Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
113
lượt xem
39
download

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Quản trị mạng với đề tài " Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục

 1. Các bản tin của Command Center Bản Thông báo ý nghĩa Nguyên nhân thực hiện tin General Data and Record Set 1001 OpenDatabase Hệ thống không mở - Nhập username/password sai. Kiểm tra file log để tìm lỗi failed được DataBase - DataBase bị hỏng. ODBC. 1002 OpenRecordSet Hệ thống không mở - Hiện tại có người sử dụng khác Kiểm tra file log để tìm lỗi failed được một bảng hay đang mở bảng/bản ghi. ODBC. một tập bản ghi cụ - Bảng/bản ghi không tồn tại. Trường hợp mới nâng cấp phần thể. mềm 1003 No more Hệ thống đang ở Khi hệ thống cần truy nhập vào một records bản ghi cuối cùng tập các bản ghi, và đã xem đến bản trong tập các bản ghi cuối cùng. ghi. Authentication 1004 Account Hiện tại tài khoản - Tài khoản đã hết hạn. - Kiểm tra ngày hết hạn của tài Defunct này không làm việc khoản (cột expiration trong bảng được nữa. subscriber) và gia hạn thêm. - Chủ gọi đăng nhập sai quá nhiều - Kiểm tra trường lần. failed_login_attempts trong bảng subscriber xem có lớn hơn giá trị tham số Maximum Failed Logins trên Command Center tab. Reset lại cột service_type. 1005 Card expired Thuê bao trả trước Tài khoản có pin và password mà Kiểm tra cột expiration trong đã hết hạn. người sử dụng nhập vào đã hết hạn. bảng subscriber và gia hạn thêm. 1006 No time left in Card trả trước đã sử Người sử dụng đã dùng hết thời Kiểm tra giá trị cột units trong
 2. account dụng hết thời lượng lượng gọi cho phép. bảng subscriber xem có bằng 0 gọi cho phép. hay không, và đặt giá trị cột này lớn hơn 0. 1007 Invalid UserID/ Người gọi nhập pin/ - Người sử dụng nhập pin/password Kiểm tra trong bảng subscriber có PW password sai. sai. pin/password đó hay không. - Có người muốn thâm nhập trái phép vào tài khoản của người khác. - Pin/password mà Gateway đầu vào cung cấp cho Gateway đầu ra sai. 1008 Unable to find Không tìm thấy Trong quá trình chọn tuyến, Command Kiểm tra có ít nhất 1 trong số các Server Info server group cần Center tìm được bản ghi cần thiết Gateway thuộc server group có thiết trong bảng trong bảng call_routing cho số điện mặt trong bảng register_server, server_info. thoại đích, nhưng không tìm thấy nếu không phải thêm vào bảng. Gateway thuộc server group đó trong Nếu đã có rồi, cần kiểm tra bảng server_info. server group khác phục vụ cho Tất cả các Gateway trong server group tuyến đó trong bảng call_routing. sơ cấp có thể mất kết nối tại thời Kiểm tra các Gateway có trong điểm yêu cầu chọn tuyến. Và khi hệ server group và ở các tuyến có thống chuyển sang yêu cầu ở server thể chọn đều hoạt động. group thứ cấp, có thể tất cả các Nếu trong mạng có Command gateway tại thời điểm đó cũng bị mất Center dự phòng, kiểm tra ID duy kết nối. nhất của Command Center. 1009 Unable to find Gateway đầu vào Hệ thống không tìm thấy bản ghi nào Kiểm tra xem tuyến chọn với mã call route info không tìm thấy có mã nước, mã vùng hoặc miền nước, mã vùng hoặc miền đó có tuyến dẫn. tương ứng tỏng bảng call_routing. trong bảng call_routing hay không. Nếu mới thay đổi tuyến, click Reload Memory Tables.
 3. Nếu đã định nghĩa mã nước và mã vùng mà chưa có miền, cần kiểm tra xem giá trị cột allow_public_access có phải bằng N hay không. 1010 Error in getting Gateway đầu vào Hệ thống không tìm thấy bản ghi Kiểm tra xem đã định nghĩa mức rating factor không tìm thấy tương ứng với mã nước, mã vùng, cước trong bảng call_rating thông tin tính cước. server group và mức cước tương ứng. tương ứng với mã nước, mã Thông báo này được đưa ra trong quá vùng, server group cụ thể. trình chọn tuyến hoặc khi Gateway Nếu thông báo này xuất hiện khi đầu ra đang cố gắng xác nhận Gateway đầu ra tìm cách xác Gateway ddầu vào. nhận Gateway đầu vào, cần xác định đã có bản ghi trong bảng call_rating tương ứng mã nước, mã vùng và có server group là EGRESS. Trường hợp vừa thay đổi mức cước trong bảng, cần click Reload Memory Tables. 1011 Must reroute Cần chọn tuyến lại Khi Gateway đầu ra yêu cầu host đến một Gateway Command Center cho phép thiết lập khác. cuộc gọi, Command Center thông báo với Gateway định tuyến đến một server group khác. Server Information 1012 Add server_info Command Center - Bảng server_info bị khoá bởi một Kiểm tra file log để tìm lỗi failed không thêm được người sử dụng khác. ODBC. bản ghi vào bảng - Hết thời gian đợi của DataBase.
 4. server_info. 1013 Update Command Center - Bảng server_info bị khoá bởi một Kiểm tra file log để tìm lỗi server_info không thay đổi được người sử dụng khác. ODBC. failed các bản ghi trong - Hết thời gian đợi của DataBase. bảng server_info. 1015 Delete Command Center - Gateway mất kết nối. Kiểm tra file log để tìm lỗi server_info không xoá được bản - Command Center đang khởi động ODBC. failed ghi trong bảng hoặc đang tắt. server_info. - Command Center ID đã thay đổi. In-Memory Table Creation 1016 Can’t load Command Center - Lỗi liên quan đến DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi call_rating không load được - Command Center không đủ bộ ODBC. memory table bảng call_rating vào nhớ, không tìm được chỗ trống cho Nếu không có lỗi liên quan đến trong bộ nhớ. bảng. DataBase, cần kiểm tra bộ nhớ. 1017 Can’t load Command Center - Lỗi liên quan đến DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi call_routing không load được - Command Center không đủ bộ nhớ, ODBC. table bảng call_routing không tìm được chỗ trống cho bảng. Nếu không có lỗi liên quan đến vào trong bộ nhớ. DataBase, cần kiểm tra bộ nhớ. 1018 Can’t load Command Center - Lỗi liên quan đến DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi dial_rule không load được - Command Center không đủ bộ nhớ, ODBC. memory table bảng dial_rule vào không tìm được chỗ trống cho bảng. Nếu không có lỗi liên quan đến trong bộ nhớ. DataBase, cần kiểm tra bộ nhớ. Miscellaneous 1020 Error in Lỗi khi thay đổi bản - Trong quá trình xác nhận thuê bao, Kiểm tra file log để tìm lỗi updating the ghi có pin/password Command Center đặt giá trị các cột ODBC. subscribrer cụ thể trong bảng in_use, failed_login_attempts, record subcriber. last_login_time, last_gw_addr bằng Y.
 5. - Khi kết thúc cuộc gọi, Command Center đặt giá trị cột in_use bằng N. - Khi Gateway kết nối hoặc giải phóng kết nối, Command Center đặt giá trị cột in_use bằng N đối với tất cả các thuê bao được xác nhận qua Gateway. - Trong quá trình kết hợp hai thẻ. - Giảm giá trị cột units trong tài khoản của thuê bao trong khi đang ghi CDR. - Lỗi DataBase. 1021 Cannot find a Hệ thống không tìm - Một thuê bao muốn chuyển tiền sang Kiểm tra lại trong bảng record for this thấy bản ghi trong một thẻ khác. subscriber xem có PIN đó hay PIN in the bảng subscriber có - Khi người gọi đặt máy, Command không. subscriber table PIN đã nhập. Center cố gắng đặt giá trị cột in_use bằng N. 1023 Server not Hệ thống không tìm Khi Gateway đang tìm cách đăng ký Kiểm tra xem đã đăng ký found in the thấy bản ghi có GW với Command Center. Gateway đó tỏng bảng register_server ID và địa chỉ IP cụ register_server hay chưa. table thể. Nếu hệ thống dùng NAT (Network Address Translation), kiểm tra tham số External IP Addr bằng giá trị cột gateway_ip trong bản ghi tương ứng ở bảng register_server. 1024 General error Lỗi khi thâm nhập Đang ghi CDR vào DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi getting a vào một bản ghi ODBC. subscriber trong bảng
 6. record subscriber. 1025 DataBase is Một bảng trong Có xung đột về bảng giữa hai user. Kiểm tra các user và ứng dụng deadlock DataBase bị khoá. Command Center thường cố gắng khác không thay đổi DataBase tại kiểm soát tình huống này bằng cách thời điểm đó. thử lại. Nếu bản tin này xuất hiện quá Kiểm tra các bảng không có thêm thường xuyên, có nghĩa là vấn đề ở mục nào ngoài các mục mà DataBase đã trầm trọng. Clarent đã định nghĩa. 1026 Error updating/ Command Center Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi creating billing không thay đổi, DataBase. record hoặc tạo CDR mới Nếu không tìm thấy lỗi trong bảng billing DataBase, cần kiểm tra dung record được. lượng bộ nhớ. 1028 Incompactible Gateway không đăng Version của Gateway và Command Nâng cấp Gateway, hoặc đặt cấu Versions – ký được với Center không tương thích. hình Gateway cho kết nối với Account Command Center. một Command Center version cũ Manager is (nếu có). newer than Gateway 1029 Incompactible Gateway không đăng Version của Gateway và Command Nâng cấp Command Center, hoặc Versions – ký được với Center không tương thích. đặt cấu hình Gateway cho kết nối Gateway is Command Center. với một Command Center version newer than mới (nếu có). Account Manager 1031 Double use Hai chủ gọi đồng Tài khoản của thẻ trả trước, thẻ dùng detected on this thời sử dụng một tài một lần và thẻ đặc biệt chỉ cho phép subscriber’s khoản. một người gọi tại một thời điểm. Khi PIN number hệ thống xác nhận chủ gọi, phát hiện
 7. rằng đã có người đang sử dụng tài khoản đó (cột in_use bằng Y). 1032 Unable to find a Hệ thốngkhông tìm Lỗi DataBase khi đang dịch số điện Kiểm tra lại bảng translation. record matching thấy chuỗi tương thoại. Kiểm tra file log để tìm lỗi the translation ứng trong cột ODBC. string in the translation_string translation tablebảng translation. 1033 Gateway is Gateway kết nối lại Gateway đã kết nối với Command Đợi Gateway tự kết nối lại. doing a với Command Center, nhưng chưa được thêm vào Nếu Gateway không tự kết nối CheckRegisterS Center trong khi kết trong bảng server_info. lại được, khởi động lại Gateway erver, but it is nối cũ vẫn còn, sau khi bị Command Center xoá already Command Center từ khỏi danh sách các Gateway đã registered with chối. kết nối. AM 1034 AM cannot find Gateway không còn Gateway coi vẫn đang kết nối với Đợi Gateway tự kết nối lại. a context for kết nối với Command Center, nhưng thực ra Nếu Gateway không tự kết nối this Gateway Command Center Command Center đã huỷ bỏ kết nối. lại được, khởi động lại Gateway sau khi bị Command Center xoá khỏi danh sách các Gateway đã kết nối. 1035 Unable to find a Command Center ID Khi khởi động, Command Center tìm Kiểm tra giá trị tham số record in the trong registry key ID trong DataBase và so sánh với giá Command Center ID và giá trị cột Pins table for không khớp với giá trị cột acctmgr_id trong bảng pins. acctmgr_id của bản ghi tương the Account trị cột acctmgr_id Nếu hai giá trị không trùng với nhau, ứng trong bảng pins. Manager ID trong bảng pins. Command Center tắt. Nếu hệ thống có Command specified in the Center dự phòng, phải đảm bảo registry các Command Center đều có bản ghi trong bảng pins.
 8. Kiểm tra file log để tìm lỗi ODBC 1036 Unable to load Command Center - Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi the server_info không load được - Command Center không đủ bộ nhớ. ODBC. table into bảng server_info vào Nếu không có lỗi DataBase, kiểm memory bộ nhớ. tra dung lượng bộ nhớ. 1037 Unable to Gateway yêu cầu Command Center từ chối yêu cầu khi Kiểm tra hệ thống IVR xem có complete Command Center phát hiện không có PIN. yêu cầu chủ gọi nhập PIN hay operation with athực hiện công việc không. NULL pin có dùng đến PIN, nhưng lại không nhập PIN. 1038 Subscriber has Chủ gọi muốn Thuê bao chỉ có thể chuyển tiền giữa Invalid service chuyển tiền đến thẻ trả trước và thẻ điện thoại nhiều type for một tài khoản khác, người sử dụng. combining units nhưng tài khoản mới không tương thích. 1039 Subscriber does Tài khoản không còn Số lượng tiền mà thuê bao muốn not have đủ tiền để chuyển chuyển lớn hơn số tiền thực tế còn enough money sang một tài khoản trong tài khoản. in account for khác. this operation 1041 GatewayContex Không tìm thấy Lỗi định thời khi Gateway cố gắng Đợi Gateway tự kết nối lại. xt already in Gateway lúc nó đăng kết nối với Command Center. Nếu Gateway không tự kết nối map after ký với Command lại được, khởi động lại Gateway processing of Center, nhưng sau đó sau khi bị Command Center xoá CheckForRegist lại thấy. khỏi danh sách các Gateway đã
 9. erServer kết nối. 1043 Unable to load Command Center - Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi the realm không load được - Command Center không đủ bộ nhớ. ODBC. translation tablebảng Nếu không có lỗi DataBase, kiểm into memory realm_translation tra dung lượng bộ nhớ. vào bộ nhớ. 1044 No entries Không tìm thấy Command Center tìm thấy bản ghi - Kiểm tra xem có bản ghi nào bị found in the Command Center trong bảng foreign_Command Center xoá khỏi bảng foreign_Command foreign_comma với DataBase ID cụ với DataBase ID tương ứng nhưng Center hay không. nd_center table thể. không xử lý được yêu cầu. - Kiểm tra file log để tìm lỗi for this ODBC. DataBase id - Nếu không có lỗi DataBase, kiểm tra dung lượng bộ nhớ. 1045 Unable to Command Center Lỗi cấu hình Windows NT. - Chạy Windows NT Network. identify an IP không xác định được - Kiểm tra xem đã cài đặt giao Address for this địa chỉ IP của thiết thức TCP/IP hay chưa. machine bị đang chạy. - Kiểm tra các tính năng của TCP/ IP, trong đó có gán địa chỉ IP cho thiết bị. - Kiểm tra kết nối bằng lệnh ping đến địa chỉ IP của Command Center. 1046 License Key is License key không Thông tin trong Clarent Command Chạy lại Clarent Command invalid or has hợp lệ cho cấu hình Center Configuration Tool không thích Center Configuration Tool và expired vừa đặt. hợp với license key, hoặc do license kiểm tra các thông tin do Clarent key không chính xác, hoặc đã hết hạn. Technical Support gửi, ghi lại cấu hình và chạy lại. 1047 Unable to Gateway không kết Command Center đã dùng hết các Kiểm tra số lượng span trong
 10. connect. nối được với luồng cho phép. mạng không vượt quá số lượng Licensed Spam Command Center. được phép. Count limit Trường hợp muốn nâng cấp, cần reached phải có sự hỗ trợ của Clarent Technical Support. 1048 Unable to load Command Center - Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi the special_day không load được - Command Center không đủ bộ nhớ. ODBC. table into bảng special_day Nếu không có lỗi DataBase, kiểm memory vào bộ nhớ. tra dung lượng bộ nhớ. 1049 Unable to load Command Center - Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi the rating_rule không load được - Command Center không đủ bộ nhớ. ODBC. table into bảng rating_rule vào Nếu không có lỗi DataBase, kiểm memory bộ nhớ. tra dung lượng bộ nhớ. 1050 Invalid Command Center Đặt cấu hình sai trong bảng Kiểm tra giá trị các cột trong configuration – không tìm được call_rating bảng call_rating. Các giá trị bao could not get thông tin tính cước gồm V (value), F (factor) và N call rate and hoặc thời lượng (null/empty). time span cuộc gọi trong bảng call_rating. 1051 Get nagative Command Center Giá trị mức cước đặt sai, dẫn đến kết Kiểm tra giá trị các cột trong call rate đọc được giá trị âm. quả tính cước bị âm. bảng call_rating xem có giá trị âm hay không. 1052 Unable to Command Center Đặt giá trị cước sai qui định hoặc âm. Thực hiện hai bước kiểm tra như convert units to không chuyển được đối với thông báo 1050 và 1051. time left từ lượng tiền thành lượng thời gian. 1053 Unable to Command Center Đặt giá trị cước sai qui định hoặc âm. Thực hiện hai bước kiểm tra như compute units không tính toán đối với thông báo 1050 và 1051.
 11. from duration được số tiền dựa trên thời lượng cuộc gọi ghi trong billing record. 1054 Unable to find Command Center Khi Command Center thực hiện tính Kiểm tra bảng call_rating. call rating info không tìm thấy cước trong lúc ghi CDR, không tìm Trường hợp vừa mới thay đổi thông tin tính cước thấy thấy mức cước. bảng, click Reload Memory của server group, mã Tables để yêu cầu Command nước, mã vùng cụ Center tải lại vào bộ nhớ. thể. 1055 Open Command Bảng bị khoá bởi một user khác. Center - Nâng cấp các bảng trong Subscriber không thâm nhập Bảng không tồn tại. - DataBase bằng cách chạy script Recordset được vào bảng Command Center đã nâng cấp, - mới. Failed subscriber. nhưng các bảng vẫn chưa nâng Kiểm tra file log để tìm lỗi cấp. ODBC. 1056 Unable to find Không có DataBase Lỗi nội bộ. Khởi động lại Command Center clerk to process clerk để xử lý yêu và kiểm tra số lượng các clerk request cầu. được tạo mặc định. Nếu thông báo này vẫn còn xuất hiện, cần thông báo với Clarent Technical Support. Nếu danh sách clerk rỗng, cần kiểm tra xem DataBase có làm việc không, và tạo clerk mới. 1057 Failure to load Command Center - Lỗi DataBase. Kiểm tra file log để tìm lỗi the ingress dial không load được - Command Center không đủ bộ nhớ. ODBC. rule table bảng rating_rule vào Nếu không có lỗi DataBase, kiểm bộ nhớ. tra dung lượng bộ nhớ.
 12. 1059 Unable to Command Center Pin/password trong yều cầu chọn Kiểm tra Clarent Connect nơi gửi Authenticate a kkhông xác nhận tuyến hoặc CDR không khớp với giá yêu cầu xem server hoặc message được yêu cầu chọn trị cột gateway_pin và password của pin/password của clearinghouse coming in from chuyến hoặc bản các bản ghi trong bảng server_info với giống trong bảng server_info. another AM or ghi CDR từ Clarent tuyến tĩnh C hoặc P. a Clarent Connect Server hoặc Conncet Server clearinghouse. 1060 Unable to find Command Center Đá xác định được tuyến đi, nhưng lại - Kiểm tra giá trị cột server_group the Clarent không tìm được không tìm được Clarent Connect để và ip_addr của bản ghi tương Connect server Clarent Connect định tuyến. ứng trong bảng server_info. that we have Server cần thiết. - Kiểm tra kết nối bằng cách ping setup to route đến địa chỉ IP của Clarent this phone Connect server. number - Kiểm tra xem mạng đối tác có hoạt động tại thời điểm yêu cầu chọn tuyến hay không. 1061 The Clarent Command Center Command Center ghi thông tin về cuộc Kiểm tra đối tác chọn tuyến Connect that a không tìm thấy bản gọi vào bảng billing_record, nhưng trong bảng server_info. call was routed ghi về Clarent không tìm được thông tin cần thiết through can no Connect trong bảng trong bảng server_info. longer be found server_info để định in the 'in- tuyến. memory' table 1062 Unable to load Command Center - Lỗi DataBase Kiểm tra file log để tìm lỗi connect server không load được - Command Center không đủ bộ nhớ ODBC. table Clarent Connect Nếu không có lỗi DataBase, kiểm server từ bảng tra dung lượng bộ nhớ. server_ info vào bộ
 13. nhớ 1063 Domain access Không xác nhận Thuê bao không truy nhập được vào Đặt giá trị cột domain_access denied được thuê bao vì miền của Gateway đầu vào. trong bảng subscriber để gán đặc không truy nhập quyền truy nhập miền thích hợp. được vào miền 1064 Invalid domain Không xác nhận Giá trị cột domain_access trong bảng Chuyển thành giá trị hợp lệ (A,O access code được do quyền truy subscriber không hợp lệ hoặc P) nhập miền của thuê bao không hợp lệ 1065 Invalid phone Số điện thoại không Số điện thoại không phân tích đượcKiểm tra số điện thoại đó có thể number hợp lệ giải mã được bắng cách kiểm tra file decode. Txt. 1066 Skipped Chủ gọi chưa được File LPD được thiết lập không chính Kiểm tra chuỗi logic của hệ Authenticator xác nhận cố gắng xác thống IVR để xác định vị trí lỗi thực hiện cuộc gọi 1067 Unable to Command Center - Lỗi cấu hình Kiểm tra giá trị tham số retrieve không nhận được - Lỗi DataBase Command Center ID trùng với giá database ID DataBase ID trong trị cột acctmgr_id trong bảng from the bảng pins pins. Nếu hệ thống có Command DataBase Center dự phòng, xác định ID duy nhất của chúng. Kiểm tra file log để tìm lỗi ODBC 1069 Call blocked Cuộc gọi bị khoá Số bị gọi có trong Blocked Call tab Kiểm tra Blocked Call tab của from Call bởi Command của Clarent Command Center Clarent Command Center Router Center Configuration Tool Configuration Tool 1070 Expected the Không truy nhập Lỗi hệ thống DataBase to be được vào DataBase
 14. open but it was closed 1071 Cannot find the Clarent Connect Clarent Connect clearinghouse không Partnet xác định được trạng requesting a thái của Clarent router in Connect server yêu subscriber table cầu chọn tuyến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản