c yêu c u l p theo quy đ nh c a nư c này, tr khi kho n cư c này đã đư c thu khi s d ng d ch v báo tr . 5- Ch ng t , phương ti n thanh toán và phi u tr ti n liên quan đ n vi c chuy n ti n bưu chính trao đ i gi a bưu chính các nư c qua đư ng bưu chính theo quy đ nh t i các Đi u 8.2 và 8.3.1 đ n 8.3.3 c a Công ư c đư c mi n m i kho n cư c.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: CHUY N PHI U CHUY N TI N Đi u 5: Phương th c trao đ i 1- Vi c trao đ i theo đư ng bưu chính đư c th c hi n b ng các n ph m theo m u quy đ nh trong Th l thi hành Hi p đ nh, g i tr c ti p t bưu c c phát hành đ n bưu c c tr ti n ho c thông qua các bưu c c ngo i d ch trung gian. 2- Viêc trao đ i b ng đư ng vi n thông đư c th c hi n b ng phương th c chuy n tr c ti p t i bưu c c tr ti n ho c bưu c c ngo i d ch v i đi u ki n t t c các bi n pháp đ m b o an ninh c n thi t cho vi c trao đ i ph i tuân th theo Hi p đ nh ký k t gi a bưu chính các nư c liên quan. 3- Vi c chuy n ti n có th đư c g i cho bưu chính nư c tr ti n dư i hình th c băng t ho c b ng b t kỳ phương th c nào do bưu chính các nư c tho thu n. Bưu chính nư c tr ti n t l a ch n hình th c tr ti n đư c s d ng đ i v i kho n ti n ph i tr b ng ti n m t cho ngư i th hư ng. 4- M i vi c chuy n ti n có th đư c th c hi n trên m ng lư i đi n t trung gian trên cơ s nh ng tho thu n đ c bi t mà bưu chính các nư c liên quan ch p thu n. 5- Bưu chính các nư c có th tho thu n s d ng các phương th c trao đ i khác v i các phương th c đã nêu t i Đi u 5.1 đ n 4. Chương 4: X LÝ T I BƯU CHÍNH NƯ C TR TI N VÀ KHI U N I Đi u 6: Tr ti n phi u chuy n ti n 1- V nguyên t c, toàn b s ti n ghi trên phi u chuy n ti n đư c tr cho ngư i th hư ng, có th thu thêm nh ng kho n cư c khác n u ngư i th hư ng yêu c u s d ng thêm các d ch v đ c bi t. 2- Th i h n c a phi u chuy n ti n kéo dài đ n: 2.1- H t tháng đ u tiên ti p sau tháng phát hành, theo quy đ nh chung. 2.2- H t tháng th 3 ti p sau tháng phát hành, khi có tho thu n c a bưu chính các nư c liên quan. 3- Sau th i h n này, phi u chuy n ti n đã chuy n đ n bưu c c tr ti n s ch đư c tr nêu đư c cơ quan do bưu chính nư c phát hành ch đ nh c p gi y gia h n (vi sa pour date) theo yêu c u c a bưu c c tr ti n. Gi y gia h n tr ti n cho phép phi u chuy n ti n đư c tr trong m t th i h n m i b ng th i h n tr ti n c a m t phi u chuy n ti n phát hành cùng ngày. Các phi u chuy n ti n g i bưu chính nư c tr ti n theo phương th c quy đ nh t i Đi u 5.3 không c n ph i gia h n.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- Tr trư ng h p phi u chuy n ti n không đư c tr ti n trong th i h n quy đ nh do l i nghi p v , bưu chính nư c tr ti n có th thu m t kho n cư c g i là cư c "gia h n chuy n ti n". 5- Phi u chuy n ti n đư c tr theo quy đ nh c a nư c tr ti n. Đi u 7: Khi u n i 1- Áp d ng các quy đ nh t i Đi u 30 c a Công ư c. Đi u 8: Trách nhi m 1. Nguyên t c và ph m vi trách nhi m. 1.1- Bưu chính các nư c ch u trách nhi m v nh ng kho n ti n đã đư c nh n g i t i ghi sê ho c đư c ghi "n " vào tài kho n c a ch tài kho n cho t i khi phi u chuy n ti n đư c tr h p l ho c s ti n đã đư c ghi "có" vào tài kho n c a ngư i th hư ng. 1.2- Bưu chính các nư c ch u trách nhi m v nh ng thông tin sai l ch mà h cung c p d n đ n vi c không tr ti n đư c ho c nh ng sai sót khi làm th t c chuy n ti n. Bưu chính các nư c còn ch u trách nhi m đ i v i nh ng sai sót trong vi c chuy n đ i ti n t và truy n thông tin. 1.3- Bưu chính các nư c không ch u trách nhi m: 1.3.1- Đ i v i trư ng h p b ch m tr x y ra trong quá trình truy n thông tin, chuy n và tr các phương ti n thanh toán và các phi u chuy n ti n. 1.3.2- Đ i v i trư ng h p, do tài li u nghi p v b tiêu hu trong các tình hu ng b t kh kháng, bưu chính các nư c không th th c hi n đư c vi c chuyên ti n, tr khi có ch ng c xác đ nh trách nhi m c a h ; 1.3.3- Khi ngư i tr ti n không khi u n i trong th i hi u quy đ nh t i Đi u 30.1 c a Công ư c. 1.3.4- Khi th i h n quy đ nh tr các phi u chuy n ti n nư c phát hành đã h t. 1.4- Trong trư ng h p hoàn tr ti n, dù v i b t kỳ lý do nào, s ti n hoàn tr cho ngư i g i cũng không th vư t quá s ti n đã g i ho c s ti n đã đư c ghi "n " vào tài kho n c a ngư i đó. 1.5. Bưu chính các nư c cũng có th cùng tho thu n áp d ng nh ng đi u ki n m r ng hơn v trách nhi m phù h p v i nh ng yêu c u c a các d ch v trong nư c mình. 1.6. Đi u ki n đ áp d ng nguyên t c v trách nhi m và đ c bi t là các v n đ phân đ nh trách nhi m, b i hoàn các kho n ti n đư c hư ng, truy hoàn, th i h n tr ti n và tr l i ti n cho bưu chính nư c đã ng ti n b i thư ng đư c quy đ nh trong Th l thi hành Hi p đ nh.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 5: K TOÀN, TÀI KHO N VÃNG LAI Đi u 9: Ti n thu lao cho bưu chính nư c tr ti n 1- Đ i v i m i phi u chuy n ti n đã đư c tr ti n, bưu chính nư c phát hành ph i tr cho bưu chính nư c tr ti n m t kho n thù lao mà m c ti n thù lao đư c quy đ nh t i Th l thi hành trên cơ s s ti n bình quân c a các phi u chuy n ti n trong cùng m t b n k toán tháng ho c trong các b n kê tóm t t chuy n v hàng tháng. 2- Thay cho m c ti n thù lao quy đ nh t i Đi u 9.1, bưu chính các nư c có th tho thu n m c ti n thù lao khác ho c quy đ nh m t kho n ti n thù lao chu n cho m i m t l n tr . 3- Đ i v i m i l n chuy n kho n, bưu chính nư c tr ti n có th yêu c u đư c tr kho n cư c đ n. Cư c này có th đư c ghi "n " vào tài kho n c a ngư i th hư ng ho c vào tài kho n vãng lai c a bưu chính nư c phát hành. 4- Không ph i tr ti n thù lao đ i v i vi c chuy n các kho n ti n mi n cư c. 5. N u bưu chính các nư c liên quan tán thành thì cũng không ph i tr ti n thù lao đ i v i vi c chuy n ti n vì m c đích nhân đ o đã đư c bưu chính nư c phát hành mi n cư c. Đi u 10: Quan h tài chính gi a bưu chính các nư c tham gia 1- Bưu chính các nư c cùng th ng nh t phương th c k thu t đ thanh toán các kho n n . 2- Tài kho n giro vãng lai. 2.1- Trư ng h p bưu chính các nư c có h th ng tài kho n giro, m i nư c cùng v i bưu chính nư c liên quan m m t tài kho n giro vãng lai l y tên c a mình đ thanh toán nh ng kho n n chung và gi i quy t các khi u n i phát sinh trong quá trình trao đ i thông qua d ch v giro và có th thông qua phi u chuy n ti n, và b t c ho t đ ng nghi p v nào mà bưu chính các nư c tho thu n gi i quy t theo cách này. 2.2- N u bưu chính nư c tr ti n không có h th ng tài kho n giro thì có th m tài kho n giro vãng lai m t t ch c tài chính khác. 2.3- Trư ng h p tài kho n giro vãng lai chi tr i thì lãi su t và t l lãi su t c a tài kho n này đư c quy đ nh t i Th l thi hành có th áp d ng đ tr các kho n n . 3- K toán hàng tháng. 3.1- M i bưu chính nư c tr ti n l p cho m i bưu chính nư c phát hành m t b n k toán hàng tháng trong đó ghi nh ng kho n ti n đã tr cho phi u chuy n ti n. B n k toán hàng tháng trong đó ghi nh ng kho n ti n đã tr cho phi u chuy n ti n. B n k
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. toán hàng tháng đư c đ nh kỳ t p h p trong b n k toán bù tr chung đ xác đ nh s dư. 3.2- Vi c thanh toán các tài kho n cũng có th đư c th c hi n d a trên cơ s các tài kho n hàng tháng mà không thanh toán bù tr . 4- Các bên không đư c đơn phương vi ph m các quy đ nh c a đi u này và Th l thi hành Hi p đ nh v k toán như t m hoãn, c m chuy n ti n v.v... Chương 6: SÉC BƯU CHÍNH Đi u 11: S d ng séc bưu chính 1- Phát hành séc bưu chính 1.1- Bưu chính m i nư c có th phát hành séc bưu chính cho ch tài kho n Giro. 1.2- Ch tài kho n giro đư c phát hành séc bưu chính còn đư c c p m t th b o lãnh séc bưu chính đ s d ng khi thanh toán. 1.3- Kho n ti n b o lãnh t i đa đư c in m t sau c a m i t séc bưu chính ho c ph n ph l c đi kèm b ng đơn v ti n t mà các nư c tham gia ký k t đã tho thu n. 1.4- Tr khi có tho thu n riêng v i bưu chính nư c tr ti n, bưu chính nư c phát hành quy đ nh t giá chuy n đ i t đơn v ti n t nư c chính mình sang đơn v ti n t nư c tr ti n. 1.5- Bưu chính nư c phát hành có th thu m t kho n cư c t ngư i tr ti n m t séc bưu chính. 1.6- N u th y c n thi t, bưu chính nư c phát hành quy đ nh th i h n s d ng séc bưu chính. Ngày h t h n s d ng ph i đư c in trên séc bưu chính. Trư ng h p không ghi thông tin này thì thơi h n s d ng c a séc bưu chính là vô h n. 2- Tr ti n 2.1- Séc bưu chính đư c tr cho ngư i th hư ng b ng đ ng ti n pháp đ nh c a nư c tr ti n. 2.2- S ti n t i đa tr cho m t séc bưu chính do các nư c cùng ký k t tho thu n chung quy đ nh. 3- Trách nhi m 3.1- Bưu chính nư c tr ti n không ph i ch u b t kỳ trách nhi m nào n u ch ng minh đư c r ng vi c tr ti n đư c th c hi n theo các đi u ki n quy đ nh trong các đi u kho n c a Th l thi hành Hi p đ nh liên quan đ n vi c xu t trình séc bưu chính t i bưu c c tr ti n và các đi u ki n tr ti n.
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2- Bưu chính nư c phát hành không có nghĩa v đ i v i séc bưu chính gi chuy n hoàn sau th i h n quy đ nh t i đi u kho n c a Th l thi hành Hi p đ nh liên quan đ n vi c chuy n hoàn nh ng séc bưu chính đã tr ti n v cơ quan giro g c. 4- Ti n thù lao cho bưu chính nư c tr ti n. 4.1- Bưu chính các nư c phát hành và tr séc bưu chính quy đ nh song phương kho n ti n thù lao tr cho bưu chính nư c tr ti n. Chương 7: M NG POSTNET Đi u 12: Các đi u ki n truy nh p và tham gia m ng 1- Đ truy nh p vào m ng c n ph i ký tho thu n v POSTNET và ch u m t kho n phí truy nh p. 2- Các đi u ki n truy nh p và tham gia vào m ng đư c quy đ nh t i tho thu n v POSTNET. Chương 8: BƯU G I PHÁT HÀNG - THU TI N (COD) Đi u 13: Đ nh nghĩa d ch v 1- Bưu ph m không ghi s , ghi s , khai giá, bưu ki n thư ng và khai giá có th đư c chuy n theo phương th c phát hàng - thu ti n trên cơ s các tho thu n song phương. 2- Cơ quan đã phát bưu ph m, bưu ki n ph i chuy n ti n cho t ch c tài chính bưu chính và yêu c u tr s ti n cho ngư i th hư ng. Chương 9: CÁC ĐI U KHO N KHÁC Đi u 14: M tài kho n giro nư c ngoài 1- Trư ng h p m tài kho n giro nư c ngoài, t ch c tài chính thu c bưu chính ho c không thu c bưu chính c a các nư c tham gia ký k t Hi p đ nh s tho thu n song phương hình th c h tr l n nhau như m t ph n vi c ki m tra thông thư ng c a nư c đ ngh . Chương 10: CÁC ĐI U KHO N CU I CÙNG Đi u 15: Đi u kho n cu i cùng
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Đ i v i các v n đ mà Hi p đ nh này không quy đ nh rõ ràng thì áp d ng nh ng quy đ nh thích h p c a Công ư c. 2- Đi u 4 c a Hi n chương không áp d ng đ i v i Hi p đ nh này. 3- Đi u ki n ch p nh n các ki n ngh liên quan đ n Hi p đ nh này. 3.1- Đ có hi u l c, các ki n ngh trình Đ i h i liên quan đ n Hi p đ nh này ph i đư c đa s các nư c thành viên tham gia Hi p đ nh có m t và bi u quy t ch p thu n. Ít nh t có m t n a s nư c thành viên tham d đ i h i có m t khi bi u quy t. 3.2- Đ có hi u l c, các ki n ngh liên quan đ n Th l thi hành c a Hi p đ nh này ph i đư c đa s các nư c thành viên H i đ ng khai thác bưu chính (POC) tham gia Hi p đ nh bi u quy t ch p thu n. 3.3- Đ có hi u l c, các ki n ngh liên quan t i Hi p đ nh này đư c đưa ra gi a 2 kỳ Đ i h i ph i đ t đư c: 3.3.1- Hai ph n ba s phi u, ít nh t là m t n a s nư c thành viên tham gia Hi p đ nh đã tr l i n u đó là ki n ngh b sung đi u kho n m i. 3.3.2- Đa s phi u c a ít nh t m t n a s nư c thành viên tham gia Hi p đ nh đã tr l i n u đó là ki n ngh s a đ i các đi u kho n c a Hi p đ nh này. 3.3.3- Đa s phi u n u đó là ki n ngh v cách di n gi i các đi u kho n trong Hi p đ nh này. 3.4- M c dù có nh ng quy đ nh t i kho n 15.3.3.1, các nư c thành viên mà lu t l trong nư c không phù h p v i đi u kho n b sung thêm có th g i văn b n t i T ng giám đ c Văn phòng qu c t tuyên b v vi c nư c mình không th ch p nh n đi u kho n b sung đó trong vòng 90 ngày k t ngày ra thông báo b sung. 4- Hi p đ nh này s đư c thi hành t ngày 01-01-2001 và s có hi u l c cho t i khi các văn ki n c a Đ i h i kỳ t i có hi u l c thi hành. Đ làm tin, các đ i di n toàn quy n c a Chính ph các nư c tham gia ký k t Hi p đ nh này vào b n g c duy nh t đư c chuy n cho T ng giám đ c Văn phòng qu c t đ lưu gi . Chính ph nư c đăng cai Đ i h i s g i b n sao Hi p đ nh cho m i nư c thành viên. L p t i B c Kinh ngày 15 tháng 9 năm 1999.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản