intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 7

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 7 Bộ đề giúp bạn thử sức và kiểm tra kiến thức trước kì thi ĐH sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 7

  1. Höôùng daãn giaûi ñeà soá 7 Caâu 1: Kim loaïi kieàm: Li, Na, K Rb, Cs… thuoäc phaân nhoùm IA. ⇒ Ñaùp aùn : a Caâu 2: Ñaùp aùn hôïp lí: d Caâu 3: Caáu hình e cuûa Na(Z =11): 1s2 2s2 2p6 3s1 Na – 1e → Na+ ⇒ Caáu hình e cuûa Na+: 1s2 2s2 2p6 ⇒ Ñaùp aùn: c Caâu 4: Phenolphtalein: khoâng maøu vaø chæ ñoåi maøu trong moi6 tröôøng bazô Deã thaáy dd sau ñieän phaân coù MT bazô ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 5: Khi nhuùng thanh nhoâm vaøo dd muoái saêt vaø muoái ñoàng thi khoái löôïng thanh nhoâm luoân taêng, do ñoù n > m laø hieån nhieân. Theo qui luaät taoï saûn phaåm ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 6: Coâng thöùc tính chæ soá axit: n KOH ( pöù trung hoaø ) × 56 × 103 Chæ soá axit = m Chaát beùo ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 7: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí:d Caâu 8: Tính chaát chung cuûa kim loaïi: Tính khö û(deã bò oxi hoaù) ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 9: phöông aùn hôïp lí: b Caâu 10: K deã bò oxi hoaù nhaát, Au3+ deã bò khöû nhaát ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 11:Deã dang nhaän bieát ddBa(NO3)2 ( khoâng ñoåi maøu quì tím) Duøng dd Ba(NO3)2 nhaän bieát ñöôïc 2 chaát trong nhoùm laøm quì tím hoaù xanh. Duøng hh: Ba(NO3)2 vaø ddNaOH nhaän bieát ñöôïc 2 dd coøn laïi. ⇒ Ñaùp aùn: d
  2. Caâu 12: Nhoùm (_NH2) laø nhoùm ñaåy e, neân laøm taêng maät ñoä e treân nhaân benzen ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 13:Theo ñeà ta coù sô ñoà hôïp thöùc: 2 MOH M2CO3 ⇒ M:K 0,24 mol 0,12 mol ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 14: Deã thaáy axit coù nhieät ñoä soâi cao nhaát ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 15: H2N – CH2 – CH3COOH: coù MT trung tính ; CH3COOH: coù tính axit; C2H5 – NH2 : bazô ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 16: Ñieàu kieän ñeå coù pöù truøng hôïp: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù C coù noâí ñoâi hay noái ba hoaëc coù voøng chöùa lk keùm beàn Vaäy b, c trung hôïp ñöôïc. ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 17: Chaát beùo loûng do caùc axit beùo khong khoâng no taïo thaønh ⇒ Ñaùp aùn : b Câu 18: Ta deã daøng tính ñöôïc MA nhö sau: 10, 68 ⇒ Ñaùp aùn : b MA = = 89 15, 06 − 10, 68 36,5 Câu 19: Cần nhớ : H Vôùi caùc quaù trình: A ⎯⎯ B → 1 H H B ⎯⎯ D ,…; X ⎯⎯ Y → n→ 2
  3. Hieäu suaát chung A→Y : H= H1.H2…Hn Theo ñeà ta coù sô ñoà hôïp thöùc: 1 1 1 90% 75% 60% 80% 95% (*) CaCO3 ⎯⎯⎯ CaO ⎯⎯⎯ C 2 H 2 ⎯⎯⎯ C 4 H 4 ⎯⎯⎯ C 4 H10 ⎯⎯⎯ C3H8 → → → → → 2 2 2 1 Theo (*) trên ta suy được : n C3H8 = n CaCO3 × 0,9 × 0, 75 × 0, 6 × 0,8 × 0,95 = 1,539 mol 2 VC3H8 = 1,539 . 22,4 = 34,47 Lit ⇒ ĐS : a Caâu 20: Pöù: H2N – R – (COOH)2 + HCl ⎯⎯ NH3Cl – R – (COOH)2 → (1) (A) (B) 1,835 (1) ⇒ MA = − 36,5 = 147 0, 01 ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 21: NH3Cl – R – (COOH)2 + 3NaOH ⎯⎯ NH2 – R – (COONa)2 + NaCl + 2H2O (2) → (1), (2) ⇒ nNaOH = 0,03 mol ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 22: Trong caùc phöông aùn traû lôøi chæ coù oxit glutamit laø thoaû ñieàu kieän ñeà baøi ⇒ Ñaùp aùn: c Caâu 23: Töø phaûn öùng chaùy ta nhaãm thaáy: 4x + y n O 2 = 4 =3 2 n x CO 2
  4. ⇒ y=2x ⇒ A: CxH2x Vì A khoâng coù ñoàng phaân ⇒ A: CH2 = CH2 ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 24: Töø CH2 = CH2 coù theå ñieàu cheá P.V.C nhôø 2 phaûn öùng o CH2 = CH2 + Cl2 ⎯t ⎯→ CH2 = CHCl + HCl to ,p CH2 = CHCl ⎯⎯⎯ ( - CH2 – CHCl - )n xt → ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 25: Trong moâi tröôøng axit; moâi tröôøng trung tính thì phenol phatalein khoâng ñoåi maøu Trong moâi tröôøng bazô; moâi tröôøng trung tính thì phenol phatalein töø khoâng maøu hoaù thaønh ñoû ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 26: Chæ soá axit ñöôïc xaùc ñònh baèng soá mg KOH Caàn trung hoaø axit beùo töï do coù trong 1 gam chaùt beùo nKOH pö trung hoaø × 56 ×103 ⇒ Chæ soá axit = m Chaát beùo 3 × 0,1 × 56 × 103 ⇒ Chæ soá axit = 1000 =4 4,2 ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 27:
  5. Chæ soá xaø phoøng baèng soá m KOH Caàn xaø phoøng 1 gam chaát beùo nKOH pö xaø phoøng × 56 × 103 ⇒ Chæ soá xaø phoøng = m Chaát beùo 90 × 0,1 × 56 × 103 ⇒ Chæ soá xaø phoøng = 1000 = 200 2,52 ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 28: OÁng CuO giaûm laø mO2 pöù => ÑLBTKL 1,2 + 1,28 = m H2O + 1,76 mH2O = 0,72g. ⇒ Ñaùp aùn: a MA + MB Caâu 2 9: = M = 45 ⇒ M A + M B = 90 CH3OH vaø C3H5OH. 2 ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 30: CH3OH < M = 41,33 < C3 H 7OH . ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 31: Röôïu laø CH3OH → andehitHCHO. ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 32: Choïn c Caâu 33: HCOOH + NaOH → HCOONa + ROH 8, 4 = 60 C3H7OH. Ñaùp aùn: d 0,14 →0,14 mol => ROH = 0,14 3,52 Caâu 34: mol A = = 0, 04mol 88 mol NaOH dö = 0,02 => 0,04 (RCOONa) + 0,02 x 40 = 4,08 RCOONa = 82 CH3COONa => A laø CH3COOC2H5 ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 35 : A: CH3COOCH3 vaø B CH3COOH ⇒ 0,54 Caâu 36 : mol Al = = 0, 02 27 3 mol H+ = 0,08 ta coù 3H+ → Al3+ + Al + H2 2 0,02 0,06 0,02
  6. Dd Y (H+ dö 0,02; Al3+ 0,02) H+ + OH- → H2O 0,02 0,02 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 0, 08 mol OH- = 0,08mol => V= = 0,04 (l) ⇒ Ñaùp aùn: a 2 Caâu 37:pH = 12 => pOH = 2 => [OH]- =10-2 mol OH- = 10-2 v1 pH = 2 => [H+] =10-2 => mol H+ = v2. 10-2 => v1 = v2 ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 38:Kim loaïi laø Cu ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 39: Dd Br2 laøm maát , maøu SO2 ⇒ Ñaùp aùn: c Caâu 40: Keát quaû c GV. Nguyeãn Taán Trung TT luyeän thi ñaïi hoïc CLC Vónh Vieãn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=80

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2