intTypePromotion=1

hiệu trưởng trường thcs với vấn đề giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
66
lượt xem
7
download

hiệu trưởng trường thcs với vấn đề giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn tài liệu tập huấn “hiệu trưởng trường thcs với vấn đề giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là hiệu trưởng trường thcs với vấn đề: giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống và, giao tiếp ứng xử trong quản lý. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn tài liệu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hiệu trưởng trường thcs với vấn đề giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: phần 1

NHAÂ XUÊT BAN ÀAI HOC QUÖC GIA HAÂ NÖI<br /> Ë<br /> Ã<br /> Å<br /> Å<br /> Ë<br /> Å<br /> <br /> HIÏU TRÛÚNG TRÛÚNG<br /> å<br /> Ã<br /> Â<br /> THCS VÚI VÊN ÀÏÌ GIAO DUC<br /> Á<br /> Ë<br /> Á<br /> Å<br /> GIAÁ TRÕ SÖNG KYÄ NÙNG SÖNG<br /> Ë<br /> Ë<br /> VAÂ GIAO TIÏP ÛNG XÛÃ TRONG QUAN LY<br /> Ë<br /> Á<br /> Ã<br /> <br /> DÛNG LAI<br /> Â<br /> Å<br /> VAÂ<br /> <br /> HOC HOI<br /> Å<br /> Ã<br /> <br /> LÙNG NGH<br /> Æ<br /> E<br /> <br /> CHIA SEÃ YÁ TÛÚNG<br /> Ã<br /> <br /> TÛ DUY<br /> <br /> Á<br /> KHAM<br /> <br /> PHAÁ<br /> <br /> Å<br /> Á<br /> SANG TAO<br /> <br /> CÊU HOI<br /> Ã<br /> <br /> T S. Luc Thõ Nga<br /> å<br /> <br /> 4 <br /> <br /> HIÏåU TRÛÚÃNG TRÛÚÂNG THCS VÚÁI VÊËN ÀÏÌ GIAÁO DUÅC GIAÁ TRÕ SÖËNG,<br /> KYÄ NÙNG SÖËNG VAÂ GIAO TIÏËP ÛÁNG XÛÃ TRONG QUAÃN LYÁ<br /> <br /> NÖÅI DUNG<br /> LÚÂI NOÁI ÀÊÌU<br /> <br /> 6<br /> <br /> Giúái thiïåu chung vïì taâi liïåu<br /> <br /> 7<br /> <br /> PHÊÌN 1: KÏË HOAÅCH BAÂI GIAÃNG<br /> Mö àun 1: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïìá giaáo duåc giaá trõ söëng trong<br /> giai àoaån hiïån nay<br /> Mö àun 2: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïìá giaáo duåc kyä nùng söëng<br /> trong giai àoaån hiïån nay<br /> Mö àun 3: Kyä nùng giao tiïëp ûáng xûã cuãa Hiïåu trûúãng trûúâng THCS trong<br /> cöng taác quaãn lyá<br /> <br /> 9<br /> 10<br /> 17<br /> 22<br /> <br /> PHÊÌN 2. TOÁM TÙÆT NÖÅI DUNG CHÑNH<br /> Mö àun 1: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïì giaáo duåc giaá trõ söëng trong<br /> <br /> giai àoaån hiïån nay<br /> Mö àun 2: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïì giaáo duåc kyä nùng söëng<br /> <br /> trong giai àoaån hiïån nay<br /> Mö àun 3: Kyä nùng giao tiïëp ûáng xûã cuãa Hiïåu trûúãng trûúângTHCS trong<br /> <br /> cöng taác quaãn lyá<br /> <br /> 28<br /> <br /> <br /> PHÊÌN 3. TAÂI LIÏåU HÖÎ TRÚÅ TÊÅP HUÊËN<br /> Mö àun 1: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïì giaáo duåc giaá trõ söëng trong<br /> giai àoaån hiïån nay<br /> <br /> I. <br /> Nhûäng khaái niïåm cú baãn<br /> 1. Giaá trõ<br /> <br /> 2. Àõnh hûúáng giaá trõ<br /> <br /> 3. Giaá trõ söëng<br /> <br /> <br /> II. Sú lûúåc möåt söë quan àiïím giaáo duåc giaá trõ söëng trong trûúâng hoåc <br /> 1. Giaá trõ söëng - quan niïåm cuãa caác nhaâ khoa hoåc giaáo duåc àûúng thúâi<br /> 2. Giaá trõ söëng - quan niïåm cuãa Baác Höì<br /> <br /> 3. trõ söëng - quan niïåm cuãa Khöíng Tûã (551 - 479 TCN)<br /> Giaá<br /> 4. Giaá trõ söëng - quan niïåm cuãa Phêåt giaáo<br /> <br /> III. Hiïåu trûúãng quaãn lyá hoaåt àöång giaáo duåc giaá trõ söëng<br /> <br /> 1. <br /> Töí chûác böìi dûúäng giaáo viïn<br /> 2. Xêy dûång àiïìu kiïån, möi trûúâng giaáo duåc giaá trõ söëng<br /> <br /> 3. Xêy dûång kïë hoaåch hoaåt àöång giaáo duåc giaá trõ söëng<br /> <br /> 4. ng böå maáy nhên sûå noâng cöët cuãa trûúâng<br /> Xêy dûå<br /> 5. Chó àaåo thûåc hiïån hoaåt àöång giaáo duåc giaá trõ söëng<br /> <br /> 6. Kiïím tra àaánh giaá kïët quaã hoaåt àöång giaáo duåc giaá trõ söëng<br /> <br /> Mö àun 2: Hiïåu trûúãng trûúâng THCS vúái vêën àïì giaáo duåc kyä nùng söëng<br /> trong giai àoaån hiïån nay <br /> <br /> <br /> 57<br /> <br /> 29<br /> 40<br /> 47<br /> <br /> 58<br /> 58<br /> 59<br /> 59<br /> 59<br /> 59<br /> 59<br /> 61<br /> 62<br /> 63<br /> 64<br /> 64<br /> 73<br /> 73<br /> 76<br /> 77<br /> 79<br /> 81<br /> <br /> 5 <br /> <br /> HIÏåU TRÛÚÃNG TRÛÚÂNG THCS VÚÁI VÊËN ÀÏÌ GIAÁO DUÅC GIAÁ TRÕ SÖËNG,<br /> KYÄ NÙNG SÖËNG VAÂ GIAO TIÏËP ÛÁNG XÛÃ TRONG QUAÃN LYÁ<br /> <br /> I. Têìm quan troång cuãa viïåc tùng cûúâng giaáo duåc kô nùng söëng úã trûúâng THCS<br /> <br /> trong giai àoaån hiïån nay <br /> <br /> <br /> II. Möåt söë khaái niïåm cú baãn <br /> <br /> 1. Kyä nùng söëng<br /> <br /> 2. Giaáo duåc kyä nùng söëng<br /> <br /> III. Tiïëp cêån giaáo duåc kyä nùng söëng theo 4 truå cöåt hoåc cuãa UNESCO<br /> <br /> 1. Hoåc àïí biïët – Kyä nùng söëng liïn quan àïën nhêån thûác<br /> n laâm viïåc<br /> <br /> 2. Hoåc àïí laâm – Kyä nùng söëng liïn quan àïë<br /> thaái àöå<br /> 3. Hoåc àïí cuâng chung söëng – Kyä nùng söëng liïn quan àïën yá thûác vaâ<br /> trõ<br /> 4. Hoåc àïí tûå khùèng àõnh mònh – Kyä nùng söëng liïn quan àïën giaá<br /> <br /> <br /> IV. Nhûäng kyä nùng söëng phuâ húåp cêìn giaáo duåc cho hoåc sinh THCS<br /> <br /> V. Hiïåu trûúãng quaãn lyá hiïåu quaã hoaåt àöång giaáo duåc kyä nùng söëng<br /> c sinh <br /> 1. Àöíi múái quan hïå tûúng taác giûäa giaáo viïn vaâ hoå<br /> u daåy c<br /> <br /> 2. Phaát triïín nöåi dung, chûúng trònh vaâ tû liïå<br /> hoå<br /> lyá quaá trònh vaâ möi trûúâng hoåc têåp<br /> <br /> 3. Quaãn<br /> söëng<br /> 4. Àaánh giaá kïët quaã giaáo duåc kô nùng söëng thöng qua tiïëp cêån kô nùng<br /> Mö àun 3: Kyä nùng giao tiïëp ûáng xûã cuãa Hiïåu trûúãng trûúâng THCS trong<br /> <br /> <br /> cöng taác quaãn lyá<br /> <br /> I. Möåt söë khaái <br /> niïåm<br /> <br /> 1. Giao tiïëp<br /> <br /> 2. ÛÁng xûã<br /> <br /> <br /> 3. Tònh huöëng<br /> <br /> 4. Tònh huöëng trong quaãn lyá giaáo duåc <br /> <br /> 5. ÛÁng xûã tònh huöëng trong quaãn lyá giaáo duåc<br /> <br /> II. Kyä nùng giao tiïëp hiïåu quaã trong quaãn lyá giaáo duåc<br /> <br /> Phiïëu tûå àaánh giaá kyä nùng giao tiïëp trong quaãn lyá cuãa Hiïåu trûúãng trûúâng THCS<br /> <br /> III. Giao tiïëp vaâ ûáng xûã tònh huöëng – baãn chêët cuãa quaãn lyá giaáo <br /> duåc<br /> <br /> 1. Àöëi tûúång quaãn lyá<br /> <br /> 2. Mêu thuêîn trong quaãn lyá<br /> <br /> IV. Möåt söë vêën àïì cú baãn trong ûáng xûã thaânh cöng tònh huöëng QLGD <br /> <br /> 1. Nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng àïën kïët quaã ûáng xûã tònh huöëng quaãn lyá úã<br /> <br /> trûúâng THCS<br /> <br /> 2. Möåt söë yïu cêìu khi ûáng xûã tònh huöëng<br /> <br /> 3. Caác bûúác ûáng xûã tònh huöën <br /> g<br /> <br /> 4. Caác nguyïn tùæc ûáng xûã tònh huöëng<br /> quaãn lyá giaáo duåc <br /> <br /> V. AÁp duång ûáng xûã hiïåu quaã caác tònh huöëng<br /> <br /> 1. Tònh huöëng trong cöng taác kïë hoaåch<br /> <br /> 2. Tònh huöëng trong cöng taác töí chûác nhên sûå, thûåc hiïån chïë àöå chñnh saách<br /> 3. Tònh huöëng trong cöng taác chó àaåo, àiïìu haânh thûåc hiïån kïë hoaåch<br /> <br /> daåy hoåc vaâ giaáo duåc<br /> <br /> 4. Tònh huöëng trong kiïím tra, àaánh giaá chêët lûúång daåy hoåc vaâ giaáo duåc<br /> <br /> Möåt söë cêu chuyïån tònh huöëng tham khaão <br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> <br /> 81<br /> 82<br /> 82<br /> 83<br /> 83<br /> 84<br /> 85<br /> 85<br /> 86<br /> 87<br /> 88<br /> 88<br /> 89<br /> 89<br /> 90<br /> 92<br /> 92<br /> 92<br /> 92<br /> 93<br /> 93<br /> 93<br /> 93<br /> 94<br /> 98<br /> 98<br /> 99<br /> 102<br /> 103<br /> 104<br /> 104<br /> 105<br /> 109<br /> 109<br /> 110<br /> 111 <br /> 111<br /> 113<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2