intTypePromotion=3

Hoàng thành Thăng Long - Những phát hiện mới của ngành khảo cổ học

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
92
lượt xem
22
download

Hoàng thành Thăng Long - Những phát hiện mới của ngành khảo cổ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc khai quật khảo cổ học từ tháng 12 - 2002 với hàng vạn mét vuông ở khu vực dự kiến xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) đã phát lộ mới di tích và di vật phong phú của Hoàng thành Thăng Long xưa, được giới khoa học hết sức quan tâm và được dư luận chú ý tới. Thời gian gần đây báo chí trong nước đã viết nhiều. Tạp chí NCLS trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Đào Hùng dựa trên một số báo cáo của các nhà khảo học và sử học về những phát hiện đó, nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về kết quả của cuộc khai quật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàng thành Thăng Long - Những phát hiện mới của ngành khảo cổ học

 1. KR}QJWK}QKWKvQJORQJ  QK³QJSK€WKL•QPªLF­DNK~RF£K¡F ˆÖRKµQJ  &XÉFNKDLTX«WNK–RFÆKÄFWÕWK˜QJŽµQQD\YÍLK•QJY™QP°W YX‹QJ Ë NKX YÙF GÙ NLµQ [‰\ GÙQJ 1K• 4XÈF KÉL Y• +ÉL WUÊQJ %D ‡·QK PÍL
 2. ŽâSK˜WOÉPÉWSKØFKÎSGLW½FKY•GLY«WSKRQJSKÓFÑD+R•QJWK•QK 7KˆQJ/RQJ[DŽÎFJLÍLNKRDKÄFKµWVØFTXDQW‰PY•ŽÎFGOX«QFKÓ Ý 7KÊL JLDQ J§Q Ž‰\ E˜R FK½ WURQJ QÍF Žâ YLµW QKL²X 7™S FK½ 1&/6 WU‰Q WUÄQJ JLÍL WKL¶X E•L YLµW FÑD W˜F JL– ‡•R +ÏQJ GÙD WUŠQ PÉW VÈ E˜R F˜R FÑD F˜F QK• NK–R FÆ KÄF Y• VÖ KÄF E•Q Y² QK×QJ SK˜W KL¶Q ŽÃ QK›P FXQJ FªS FKRE™QŽÄFPÉWF˜LQK·QWÆQJTX˜WY²NµWTX–FÑDFXÉFNKDLTX«W  WKQK WK…QJ YÇL V…QJ 7… /¸FK FK\ TXD KRˆ¯QQD\QKÑQJGLW·FKFËDWKQK ˆ‡ÄQJ 4X’Q 7K’QK7KÎ\ .KX„
 3. 7L¯S ˆ¯Q 7K‚QJ /RQJ Y + 1ÃL [‡D FK² F¹Q O ˆL°Q .·QK 7KL„Q FK² F¹Q O“L Y¯W W·FK FËD O“L WU„Q WUÎF %˜F1DP FËD WUXQJ WƒP .LQK E¥FF¤SYÇLEÂQ Gà\U¿QJˆ’Q†Lˆƒ\ˆàWUÅ WKQKF́½OWUÎFFËDWKQK7K‚QJ/RQJ WKQKF‚QFÒFËD7ÀQJKQKGLQK4XƒQˆÃL WÏWKÄL/×7U¡Q/„YFËDWKQK+1ÃLGR 1KƒQ GƒQ 9L°W 1DP WURQJ WKÄL NK’QJ QK1JX\®Q[ƒ\GÓQJO“LWKHRNL­X9DXEDQ FKL¯Q FKÂQJ 0Ö ;XÂQJ SK·D 1DP F¹Q F½ WUÉP O„Q NLQK WKQK FÌ 1K‡ Y¥\ 7K‚QJ RDQ 0…Q YÇL Q‚P FÀQJ[ƒ\E•QJˆ’&XÂL /RQJ+1ÃL[‡DFK²F¹QO“LQKÑQJY¯WW·FK FÉQJ O &ÃW &Ä P QK 1JX\®Q ˆà SK’ NK…QJ FÌ O˜P OƒX QK¤W WK± FÌQJ O KDL WK¯ FÀQJ 7DP 0…Q FËD WKQK 7K‚QJ /RQJ [‡D NÕ ˆ­[ƒ\WUÉPO„Q 1KÑQJ Y¯W W·FK F¹Q O“L Q¯X ˆL WKHR ­ [’F ˆ¸QK Y¸ WU· Y TX\ P… FËD WKQK K‡ÇQJ %˜F1DP WD V© WK¤\ F½ FÀQJ WKQK 7K‚QJ /RQJ+ 1ÃL [‡D JLÇL VÐ K¾F Y SK·D %˜F &K·QK %˜F 0…Q
 4. KL°Q Q•P YHQ NKR FÀ K¾F OƒX QD\ FK² F‚Q FÒ YR QKÑQJ ˆ‡ÄQJ3KDQ±QK3KÉQJ/ÉLYRPÃWFKÍW Y¯W W·FK F¹Q O“L WU„Q P W ˆ¤W FÃQJ YÇL O +¥X /ƒX P 3K’S J¾L O /¡X &…QJ QKÑQJˆ¸DGDQKYWK‡W¸FKF¹QO“Lˆ­ˆ¸QK FKÍD QK‡QJ NL¯Q WUÍF ˆà E¸ EL¯Q G“QJ Y¸ PÃW YL NL¯Q WUÍF Y UDQK JLÇL FËD .LQK QKL¬X .KR FÀ K¾F ˆà WK’P V’W V† Eà NKX WKQK 9· QK‡ F’F W„Q SK ±QK 1JDQJ Y YÓFQ\WKHR*67U¡Q4XÂF9‡ÈQJWK±ˆƒ\ &¤P &K² WÏ ˆƒ\ FKR WD EL¯W ˆ½ OQ†LGÏQJ F½ WK­ O PÃW E¯Q ˆÁ Å SK·D E˜F +RQJ  3K½7ÀQJEL„QW¥S7“SFK·;‡D 1D\ 
 5.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ O“L ˆ­ NL­P VR’W WK¨ EL WU‡ÇF NKL YR NKX WL¬Q7K‚QJ/RQJYÇLF’FKL°QY¥WWKÄL/×Y F¤P FËD .LQK WKQK 1K‡ Y¥\ FÀQJ WKQK NK’L QL°P 9‚Q K½D “L /D WKHR …QJ O SK·D 1DP SKL Q•P J¡Q N¬ ˆ½ Y WKQK Y‚Q K½D 7UXQJ +RD L¬X Q\ FKÒQJ W» 7K‚QJ /RQJ [‡D F½ WK­ [’F ˆ¸QK YR G‡ÇL WKÄL 3K’S WKXÃFˆà F½PÃWVÂKL°QY¥W NKRQJ SK·D %˜F O„Q ˆ¯Q ˆ‡ÄQJ 4X’Q G‡ÇL O¹QJ ˆ¤W + 1ÃL ˆ‡ÈF NKDL TX¥W 7K’QK SK·D 1DP NKRQJ FKÈ &ÐD 1DP QK‡QJFK‡Dˆ‡ÈFQJKL„QFÒXU¼UQJ NªRˆ¯Q+QJ£\ 1JX\®Q7K’L+¾F
 6. SK·D 7Ï NKL WL¯S TXQ WKË ˆ… Q‚P …QJ ˆ¯Q SK /àQ ~QJ Y SK·D 7ƒ\ VDQJ FKÍQJ WD FÌQJ F½ PÃW YL F…QJ WU±QK [ƒ\ ˆ¯Q 1J¾F + 1KÑQJ EQ ˆ¿ FÌ FËD 7K‚QJ GÓQJOÇQWURQJNKXYÓF.LQKWKQKFÌYL°F /RQJ WÏ WKÄL /„ +¿QJ ÒF Y© Q‚P 
 7. ˆR P½QJ F½ WK­ ˆà OP Oà QKL¬X G¤X Y¯W ˆ¯Q WKÄL 1JX\®Q Y© Q‚P 
 8. P FKÍQJ [‡D G‡ÇL O¹QJ ˆ¤W QK‡QJ E¤\ JLÄ QKÑQJ WD ˆà F½ WURQJ WD\ FÌQJ [’F QK¥Q ˆ¸D JLÇL QJ‡ÄLTXQO×FK‡DF½×WKÒFJ±QJLÑQKÑQJ QK‡Y¥\FËD.LQKWKQK GL W·FK ˆ½ Q„Q W¤W F ˆà E¸ [ÍF WKHR ˆ¤W ˆ’ FËDF…QJWU±QK 1K¼QJ G•X YŸW Ä SK‹W KL Q G€³L O¦QJ•W 3KL ˆÈL ˆ¯Q Q‚P VDX +L°S ˆ¸QK 3DULV NKL TX\¯W ˆ¸QK [ƒ\ GÓQJ /‚QJ FKË 7URQJ J¡Q PÃW WK¯ NÕ TXD QKÑQJ SK’W W¸FK +¿ &K· 0LQK W“L NKX YÓF %D ±QK KL°Q FËD NKR FÀ K¾F TXDQK NKX YÓF .LQK QKÑQJQJ‡ÄLFK²ˆ“RF…QJWU±QKPÇLGÓFP WKQK ˆà Kª PÅ QKL¬X WK…QJ WLQ TXDQ F¡Q ˆ¯Q VÓ F½ P W FËD F’Q Eà NKR FÀ K¾F WU¾QJ 1K‡QJ SK¡Q OÇQ ˆƒ\ O QKÑQJ FXÃF NKL WL¯Q KQK ˆR P½QJ .¯W TX O ED NKDL TX¥W F½ TX\ P… QK» NK…QJ ˆË ˆ­ FKX\„Q JLD NKR FÀ K¾F ˆà ˆ‡ÈF PÄL ˆ¯Q QK¥QGL°QF’FGLW·FKNL¯QWUÍF9±Y¥\G‡ÇL FKÒQJ NL¯Q F…QJ FXÃF ˆR P½QJ [ƒ\ GÓQJ O¹QJˆ¤W+1ÃLF¹QO‡XG¤XQKL¬XE·¢QY¬ /‚QJQK‡QJNK…QJˆ‡ÈF[ÐO×F’FKL°QY¥W .LQKˆ…7K‚QJ/RQJ[‡D SK’WKL°QP FK² ˆ½QJYDLQJ‡ÄL TXDQV’W ¡X WL„Q SKL N­ ˆ¯Q F…QJ FXÃF [ƒ\ 7“L ˆƒ\ F’F QK NKR FÀ K¾F ˆà WK¤\ ˆ‡ÈF GÓQJ + 1ÃL FËD QJ‡ÄL 3K’S K¾ ˆà FKR PÃW SK¡Q &ÐD 7ƒ\ FËD WKQK WKÄL 1JX\®Q SK’ WKQK QK 1JX\®Q ˆ­ EL¯Q WKQK NKX FÉQJ QKL¬X ˆR“Q WKQK Q¬Q O OÇS ˆ’ RQJ YÓF TXƒQ VÓ ˆ¿QJ WKÄL VDQ O¤S Y SK’ KË\ U¤W G\ WU„Q O J“FK 1JX\®Q O£Q YÇL J“FK QKL¬XNL¯QWUÍFFÀ7L¯Sˆ¯Q OQKÑQJ F…QJ Y¿ WKÄL +¥X /„ 7URQJ ˆ½ F½ QKL¬X GL Y¥W WU±QK [ƒ\ GÓQJ OÇQ FËD 3K’S ˜W K–Q ˆà QK‡J“FKQJ½LO‡XO\[DQKYQJˆ¿JÂPVÒ ˆÃQJ ˆ¯Q QKL¬X Q¬Q P½QJ FËD .LQK WKQK WÏ /×7U¡Q ˆ¯Q /„1JX\®Q F½ F [‡†QJ [‡D QK‡ 3KË 7RQ TX\¬Q 7U‡ÄQJ WUXQJ QJ‡ÄL Y [‡†QJ ˆÃQJ Y¥W WUƒX E¹ OÈQ
 9. K¾F$OEHUW6DUUDXWˆ¬XQ•PWURQJNKXYÓF /“L F¹Q WK¤\ YL F’L JL¯QJ [ƒ\ E•QJ J“FK KRQJ WKQK [‡D 1K QJK° WKX¥W K¾F *LDQJ 7k\ 4XkQ FKÑ LQWU„QJ“FKFKÒQJ /RXLV %H]DFLHU NKL QJKL„Q FÒX PÃW V KL°Q W» ˆ½ O J“FK F½ QL„Qˆ“L WKÄLWKXÃF‡ÄQJ WK¯NÕ9,,,;
 10. YJ“FKF½LQFKÑ/¯*LDp Y¥W E•QJ JÂP Y ˆ’ W±P WK¤\ Å + 1ÃL WDP pŒ /RQJ 7K¦\ 7KxL %ŽQK Wª QLlQ WyR NK…QJ KL­X GR NKDL TX¥W NKR FÀ KD\ GR 
 11. 7¤WFQKÑQJKL°QY¥Wˆ½KL°Qˆ‡ÈF SK’W KL°Q W±QK FÄ
 12. ˆà ˆ W W„Q FKR FKÍQJ O ER TXQ Å ˆƒX FK² F½ EDQ FK² KX\ F…QJ QJK°WKX¥W“L/D1K¥Qˆ¸QKQ\ˆàˆ‡ÈF WU‡ÄQJK¿Lˆ½PÇLEL¯WYFÌQJNK…QJˆ‡ÈF QKL¬XQKQJKL„QFÒXQJK°WKX¥WE’FE»Y± JLÇLNKRDK¾FWL¯SF¥Q WURQJˆ½…QJˆàQK¡PO£QF’FKL°QY¥WWKÄL
 13. +R‰QJWK‰QK7K~QJ/RQJ 4XD VÓ NL°Q ˆ½ FKÍQJ WD F½ WK­ ˆ WFƒX F…QJ WU‡ÄQJ ˆà NKDL TX¥W ˆ‡ÈF K»L U•QJ OL°X NKL [ƒ\ GÓQJ +ÃL WU‡ÄQJ %D P &XÃF NKDL TX¥W GÓ NL¯Q FK² ˆ‡ÈF ±QK KL°Q QD\ QKÑQJ QJ‡ÄL FK² ˆ“R F…QJ WL¯Q KQK WURQJ NKRQJ WKÄL JLDQ FK¥P WU±QK K¿L ˆ½ F½ SK’W KL°Q ˆ‡ÈF J± FK‚QJ Y QK¤W O ˆ¯Q QJ\ ˆ­ VDX ˆ½ WKL F½EDRQKL„XKL°QY¥Wˆàˆ‡ÈFNKDLTX¥WP F…QJˆRP½QJ NK…QJDLEL¯Wˆ¯Q"5¿LF¹QQKL¬XF…QJWU±QK 7KHR E’R F’R FËD 3*676 7ÂQJ 7UXQJ [ƒ\ GÓQJ OÇQ NK’F WURQJ NKX YÓF +RQJ 7·Q &KË QKL°P GÓ ’Q F…QJ WU±QK NKDL WKQKFÌQK‡1KKÃLQJK¸TXÂFW¯Åˆ‡ÄQJ TX¥W WK±WU„QWRQNKXYÓFY¸WU·QRFÌQJ /„ +¿QJ 3KRQJ P FKÍQJ WD NK…QJ K¬ [X¤W Oà F’F W¡QJ Y‚Q K½D F½ FKÒD G¤X W·FK EL¯W ˆà WK¤\ QKÑQJ J± NKL ˆR P½QJ [ƒ\ O¸FK VÐ Y Y‚Q K½D FËD 7K‚QJ /RQJ + GÓQJ 1‚P NKL TXƒQ ˆÃL TX\¯W ˆ¸QK 1ÃL WURQJ NKRQJ K†Q Q‚P 1K±Q JLDR +¥X /ƒX Y &ÐD %˜F FKR QJQK ER FKXQJ W¡QJ Y‚Q K½D WK‡ÄQJ [X¤W KL°Q Å ˆÃ WQJ TXQ O× 3K·D G‡ÇL &ÐD %˜F KL°Q QD\ VƒXNKRQJPWUÅ[XÂQJYG\WÏPˆ¯Q ˆà W±P WK¤\ PÃW FÐD %˜F NK’F FËD WKÄL P7“LY¸WU·PÃWVÂKÂNKDLTX¥WF½WK­ +¥X /„UÃQJ K†QFK±PVƒXK†QQK‡QJˆà QK¥QUDˆ‡ÈFGLW·FKFËDF’FWKÄLˆ“LFK¿QJO„Q UL QLORQ O¤S F’W ˆ­FKÄPÃWFXÃFNKDLTX¥W QKDX9·GÎWL„XEL­XOKÂ% F½WK­WK¤\U¼ F½ TX\ P… OÇQ K†Q 4XDQK +¥X /ƒX FÌQJ WU¥WWÓY‚QK½DTXDF’FWKÄLQK‡VDX W±PWK¤\QKÑQJG¤XY¯WFËDWKÄL/×YPÃW 7ψÃVƒXPˆ¯QPˆàJ SOÇS V KL°Q Y¥W WKÄL +¥X /„ QK‡QJ ˆàˆ‡ÈFVÐ Y‚QK½DWKÄL/„ ;9;9,,,
 14. GÎQJ O“L YÇL F…QJ Q‚QJ NK’F Y FÌQJ UL 7Ï ˆÃ VƒX P ˆ¯Q P O OÇS Y‚Q QLORQO¤SF’WFKÄPÃWG¸SNKDLTX¥WNK’F K½D WKÄL /×7U¡Q WK¯ NÕ ;,;,9
 15. 7“L ˆƒ\ 1K‡ Y¥\ FKÍQJ WD SKL FKÄ PÃW WKÄL F¹Q F½ G¤X W·FK PÃW Q¬Q J“FK YX…QJ WKÄL JLDQ NK’ OƒX ˆ­ ˆ¯Q NKL EDQ KQK /XƒW GL 7U¡Q FK¿QJ K–Q O„Q Q¬Q J“FK YX…QJ WKÄL VvQYjQK–DWK±VÓF½P WFËDJLÇLNKRFÀ /×TXDPÃWOÇSˆ¤Wˆ˜SG\FPFP WURQJ P¾L F…QJ WU±QK [ƒ\ GÓQJ PÇL WUÅ 7Ï ˆÃ VƒX P ˆ¯Q NKRQJ K†Q P WKQKSK’SO°QK OOÇSY‚QK½DWKÄL“L/D WK¯NÕ9,,,;
 16. 1K¼QJ SK‹W KL Q P³L ± NKX Y¾F %D '¶ QKL„Q VÓ WKD\ ˆÀL FËD W¡QJ Y‚Q K½D Å z¡QK QKL¬X Y¸ WU· NK’F O NK’ SKÒF W“S Y NK…QJ &KR ˆ¯Q QD\ FK‡D WÏQJ F½ PÃW FXÃF JLÂQJQKDXQK‡QJWU„Qˆ“LWK­GL®QWU±QKY‚Q NKDL TX¥W NKR FÀ K¾F QR Å Q‡ÇF WD Y N­ K½DWL„XEL­XFËDGLW·FKOQK‡Y¥\ F Å NKX YÓF …QJ 1DP ‚ PDQJ PÃW W¡P 7URQJ F’F W¡QJ Y‚Q K½D ˆ¬X W±P WK¤\ FÆ OÇQ QK‡ Y¥\ ‡ÈF VÓ ˆ¿QJ × FËD 7KË QKÑQJGLW·FKNL¯QWUÍFˆ FWU‡QJFKRF’FWKÄL W‡ÇQJ &K·QK SKË WÏ WK’QJ 9L°Q WL¬Q7K‚QJ/RQJ/×7U¡Q+¥X/„ .KR FÀ K¾F ˆà WL¯Q KQK NKDL TX¥W NKX '‚X W‘FK NLŒQ WU¥F V P QK‚W WKXœF WKŒ N­ YÓF GÓ NL¯Q V© [ƒ\ GÓQJ 1K 4XÂF KÃL Y 9,,,;½OY¯WW·FKFËDF’FQ¬QNL¯QWUÍF[¯S +ÃLWU‡ÄQJ%D±QK PÇL
 17. F½GL°QW·FKUÃQJ E•QJ J“FK PX [’P Y F’F FKƒQ ˆ’ WQJ à NKRQJ P ƒ\ O Q†L ˆ‡ÈF JLÇL [X¤W KL°Q PÃW Y¯W W·FK NL¯Q WUÍF OÇQ KL°Q F¹Q QJKL„Q FÒX 6Ð K¾F Y .KR FÀ K¾F ˆR’Q JLÑ ˆ‡ÈF FÃW JÁ ˆDQJ GÓQJ WU„Q F’F FKƒQˆ’ ˆ¸QKQ•PWURQJNKXWUXQJWƒPFËD.LQKˆ… WQJ&’FFÃWJÁQ\FDRPFKXYLNKRQJ 7K‚QJ /RQJ WUL TXD F’F WKÄL /×7U¡Q Y PF’FKQKDXPW·QKWÏWLPFÃWFKL¬X /„ WÏWK¯NÕ;,;9,,,
 18. 7·QKˆ¯QWK’QJ
 19.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ GL%˜F1DPFËDF’FFÃWJÁQ\NKRQJP WU¹Q ˆ‡ÄQJ N·QK FP
 20. &’F QK QJKL„Q ˆL¬X ˆ½ FKR WK¤\ P W E•QJ FËD NL¯Q WUÍF Q\ FÒX J¾L ˆ½ O Y¯W W·FK FËD NL¯Q WUÍF NL­X NK’OÇQ OX O¦F JLxF QJD\ F“QK F’F NL¯Q WUÍF Q\ O Y¯W W·FK FËD PÃW G¹QJ V…QJ FÀ +L°Q ˆà '‚X W‘FK NLŒQ WU¥F WKL /¯ ˆ‡ÈF [’F W±P WK¤\ FÎP P½QJ WUÎ NL¯Q WUÍF QK‡ ˆ¸QK J¿P F½ KDL Q¬Q NL¯Q WUÍF ˆ‡ÈF SKƒQ Y¥\SKƒQEÂG¾FWKHRV…QJ F’FK YÇL QKDX E•QJ PÃW Q¬Q VƒQ O’W J“FK YX…QJ&KDLG¤XW·FKNL¯QWUÍFQ\F½ˆ F &’F NL¯Q WUÍF ˆ¬X ˆ‡ÈF E WU· F’F poQJ WU‡QJ O J“FK E±D PX ˆ» E½ WK¬P Y F’F F›QJ WKR’W Q‡ÇF &½ OR“L FÂQJ WKR’W Q‡ÇF FKƒQ WQJ ˆ’ KRD VHQ &½ FKƒQ ˆ’ WQJ FËD PÃW NL¯Q WUÍF N·FK WK‡ÇF QK» F½ OR“L KRD VHQ ˆDQJ ˆ‡ÈF ˆ W QJX\„Q W“L FKÁ WU„Q FKR F PÃW NKX YÓF WK± N·FK WK‡ÇF OÇQ K†Q F’F P½QJ WUÎ JLD F E•QJ V»L Y J“FK YÎQ &’F FÐD FÂQJ ˆ¬X F½ [X K‡ÇQJ ˆÀ UD V…QJ &KƒQ WQJ K±QK YX…QJ N·FK WK‡ÇF FP KR FK¿ FP [ FP FP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản