Hướng dẫn sử dụng bàn phím

Chia sẻ: Le Van Xuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.039
lượt xem
308
download

Hướng dẫn sử dụng bàn phím

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của tài liệu này là hướng dẫn cách soạn thảo bằng tất cả 10 ngón tay. Việc thuần thục được kỹ năng này sẽ giúp những người phải thường xuyên soạn thảo văn bản tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực hơn vì khí đó: Hai bàn tay ít di chuyển hơn trong quá trình soạn thảo văn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng bàn phím

  1. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BAØN PHÍM I. Giôùi thieäu Muïc tieâu cuûa taøi lieäu naøy laø höôùng daãn caùch soaïn thaûo baèng taát caû 10 ngoùn tay. Vieäc thuaàn thuïc ñöôïc kyõ naêng naøy seõ giuùp nhöõng ngöôøi phaûi thöôøng xuyeân soaïn thaûo vaên baûn tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi gian vaø söùc löïc hôn vì khi ñoù: 1. Hai baøn tay ít di chuyeån hôn trong quaù trình soaïn thaûo. 2. Moãi ngoùn tay chæ söû duïng ñeå goõ moät soá phím coá ñònh. II. Sô löôïc veà baøn phím 15 3 6 12 7 13 14 1 2 10 4 5 11 8 9 Chuù Phím Chöùc naêng thích (1) Phaàn phím kyù töï vaø thaønh phaàn trung taâm cuûa baøn phím. soá (2) Phaàn phím soá ñöôïc söû duïng khi thöïc hieän lieân tuïc caùc thao taùc tính toaùn hoaëc nhaäp caùc soá lieäu. Ñeå söû duïng chöùc naêng naøy, nhaán phím NUMLOCK. (3) Phaàn phím chöùc naêng thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa moät phaàn meàm. (4) Phaàn phím muõi teân di chuyeån con troû soaïn thaûo. (5) Phím SHIFT keát hôïp vôùi phím kyù töï ñeå goõ chöõ hoa. Hoaëc goõ kyù töï thöù hai (thöôøng laø kyù töï daáu) khi keát hôïp vôùi moät phím chöùa hai kyù töï. (6) Phím BACKSPACE xoùa kyù töï naèm beân traùi cuûa con troû soaïn thaûo. 1
  2. (7) Phím NUMLOCK chuyeån ñoåi chöùc naêng cuûa Phaàn phím soá giöõa soaïn thaûo vaø nhaäp soá lieäu. (8) Phím CTRL (Control) keát hôïp vôùi moät phím khaùc ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa moät phaàn meàm. (9) Phím ENTER xuoáng doøng trong quaù trình soaïn thaûo, hoaëc ñeå xaùc nhaän (thöïc hieän) moät caâu leänh. (10) Phím ALT (Alternate) keát hôïp vôùi moät phím khaùc ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa moät phaàn meàm. (11) Phím DELETE xoaù moät kyù töï naèm beân phaûi con troû soaïn thaûo. (12) Phím INSERT thöôøng söû duïng ñeå chuyeån ñoåi giöõa cheá ñoä goõ cheøn vaø goõ ñeø trong quaù trình soaïn thaûo. (13) Phím TAB cheøn moät khoaûng traéng daøi, hoaëc di chuyeån con troû ñeán moät vò trí xaùc ñònh tröôùc. (14) Phím CAPS LOCK baät/taét cheá ñoä goõ chöõ hoa. (15) Phím ESC (Escape) thöôøng söû duïng ñeå thoaùt khoûi moät chöùc naêng ñang thöïc hieän cuûa moät phaàn meàm. III. Caùch goõ phím trong quaù trình soaïn thaûo: 1. Phím vaø ngoùn tay (Hình 1): Hình 1: Caùc ngoùn tay 2
  3. Hình 2: Vò trí ñaët tay ban ñaàu Hình 3: Höôùng di chuyeån caùc ngoùn tay 3
  4. Thöù Ngoùn tay Phím nhaán töï Tay traùi Tay phaûi 1 Ngoùn caùi SPACE BAR SPACE BAR (thumb) 2 Ngoùn troû R, T, F, G, V, B U, Y, J, H, M, N (index finger) 4, 5 7, 6 3 Ngoùn giöõa E, D, C I, K , phaåy (middle finger) 3 8 4 Ngoùn voâ danh W, S, X O, L, chaám (4th finger) 2 9 5 Ngoùn uùt Q, A, Z P, daáu (;) , daáu (/), daáu (‘), (pinky) 1 daáu ( [ ), daáu ( ] ), daáu (-), daáu (`) daáu (=), daáu (\) TAB, CAPSLOCK, 0 SHIFT, CTRL, ALT BACKSPACE, ENTER, SHIFT, CTRL, ALT 2. Thao taùc tay khi soaïn thaûo: Treân baøn phím, coù 3 phím coù moät choã gôø treân maët, ñoù laø: F, J, vaø soá 5 ôû Phaàn phím soá, nhöõng choã gôø naøy nhaèm giuùp ñònh vò baøn tay khi ñang soaïn thaûo maø khoâng caàn nhìn vaøo baøn phím. Cuï theå, trong quaù trình soaïn thaûo, 2 ngoùn troû cuûa hai baøn tay ñöôïc ñònh vò ôû phím F vaø J, töø ñoù ñònh vò caùc ngoùn tay coøn laïi (Hình 2). Caùch di chuyeån ngoùn tay (Hình 3): Caùc ngoùn tay treân baøn phím luoân ñaët treân nhöõng phím trung taâm (goïi laø HOME KEYS), cuï theå: - Tay traùi: F, D, S, A - Tay phaûi: J, K, L, daáu (;) - Caùc ngoùn caùi: phím SPACE BAR Khi caàn goõ moät phím khoâng thuoäc HOME KEYS, ngoùn tay töông öùng di chuyeån ñeán phím caàn goõ, sau khi goõ, ngoùn naøy trôû veà ñaët treân phím HOME KEYS cuûa mình nhö tröôùc. IV. Moät soá caùch goõ daáu tieáng Vieät thoâng duïng: Kiểu gõ VNI Sắc huyền hỏi ngã nặng dấu â dấu ơ ă dấu đ 1 2 3 4 5 a+6 o+7 a+8 d+9 Kiểu gõ TELEX Sắc huyền hỏi ngã nặng dấu â dấu ơ ă dấu đ s f r x j aa ow aw dd 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản