intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapinMafow - ThS. Nguyễn Hiệu

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
67
lượt xem
10
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapinMafow - ThS. Nguyễn Hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapinMafow giúp cho sinh viên có thể thiết kế cơ sở dữ liệu, sử dụng phần mềm MapinMafow để quản lý dữ liệu, xây dựng các bản đồ chuyên đề và biên tập , trình bày bản đồ. Tài liệu gồm 7 phần, giới thiệu chung về phần mềm MapinMafow, nhập dữ liệu nền và thiết kế các lớp thông tin bản đồ, vẽ và chỉnh sửa các đối tượng trên bản đồ, nhập dữ liệu thuộc tính cho bản đồ, xây dựng các bản đồ chuyên đề, làm việc với các layout.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapinMafow - ThS. Nguyễn Hiệu

 1. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Mapinfow Sè tiÕt : 30 tiÕt (10 buæi) Ng−êi so¹n ®Ò c−¬ng : ThS. NguyÔn HiÖu Yªu cÇu kiÕn thøc Tr−íc khi häc sö dông phÇn mÒm Mapinfow, sinh viªn cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc ®¹i c−¬ng, c¬ së viÔn th¸m vµ GIS, c¬ së b¶n ®å häc. Môc ®Ých m«n häc Gióp cho sinh viªn cã thÓ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, sö dông phÇn mÒm Mapinfow ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vµ biªn tËp, tr×nh bµy b¶n ®å. S¶n phÈm cÇn ph¶i ®¹t ®−îc cña mçi sinh viªn sau kho¸ häc lµ 1 b¶n ®å hµnh chÝnh ®−îc tr×nh bµy vµ biªn tËp hoµn chØnh kÌm theo 1 b¶n ®å chuyªn ®Ò. Néi dung chi tiÕt PhÇn 1. Giíi thiÖu chung (3 tiÕt) 1.1. Tæ chøc d÷ liÖu vµ b¶n ®å trong Mapinfow 1.2. ChuyÓn t¶i d÷ liÖu vµo Mapinfow 1.3. Qu¶n lý d−íi d¹ng c¸c líp th«ng tin 1.4. C¸c cöa sæ cña b¶n ®å, b¶ng d÷ liÖu vµ ®å thÞ trong Mapinfow 1.5. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å 1.6. C¸c thanh c«ng cô lµm viÖc PhÇn 2. NhËp d÷ liÖu nÒn vµ thiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (3 tiÕt) 2.1. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho b¶n ®å 2.2. Më d÷ liÖu ¶nh trong Mapinfow 2.3. G¸n c¬ së to¸n häc cho ¶nh 2.4. T¹o c¸c líp th«ng tin b¶n ®å 2.4.1. T¹o tõ menu chÝnh 2.4.2. T¹o tõ líp nh¸p (cosmetic layer) 2.5. Lµm viÖc víi c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (Layer Control) 2.6. L−u cÊt d÷ liÖu PhÇn 3. VÏ vµ chØnh söa c¸c ®èi t−îng trªn b¶n ®å (12 tiÕt) 3.1. C¸c c«ng cô vÏ vµ chØnh söa 3.2. VÏ c¸c ®èi t−îng ®· ®−îc ®Þnh d¹ng trong Mapinfow 3.3. VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm 3.4. T¹o c¸c ®èi t−îng d¹ng text 1
 2. 3.5. VÏ c¸c ®èi t−îng bÊt k× 3.6. Thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch th−íc vµ mµu s¾c cña c¸c ®èi t−îng 3.7. DÝnh node 3.8. Lµm tr¬n ®−êng 3.9. ChuyÓn c¸c ®èi t−îng tõ d¹ng ®−êng sang d¹ng vïng vµ ng−îc l¹i 3.10. Sè ho¸ b¶n ®å 3.11. T¹o l−íi chiÕu b¶n ®å tù ®éng 3.12. T¹o th−íc tû lÖ tù ®éng PhÇn 4. NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh cho b¶n ®å (9 tiÕt) 4.1. C¸ch t¹o cÊu tróc b¶ng d÷ liÖu 4.2. CÊu tróc b¶ng c¸c d¹ng tr−êng d÷ liÖu 4.3. Qu¶n lý vµ lµm viÖc víi b¶ng d÷ liÖu 4.4. NhËp d÷ liÖu PhÇn 5. X©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò (6 tiÕt) 5.1. Giíi thiÖu chung vÒ b¶n ®å chuyªn ®Ò 5.2. C¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å chuyªn ®Ò trong Mapinfow 5.3. Sö dông chøc n¨ng Update Column víi c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò. PhÇn 6. Lµm viÖc víi c¸c Layout (6 tiÕt) 6.1. C¸ch t¹o mét trang Layout 6.2. Lµm viªc trong mét Layout 6.3. L−u cÊt Layout 6.4. §Æt tû lÖ b¶n ®å PhÇn 7. In Ên vµ tæng kÕt kiÕn thøc (3 tiÕt) 7.1. §Æt trang vµ in Ên 7.2. Tæng kÕt nh÷ng kiÕn thøc ®· häc 2
 3. PhÇn 1 c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1. Tæ chøc d÷ liÖu vµ b¶n ®å cña MAPINFO §Ó sö dông ®−îc phÇn mÒm Mapinfo cÇn cã c¸c file d÷ liÖu mµ trong ®ã cã chøa c¸c b¶n ghi vµ c¸c b¶n ®å. C¸c b¶n ghi vµ b¶n ®å nµy cã thÓ cã s½n trong Mapinfo hoÆc cã thÓ tù t¹o ra vµ chóng sÏ ®−îc Mapinfo tæ chøc d−íi d¹ng th«ng tin cña nã, cã thÓ lµ text hoÆc graphic ë d−íi d¹ng c¸c table. Mçi table trong Mapinfo cã Ýt nhÊt hai file: file.tab m« t¶ cÊu tróc cña table vµ file.dat l−u tr÷ b¶ng d÷ liÖu thuéc tÝnh. NÕu d÷ liÖu cßn cã thªm c¸c ®èi t−îng ®å ho¹, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi t−îng kh«ng gian cã to¹ ®é X,Y th× sÏ cã thªm 2 file: file.map m« t¶ ®èi t−îng ®å ho¹ vµ file.id ®Ó nèi kÕt gi÷a c¸c ®èi t−îng ®å ho¹ víi b¶ng thuéc tÝnh cña nã. 1.2. Trao ®æi d÷ liÖu Mapinfo cho phÐp sö dung c¸c d÷ liÖu ®−îc thiÕt lËp ë c¸c d¹ng ®Þnh d¹ng kh¸c, vÝ dô ë d¹ng ASCII, dBASE, DBF, Lotus 1-2-3, Microsoft Exelt vµ Raster Image. §Ó cã thÓ biÓu diÔn table trong mét cöa sæ b¶n ®å, d÷ liÖu nhÊt thiÕt ph¶i cã to¹ ®é X,Y. NÕu ch−a cã th× cã thÓ sö dông Mapinfo ®Ó lµm ®iÒu ®ã. ViÖc g¸n c¸c to¹ ®é cho d÷ liÖu nµy ®−îc gäi lµ n¾n ¶nh (Geocoding). Mapinfo cho phÐp cã thÓ sö dông c¸c ¶nh sau khi ®· ®−îc g¸n to¹ ®é (Register) ®Ó lµm nÒn cho viÖc t¹o c¸c líp th«ng tin cña b¶n ®å. 1.3. C¸c líp b¶n ®å (Map layers) C¸c b¶n ®å m¸y tÝnh ®−îc tæ chøc d−íi d¹ng c¸c líp vµ cã thÓ hiÓu c¸c líp nµy nh− c¸c transparency ®−îc trång ghÐp lªn nhau. Mçi mét líp sÏ chøa mét th«ng tin nµo ®ã trong c¸c th«ng tin cña b¶n ®å. 1.4. Cöa sè b¶n ®å, cöa sæ b¶ng vµ cöa sæ ®å thÞ Khi xem c¸c d÷ liÖu trªn mµn h×nh, cã thÓ xem nã ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, ®ã cã thÓ lµ b¶n ®å, cã thÓ lµ b¶ng d÷ liÖu hoÆc cã thÓ lµ c¸c ®å thÞ. B¹n cã thÓ chän h×nh thøc biÓu diÔn cña c¸c d÷ liÖu b¹n muèn trªn thùc ®¬n cña cöa sæ. Trong c¸c cöa sæ b¶n ®å, c¸c th«ng tin ®−îc thÓ hiÖn vµ s¾p xÕp gièng nh− c¸c b¶n ®å truyÒn thèng, cho phÐp c¸c b¹n m−êng t−îng ra ®−îc nÒn ®Þa lý trong miÒn lµm viÖc. 3
 4. Trong c¸c cöa sæ b¶ng biÓu, d÷ liÖu ®−îc thÓ hiÖn ë d−íi d¹ng b¶ng biÓu, cho phÐp b¹n cã thÓ kiÓm tra mét c¸ch ®Çy ®ñ d÷ liÖu cña m×nh. C¸c d÷ liÖu còng cã thÓ ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng c¸c ®å thÞ trong cöa sæ ®å thÞ. ®iÒu nµy sÏ gióp cho b¹n cã thÓ m−êng t−îng vµ so s¸nh ®−îc mét sè c¸c ®èi t−îng cÇn thiÕt. 1.5. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å Cã 4 ®èi t−îng chÝnh trong Mapinfo: D¹ng ®iÓm (points): §©y lµ d¹ng d÷ liÖu ®¬n gi¶n nhÊt cña d÷ liÖu kh«ng gian. VÞ trÝ cña mçi ®iÓm ®−îc x¸c ®Þnh bëi mét cÆp to¹ ®é X,Y. C¸c ®iÓm cã thÓ lµ c¸c tr¹m khÝ t−îng, tr¹m thuû v¨n, nhµ, kh¸ch s¹n, nhµ hµng hay ®iÓm ®ç xe. D¹ng ®−êng hay d¹ng tuyÕn (Line): §Æc ®iÓm cña ®−êng lµ cã sù më réng râ rÖt theo d¹ng tuyÕn hay lµ mét tËp hîp cã h−íng cña nhiÒu ®iÓm. Sù më réng nµy ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c cÆp to¹ ®é X,Y. ChiÒu dµi cña ®−êng ®−îc thÓ hiÖn qua tû lÖ, cßn ®é réng cña nã th× kh«ng thÓ, ®ã cã thÓ lµ nh÷ng con s«ng, ®−êng ... D¹ng vïng (Region): Vïng lµ miÒn kh«ng gian trong mét ®−êng khÐp kÝn, vÝ dô nh− lµ c¸c ®¬n vÞ ®Þa m¹o, ®¬n vÞ ®Þa chÊt, ®¬n vÞ sö dông ®Êt ... D¹ng ch÷ (Text): ®èi t−îng nµy m« t¶ b¶n ®å hay mét ®èi t−îng nµo ®ã ë d−íi d¹ng c¸c nh·n (label) hay tiªu ®Ò (title). 1.6. C¸c thanh c«ng cô trong Mapinfo Thanh Standard T¹o mét table míi Undo Më table Më mét Browser míi Ghi l¹i table Më mét cöa sæ b¶n ®å míi In Më cöa sæ ®å thÞ míi C¾t Më mét Layout míi Copy Më cöa sæ thèng kª míi Gi¸n Gióp ®ì (help) 4
 5. Thanh c«ng cô chÝnh (Main toolbar) Sö dông ®Ó thay ®æi vÞ Nót chän ®èi t−îng trÝ cña b¶n ®å hay layout trong cöa sæ mµ h×nh HiÓn thÞ d÷ liÖu thuéc Chän c¸c ®èi t−îng theo h×nh tÝnh cña c¸c ®èi t−îng trßn Gi¸n nh·n cho c¸c ®èi Chän c¸c ®èi t−îng theo h×nh t−îng víi c¸c th«ng tin ch÷ nhËt tõ d÷ liÖu liªn quan lµm viÖc víi c¸c líp Chän c¸c ®èi t−îng theo vïng th«ng tin ®−îc vÏ ra HiÓn thÞ cöa sæ chó gi¶i Phãng to ®èi t−îng cho c¸c b¶n ®å hoÆc biÓu ®å X¸c ®Þng kho¶ng c¸ch Thu nhá ®èi t−îng gi÷a c¸c ®iÓm Thanh vÏ (Drawing toolbar) ChÌn thªm node Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña c¸c polygol VÏ 1/4 elip HiÖn, thay ®æi hoÆc xo¸ c¸c node VÏ c¸c ®èi t−îng h×nh VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh trßn hoÆc elip vu«ng cã l−în trßn c¸c gãc T¹o mét khung b¶n ®å VÏ c¸c symbol míi ®Ó hiÓn thÞ c¸c b¶n ®å hoÆc biÓu ®å trong trang layout VÏ ®−êng th¼ng Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña c¸c symbol Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña NhËp text c¸c ®èi t−îng ®−êng (®é réng, mµu s¾c) VÏ c¸c polygol Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña text 5
 6. PhÇn 2 NhËp d÷ liÖu nÒn vµ thiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin b¶n ®å 2.1. Tæ chøc d÷ liÖu cho b¶n ®å Bµi tËp 1. Tæ chøc d÷ liÖu cho b¶n ®å hµnh chÝnh tØnh L¹ng S¬n D÷ liÖu d¹ng ®iÓm 1. Uû ban - UBND tØnh (UBtinh.tab) - UBND huyÖn (UBhuyen.tab)) D÷ liÖu d¹ng ®−êng 2. Ranh giíi - Ranh giíi quèc gia (RgQG.tab) - Ranh giíi tØnh (RgTinh.tab) - Ranh giíi huyÖn (RgHuyen.tab) 3. §−êng giao th«ng - §−êng quèc lé (DgQL.tab) - §−êng nhá (Dgnho.tab) 4. S«ng - S«ng ®¬n (Song.tab) Líp d÷ liÖu vïng 5. NÒn huyÖn - C¸c huyÖn (Nenhuyen.tab) Líp d÷ liÖu text 6. §Þa danh - Tªn quèc gia (TenQG.tab) - Tªn tØnh (TenTinh.tab) - Tªn huyÖn (TenHuyen.tab) - Tªn thÞ trÊn (TenTT.tab) 7. Tªn s«ng - Tªn s«ng (TenSong.tab) 2.2. Më d÷ liÖu ¶nh trong Mapinfow Bµi tËp 2. Më ¶nh quÐt cña b¶n ®å hµnh chÝnh tØnh L¹ng S¬n Më : File\Open table Hép tho¹i Open table xuÊt hiÖn 6
 7. Trong môc Look in t×m ®Þa chØ cã chøa file ¶nh Langson.JPG Trong Files of type chän Raster Image, sau ®ã chän file ¶nh LangSon vµ nh¾p Open. Chän Display ®Ó hiÖn thÞ ¶nh, hoÆc Chän Register ®Ó g¸n c¬ së to¸n häc cho ¶nh 2.3. G¸n to¹ ®é cho ¶nh Bµi tËp 3. G¸n to¹ ®é cho ¶nh Langson Trong hép tho¹i Image Registation : - Vµo Unit ®Ó chän kiÓu to¹ ®é degree 7
 8. - Vµo Projection, hép tho¹i Choose Projection xuÊt hiÖn. Trong Category chän Longitude/Latitude. Trong Category Members chän Longitude/Latitude Nót di chuyÓn cöa sæ lªn trªn, xuèng d−íi Nót di chuyÓn cöa sæ sang Nót thu nhá tr¸i, ph¶i Nót phãng to - T×m c¸c ®iÓm sau trong ¶nh ®Ó g¸n to¹ ®é (sè ®iÓm cÇn t×m tèi thiÓu lµ 3) STT VÞ trÝ X Y 1 TT. ThÊt Khª 106.483 22.255 2 TT. B¾c S¬n 106.352 21.924 3 TT. §ång §¨ng 106.701 21.950 4 TT. MÑt 106.349 21.501 5 TT. §×nh LËp 107.102 21.545 6 TT. V¨n Quan 106.533 21.857 *) 0,1®é = 6phót Trong hép tho¹i Add Control Point nhËp: Label Tªn ®iÓm Map X Kinh ®é Map Y VÜ ®é Image X To¹ ®é dßng cña pixel ¶nh ®−îc g¸n to¹ ®é 8
 9. Image Y To¹ ®é cét cña pixel ¶nh ®−îc g¸n to¹ ®é 2.4. T¹o vµ l−u cÊt c¸c líp th«ng tin b¶n ®å Më file ¶nh LangSon ®· ®−îc n¾n chØnh Chän Map\Layer Control trªn thanh menu chÝnh (hoÆc nh¾p chuét ph¶i vµ chän menu Layer Control). Trong hép tho¹i Layer Control chän chÕ ®é edit cho Cosmetic Layer vµ nhÊn OK Sè ho¸ c¸c líp th«ng tin nh− ®· tæ chøc Sau mçi líp th«ng tin ®−îc sè ho¸, chän Map \ Save Cosmetic Objects tõ thanh Menu chÝnh. XuÊt hiÖn hép tho¹i Save Objects to Table. Trong hép tho¹i Save Objects to Table t×m th− môc sÏ cÊt líp th«ng tin võa sè ho¸ trong môc Save in vµ ®Æt tªn cho líp th«ng tin trong môc File name 9
 10. PhÇn 3 VÏ vµ chØnh söa c¸c ®èi t−îng trªn b¶n ®å - C¸c c«ng cô vÏ vµ chØnh söa - VÏ c¸c ®èi t−îng ®· ®−îc ®Þnh d¹ng trong Mapinfow - VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm - T¹o c¸c ®èi t−îng d¹ng text - VÏ c¸c ®èi t−îng bÊt k× - Thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch th−íc vµ mµu s¾c cña c¸c ®èi t−îng - DÝnh node - Lµm tr¬n ®−êng - ChuyÓn c¸c ®èi t−îng tõ d¹ng ®−êng sang d¹ng vïng vµ ng−îc l¹i Thanh vÏ (Drawing toolbar) ChÌn thªm node Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña c¸c polygol VÏ 1/4 elip HiÖn, thay ®æi hoÆc xo¸ c¸c node VÏ c¸c ®èi t−îng h×nh VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh trßn hoÆc elip vu«ng cã l−în trßn c¸c gãc T¹o mét khung b¶n ®å VÏ c¸c symbol míi ®Ó hiÓn thÞ c¸c b¶n ®å hoÆc biÓu ®å trong trang layout VÏ ®−êng th¼ng Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña c¸c symbol Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña NhËp text c¸c ®èi t−îng ®−êng (®é réng, mµu s¾c) VÏ c¸c polygol Thay ®æi ®Þnh d¹ng cña text 10
 11. Bµi tËp 4. T¹o c¸c líp th«ng tin b¶n ®å L¹ng S¬n nh− ®· ®−îc tæ chøc ë phÇn (2.1), tiÕn hµnh sè ho¸ vµ biªn tËp trªn mµn h×nh. - T¹o líp th«ng tin c¸c huyÖn cña tØnh L¹ng S¬n (Nenhuyen) • TiÕn hµnh c¸c b−íc nh− trong phÇn 2.4 cho ®Õn môc sè ho¸ • KÝch chuét vµo nót c«ng cô vÏ Polygon trªn thanh Drawing, sau ®ã sè ho¸ theo ranh giíi cña c¸c huyÖn. §Ó ranh giíi gi÷a c¸c huyÖn ë c¹nh nhau trång khÝt lªn nhau c¸c b¹n sö dông chóc n¨ng Erase cña Mapinfo. VÝ dô sau khi ®· sè ho¸ song huyÖn Trµng §Þnh, muèn sè ho¸ tiÕp huyÖn B×nh Gia, nh−ng víi phÇn ranh giíi chung gi÷a hai huyÖn ph¶i trång khÝt lªn nhau b¹n lµm c¸c b−íc sau: - Sè ho¸ hoµn chØnh huyÖn Trµng §Þnh - Sè ho¸ chÝnh x¸c ranh giíi huyÖn B×nh Gia trõ phÇn tiÕp gi¸p víi huyÖn Trµng §Þnh th× sè miÔn sao ®Ó phñ chêm sang phÝa huyÖn ®ã (xem h×nh d−íi). PhÇn phñ chêm - §Ó c¾t phÇn phñ chêm cña huyÖn B×nh Gia sang huyÖn Trµng §Þnh: + chän huyÖn B×nh Gia, sau ®ã trªn Menu chÝnh chän Objects \ Set Target ®Ó chØ huyÖn sÏ bÞ c¾t + chän huyÖn Trµng §Þnh ®Ó chØ ra ®èi t−îng dïng ®Ó c¾t víi huyÖn B×nh Gia + trªn Menu chÝnh chän Objects \ Erase - B¹n cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng cïng mét lóc (gi÷ phÝm Shift khi chän) ®Ó lµm ®èi t−îng bÞ c¾t hoÆc lµm ®èi t−îng ®Ó c¾t. 11
 12. Bµi tËp 5. T¹o l−íi vµ th−íc tû lÖ tù ®éng cho b¶n ®å tØnh L¹ng S¬n - Më líp b¶n ®å Nenhuyen - Trªn menu chÝnh chän File\Run Mapbasic Program... (Map6.0) hoÆc chän Tools\ Run Mapbasic Program... (Map7.0). Hép tho¹i Run Mapbasic Program xuÊt hiÖn. - Trong hép tho¹i nµy: + Trong môc Look in t×m th− môc Tools trong thu môc cµi ®Æt cña Mapinfo. - Khëi ®éng GRIDMARK (t¹o l−íi chiÕu) vµ SCALEBAR (t¹o th−íc tû lÖ) T¹o th−íc - Sau khi khëi ®éng thanh c«ng cô Tools sÏ hiÓn thÞ tû lÖ trªn mµn h×nh *) T¹o l−íi b¶n ®å tù ®éng T¹o l−íi - KÝch chuét vµo nót t¹o l−íi, con trá chuyÓn thµnh dÊu “+” 12
 13. - Nh¾p vµ di chuét chØ ra vïng t¹o l−íi cho líp Nenhuyen, sau ®ã nh¶ chuét vµ hép tho¹i Grid Maker xuÊt hiÖn. - Trong môc Object Types chän kiÓu « l−íi lµ d¹ng vïng (Closed Regions)/chän kiÓu l−íi lµ c¸c ®−êng kÎ (Straight Polylines) - Trong môc Object Styles chän kiÓu hiÓn thÞ cña « l−íi. - Trong môc Extents b¹n cã thÓ gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè vÒ khung l−íi nh− b¹n ®· vÏ hoÆc cã thÓ thay ®æi l¹i khung b»ng c¸ch gâ trùc tiÕp to¹ ®é giíi h¹n khung l−íi vµo c¸c môc North (b¾c), South (nam), East (®«ng) vµ West (t©y) - Trong môc New table x¸c ®Þnh ®Þa chØ sÏ cÊt líp l−íi b¶n ®å (b»ng c¸ch gâ trùc tiÕp ®Þa chØ hoÆc vµo Browse... ®Ó x¸c ®Þnh) vµ gâ tªn sÏ ®Æt cho líp l−íi nµy. ë c¸c version cò h¬n 7.0, Mapinfo sÏ hái ®Þa chØ vµ tªn ®Æt cho l−íi chiÕu trong mét hép tho¹i riªng. - Chän OKE. XuÊt hiÖn mét th«ng b¸o vÒ sè l−îng c¸c « l−íi sÏ ®−îc t¹o ra. - Chän OKE ®Ó kÕt thóc. *) T¹o th−íc tû lÖ b¶n ®å tù ®éng - KÝch chuét vµo nót t¹o th−íc tû lÖ - KÝch chuét vµo vÞ trÝ ®Æt th−íc tû lÖ trªn b¶n ®å. Hép tho¹i Draw distance scale in Mapper xuÊt hiÖn 13
 14. - Chän ®é dµi cho th−íc tû lÖ trong môc Width of scale bar; chän ®¬n vÞ hiÓn thÞ cña th−íc trong môc Unit; chän mµu th−íc trong môc Fill color for scale bar; mµu viÒn trong môc Pen color for scale bar; kiÓu font ch÷ trong Font for scale bar lebel. - BÊm OK ®Ó kÕt thóc (th−íc tû lÖ sÏ tù ®−îc t¹o ra trong líp Cosmetic). - Trªn menu chÝnh chän Map\ Save Cosmetic Objects ... vµ ghi l¹i líp Cosmetic thµnh líp Thuoctyle. 14
 15. PhÇn 4 NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh cho b¶n ®å Bµi tËp 6. NhËp c¸c sè liÖu sau cho c¸c huyÖn cña TØnh L¹ng S¬n D©n D©n D©n DiÖn tÝch N¨ng xuÊt Tæng Tæng Tæng D©n sè HuyÖn téc téc téc trång lóa lóa t¹/ha sè tr©u sè bß sè lîn (ng−êi) Nïng Tµy Kinh n¨m 1995 n¨m 1995 (con) (con) (con) Trµng §Þnh 54775 21968 23834 3649 5078 33 21422 739 25220 V¨n L·ng 41363 26869 12661 1587 3783 27 16637 1792 12788 B×nh Gia 43331 25756 12323 1773 3852 32 20298 4931 17751 B¾c S¬n 51089 4037 35544 6106 3795 30 18191 3130 26763 V¨n Quan 51595 32909 17642 829 4200 28 18838 6028 16361 Cao Léc 61788 35945 17931 2274 4947 32 19294 1481 17324 Léc B×nh 65106 18646 38979 4197 6398 32 23086 3039 23321 §×nh LËp 24696 2438 13796 3720 1602 28 10366 4926 8597 H÷u Lòng 89516 45899 5515 37948 6232 31 25183 1256 44414 ThÞ x· LS 52181 14061 15962 21329 1157 32 3711 117 8028 Chi L¨ng 75575 35795 24836 9718 4634 32 19405 4946 19277 15
 16. 4.1. C¸ch t¹o b¶ng d÷ liÖu Më líp Nenhuyen Trªn Menu chÝnh chän Table\ Maintenance\ Table Structure Trong hép tho¹i Modify Table Structure : Chän Add Field ®Ó t¹o thªm c¸c tr−êng d÷ liÖu Vµo Name ®Ó ®Æt tªn cho tr−êng d÷ liÖu (luu ý, kh«ng sö dông c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh− dÊu c¸ch, *, /, ... ®Ó ®Æt tªn cho tr−êng d÷ liÖu) Vµo Type ®Ó chän kiÓu tr−êng + Character: kiÓu text vµ cho phÐp lín h¬n 250 kÝ tù + Integer: sè nguyªn + Small integer: sè nguyªn n»m gi÷a kho¶ng -32,767 vµ +32,767. + Float: sè cã phÇn thËp ph©n kh«ng khèng chÕ + Decimal: sè cã phÇn thËp ph©n ®−îc ®Þnh nghÜa + Date: kiÓu ngµy th¸ng + Logic: kiÓu logic Vµo Width ®Ó ®Æt ®é réng cña tr−êng 16
 17. 4.2. CÊu tróc b¶ng d÷ liÖu CÊu tróc cña b¶ng d÷ liÖu trong Mapinfo gåm cã : - C¸c tr−êng d÷ liÖu (fields) - C¸c b¶n ghi (records) 4.3. Qu¶n lý vµ lµm viÖc víi b¶ng d÷ liÖu Sö dông c¸c chøc n¨ng Up, Down, Add Field, Remove Field ®Ó thay ®æi vÞ trÝ c¸c tr−êng trong cÊu tróc d÷ liÖu, thªm c¸c tr−êng míi hoÆc xo¸ bít c¸c tr−êng. 4.4. NhËp d÷ liÖu KÝch chuét vµo nót , con trá sÏ biÕn thµnh dÊu “+” KÝch dÊu “+” vµo c¸c huyÖn vµ nhËp sè liÖu cho c¸c tr−êng Con trá B¶ng ®Ó nhËp sè liÖu 17
 18. PhÇn 5 X©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò Bµi tËp 6. ThiÕt kÕ vµ tr×nh bµy c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò sau: *) C¸c häc viªn chän mét trong 3 b¶n ®å chuyªn ®Ò sau ®Ó thùc hiÖn : - B¶n ®å mËt ®é d©n sè vµ thµnh phÇn d©n téc (1) - B¶n ®å ph©n bè diÖn tÝch ®Êt trång lóa vµ s¶n l−îng l−¬ng thùc b×nh qu©n trªn ®Çu ng−êi (2) - B¶n ®å mËt ®é vµ thµnh phÇn gia sóc (3) NÕu lµm b¶n ®å sè 1 th× : Xo¸ bít c¸c tr−êng d÷ liÖu, chØ d÷ l¹i c¸c tr−êng : D©n sè, D©n téc Tµy, D©n téc Nïng vµ D©n téc Kinh. T¹o thªm 3 tr−êng míi : DiÖn tÝch, MËt ®é d©n sè, C¸c d©n téc kh¸c NÕu lµm b¶n ®å sè 2 th× : Xo¸ bít c¸c tr−êng d÷ liÖu, chØ gi÷ l¹i c¸c tr−êng: D©n sè, DiÖn tÝch trång lóa n¨m 1995, N¨ng suÊt /ha T¹o thªm 2 tr−êng míi: Tæng s¶n l−îng lóa, S¶n l−îng b×nh qu©n ®Çu ng−êi NÕu lµm b¶n ®å sè 3 th×: Xo¸ bít c¸c tr−êng d÷ liÖu, chØ gi÷ l¹i c¸c tr−êng: Tæng sè con Tr©u, Tæng sè con bß, Tæng sè con lîn T¹o thªm 1 tr−êng míi: Tæng sè gia sóc 5.1. TÝnh to¸n, cËp nhËt sè liÖu vµo b¶ng thuéc tÝnh Trªn thanh Menu chÝnh chän Table\ Update column, xuÊt hiÖn hép tho¹i : Chän líp th«ng tin ®−îc cËp nhËt trong môc Table to Update Chän tr−êng cÇn cËp nhËt sè liÖu trong môc Column to Update. Chän líp th«ng tin cung cÊp sè liÖu trong môc Get Value From Table 18
 19. Vµo Assist ®Ó lËp c«ng thøc tÝnh to¸n: + Vµo Columns ®Ó chän tr−êng d÷ liÖu tham gia c«ng thøc tÝnh to¸n + Vµo Operation chän phÐp to¸n + Vµo Funtions chän c¸c hµm cÇn sö dông + Sau khi chän song nhÊn OKE Chän OK ®Ó kÕt thóc Bµi tËp. TÝnh to¸n, cËp nhËt sè liÖu cho c¸c tr−êng míi ®· t¹o trong b−íc tr−íc vµ thµnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò (vÝ dô cho b¶n ®å mËt ®é d©n sè vµ b¶n ®å thµnh phÇn d©n téc). C¸c b−íc thùc hiÖn *) §Ó lËp b¶n ®å mËt ®é d©n sè cÇn ph¶i tÝnh to¸n diÖn tÝch cña c¸c huyÖn vµ mËt ®é d©n sè - §Ó tÝnh diÖn tÝch tù ®éng cho c¸c huyÖn cña tØnh L¹ng S¬n (xem phÇn 5.1): + Më líp Nenhuyen + Trªn Menu chÝnh chän Table\ Update Colum. Hép tho¹i Update Column xuÊt hiÖn. + Chän líp Nenhuyen trong môc Table to Update + Chän tr−êng Dientich trong môc Column to Update + Chän líp Nenhuyen trong môc Get Value From Table Vµo Assist ®Ó lËp c«ng thøc tÝnh to¸n: 19
 20. + Vµo Funtions chän hµm Area. Trong hép Type an expression söa ®¬n vÞ diÖn tÝch tõ mi (mile) sang m (mÐt), km (kilomet) hoÆc ha (hecta) + Chän OK ®Ó kÕt thóc - §Ó cËp nhËt sè liÖu cho tr−êng MatdoDS + Lµm c¸c b−íc nh− ë phÇn tÝnh diÖn tÝch, nh−ng: + Chän tr−êng MatdoDS trong môc Column Value From Table + Trong hép Expression: chän tr−êng Danso trong môc Column, chän phÐp chia “/” trong Operation sau ®ã l¹i chän tr−êng Dientich trong môc Column 5.2. C¸c h×nh thøc thÓ hiÖn vµ c¸ch thµnh lËp b¶n ®å chuyªn ®Ò trong Mapinfow Ranges: biÓu diÔn d÷ liÖu theo c¸c kho¶ng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc - Bar Charts: biÓu diÔn ë d¹ng biÓu ®å cét c¸c sè liÖu to¸n häc trong b¶ng d÷ liÖu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2