intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
163
lượt xem
81
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TIN CỦA CÁC VẬT THỂ TRÊN BẢN ĐỒ SỐ Một bản đồ trên MapInfo được hình thành bởi nhiều lớp khác nhau. Vì vậy tuỳ theo nhu cầu ta có thể mở một hay nhiều lớp bản đồ để hiển thị các thông tin cần thiết. Đây là một đặc điểm mà bản đồ giấy không có được. Bản đồ giấy được xây dựng cho một mục đích sử dụng nào đó và khi được in ra chúng không thể thay đổi được nữa. Ví dụ ta không thể bỏ đường giao thông ra khỏi một tờ bản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Chương 7

  1. CHÖÔNG VII. THOÂNG TIN CUÛA CAÙC VAÄT THEÅ TREÂN BAÛN ÑOÀ SOÁ Moät baûn ñoà treân MapInfo ñöôïc hình thaønh bôûi nhieàu lôùp khaùc nhau. Vì vaäy tuyø theo nhu caàu ta coù theå môû moät hay nhieàu lôùp baûn ñoà ñeå hieån thò caùc thoâng tin caàn thieát. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm maø baûn ñoà giaáy khoâng coù ñöôïc. Baûn ñoà giaáy ñöôïc xaây döïng cho moät muïc ñích söû duïng naøo ñoù vaø khi ñöôïc in ra chuùng khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nöõa. Ví duï ta khoâng theå boû ñöôøng giao thoâng ra khoûi moät tôø baûn ñoà giaáy ñeå nhìn thaáy roõ ranh giôùi caùc quaän chaúng haïn. Muoán laøm ñieàu naøy ñoái vôùi baûn ñoà giaáy ta phaûi can laïi phaàn thoâng tin muoán coù. Tuy nhieân ngoaøi nhöõng öu ñieåm treân (hieån thò thoâng tin treân baûn ñoà theo yù muoán), MapInfo coøn coù moät soá tính naêng khaùc ñeå laáy thoâng tin treân baûn ñoà soá. Ta seõ laàn löôït xem xeùt moät soá leänh nhö vaäy. Löu yù raèng caùc thoâng tin veà ñòa lyù do MapInfo töï ñoäng tính toaùn treân maùy tính phaûi ñöôïc caên cöù töø nhöõng lôùp baûn ñoà ñöôïc soá hoaù moät caùch chính xaùc, neáu khoâng thoâng tin thu ñöôïc seõ sai. Trong tröôøng hôïp chuùng ta soá hoaù moät baûn ñoà töø aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù thì baûn ñoà queùt phaûi ñöôïc ñaêng kyù chính xaùc, neáu khoâng nhöõng lôùp baûn ñoà soá hoaù töø aûnh queùt ñaêng kyù cuõng seõ bò sai vaø caùc thoâng tin ñòa lyù do chuùng cung caáp töø MapInfo cuõng khoâng chính xaùc. VII.1. XEM CAÙC THOÂNG TIN ÑÒA LYÙ CUÛA VAÄT THEÅ TREÂN BAÛN ÑOÀ Haõy môû nhöõng lôùp baûn ñoà ta ñaõ laøm coù caùc kieåu vaät theå khaùc nhau ñeå thöïc taäp phaàn naøy. Vì caùc baûn ñoà maø ta ñaõ taïo ra töø moät aûnh queùt ñaõ ñaêng kyù heä quy chieáu laø Longitude/Latitude (WGS84) neân nhöõng thoâng tin veà toaï ñoä laø kinh ñoä vaø vó ñoä. Phaàn trình baøy döôùi ñaây chæ ñeà caäp ñeán ñôn vò toaï ñoä kieåu naøy. Tuyø theo heä quy chieáu ñöôïc söû duïng maø ñôn vò toaï ñoä hieän ra trong cöûa soå Hình VII.1. Hoäp thoaïi Point Object - Hieån thò toaï ñoä thoâng tin coù theå khaùc nhau. ñieåm theo ñoä thaäp phaân vaø theo ñoä - phuùt - giaây. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  2. Ñeå xem caùc thoâng tin veà ñòa lyù cuûa moät vaät theå trong moät lôùp baûn ñoà, ta laøm nhö sau: Söû duïng coâng cuï choïn nhaép chuoät choïn vaät theå ñoù, choïn Edit > Get Info. Moät cöûa soå seõ môû ra cho bieát caùc thoâng tin cuûa vaät theå ñöôïc choïn. Ta cuõng coù theå thöïc hieän taét leänh naøy baèng caùch duøng coâng cuï choïn nhaép chuoät ñuùp leân vaät theå ñoù. VII.1.1.Vaät theå kieåu ñieåm Caùc vaät theå kieåu ñieåm chæ coù moät thoâng tin duy nhaát laø toaï ñoä cuûa ñieåm. Thoâng tin hieån thò laø toaï ñoä cuûa vaät theå ñieåm ñöôïc choïn (hình VII.1). LocationX laø kinh ñoä, LocationY laø vó ñoä. Theo maëc ñònh toaï ñoä hieän ra laø ñoä thaäp phaân. Neáu muoán toaï ñoä hieän ra laø Hình VII.2. Hoäp thoaïi Point Object, cheá ñoä chænh söûa. Ñoä - Phuùt - Giaây thì ta laøm nhö sau: Choï n Map > Options; ñaùnh daáu choïn vaøo oâ Show DMS trong hoäp thoaïi Map Options. Neáu lôùp baûn ñoà ñang môû ñöôïc ñaùnh daáu ôû cheá ñoä chænh söûa thì hoäp thoaïi naøy hieän ra hôi khaùc (hình VII.2). Hai oâ LocationX vaø LocationY hieän ra ôû cheá ñoä coù theå thay ñoåi giaù trò toaï ñoä. Neáu ta thay ñoåi caùc thoâng soá trong hai oâ naøy thì khi choïn OK ñieåm ñoù seõ “nhaûy” ñeán vò trí maø ta goõ toaï ñoä. Ngoaøi ra phía döôùi haøng toaï ñoä coøn coù nuùt Style cho pheùp ta chænh kieåu bieåu töôïng cuûa ñieåm ñang ñöôïc choïn. VII.1.2. Vaät theå kieåu ñöôøng ÔÛ ñaây ta chæ xem xeùt thoâng tin cuûa vaät theå kieåu ñöôøng thöôøng söû duïng nhaát laø ñöôøng gaáp khuùc (polyline). Veà thoâng tin cuûa caùc vaät theå kieåu ñöôøng khaùc nhö hình cung (arc) vaø ñöôøng thaúng (line), xin xem trong phaàn /////. Hoäp thoaïi hieå n thò thoâng tin cuûa vaät theå kieåu ñöôøng coù nhieàu thoâng tin hôn (hình VII.3). BoundX1 vaø BoundX2 cho bieát toaï ñoä caän traùi vaø caän phaûi cuû a ñöôø ng ñoù. BoundY1 vaø BoundY2 cho bieát caän döôùi vaø caän treân cuûa noù. CenterX vaø CenterY cho bieát toaï ñoä troïng taâm cuûa ñöôøng. Total Length Hình VII.3. Hoäp thoaïi Polyline Object - hieån thò cho bieát chieàu daøi cuûa vaät thoâng tin veà vaät theå kieåu ñöôøng. theå ñöôø ng. Neá u heä quy PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  3. chieáu coù toaï ñoä theo heä kinh/vó thì ñôn vò ño chieàu daøi maëc ñònh laø daëm (mile - vieát taét laø mi). Neáu heä quy chieáu laø None Earth thì ñôn vò ño chieàu daøi seõ phuï thuoäc vaøo ñôn vò ñöôïc khai baùo khi choïn heä quy chieáu ñoù. Xem theâm phaàn heä quy chieáu trong Chöông XIX. Muoán hieån thò ñôn vò ño khoaûng caùch khaùc ta vaøo Map > Options; trong phaàn Map Units, choïn ñôn vò khoaûng caùch khaùc trong oâ Distance Units. Doøng Line Segments cho bieát ñöôøng ñöôïc choïn goàm bao nhieâu ñoaï n. Sections cho bieát Hình VII.4. Hoäp thoaïi Polyline Objects - thoâng tin veà vaät theå kieåu ñöôøng (polyline) ôû cheá ñoä chænh söûa. ñöôøng ñoù goàm bao nhieâu phaàn. Ví duï nhö ta veõ hai vaät theå ñöôøng caùch xa nhau, sau ñoù duøng leänh goäp (Combine) ñeå nhaäp chung laïi laøm moät thì vaät theå ñöôøng taïo thaønh seõ ñöôïc xem laø coù 2 phaàn. Xin xem theâm leänh Combine trong Chöông V, phaàn Chænh söûa vaät theå. Neáu lôùp chöùa vaät theå ñang ñöôïc choïn ôû cheá ñoä chænh söûa, cöûa soå hieån thò cuõng khaùc ñi (hình VII.4). Caùc oâ toaï ñoä cho pheùp thay ñoåi giaù trò. Khi thay ñoåi giaù trò trong caùc oâ BoundX1, BoundX2 vaø BoundY1, BoundY2 thì vaät theå ñöôøng seõ bò co, daõn. Neáu thay ñoåi toaï ñoä trong caùc oâ CenterX vaø CenterY thì ñöôøng ñoù seõ dòch leân-xuoáng, traùi- phaûi. Phía döôùi ôû goùc phaûi cuõng coù nuùt leänh Style cho pheùp ta chænh kieåu ñöôøng. Goùc döôùi beân traùi coù tuyø choïn Smooth, ñaùnh daáu oâ naøy thì ñöôøng seõ ñöôïc “bo troøn”. VII.1.3. Vaät theå kieåu vuøng Caùc thoâng tin hieån thò khi choïn moät vaät theå kieåu vuøng gioáng vôùi vaät theå kieåu ñöôøng, chæ khaùc laø coù theâm moät soá thoâng tin nöõa (Hình VII.5). Total Area cho bieát dieän tích cuûa vuøng ñöôïc choïn. Ñoái vôùi nhöõng baûn ñoà coù heä quy chieáu theo heä kinh/vó ñoä thì ñôn vò dieän tích maëc ñònh laø daëm vuoâng (square mile - vieát taét sq mi). Neáu muoán ñoåi dieän tích veà ñôn vò khaùc ta vaøo Map Hình VII.5. Hoäp thoaïi Region Object - thoâng tin veà vaät > Options, trong phaàn Map theå kieåu vuøng ôû cheá ñoä chænh söûa. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  4. Units, ñoåi ñôn vò ño dieän tích trong oâ Area Units. Ñôn vò dieän tích thöôøng ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta laø meùt vuoâng (square meters), heùcta (hectare) vaø kiloâmeùt vuoâng (square kilo- meters). Haøng Total Perimeter cho bieát chu vi toång coäng cuûa vuøng ñang ñöôïc choïn. Line segments cho bieát toång soá ñoaïn cuûa vaät theå kieåu vuøng ñöôïc choïn. Töông töï nhö trong vaät theå kieåu ñöôøng, moät vaät theå kieåu vuøng coù theå goàm hai phaàn taùch rôøi nhau. Soá vuøng ñoù ñöôïc thoâng baùo trong doøng Polygons (ña giaùc). Khi lôùp chöùa vaät theå vuøng ñöôïc choïn ôû cheá ñoä chænh söûa, thay ñoåi caùc thoâng soá trong caùc oâ toïa ñoä cuõng laøm thay ñoåi hình daïng cuûa vaät theå ñoù hay laøm di chuyeån vò trí cuûa noù. VII.1.4. Vaät theå kieåu kyù töï Vaät theå kieåu kyù töï laø moät loaïi vaät theå ñaëc bieät trong MapInfo. Caùc leänh lieân quan ñeán vaät theå kieåu kyù töï ñaõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong Chöông V, muïc V.3.4. Hình VII.6 ñöôïc ñöa ra nhaèm giuùp ñoäc giaû nhôù laïi caùc chi tieát cuûa hoäp thoaïi naøy. Ngoaøi caùc thoâng tin veà ñòa lyù nhö treân (toaï ñoä, chieàu daøi, dieän tích, giôùi haïn,...) nhö ta ñaõ thaáy trong phaàn VII.1, nuùt leänh Info Tool treân thanh coâng cuï Main coù theå cho pheùp ta xem caùc thoâng tin veà döõ lieäu ñaõ ñöôïc naïp cho moät vaät Hình VII.6. Hoäp thoaïi Text Object - thoâng tin veà vaät theå theå. kieåu kyù töï ôû cheá ñoä chænh söûa. VII.2. NAÏP CAÙC THOÂNG TIN VEÀ ÑÒA LYÙ VAØO BAÛNG DÖÕ LIEÄU CUÛA LÔÙP BAÛN ÑOÀ Nhö ñaõ thaáy, khi muoán xem thoâng tin ñòa lyù cuûa moät vaät theå naøo ñoù ta phaûi choïn vaät theå ñoù roài duøng leänh Edit > Get Info hoaëc nhaép chuoät ñuùp leân vaät theå ñoù. Caùch laøm naøy coù moät ñieåm baát tieän laø chæ xem ñöôïc thoâng tin cuûa moät vaät theå duy nhaát. Khi muoán xem thoâng tin cuûa moät vaät theå khaùc ta laïi phaûi choïn vaät theå ñoù. MapInfo coù moät vaøi haøm soá cho pheùp ta naïp moät soá thoâng tin ñòa lyù quan troïng nhö toaï ñoä, chieàu daøi, dieän tích,... vaøo baûng döõ lieäu cuûa lôùp baûn ñoà moät caùch töï ñoäng. Phaàn döôùi ñaây seõ trình baøy caùch naïp caùc thoâng tin ñòa lyù quan troïng cuûa caùc vaät theå ñoà hoaï treân baûn ñoà vaøo baûng döõ lieäu cuûa chuùng. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  5. VII.2.1. Naïp toaï ñoä cuûa caùc vaät theå ñieåm Haõy môû lôùp thanh_pho ra baèng leänh File > Open Table ñeå thöïc taäp leänh naøy. Ta seõ tieán haønh naïp toaï ñoä caùc thaønh phoá, thò xaõ trong lôùp naøy. Toaï ñoä cuûa moät ñieåm ñöôïc xaùc ñònh baèng hai giaù trò: kinh ñoä vaø vó ñoä. Vì vaäy muoán chöùa döõ lieäu toaï ñoä naøy ta caàn coù hai coät, moät coät ñeå chöùa kinh ñoä vaø moät coät chöùa vó ñoä. Ta seõ taïo theâm hai coät nöõa. Caùch laøm nhö sau: - Choïn Table > Maintenance > Table Structure. Hoäp thoaïi Modify Table Structure môû ra. - Choïn Add Field, ñaët teân cho tröôøng môùi trong oâ Name laø kinh_do, kieåu laø Float. - Choïn Add Field laàn nöõa, ñaët teân cho tröôøng thöù hai laø vi_do, kieåu cuõng laø Float. - Xong choïn OK. MapInfo töï ñoäng ñoùng cöûa soå baûn ñoà vaø/hay cöûa soå döõ lieäu cuûa lôùp ñoù laïi. Ñeå coù theå nhìn thaáy caùc toaï ñoä ñöôïc naïp vaøo, môû baûng döõ lieäu cuûa lôùp thanh_pho ra baèng leänh Window > New Browser Window > thanh_pho. Ta thaáy raèng hai coät môùi ñaõ ñöôïc taïo theâm. Hình VII.7. Hoäp thoaïi Update Column (ôû phía sau) vaø Hoäp thoaïi Expression trong leänh caäp nhaät coät kinh_do cho lôùp thanh_pho. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  6. Laàn löôït naïp toïa ñoä cho coät kinh_do vaø vi_do nhö sau: Choïn Table > Update Column, hoäp thoaïi Update Column môû ra. - Choïn teân lôùp laø thanh_pho trong oâ Table to Update; trong oâ Column to Update ta - choïn kinh_do. Nhaán chuoät choïn nuùt Assist, hoäp thoaïi Expression môû ra. - Nhaán chuoät vaøo nuùt thaû xuoáng ôû oâ Functions (haøm soá) vaø choïn haøm CentroidX; - xong choïn OK. Quay trôû laïi hoäp thoaïi Update Column, ta thaáy bieåu thöùc trong oâ Value laø - “CentroidX(obj)” (hình VII.7). Taét choïn trong oâ Browse Results ñi roài choïn OK. - MapInfo tính toaùn vaøi giaây vaø ta thaáy trong tröôøng kinh_do taát caû caùc haøng ñeàu ñöôïc naïp kinh ñoä vaøo. Toaï ñoä ôû ñaây ñöôïc tính baèng ñoä thaäp phaân Ñoái vôùi coät vi_do caùch laøm hoaøn toaøn töông töï, chæ khaùc laø trong oâ Column to Update ta choïn tröôøng vi_do vaø haøm soá söû duïng laø CentroidY. Nhö vaäy taát caû caùc baûn ghi (haøng) ñeàu ñöôïc naïp trò soá toaï ñoä vaøo hai coät kinh_do vaø vi_do. Töø ñaây trôû ñi ta coù theå môû baûng döõ lieäu ra xem toaï ñoä cuûa töøng thaønh phoá, thò xaõ maø khoâng caàn nhaép chuoät vaøo chuùng treân baûn ñoà nöõa. Choïn leänh löu (File > Save Table) ñeå giöõ laïi nhöõng thoâng tin vöøa môùi ñöôïc caäp nhaät töï ñoäng treân neáu muoán. VII.2.2. Naïp thoâng tin cuûa caùc vaät theå kieåu ñöôøng Ñoái vôùi caùc vaät theå kieåu ñöôøng, thoâng tin quan troïng nhaát laø chieàu daøi cuûa vaät theå. Ta seõ naïp chieàu daøi cuûa caùc con soâng trong lôùp song. Tröôùc heát ta cuõng phaûi taïo moät tröôøng ñeå chöùa chieàu daøi caùc con soâng. Caùch laøm: - Ñoùng lôùp thanh_pho ôû phaàn treân laïi baèng leänh File > Close Table. - Môû lôùp song baèng leänh File > Open Table. - Töø menu chính choïn Table > Maintenance > Table Structure. - Choïn Add Field trong hoäp thoaïi Modify Table Structure, ñaët teân tröôøng môùi trong oâ Name laø chieu_dai, choïn kieåu trong Type laø Float; xong choïn OK. MapInfo ñoùng lôùp song laïi trong caùc cöûa soå lieân quan noù. - Choïn Window > New Browser Window, choïn lôùp song ñeå môû baûng döõ lieäu cuûa lôùp song ra. Tröôøng chieu_dai ñaõ ñöôïc taïo theâm. Naïp chieàu daøi cuûa caùc con soâng vaøo tröôøng môùi naøy nhö sau: Choïn Table > Update Column. - Choïn lôùp song trong oâ Table to Update; trong Column to Update choïn tröôøng - chieu_dai. Nhaán chuoät choïn nuùt Assist ñeå môû hoäp thoaïi Expression ra. - ÔÛ oâ Functions, trong danh saùch thaû xuoáng choïn haøm ObjectLen, doøng bieåu thöùc - hieån thò trong oâ Expression laø ObjectLen(obj, ”mi”). Söûa ñôn vò ño löôøng maëc ñònh trong ngoaëc keùp mi (daëm) thaønh km (kiloâmeùt) vaø choïn OK. - Bieåu thöùc hieån thò trong oâ Value seõ laø ObjectLen(obj,“km”) (hình VII.8). - Taét choïn trong oâ Browse Results ñi roài choïn OK. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  7. Moät thôøi gian ngaén sau taát caû caùc baûn ghi (haøng) trong lôùp song ñeàu ñöôïc naïp chieàu daøi (tính baèng km). Nhö vaäy ta ñaõ coù chieàu daøi cuûa taát caû caùc con soâng ñöôïc naïp töï ñoäng. Neáu muoán ta coù theå thay ñoåi chieàu daøi ñôn vò ño khi nhaäp haøm soá, ví duï Hình VII.8. Hoäp thoaïi Update Column (ôû phía sau) vaø Hoäp thoaïi Expression trong leänh caäp nhaät coät chieu_dai cho lôùp song. neáu muoán MapInfo tính chieàu daøi baèng meùt thì thay vì söûa chöõ “mi” thaønh “km” thì ta söûa thaønh “m” (meùt) trong khi laäp bieåu thöùc ôû phaàn treân. Töông töï nhö vaäy ta coù theå taïo tröôøng môùi vaø naïp chieàu daøi cho taát caû caùc ñöôøng giao thoâng chính trong lôùp giao_thong. Ta cuõng coù theå naïp trung ñieåm cuûa caùc vaät theå ñöôøng baèng hai haøm soá CentroidX vaø CentroidY, tuy nhieân thoâng tin naøy khoâng maáy höõu ích ñoái vôùi vaät theå kieåu ñöôøng. VII.2.3. Naïp thoâng tin cho caùc vaät theå kieåu vuøng Caùc vaät theå kieåu vuøng coù hai thoâng tin ñòa lyù quan troïng ñaùng ñeå ta quan taâm laø chu vi vaø dieän tích. Lôùp cac_tinh seõ ñöôïc söû duïng laøm ví duï cho caùc leänh naøy. Ta seõ thöïc hieän naïp döõ lieäu naøy nhö sau: - Ñoùng lôùp song trong ví duï tröôùc laïi. Neáu hoäp thoaïi löu baûng hieän ra hoûi ta coù löu nhöõng thay ñoåi khoâng thì ta choïn Save ñeå löu hay Discard (boû) neáu muoán. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  8. - Môû lôùp cac_tinh ra. - Choïn Table > Maintenance > Table Structure. - Taïo hai tröôøng môùi laø chu_vi vaø dien_tich cho lôùp caùc tænh, kieåu cuûa hai tröôøng naøy ñeàu laø Float. - Môû cöûa soå Browser cuûa lôùp cac_tinh ra laïi ñeå coù theå nhìn thaáy söï thay ñoåi. Ta caäp nhaät coät chu_vi nhö sau: - Choïn Table > Update Column. - Trong Table to Update choïn cac_tinh, trong Column to Update choïn chu_vi. - Nhaán nuùt Assist. Hoäp thoaïi Expression môû ra. - Trong hoäp thoaïi Expression, töø danh saùch thaû xuoáng cuûa oâ Functions ta choïn Perimeter (chu vi). - Trong hoäp Type an Expression, söûa chöõ “mi” trong ngoaëc keùp thaønh “km” ñeå ñoåi ñôn vò tính chieàu daøi. Xong choïn OK. - Trong hoäp thoaïi Update Column, taét choïn trong oâ Browse Results roài choïn OK. Chu vi cuûa caùc tænh ñöôïc naïp xong, tính baèng kiloâmeùt (hình VII.9). Ta caäp nhaät coät dien_tich nhö sau: Hình VII.9. Naïp chu vi cuûa vaät theå kieåu vuøng. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  9. Choïn Table > Update Column. - Trong Table to Update choïn cac_tinh, trong Column to Update choïn dien_tich. - Nhaán nuùt Assist. Hoäp thoaïi Expression môû ra. - Trong hoäp thoaïi Expression, töø danh saùch thaû xuoáng cuûa oâ Functions, choïn haøm - Area (dieän tích). - Trong bieåu thöùc Area(obj, “sq mi”) söûa chöõ “sq mi” (daëm vuoâng) thaønh “hectare” (heùcta); hoaëc neáu muoán tính laø km2 thì ta söûa thaønh “sq km” - Choïn OK hai laàn. Coät dien_tich ñöôïc naïp caùc thoâng soá laø dieän tích cuûa taát caû caùc vuøng. * Quan troïng: löu yù laø khi naïp thoâng tin ñòa lyù cuûa caùc vaät theå theo phöông phaùp nhö treân, MapInfo tính toaùn caùc giaù trò döïa vaøo vaät theå ñoà hoaï ñaõ ñöôïc veõ treân baûn ñoà. Neáu sau naøy ta coù chænh söûa caùc baûn ñoà thì nhöõng thoâng tin ñoù seõ bò thay ñoåi. Ta phaûi chaïy laïi leänh Update Column vaø cheùp ñeø döõ lieäu caäp nhaät môùi leân nhöõng döõ lieäu cuõ. Chöông VII. THOÂNG TIN CUÛA CAÙC VAÄT THEÅ TREÂN BAÛN ÑOÀ SOÁ 88 VII.1. Xem caùc thoâng tin veà ñòa lyù 88 VII.1.1. Ñoái vôùi nhöõng vaät theå kieåu ñieåm 89 VII.1.2. Ñoái vôùi nhöõng vaät theå kieåu ñöôøng 89 VII.1.3. Ñoái vôùi nhöõng vaät theå kieåu vuøng 90 VII.1.4. Ñoái vôùi vaät theå kieåu kyù töï 91 VII.2. Naïp caùc thoâng tin veà ñòa lyù vaøo baûng döõ lieäu cuûa lôùp baûn ñoà 91 VII.2.1. Naïp toaï ñoä cho caùc vaät theå kieåu ñieåm 91 VII.2.2. Naïp thoâng tin ñòa lyù cho caùc vaät theå kieåu ñöôøng 93 VII.2.3. Naïp thoâng tin ñòa lyù cho caùc vaät theå kieåu vuøng 94 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản