intTypePromotion=1

hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
76
lượt xem
2
download

hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn tài liệu hiệu trưởng trường thcs với vấn đề Đổi mới Đánh giá kết quả học tập của học sinh, do pgs.ts nguyễn thị tuyết nga và ts. lục thị nga biên soạn được cấu trúc một cách khoa học để các báo cáo viên có thể dễ dàng sử dụng trong tập huấn nhân rộng, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà trường trong thực hành quản lý hàng ngày. tài liệu có cấu trúc gồm 3 phần. trong phần này sẽ trình bày một số vấn đề hiệu trưởng cần biết về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực. mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: phần 1

TS. LUÏC THÒ NGA – PGS.TS. NGUYEÃN TUYEÁT NGA<br /> <br /> 2<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> LÔØI GIÔÙI THIEÄU<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHAÀN 1: KEÁ HOAÏCH BAØI GIAÛNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> Hoaït ñoäng 1:<br /> <br /> Laøm quen vaø xaùc ñònh nhu caàu<br /> <br /> 10<br /> <br /> Hoaït ñoäng 2:<br /> <br /> Heä thoáng khaùi nieäm lieân quan ñeán ñaùnh giaù<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hoaït ñoäng 3:<br /> <br /> Tìm hieåu moät soá loaïi hình ñaùnh giaù giaùo duïc<br /> <br /> 12<br /> <br /> Hoaït ñoäng 4:<br /> <br /> Xem xeùt moät soá quy ñònh lieân quan ñeán ñaùnh giaù<br /> <br /> 13<br /> <br /> Hoaït ñoäng 5:<br /> <br /> Khaùm phaù nhöõng ñieåm môùi veà ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp<br /> cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 14<br /> <br /> Hoaït ñoäng 6:<br /> <br /> So saùnh ñaùnh giaù theo naêng löïc vaø ñaùnh giaù theo kieán<br /> thöùc vaø kó naêng<br /> <br /> 15<br /> <br /> Hoaït ñoäng 7:<br /> <br /> Nghieân cöùu veà ñaùnh giaù theo naêng löïc<br /> <br /> 16<br /> <br /> Hoaït ñoäng 8:<br /> <br /> Söû duïng caùc coâng cuï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa<br /> hoïc sinh<br /> <br /> 17<br /> <br /> Hoaït ñoäng 9:<br /> <br /> Khôûi ñoäng vaø xaùc ñònh muïc tieâu hoïc taäp Phaàn 2<br /> <br /> 18<br /> <br /> Hoaït ñoäng 10: Xaùc ñònh tính nguyeân taéc trong xaây döïng keá hoaïch vaø chæ<br /> ñaïo thöïc hieän ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 19<br /> <br /> Hoaït ñoäng 11: Xaùc ñònh nhöõng yeâu caàu naêng löïc ñoái vôùi Hieäu tröôûng<br /> trong chæ ñaïo ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hoaït ñoäng 12: Xaùc ñònh quy trình xaây döïng vaø caáu truùc keá hoaïch ñaùnh<br /> giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 21<br /> <br /> Hoaït ñoäng 13: Toå chöùc boä maùy thöïc hieän keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc<br /> taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 22<br /> <br /> Hoaït ñoäng 14: Chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa<br /> hoïc sinh<br /> <br /> 23<br /> <br /> Hoaït ñoäng 15: Kieåm tra, giaùm saùt, ñieàu chænh, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp<br /> cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 24<br /> <br /> PHAÀN 2. TAØI LIEÄU HOÃ TRÔÏ TAÄP HUAÁN<br /> <br /> 25<br /> <br /> A. Moät soáù vaán ñeà Hieäu tröôûng caàn bieát veà ñaùnh giaù keát<br /> quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän<br /> naêng löïc<br /> <br /> 26<br /> <br /> I.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Toång quan veà ñaùnh giaù<br /> <br /> 3<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> 1. Moät soá khaùi nieäm coâng cuï<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2. Moät soá loaïi hình ñaùnh giaù giaùo duïc<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3. Moät soá quy ñònh trong Thoâng tö soá 58/2011/TT–BGD&ÑT ngaøy 12 thaùng<br /> 12 naêm 2011 ban haønh quy cheá ñaùnh giaù, xeáp loaïi hoïc sinh THCS vaø<br /> THPT<br /> <br /> 33<br /> <br /> II. Ñoåi môùi ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän<br /> naêng löïc<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1. Nhöõng ñieåm môùi veà ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2. Chuyeån töø ñaùnh giaù theo kieán thöùc, kó naêng sang ñaùnh giaù theo naêng löïc<br /> cuûa ngöôøi hoïc<br /> <br /> 35<br /> <br /> III. Ñaùnh giaù naêng löïc<br /> <br /> 39<br /> <br /> 1. Quan nieäm veà ñaùnh giaù theo naêng löïc<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2. Chöùc naêng cuûa ñaùnh giaù<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3. Nguyeân taéc ñaùnh giaù<br /> <br /> 40<br /> <br /> 4. Ñaùnh giaù naêng löïc nhö theá naøo?<br /> <br /> 43<br /> <br /> B. Hieäu tröôûng quaûn lí hoaït ñoäng ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa<br /> hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 52<br /> <br /> I.<br /> <br /> Moät soá nguyeân taéc chæ ñaïo vaø yeâu caàu naêng löïc ñoái vôùi Hieäu tröôûng<br /> trong ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän<br /> naêng löïc<br /> <br /> 52<br /> <br /> 1. Keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2. Nhöõng nguyeân taéc cô baûn trong chæ ñaïo ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa<br /> hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 55<br /> <br /> 3. Nhöõng yeâu caàu naêng löïc ñoái vôùi Hieäu tröôûng<br /> <br /> 57<br /> <br /> II. Moät soá bieän phaùp quaûn lí hoaït ñoäng ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc<br /> sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 61<br /> <br /> 1. Xaây döïng keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái<br /> caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2. Toå chöùc boä maùy thöïc hieän keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc<br /> sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 67<br /> <br /> 3. Chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong<br /> boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 70<br /> <br /> 4. Kieåm tra, giaùm saùt, ñieàu chænh vaø ñaùnh giaù thöïc hieän keá hoaïch ñaùnh giaù<br /> keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> <br /> 78<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2