intTypePromotion=1

HÌNH HỌC HOÁ BẤT ĐẲNG THỨC QUA BA BIẾN p, R, r

Chia sẻ: Nguyễn Nhật Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
148
lượt xem
30
download

HÌNH HỌC HOÁ BẤT ĐẲNG THỨC QUA BA BIẾN p, R, r

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu về lý thuyết và bài tập môn hình học hóa, chuyên đề bất đẳng thức qua ba biến p, R, r. Các bài tập ứng dụng cụ thể giúp các bạn học sinh trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và đại học tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH HỌC HOÁ BẤT ĐẲNG THỨC QUA BA BIẾN p, R, r

  1. HÌNH HỌC HOÁ BẤT ĐẲNG THỨC QUA BA BIẾN p, R, r Đặt a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Còn p, R, r lần lượt là nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của ABC . 1/ Một số đẳng thức liên hệ giữa 3 cạnh tam giác và p, R, r. a) ab  bc  ca  p 2  4Rr  r 2 b) 2  ab  bc  ca   a 2  b2  c 2  16Rr  4r 2 c) a2  b2  c2  2 p2  8Rr  2r 2 p2 1 d) 2 Rr  r 2    b  c  2a  c  a  2b  a  b  2c  9 18 p p2 1 e) 4 Rr  r    2  b  c  3a  c  a  3b  a  b  3c  4 32 p 2/ Một số bổ đề quan trọng sử dụng nhiều trong chứng minh BĐT.  Bổ đề 1: Cho tam giác ABC, D là một điểm bất kì thuộc BC. Khi đó: nc 2  mb2   d 2  mn  a trong đó AD = d, BD = m, DC = n. Chứng minh:   Ta có: m2  d 2  c2  2mdcosADB (1), n2  d 2  b2  2ndcosADC (2) . Nhân cả hai vế của (1) với n và cả 2 vế của (2) với m ta được: n  m2  d 2  c 2   2mndcosADB (3), m  n2  d 2  b2   2mndcosADC (4)   Cộng vế theo vế của (3) và (4), ta được đpcm.  Bổ đề 2: Nếu tam giác ABC có: Hai góc  600 thì p  3  R  r  , hai góc  600 thì p  3  R  r  , một góc bằng 600 thì p  3  R  r  . Chứng minh: Ta có: p  3R  r a b  c 3 r  sin A  sin B  sin C 3   1      cosA + cosB+ cosC  2R 4R 2  R 2 2        sin  A    sin  B    sin  C   (1)  3  3  3    Đặt x  A  ; y  B ; z C , ta có x  y  z  0 . 3 3 3 Không mất tính tổng quát ta giả sử x  y  z thì x y x y x y x y (1)  sin x  sin y  sin z  sin x  sin y  sin( x  y)  2sin cos  2sin cos 2 2 2 2 x y x y x y x y x y  2sin  cos  cos   4sin sin sin 2  2 2  2 2 2 x y x Do x  y  z  0 và x  y  z và x  0, x   , x  y   suy ra 4sin sin  0. 2 2  y p  3R  r x y x y - Nếu y  0  B  thì sin  0 , do đó  4sin sin sin  0 3 2 2R 2 y 2  tức là p  3  R  r  khi  ABC có 2 góc  . 3 y p  3R  r x y x y - Nếu y  0 thì sin  0 , do đó :  4sin sin sin  0. 2 2R 2 2 2 Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -1-
  2.  tức là p  3  R  r  khi ABC có 2 góc  . 3 y - Nếu y  0 thì p  3  R  r  do sin 0. 2  Bổ đề 3: ta luôn có BĐT sau : p 2  2R2  10Rr  r 2  2  R  2r  R  R  2r  . Chứng minh: Giả sử a, b, c thoả mãn a  b  c  0 là 3 nghiệm của phương trình: f ( x)  x3  2 px 2   p 2  4Rr  r 2  x  4 pRr  0 Điều kiện để a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác là: b  c  a p  a    p  a  b  c  0 (1) . c  0 c  0  Phương trình f ( x)  0 có nghiệm thoả (1). Ta có : f '( x)  3x2  4 px  p2  4Rr  r 2 có '   2 p   3  p 2  4Rr  r 2   p 2  12Rr  3r 2 . 2 f ( x)  0 có 3 nghiệm  '  0. 2p  ' 2p  ' Hai nghiệm của f '( x)  0 là: x1  ; x2  . 3 3  f (0)  0  f (x )  0   (1)   1 . Ta nhận thấy ngay f (0)  0 và f ( p)  0 .  f ( x2 )  0  f ( p)  0   '  '  p  p 2  18Rr  9r 2   f ( x1 )  0  Còn     '  '  p  p 2  18Rr  9r 2   f ( x2 )  0  '  '   p  p 2  18Rr  9r 2     '   p 2  p 2  18Rr  9r 2   p 4  2 p 2  2R2  10Rr  r 2   r  4R  r   0 (2) 3 2 3 1   2 R 2 10 Rr  r 2   r  4 R  r   4 R  R  2r   0 ' 2 3 3  (2)  2 R 2  10 Rr  r 2  2  R  2r  R  R  2r   p 2  2 R 2  10 Rr  r 2  2  R  2r  R  R  2r   Bổ đề 4: p 2  2R2  8Rr  3r 2 trong mọi tam giác nhọn. Từ đó ta cũng suy ra được: a 2  b2  c 2  4  R  r  và ab  bc  ca  2R2  12Rr  4r 2 . 2 Việc chứng minh khá là đơn giản nên dành cho các bạn tự chứng minh.  Bổ đề 5: a2  b2  c 2  8R2  4r 2 . Chứng minh: Ta có : R  R  2r   R  R  2r   r 2   R  r  . Do đó: 2 p 2  2 R 2  10 Rr  r 2  2  R  2r  R  r   p 2  2 R 2  10 Rr  r 2  2  R 2  3Rr  2r 2   p 2  4 R 2  4 Rr  3r 2  2 p 2  8R 2  8Rr  6r 2  a 2  b 2  c 2  8Rr  2r 2  8R 2  8Rr  6r 2  a 2  b 2  c 2  8R 2  4r 2 (dpcm) r 2  R  2r   Bổ đề 6: Trong tam giác ta luôn có: p  16 Rr  5r 2 2 (*) R Chứng minh: Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp, O là tâm đường tròn ngoại tiếp, G là trọng tâm tam giác ABC. theo công thức Euler ta có : OI = R  R  2r  , và ta cũng tính được rằng : Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -2-
  3. . 9 R 2   a 2  b2  c 2  . 1 OG = 3 9R 2   a 2  b2  c 2  1 Ta luôn có: IG  OI  OG  IG  R  R  2r   3 a 2  b 2  c 2  18Rr  3.IG  3 R  R  2r   9 R 2   a 2  b 2  c 2   3.IG  (1) 3 R  R  2r   9 R   a  b  c  2 2 2 2 Do 9.IG 2  p 2  16Rr  5r 2 nên p 2  16Rr  5r 2  a2  b2  c2  2 p2  8Rr  2r 2  24Rr  12r 2 (2) Từ (1), (2) 6 Rr  12r 2 6 Rr  12r 2 R  2r r 2  R  2r   3.IG   r  9.IG 2  . 3 R  R  2r   9 R 2  24 R  12r 2 6 R  R  2r  R R2 Vậy BĐT (*) được chứng minh. Đẳng thức xảy ra  ABC đều. r 4  Bổ đề 7: Cho tam giác ABC thoả mãn a  b  c và a  b  3c . CMR :  . R 9 r  a  b  c  b  c  a  c  a  b  Chứng minh: Ta có:  . R 2abc Đặt  a  b  c  b  c  a  c  a  b   a  b  c 2  2c3   a  b  a  b   a  b  2c  c 2  0. 2 f (c)   f '(c)   2abc 2abc 2 2abc 2 ab Do đó f (c) đồng biến theo c. Thay c  vào f (c) ta được: 3  a  b  4  2b  a  2a  b  4 2  a  b  2 4 f (c )  f      .  3  9ab 9 9ab 9 r 4 3 Vậy  . Đẳng thức xảy ra  a  b  c . R 9 2 3/ Sử lý số liệu để chuyển một BĐT đại số qua BĐT hình học với p, R, r. Từ 3 biến a, b, c > 0 đã cho trong bất đẳng thức đại số, ta đặt x  b  c ; y  a  c ; z  a  b , thì x, y, z trở thành độ dài 3 cạnh 3 cạnh của một tam giác. Ta sẽ chuyển một số đại lượng trong đại số về hình học thông qua p, R, r lần lượt là nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác XYZ. Ta sẽ biểu diễn a, b, c theo p, R, r như sau: Ta có: x2  y 2  z 2   a  b    b  c    c  a   2  a 2  b2  c 2  ab  bc  ca  (1) 2 2 2 xy  yz  zx   b  c  c  a    c  a  a  b    a  b b  c   a 2  b 2  c 2  3  ab  bc  ca  (2) Từ (1) và (2) suy ra : a) 4  a 2  b2  c2   3  x2  y 2  z 2   2  xy  yz  zx    x  y  z   2 2  xy  yz  zx    x2  y 2  z 2  2    4  a 2  b2  c2   4 p 2  2 16Rr  4r 2   a 2  b2  c2  p 2  8Rr  2r 2 b) 4  ab  bc  ca   16Rr  4r 2  ab  bc  ca  4Rr  r 2 a 2  b2  c 2 p 2  8Rr  2r 2 p2 c)   2 ab  bc  ca 4Rr  r 2 4Rr  r 2 d) abc   x  y  z  y  z  x  z  x  y    p  x  p  y  p  z   pr 2  r .  a  b  b  c  c  a  8xyz xyz 4Rrp 4 R e) ab bc ca    1 1 1  a  b  c      3   a  b  c  ab  bc  ca   3 c a b a b c abc Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -3-
  4. p  4 Rr  r 2  p  4 Rr  r 2  4 Rr  r 2  2R  r   3  3  3  .  p  x  p  y  p  z  pr 2 r r f) a3  b3  c3   a  b  c   a 2  b2  c 2    ab  bc  ca   3abc  p  p 2  12Rr    g) a 4  b4  c4   a 2  b2  c2   2  ab  bc  ca   4abc  a  b  c   p 4  16Rrp 2  2  4Rr  r 2  2 2 2 abc p p2 h)   3 . 3 abc 3 pr 2 r2 a b c  1 1 1  p 2  8Rr  r 2 i)    a  b  c     3 . bc ca a b  a b bc ca  4Rr 1 1 1 abc p 1 j)     2  2 ab bc ca abc pr r 1 1 1 a 2b2  b2c 2  c 2 a 2  ab  bc  ca   2abc  a  b  c   4R  r   2 p 2 2 2 k) 2  2  2    a b c a 2b 2 c 2 a 2b 2 c 2 p2r 2 1 1 1 1 1 1 p 2  4 Rr  r 2 l)       . ab bc ca x y z 4Rrp ab ac ab a 2b 2  b 2c 2  c 2 a 2  ab  bc  ca   2abc  a  b  c   4R  r   2 p 2 2 2 m)      . c b c abc abc p n) a3b3  b3c3  c3a3   ab  bc  ca   3abc  a  b  b  c  c  a   r 3  4R  r   12 p 2r 3 R . 3 3 p 4  8  2 R  r  rp 2  5r 2  4 R  r  2 1 1 1 o) 2 2  2 2  2 2  2 . a b b c c a 4r  4 R 2  6 Rr  r 2  p 2  2 p 4 r 2  2r 3  4 R  r  3 p)  a 2b  b2c  c 2 a  ab2  bc 2  ca 2   r 2 r  4R  r   3 p 2 r 2  p 4  24Rrp 2  . 3   1 1 1  xy  yz  zx   2 xyz  x  y  z   p  4 Rr  r  2 2 2 2 1 1 1 1 . q)    2 2 2    a  b b  c  c  a  2 2 2 2 2 2 2 2 2 x y z x y z 16R r p Rr 4/ Bài tập ứng dụng. 1 1 1 9 Bài 1: (Iran 1996). Cho a, b, c  0 , CMR :    .  a  b 2 b  c  2 c  a 2 4  ab  bc  ca  Giải: Áp dụng công thức b và q trong phần 3, ta cần chứng minh : p  4 Rr  r 2   p 2  4Rr  r 2   1  9 . 2 2 2 1 9    16 R 2 r 2 p 2 Rr 4  4 Rr  r 2  16 R 2 rp 2 R 4  4R  r  p  4 Rr  r 2  2 2 Xét f ( p)  . Ta sẽ chứng minh f ( p) đồng biến. 16 R 2 rp 2  4Rr  r  2 2  2  4 Rr  r 2  8 2 2  4 Rr  r  2   2  4 Rr  r 2  2 p p  p2 Thật vậy, ta có : f ( p)  9 3 . 16 R 2 r 16 R 2 r Đến đây ta nhân thấy ngay f ( p) đồng biến. Mà p2  16Rr  5r 2  9.IG 2  0  p 2  16Rr  5r 2 . Do đó : f ( p)  16Rr  5r  4Rr  r  2 2 2   20Rr  4r  2 2  5R  r   25R 2  10Rr  r 2 .  2 16 R r 16 Rr  5r  2 2 16 R 2 r 2 16 R  5r  R 2 16 R  5r  16 R3  5R 2 r Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -4-
  5. Công việc còn lại ta chỉ cần chứng minh : 25R 2  10 Rr  r 2 1 9 9 R 2  5Rr  r 2 9     16 R  5R r 3 2 R 4  4R  r  16 R  5R r 3 2 4  4R  r   4  4 R  r   9 R 2  5Rr  r 2   9 16 R 3  5R 2 r   4  36 R3  9 R 2 r  20 R 2 r  5Rr 2  4 Rr 2  r 3   9 16 R 3  5R 2 r   r  R  2r   0 2 r  0  a  b, c  0 (va cac hoan vi ) Đăng thức xảy ra    .  R  2r a  b  c ab bc ca  a b c  Bài 2: Cho a, b, c  0 . CMR:    4   . c a b bc a c a b  2  2R  r  p 2  8Rr  r 2 Giải: Áp dụng công thức e và i ở phần 3, ta cần chứng minh:  4. . r 4 Rr  2R  2R  r   p 2  8Rr  r 2  4R 2  6Rr  r 2  p 2 . Áp dụng bổ đề 3, ta cần chứng minh: 2R2  10Rr  r 2  2  R  2r  R  R  2r   4R 2  6Rr  r 2  2R  R  2r   2  R  2r  R  R  2r  Dễ thấy BĐT trên luôn đúng, suy ra đpcm. Bài 3: Chứng minh rằng a, b, c không âm ta có BĐT : a2  b2  c2  2abc  1  2  ab  bc  ca  Giải: Nếu trong 3 số a, b, c có 2 số bằng 0 thì ta có ngay đpcm. Nếu trong 3 số có 2 số khác 0 thì áp dụng công thức a và b, ta cần chứng minh: p 2  8Rr  2r 2  2 pr 2  1  2  4Rr  r 2   p 2  2 pr 2  1  16Rr  4r 2 Ta có: 2 pr 2  1  pr 2  pr 2  1  3. 3 p2 r 4  3. 3 27r 2 .r 4  9r 2 (1), p 2  16Rr  5r 2 (2) Từ (1) và (2) ta có đpcm. Đẳng thức xảy ra  a  b  c  1 . a b c 3abc Bài 4: Cho a, b, c > 0. CMR:    2  4. b c a a b  b 2c  c 2 a a b c Giải: Đặt  x,  y,  z  xyz  1 ( x, y, z  0) . Bài toán trở thành: b c a 3 Cho xyz=1, CMR : x  y  z   4 . Chuyển bài toán về p, R, r ta được : xy  yz  zx 3 Cho pr 2  1 . CMR : p  4. 4 Rr  r 2 Ta có: p 2  16Rr  5r 2  3  4Rr  r 2   27r 2  p3  27 pr 2  27  p  3. 3 9 p 9 p p  p  2  3.  2  4. 4  4. Đẳng thức xảy ra  a  b  c. 4 Rr  r 2 p 3 p 3 1 1 1 Bài 5: Cho a, b, c > 0 ; a + b + c +1 = 4abc. CMR: a  b  c    . a b c Giải: Chuyển về p, R, r ta được bài toán tương đương sau: Cho p  1  4 pr 2 . CMR: p 2 r 2  4Rr  r 2 . 4 p3 Ta có: p 2  27r 2   p 1  p  3 . 27 Ta cần chứng minh: p  p  1  4  4Rr  r 2  . Mặt khác: p 2  16Rr  5r 2 (1) Do p  3 nên 4 p2  9.4 pr 2  p  9r 2 (2) . Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -5-
  6. Từ (1) và (2) suy ra p  p  1  4  4Rr  r 2  , tức là bài toán đã được chứng minh xong. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a  b  c  1 . 5/ Một số bài toán dành cho bạn đọc tự luyện: Bài 1: Cho a, b, c thực dương. CMR: a2  b2  c2  2abc  3  1  a 1  b 1  c  . Bài 2: (USA 1979). Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn x  y  z  1 . CMR: 1 x3  y 3  z 3  6 xyz  . 4 Bài 3: (Italy 1993) Cho các số thực x, y, z thoả mãn 0  x, y, z  0 . CMR: x2  y 2  z 2  x2 y  y 2 z  z 2 x  1 . Bài 4: (Vietnam 1991) Cho các số thực x  y  z  0 . Chứng minh rằng : x2 y y 2 z z 2 x    x2  y 2  z 2 . z x y Bài 5: (Bearus 1996) Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn : x  y  z  xyz . CMR: xy  yz  xz  9  x  y  z  . Bài 6: (Albania 2002). Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: 1 3 2 3 3  a  b2  c 2   1  b  1   a  b  c  a 2  b2  c 2 .  a 1 c  Bài 7: (Iran 2005). Cho các số thực a, b, c > 0. CMR: 2 a b c  1 1 1      a  b  c     . b c a a b c Bài 8: (Romani 2005).Cho các số thực dương a, b, c thoả a+ b+ c = 3.CMR: a 2b2c2   3  2a  3  2b  3  2c  . Name : Mai Xuân Việt Address : Đội II – thôn Dương Quang – Xã Đức Thắng – Huyện Mộ Đức – Tỉnh Quảng Ngãi . Email : xuanviet15@gmail.com Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 – 0947572201 -6-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2