Hợp đồng quảng cáo

Chia sẻ: Dinhcong Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
391
lượt xem
66
download

Hợp đồng quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hợp đồng quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng quảng cáo

  1. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Hîp  ®ång qu¶ng c¸o Số: / HĐTT - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng nhà nước ngày 25/9/1990 - Căn cứ Nghị định số 17 ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế. - Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo, Thông tư số: 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP. - Căn cứ khả năng của bên B nhu cầu của bên A: Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2009 Tại cơ quan: Đài truyền thanh – truyền hình huyện chiêm hóa §¹i diÖn bªn a: c«ng ty cæ phÇn tiÕn bé quèc tÕ ( aic) • Ông: Nguyễn Hồng Sơn: - Chức vụ Phó tồng Giám đốc • Địa chỉ: 69 - Tuệ Tĩnh – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội ®¹i diÖn bªn b: ®µi ph¸t thanh – truyÒn h×nh huyÖn chiªm hãa • Ông:……………………………………- Chức vụ:……………………….. • Địa chỉ: Khu Vĩnh Lim – Thị trấn Vĩnh Lộc- Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang. • Số điện thoại:027.3851129 Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng thông tin , quảng cáo với những điều khoản sau: §iÒu i: bªn a giao cho bªn b phat néi dung th«ng tin,  qu¶ng c¸o trªn sãng : truyÒn h×nh • Nội dung: • Thông báo trưởng trình tuyển sinh Đại học tại chức • Số lần phát: Phát truyền hình 03 buổi • Phát từ ngày : 23/11/2009 đến ngày 25/11/2009 • Thành tiền: 450.000đ
  2. • Thời gian phát sóng theo trương trình hàng ngày. §IÒU II:  PH¦¥NG THøC THANH TO¸N: Thanh toán bằng tiền mặt §IÒU III: TR¸CH NHIÖM CñA HAI B£N: • Trách nhiệm bên A: Thanh toán đầy đủ số tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng. • Trách nhiệm bên B: Thông tin, quảng cáo theo đúng nội dung, thời lượng như trong hợp đồng. §IÒU IV: §IÒU KhO¶N CHUNG Trong khi thực hiện hợp đồng hai bên phải nghiêm túc thực hiện nội dung hợp đồng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên bàn bạc thống nhất để giải quyết mọi thay đổi nội dung hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có ký xác nhận của hai bên mới có giá trị. Bên nào không thực hiện các điều khoản hợp đồng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. HỢp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị nội dung pháp lý như nhau,mỗi bên giữ một bản để thực hiện.         §¹I DIÖN B£N A §¹I DIÖN B£N B Nguyễn Hồng Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản