intTypePromotion=3

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

0
96
lượt xem
23
download

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc thu thập và phân tích những ý kiến đánh giá của nhân viên về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty Sông Thu trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu - Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TẠI CÔNG TY SÔNG THU - ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Hiếu<br /> <br /> ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lớp: K43A QTKDTH<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hiếu - Lớp: K43A QTKDTH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> LờCả Ơn<br /> i m<br /> <br /> uế<br /> <br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết<br /> trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> ơn sâu sắc tới tất cả những cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo đã nhiệt<br /> tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt bốn năm học đại học đầy gian<br /> <br /> h<br /> <br /> nan vất vả nhưng cũng đầy niềm vui và tôi sẽ không bao giờ quên những<br /> <br /> in<br /> <br /> năm tháng đó trong suốt cuộc đời. Để tôi có thể hoàn thiện được đề tài<br /> <br /> cK<br /> <br /> tốt nghiệp này, đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô Thạc sĩ Lê Thị<br /> Phương Thảo, người đã hướng dẫn rất tận tình, quan tâm và đầy trách<br /> thiện đề tài của tôi.<br /> <br /> họ<br /> <br /> nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như trong suốt quá trình hoàn<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các chị, các anh nhân<br /> <br /> ại<br /> <br /> viên của Công ty Sông Thu - Đà Nẵng và bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, góp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ý cũng như cung cấp những tài liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi<br /> hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Do còn hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm nên<br /> <br /> khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được<br /> những ý kiến đóng góp của các thầy, cô và các bạn để khóa luận được<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> hoàn thành tốt hơn.<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Lê Thị Hiếu<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hiếu - Lớp: K43A QTKDTH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................... 1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài.............................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................................ 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................. 3<br /> 5. Tóm tắt đề tài................................................................................................................... 6<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 8<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG<br /> <br /> in<br /> <br /> DOANH NGHIỆP ............................................................................................................. 8<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN......................................................................................................... 8<br /> 1.1.1 Khái niệm, mục đích của đào tạo nguồn nhân lực. .................................................... 8<br /> 1.1.1.1 Khái niệm về nhân lực và nguồn nhân lực.............................................................. 8<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.2 Khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức. ............................................. 9<br /> 1.1.1.3 Mục đích của đào tạo nguồn nhân lực ................................................................... 9<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ............... 10<br /> 1.1.2.1 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp.............................................. 11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2.2 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. ............................................. 12<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 1.1.3 Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực. .............................................................. 14<br /> 1.1.3.1 Phương pháp đào tạo trong công việc................................................................... 14<br /> 1.1.3.2 Phương pháp đào tạo ngoài công việc. ................................................................. 16<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 1.1.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.19<br /> 1.1.4.1 Tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp. .................... 19<br /> 1.1.4.2 Tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực với người lao động ........................ 19<br /> 1.1.5 Tiến hành lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực...................................................... 20<br /> 1.1.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo ...................................................................................... 21<br /> 1.1.5.2 Xác định mục tiêu đào tạo.................................................................................... 22<br /> 1.1.5.3 Xác định đối tượng đào tạo . ................................................................................. 23<br /> SVTH: Lê Thị Hiếu - Lớp: K43A QTKDTH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 1.1.5.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. ..................... 23<br /> 1.1.5.5 Dự tính chi phí đào tạo.......................................................................................... 24<br /> 1.1.5.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên. ............................................................................. 24<br /> 1.1.5.7 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. .......................................................... 25<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN ................................................................................................... 26<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.1 Tình hình chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam<br /> <br /> hiện nay. ............................................................................................................................ 26<br /> 1.2.2 Kinh nghiệm về công tác đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trên thế<br /> giới..................................................................................................................................... 28<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn quốc..................................... 29<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp ở Nhật. ......................................... 30<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Trung Quốc.................................. 30<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> CÔNG TY SÔNG THU - ĐÀ NẴNG ............................................................................ 32<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SÔNG THU - ĐÀ NẴNG........................................... 32<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển........................................................................... 32<br /> <br /> ại<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty ............................................................. 33<br /> 2.1.2.1 Chức năng: ............................................................................................................ 33<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ:.............................................................................................................. 34<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức.......................................................................................................... 34<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY........................................................ 40<br /> 2.2.1 Môi trường vĩ mô. .................................................................................................... 40<br /> 2.2.1.1 Môi trường kinh tế. ............................................................................................... 40<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 2.2.1.2 Môi trường công nghệ........................................................................................... 41<br /> 2.2.1.3 Môi trường tự nhiên .............................................................................................. 41<br /> 2.2.1.4 Môi trường chính trị, pháp luật. ............................................................................ 41<br /> 2.2.2. Môi trường vi mô. ................................................................................................... 42<br /> 2.2.2.1 Khách hàng............................................................................................................ 42<br /> 2.2.2.2 Nhà cung cấp........................................................................................................ 42<br /> SVTH: Lê Thị Hiếu - Lớp: K43A QTKDTH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh. ................................................................................................ 43<br /> 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG<br /> THU ĐÀ NẴNG. .............................................................................................................. 44<br /> 2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật............................................................................................. 44<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.1.1 Tình hình sử dụng mặt bằng, nhà xưởng. ............................................................. 44<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.3.1.2 Đặc điểm chung về nguyên vật liệu: ..................................................................... 45<br /> 2.3.1.3 Đặc điểm chung về máy móc, thiết bị................................................................... 46<br /> 2.3.1.4 Hệ thống cầu cảng. ................................................................................................ 47<br /> 2.3.1.5 Hệ thống nhà xưởng. ............................................................................................. 47<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Sông Thu Đà Nẵng.............. 47<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.3.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.......................................... 47<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.2.2. Kết quả hoạt động của công ty Sông Thu giai đoạn 2010-2012. ......................... 48<br /> 2.4 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SÔNG THU. ..................... 50<br /> 2.4.1. Tình hình nguồn nhân lực tại công ty. .................................................................... 50<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.4.1.1 Quy mô nguồn nhân lực. ....................................................................................... 50<br /> 2.4.1.1.1 Đánh giá theo tính chất lao động........................................................................ 51<br /> <br /> ại<br /> <br /> 2.4.1.1.2 Đánh giá theo giới tính....................................................................................... 52<br /> 2.4.1.1.3 Đánh giá theo nhóm tuổi. ................................................................................... 53<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.4.1.2 Chất lượng nhân lực. ............................................................................................. 54<br /> 2.4.2. Đánh giá chung vè tình hình sử dụng nhân lực của công ty Sông Thu. ................. 55<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 2.5 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY<br /> SÔNG THU - ĐÀ NẴNG. ................................................................................................ 55<br /> 2.5.1 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Sông Thu. ....................... 55<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 2.5.2 Mẫu điều tra. ............................................................................................................ 57<br /> 2.5.3 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ........................................ 60<br /> 2.5.4 Kiểm định phân phối chuẩn. .................................................................................... 63<br /> 2.5.5 Đánh giá của nhân viên về các yếu tố trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại<br /> Công ty Sông Thu - Đà Nẵng............................................................................................ 64<br /> 2.5.5.1 Đánh giá về yếu tố Chương trình đào tạo. ........................................................... 64<br /> SVTH: Lê Thị Hiếu - Lớp: K43A QTKDTH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản