intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Phụ lục

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
222
lượt xem
75
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Phụ lục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MAPBASIC CỦA MAPINFO Khi cài đặt MapInfo, có một số chương trình MapBasic đã được cài đặt sẵn. Các chương trình MapBasic này nhằm tăng cường thêm tính năng cho MapInfo ngoài những tính năng căn bản của chương trình chính. Trên trang web của MapInfo cũng có một số trình MapBasic miễn phí khác có thể tải về và cung cấp cho ta thêm một số tính năng nữa. Các chương trình MapBasic này được viết bằng phần mềm MapBasic. Đây là phần mềm được cài đặt độc lập với MapInfo. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa Mapinfo - Phụ lục

 1. PHUÏC LUÏC 1. CAÙC CHÖÔNG TRÌNH MAPBASIC CUÛA MAPINFO Khi caøi ñaët MapInfo, coù moät soá chöông trình MapBasic ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün. Caùc chöông trình MapBasic naøy nhaèm taêng cöôøng theâm tính naêng cho MapInfo ngoaøi nhöõng tính naêng caên baûn cuûa chöông trình chính. Treân trang web cuûa MapInfo cuõng coù moät soá trình MapBasic mieãn phí khaùc coù theå taûi veà vaø cung caáp cho ta theâm moät soá tính naêng nöõa. Caùc chöông trình MapBasic naøy ñöôïc vieát baèng phaàn meàm MapBasic. Ñaây laø phaàn meàm ñöôïc caøi ñaët ñoäc laäp vôùi MapInfo. Neáu ngöôøi duøng MapInfo coù khaû naêng laäp trình treân MapBasic thì hoï cuõng coù khaû naêng töï vieát caùc chöông trình MapBasic nhaèm phuïc vuï cho coâng vieäc ñaëc thuø cuûa rieâng mình. Ngoân ngöõ laäp trình cuûa MapBasic cuõng töông ñoái gioáng vôùi ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic. Döôùi ñaây laø caùc chöông trình MapBasic coù saün trong MapInfo vaø yù nghóa cuûa chuùng. Caùc chöông trình MapBasic ñöôïc chaïy baèng leänh > File > Run MapBasic Program.. > choïn teân chöông trình MapBasic. Teân taäp tin chaïy chöông trình MapBasic ñöôïc ñaët trong ngoaëc ñôn ôû phaàn döôùi. Khi caøi ñaët MapInfo, moät soá trình MapBasic ñöôïc thieát laäp töï ñoäng chaïy khi khôûi ñoäng MapInfo. Ñoù laø caùc trình ArcLink, Mapping Wizard Tool, Metadata Browser Launcher. Caùc trình naøy naèm trong menu chính Tools. Caùc trình MapBasic khaùc coù theå ñöôïc khôûi ñoäng hay ñöôïc thieát laäp töï khôûi ñoäng baèng leänh Tools > Tool Manager. 1 - ArcLink: Dòch caùc taäp tin cuûa MapInfo sang ñònh daïng taäp tin xuaát cuûa Arclink vaø ngöôïc laïi. 2 - AG*Link: Dòch caùc taäp tin ñònh daïng ñòa lyù (format geographic), caùc taäp tin thuoäc tính (attribute) vaø caùc taäp tin döõ lieäu (data point) sang MapInfo. 3 - AutoLabeler: (AUTOLBL). Ñöa caùc nhaõn coù ñònh daïng kieåu kyù töï trong lôùp Cosmetic leân cuûa soå baûn ñoà ñang ñöôïc kích hoaït. 4 - Concentric Ring Buffer: (R_BUFFER) Taïo caùc vuøng ñeäm daïng voøng ñoàng taâm xung quanh moät hay nhieàu vaät theå. Coâng cuï naøy cuõng tính toaùn caùc giaù trò toång hôïp (aggregated value) cho caùc döõ lieäu ôû döôùi naèm trong giôùi haïn cuûa voøng ñoàng taâm ñoù. Do vaäy, ví duï noù coù theå tính toaùn coù bao nhieâu khaùch haøng naèm trong giôùi haïn voøng ñoàng taâm ñoù vaø tính ñöôïc toång giaù trò baùn ñöôïc cuûa hoï. Ta cuõng coù theå leân ñoà thò caùc keát quaû. 5 - Create Line by Length: Veõ caùc ñöôøng thaúng trong lôùp Cosmetic vôùi goùc vaø chieàu daøi xaùc ñònh. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 6 - Degree Converter: (DMSCNVRT) Ñoåi moät coät coù chöùa caùc döõ lieäu laø toaï ñoä theo ñoä - phuùt - giaây thaønh ñoä thaäp phaân vaø ngöôïc laïi. 7 - DEM2Grid: (DEM2GRID) Ñoåi caùc taäp tin USGS DEM thaønh caùc taäp tin GRID cuûa MapInfo. 8 - Disperse Points: (DISPERSE) Phaân taùn caùc ñieåm naèm ôû cuøng vò trí. Caùc ñieåm naøy coù theå ñöôïc phaân taùn moät caùch coù heä thoáng hay ngaãu nhieân. 9 - Georeg: (GEOREG) laø trình duøng ñeå ñaêng kyù caùc aûnh geotiff trong MapInfo Professional. 10 - Grid Maker: (GRIDMAKR) taïo löôùi toaï ñoä cho baûn ñoà. 11 - HTML Image Map: (HTMLImageMap) trình naøy cho pheùp ta taïo moät trang web döïa treân baát kyø cöûa soå baûn ñoà naøo cuûa MapInfo coù chöùa moät lôùp kieåu vuøng. Trang web HTML ñöôïc taïo thaønh coù moät baûn ñoà ôû ñònh daïng aûnh (JPG hay PNG) vaø coù tieâu ñeà cuõng nhö coù baûn quyeàn cuûa taùc giaû. 12 - Labeler: (LABELER) Dòch caùc nhaõn cuûa moät lôùp thaønh caùc vaät theå kyù töï thöïc söï; daùn nhaõn phaàn ñang ñöôïc choïn; ñoåi caùc nhaõn rieâng leû do leänh Label taïo ra thaønh caùc vaät theå kyù töï coá ñònh. 13 - Legend Manager: (LEGENDS) Cho pheùp kieåm soaùt cheá ñoä MapInfo hieån thò caùc cöûa soå Chuù giaûi (Legend). Trình naøy bao goàm caû khaû naêng cho pheùp nhieàu cöûa soå chuù giaûi môû ñoàng thôøi vaø lieân keát moãi chuù giaûi vôùi moät cöûa soå baûn ñoà naøo ñoù. 14 - Map Window Manager: (MAPWIN) Quy ñònh teân cho moät cöûa soå baûn ñoà cuõng nhö cheá ñoä hieån thò baûng maëc ñònh. 15 - MapInfo EasyLoader: (EasyLoader) Taûi caùc taäp tin .tab cuûa MapInfo vaøo heä maùy chuû IUS (INFORMIX Universal Server) vôùi phaàn meàm môû roäng SpatialWare DataBlade vaø vaøo heä maùy chuû DB2 Universal Server vôùi phaàn meàm môû roäng SpatialWare. 16 - MapInfo MapX Geoset Utility: (GEOSET) cho pheùp ñoïc moät taäp tin MapX Geoset vaøo cöûa soå Baûn ñoà cuûa MapInfo vaø ghi noäi dung moät cöûa soå baûn ñoà MapInfo thaønh moät taäp tin MapX Geoset. 17 - MapInfo Rotate Map Window: (RotateMapWindow) Cho pheùp quay noäi dung trong cöûa soå baûn ñoà hieän haønh moät soá ñoä nhaát ñònh. Trình naøy tính toaùn vaø thieát laäp moät heä soá chuyeån ñoåi affin (Affine transformation) cho cöûa soå baûn ñoà. 18 - MapInfo SpatialWare Upload Utility (Oracle): Taûi leân caùc taäp tin .tab cuûa MapInfo vaøo SpatialWare database chema treân moät maùy tính ôû xa (chæ aùp duïng cho heä cô sôû döõ lieäu Oracle). 19 - Mapping Wizard: (MAPWIZ) Mapping Wizard ñöôïc söû duïng ñeå giôùi thieäu caùc khaùi nieäm veà laøm baûn ñoà. Trình Mapping Wizard höôùng daãn ngöôøi duøng qua nhöõng böôùc ñôn giaûn ñeå coù theå söû duïng toát MapInfo töø luùc môùi baét ñaàu hoïc. 20 - MetaData Browser: (MDBLauncher) cho pheùp ta tìm kieám treân caùc trang web clearinghouse nhöõng döõ lieäu caàn thieát cho caùc phaân tích ñòa lyù cuûa ta. 21 - Named Views: (NVIEWS) Löu laïi tyû leä phoùng ñaïi cuõng nhö vò trí cuûa moät cöûa soå baûn ñoà hieän haønh thaønh moät teân goïi. Coù theå quay laïi cöûa soå ñoù baèng caùch choïn teân cuûa noù trong hoäp thoaïi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 22 - DBMS Catalog: (MIODBCAT) Cho pheùp duøng DBA taïo baûng MapInfo Catalog trong moät cô sôû döõ lieäu ôû xa. Caàn phaûi coù baûng naøy ñeå taûi caùc thoâng tin veà toaï ñoä vaøo MapInfo töø cô sôû döõ lieäu ôû xa. 23 - DBMS SQL Builder: (BUILDSQL) Cho pheùp lieân keát vôùi moät maùy chuû cô sôû döõ lieäu SQL, xaây döïng caùc pheùp truy vaán vaø thöïc hieän caùc caâu leänh SQL. Ngoaøi noù coøn coù theå cung caáp cho ta caùc pheùp truy vaán ñeå xem tröôùc döõ lieäu vaø taûi caùc keát quaû truy vaán (query) vaøo moät baûng noäi boä cuûa MapInfo. 24 - DBMS Upload: (MIUPLOAD) Taûi moät baûng döõ lieäu cuûa MapInfo vaøo moät cô sôû döõ lieäu ôû xa. Ngoaøi ra noù cuõng coù theå taûi vaøo cô sôû döõ lieäu ñoù caùc thoâng tin veà toaï ñoä töø moät baûng coù baûn ñoà. 25 - Overview: (OVERVIEW) môû moät cöûa soå baûn ñoà môùi ñeå xem toång quaùt moät cöûa soå baûn ñoà khaùc. 26 - Rotate Symbols, MapWindows, or Labels: Quay bieåu töôïng (Rotate Symbols), cöûa soå baûn ñoà (RotateMapWindows) hay quay caùc nhaõn (RotateLabels): caùc trình treân quay caùc thaønh phaàn töông öùng theo moät goùc nhaát ñònh do ta chæ ñònh. Trình RotateSymbol cho pheùp ghi ñeø leân ñònh daïng kieåu bieåu töôïng baèng moät bieåu töôïng khaùc do ta chæ ñònh. Trình Rotate lables cho pheùp ta quay taát caû caùc nhaõn trong baát kyø moät cöûa soå baûn ñoà naøo. 27 - Scalebar: (SCALEBAR) taïo thöôùc tyû leä cho moät cöûa soå baûn ñoà. 28 - Search and Replace: (SRCHREPL) tìm trong moät coät ñònh daïng kieåu kyù töï moät chuoãi naøo ñoù vaø thay theá baèng moät chuoãi khaùc 29 - Set Coordinate System Bounds: (CoordSysBounds) Cho pheùp ta veõ hình chöõ nhaät bao quanh ranh giôùi cuûa caùc vaät theå trong moät lôùp baûn ñoà vaø löu laïi meänh ñeà Bounds (ranh giôùi) töø hoäp thoaïi ñeå söû duïng trong cöûa soå MapBasic. 30 - Shields: (SHIELDS) taïo caùc khung trang trí bao quanh caùc vaät theå kieåu kyù töï. Trình naøy chæ coù hai khung trang trí laø khung bao quanh teân quoác loä vaø khung bao quanh teân bang. Ghi chuù: Nöôùc ta khoâng söû duïng heä thoáng quy öôùc nhö vaäy neân trình naøy khoâng coù ích maáy. 31 - Symbol: (SYMBOL) taïo, chænh söûa vaø xoaù caùc bieåu töôïng cuûa MapInfo. Nhöõng bieåu töôïng naøy trôû thaønh moät phaàn cuûa boä bieåu töôïng chuaån cuûa MapInfo. 32 - Table Manager: (TABLEMGR) Thu thaäp thoâng tin veà caùc baûng ñang ñöôïc môû, keå caùc baûng metadata. Theâm chöùc naêng; caäp nhaät metadata - theâm, chænh söûa vaø xoaù caùc khoaù vaø caùc giaù trò - taûi vaø löu caùc template (.mdt) - löu laïi thaønh ñònh daïng vaên baûn FGDC (.met). 33 - Universal Translator: Nhaäp vaø xuaát caùc döõ lieäu MapInfo sang caùc ñònh daïng khaùc. Theo maëc ñònh khi caøi ñaët MapInfo, trình naøy töï ñoäng khôûi ñoäng khi ta khôûi ñoäng MapInfo vaø naèm trong Menu Tools. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. PHUÏ LUÏC 2. CAÙC BOÄ BIEÅU TÖÔÏNG, KIEÅU ÑÖÔØNG, KIEÅU TOÂ MAØU VAØ BAÛNG MAØU CUÛA MAPINFO. Boä Bieåu töôïng Custom Symbols PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. Boä Bieåu töôïng MapInfo 30 Compatible Boä Bieåu töôïng MapInfo Arrows Boä Bieåu töôïng MapInfo Oil and Gas PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. Boä Bieåu töôïng Map Symbols Boä Bieåu töôïng MapInfo Weather Boä Bieåu töôïng MapInfo Symbols PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. Boä Bieåu töôïng MapInfo Miscellaneous PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. Boä Bieåu töôïng MapInfo Cartographic PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. Boä Bieåu töôïng MapInfo Transportation PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. Boä Bieåu töôïng MapInfo Real Estate PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. Boä Kieåu ñöôøng cuûa MapInfo Kích thöôùc Font Chöõ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. Caùc kieåu toâ maøu vuøng trong MapInfo Baûng maøu cuûa MapInfo PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản