Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam

Chia sẻ: Trần Quốc Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
388
lượt xem
236
download

Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, cần có sự can thiệp trong khi vẫn đảm bảo một sự phát triển thân thiện với thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam

 1. HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi ®Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ vµ x∙ héi cña ViÖt Nam, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, céng ®ång c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ ®∙ cam kÕt tµi trî hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cho ViÖt Nam trÞ gi¸ 19,94 tû USD. Trong tæng sè vèn cam kÕt tµi trî nµy, 14,3 tû USD ®∙ ®−îc ký kÕt d−íi d¹ng c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ cô thÓ th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n tÝn dông, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ hç trî kü thuËt. Tæng gi¶i ng©n kho¶ng 9,728 tû USD, ®¹t kho¶ng 55,5% tæng nguån vèn ODA ®∙ cam kÕt. Nh×n chung, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ODA t¹i ViÖt Nam ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng. Tuy vËy, nh×n chung, viÖc thùc hiÖn vµ gi¶i ng©n c¸c dù ¸n ODA cßn chËm, tû lÖ gi¶i ng©n ch−a ®¹t ®−îc møc trung b×nh trong khu vùc lµ 20,5%/ n¨m. Trong sè c¸c nhµ tµi trî cung cÊp ODA cho ViÖt Nam th× NhËt B¶n, Ng©n hµng ThÕ giíi (WB) vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) lµ 3 nhµ tµi trî lín nhÊt. Tæng sè vèn cam kÕt cña 3 nhµ tµi trî nµy chiÕm trªn 70% tæng sè vèn ODA c¸c nhµ tµi trî cam kÕt tµi trî cho ViÖt Nam. Nhµ n−íc ViÖt Nam thèng nhÊt ®−îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ADB vµo n¨m 1976. Tõ cuèi n¨m 1993, quan hÖ tµi trî cña ADB víi ViÖt Nam míi b¾t ®Çu ®−îc thùc hiÖn víi quy m« lín vµ trªn diÖn réng. TÝnh cho ®Õn th¸ng 12/ 2001, ADB ®∙ phª duyÖt 34 kho¶n vay cho khu vùc c«ng céng víi tæng vèn lµ 2,2 tû USD, 3 dù ¸n ®Çu t− cho khu vùc t− nh©n víi tæng sè vèn lµ 72 triÖu USD vµ 117 dù ¸n hç trî kü thuËt víi tæng sè viÖn trî kh«ng hoµn l¹i lµ 82 triÖu USD. C¸c dù ¸n cña ADB tµi trî cho ViÖt Nam chñ yÕu ®−îc tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc nh− sau: (i) N«ng nghiÖp vµ nguån lùc tù nhiªn (ii) C¬ së h¹ tÇng; (iii) Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x∙ héi; (iv) Qu¶n trÞ quèc gia; (v) Ph¸t triÓn khu vùc t− nh©n vµ (vi) Hîp t¸c vïng. Víi nç lùc cña c¶ ADB vµ ViÖt Nam, c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do ADB tµi trî ®ang ®ãng gãp cã hiÖu qu¶ cho nç lùc cña ChÝnh phñ vµ Nh©n d©n ViÖt Nam trong ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do ADB tµi trî, cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp cÇn th¸o gì nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. Nh»m môc ®Ých c¶i thiÖn tiÕn tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam, mét hîp phÇn cña dù ¸n hç trî kü thuËt m∙ sè TA3476 -VIE “N©ng cao hiÖu qu¶ ODA th«ng qua quan hÖ ®èi t¸c” ®∙ ®−îc ADB vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− cïng phèi hîp thùc hiÖn ®Ó biªn so¹n Tµi liÖu h−íng dÉn thñ tôc chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam. Tµi liÖu nµy lµ s¸ch h−íng dÉn, ®−îc lËp dùa trªn c¬ së hµi hoµ thñ tôc chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n theo chÝnh s¸ch cña ADB vµ theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña ViÖt Nam. Cuèn s¸ch bao gåm hai phÇn: PhÇn 1- H−íng dÉn thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n vµ PhÇn 2- H−íng dÉn thùc hiÖn dù ¸n. Do khu«n khæ thêi gian cã h¹n, trong nöa cuèi n¨m 2002 sÏ ph¸t hµnh PhÇn 1, PhÇn 2 sÏ tiÕp tôc ®−îc chuÈn bÞ vµ ph¸t hµnh trong thêi gian tíi. PhÇn 1 h−íng dÉn c¸c thñ tôc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n kÓ tõ khi ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt trong Danh s¸ch c¸c Ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ®Ò nghÞ ADB tµi trî vµ phÝa ADB ®∙ ®ång ý xem xÐt tµi trî cho ®Õn khi hai bªn ký kÕt §iÒu −íc quèc tÕ cô thÓ vÒ Ch−¬ng tr×nh, dù ¸n (hiÖp ®Þnh vay vèn hoÆc v¨n kiÖn dù ¸n hç trî kü thuËt) . §èi t−îng phôc vô cña s¸ch h−íng dÉn nµy bao gåm: - §èi víi phÝa ViÖt Nam lµ nh»m phôc vô c¸c c¬ quan theo dâi, gi¸m s¸t, h−íng dÉn chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ADB tµi trî sao cho võa b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c qui chÕ cña ChÝnh phñ, mÆt kh¸c l¹i t«n träng c¸c thñ tôc, chÝnh s¸ch cña ADB, bao gåm: (i) c¸c c¬ quan tæng hîp, qu¶n lý vÜ m« ë cÊp Trung −¬ng liªn quan H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 2. HTKT sè 3476-VIE 4 ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ADB tµi trî; (ii) c¸c Ban ChuÈn bÞ dù ¸n vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n c¸c cÊp tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng, vµ c¸c c¸n bé trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ADB tµi trî. - §èi víi phÝa ADB lµ c¸c c¸n bé cña ADB phô tr¸ch viÖc chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n vèn vay vµ hç trî kü thuËt do ADB tµi trî cho ViÖt Nam. - Mét sè ®èi t−îng kh¸c cã liªn quan ®Õn dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam nh− t− vÊn trong n−íc vµ quèc tÕ. Dù kiÕn, s¸ch h−íng dÉn nµy sÏ ®−îc cËp nhËt ®Þnh kú khi chÝnh s¸ch, quy chÕ, thñ tôc cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ADB cã nh÷ng thay ®æi quan träng. Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¸ch h−íng dÉn, kh«ng thÓ tr¸nh khái c¸c thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn c¸c c¬ quan vµ c¸ nh©n trùc tiÕp sö dông. ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ ®Þa chØ: - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− (Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i) Sè 2 Hoµng V¨n Thô, Hµ Néi hoÆc - C¬ quan ®¹i diÖn th−êng tró t¹i ViÖt Nam cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸ (VRM) 701 - 706 Toµ nhµ Sun Red River Sè 23 Phan Chu Trinh, Hµ Néi Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 3. HTKT sè 3476-VIE 5 H−íng dÉn sö dông PhÇn 1 Môc ®Ých cña PhÇn 1 nh»m gióp ng−êi ®äc cã thÓ t×m hiÓu tæng qu¸t vÒ thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam, c¸c th«ng tin chi tiÕt kh«ng tr×nh bµy hÕt ®−îc trong cuèn s¸ch h−íng dÉn nµy, ®Ò nghÞ ng−êi sö dông tham kh¶o t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. Trong cuèn s¸ch cã dÉn chiÕu ®Õn c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cña ViÖt nam vµ c¸c tµi liÖu cña ADB ë nh÷ng chç cÇn thiÕt. Mét quy tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay hµi hßa gi÷a thñ tôc cña ViÖt Nam vµ ADB còng ®−îc thiÕt kÕ trong cuèn s¸ch nµy, b¾t ®Çu tõ b−íc thùc hiÖn Dù ¸n Hç trî kü thuËt cho tíi khi hai bªn chuÈn bÞ ®µm ph¸n vèn vay. Ngoµi ra, mét sè kinh nghiÖm vµ bµi häc tÝch lòy ®−îc trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n do ADB tµi trî còng ®−îc tr×nh bµy trong cuèn s¸ch, ng−êi ®äc cã thÓ tham kh¶o ®Ó ¸p dông cho tr−êng hîp cô thÓ cña m×nh. NÕu ng−êi ®äc : Muèn t×m hiÓu tæng quan vÒ ADB vµ quan hÖ hîp t¸c ADB - ViÖt Nam Ch−¬ng I Muèn t×m hiÓu vÒ hµi hoµ quy tr×nh thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt, dù ¸n vèn vay gi÷a ADB vµ ViÖt Nam vµ c¸c khuyÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam Ch−¬ng II Muèn t×m hiÓu chi tiÕt h¬n c¸c thñ tôc cña ADB cho viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt vµ ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n vèn vay Ch−¬ng III Muèn t×m hiÓu chi tiÕt h¬n c¸c thñ tôc cña ViÖt Nam cho viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt vµ ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n vèn vay. Ch−¬ng IV Ngoµi ra, t¹i phÇn Phô lôc, ng−êi ®äc cã thÓ t×m hiÓu c¸c th«ng tin sau ®©y Tãm t¾t mét sè néi dung c¬ b¶n liªn quan ®Õn thùc hiÖn dù ¸n do ADB tµi trî C¸c tµi liÖu v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn bÞ dù ¸n theo quy ®Þnh cña ADB C¸c tµi liÖu v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn bÞ dù ¸n cña ChÝnh phñ ViÖt Nam H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 4. HTKT sè 3476-VIE 6 Môc lôc Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................1 H−íng dÉn sö dông PhÇn 1 .......................................................................................................5 Môc lôc...............................................................................................................................................6 Ch−¬ng I. NGuån vèn cña Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ vµ tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i ViÖt Nam .....................................................................11 1. Nguån vèn cña ADB vµ tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i Viªt Nam .. 11 2. Ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i ViÖt Nam................................................................................ 13 Ch−¬ng II. Hµi hßa thñ tôc cña ADB vµ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n ..............................................................................................................................................17 1. Tæng quan............................................................................................................................................... 17 2. §Ò xuÊt Hµi hoµ thñ tôc.................................................................................................................. 20 2.1. ChuÈn bÞ TA ............................................................................................................................21 2.2. Thùc hiÖn PPTA vµ ChuÈn bÞ Dù ¸n vèn vay ..........................................................................28 2.3. Mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt kh¸c .............................................................................................34 3. C¸c khuyÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam...................................................................................................................... 42 3.1. C¸c yªu cÇu cña ViÖt Nam vµ cña ADB ..................................................................................42 3.2. C¸c khuyÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan ViÖt Nam khi lµm viÖc víi c¸c ®oµn c«ng t¸c cña ADB ........................................................................................................................................................48 3.3. C¸c khuyÕn nghÞ ®èi víi c¸c ®oµn c«ng t¸c cña ADB khi lµm viÖc víi c¸c c¬ quan cña ViÖt Nam ................................................................................................................................................51 Ch−¬ng iII. c¸c b−íc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n do adb tµi trî theo chu tr×nh cña adb......................................................................................................................55 1. Tãm t¾t quy ®Þnh vµ thñ tôc chuÈn bÞ c¸c dù ¸n do ADB tµi trî .................................... 55 1.1. C¸c quy ®Þnh chung.................................................................................................................55 1.2. C¸c b−íc chuÈn bÞ mét kho¶n vay/dù ¸n hç trî kü thuËt cña ADB .........................................57 2. C¸c b−íc chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt do ADB tµi trî............................................. 60 3. C¸c b−íc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− do ADB tµi trî....................................... 62 ch−¬ng iV. c¸c b−íc chuÈn bÞ Ch−¬ng tr×nh, Dù ¸n do adb tµi trî theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ viÖt Nam.....................................................................................67 A. Ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− cã sö dông vèn ODA .............................................................. 67 1. Tãm t¾t c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− cã sö dông vèn ODA ......................................................................................................................67 2. C¸c b−íc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− b»ng nguån vèn vay ADB .................................68 B. Dù ¸n Hç trî Kü thuËt .................................................................................................................... 77 1. Tãm t¾t c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ chuÈn bÞ vµ phª duyÖt dù ¸n hç trî kü thuËt sö dông vèn ODA.............................................................................................................77 2. C¸c b−íc chuÈn bÞ vµ phª duyÖt Dù ¸n TA do ADB tµi trî ........................................................77 C¸c phô lôc ....................................................................................................................................84 H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 5. HTKT sè 3476-VIE 7 Phô lôc i. mét sè gîi ý ban ®Çu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n adb tµi trî t¹i viÖt nam..........................................................................................................................84 1. Vèn ®èi øng............................................................................................................................................. 84 2. ThiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n.................................................................................................................... 84 3. Gi¶i phãng mÆt b»ng ......................................................................................................................... 84 4. §Êu thÇu, mua s¾m ............................................................................................................................. 84 5. Tæ chøc x©y dùng, nghiÖm thu, bµn giao, quyÕt to¸n .................................................... 85 6. Qu¶n lý tµi chÝnh vµ gi¶i ng©n ................................................................................................... 85 7. KiÓm to¸n ................................................................................................................................................ 85 8. Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n ........................................................................................................... 86 9. B¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña dù ¸n ............................................................................................... 86 10. §iÒu chØnh, söa ®æi, bæ sung néi dung ch−¬ng tr×nh, dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ..................................................................................................................................................... 86 Phô lôc II. c¸c tµi liÖu v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn bÞ dù ¸n theo quy ®Þnh cña adb ..................................................................................................................................87 Phô lôc II.1 Mét sè néi dung vµ yªu cÇu cña phÝa ADB trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ Dù ¸n .............................................................................................................................................................. 87 Phô lôc II.2 Tµi liÖu ®Ò c−¬ng ý t−ëng Dù ¸n............................................................................. 89 Phô lôc II.3 Tham kh¶o Biªn b¶n ghi nhí cña ®oµn thÈm ®Þnh dù ¸n cña ADB ....... 92 Phô lôc II.4 B¸o c¸o vµ KhuyÕn nghÞ cho Chñ tÞch (RRP)................................................... 93 Phô lôc II.5 HiÖp ®Þnh vay vèn ........................................................................................................... 95 Phô lôc III. néi dung c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt cña ADB .......................................................................................................................96 Phô lôc III.1 Néi dung Biªn b¶n ghi nhí cña ®oµn t×m hiÓu thùc tÕ cña ADB vÒ Hç trî kü thuËt.............................................................................................................................................. 96 Phô lôc III.2 V¨n kiÖn hç trî kü thuËt ......................................................................................... 97 Phô lôc III.3 Ký kÕt HiÖp ®Þnh vay vèn theo quy ®Þnh cña ADB ...................................... 98 Phô lôc III.4 HiÖu lùc HiÖp ®Þnh vay vèn theo quy ®Þnh cña ADB................................... 98 Phô lôc III.5 C¸c kho¶n vay dùa trªn l·i suÊt LIBOR cña ADB......................................... 99 Phô lôc IV. C¸c tµi liÖu v¨n b¶n liªn quan ®Õn chuÈn bÞ Dù ¸n cña chÝnh phñ viÖt nam ................................................................................................................................100 Phô lôc IV.1 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t−............................................................................................ 100 Phô lôc IV.2 Néi dung chñ yÕu cña B¸o c¸o Nghiªn cøu TiÒn kh¶ thi....................... 101 Phô lôc IV.3 Néi dung chñ yÕu cña b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi................................. 101 Phô lôc IV.4 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−...................................................................... 102 Phô lôc IV.5 Néi dung chñ yÕu cña v¨n kiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ODA hç trî kü thuËt ........................................................................................................................................................... 102 Phô lôc IV.6 Néi dung thÈm ®Þnh Ch−¬ng tr×nh dù ¸n hç trî kü thuËt ................... 102 H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 6. HTKT sè 3476-VIE 8 Phô lôc IV.7 Gi¶i tr×nh vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng............................... 103 Phô lôc IV.8 Néi dung cña ph−¬ng ¸n ®Òn bï .......................................................................... 103 Phô lôc IV.9 Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c biÖt c¬ b¶n vÒ ®Òn bï ®Êt trong quy ®Þnh cña ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch cña ADB. ................................................................................................. 104 Phô lôc IV.10 Danh môc mét sè v¨n b¶n ph¸p qui chÝnh cña ViÖt nam liªn quan ®Õn ODA....................................................................................................................................................... 105 H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 7. HTKT sè 3476-VIE 9 Danh s¸ch tõ viÕt t¾t1 ADB - Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ADF - Quü ph¸t triÓn Ch©u ¸ ADTA - Hç trî kü thuËt T− vÊn Bé KH&§T - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− Bé TC - Bé Tµi chÝnh CQ THDA - C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n CQCQ - C¬ quan chñ qu¶n CSP - Ch−¬ng tr×nh vµ chiÕn l−îc quèc gia DMC - N−íc thµnh viªn ®ang ph¸t triÓn §oµn THTT - §oµn t×m hiÓu thùc tÕ FS - Nghiªn cøu kh¶ thi Pre-FS - Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi GMS - Ch−¬ng tr×nh hîp t¸c kinh tÕ tiÓu vïng Mªk«ng më réng MOU/AM - Biªn b¶n ghi nhí MRM - Cuéc häp thÈm ®Þnh cÊp qu¶n lý NHNNVN - Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam OCR - Nguån vèn tÝn dông th«ng th−êng ODA - Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc PMU - Ban Qu¶n lý Dù ¸n PPTA - Hç trî kü thuËt chuÈn bÞ dù ¸n PPU - Ban ChuÈn bÞ dù ¸n Quy chÕ - Quy chÕ Qu¶n lý §Çu t− vµ X©y dùng QL§TXD Quy chÕ Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn - QLODA chÝnh thøc RRP - B¸o c¸o vµ KhuyÕn nghÞ cho Chñ tÞch ADB SRC - Cuéc häp thÈm ®Þnh cÊp chuyªn viªn ADB TA - Hç trî kü thuËt TA PMU - Ban Qu¶n lý Dù ¸n Hç trî kü thuËt TA PPU - Ban ChuÈn bÞ Dù ¸n Hç trî kü thuËt TOR - §iÒu kho¶n giao viÖc cho t− vÊn VPCP - V¨n phßng ChÝnh Phñ VRM - C¬ quan §¹i diÖn th−êng tró cña ADB t¹i ViÖt Nam 1 Mét sè tõ viÕt t¾t ®−îc dïng theo thuËt ng÷ cña ADB (vÝ dô : PPTA, ADTA, Pre-FS, FS...) H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 8. HTKT sè 3476-VIE 10 Danh s¸ch c¸c b¶ng B¶ng 1. C¸c lo¹i dù ¸n TA vµ Dù ¸n vèn vay ..................................................................18 B¶ng 2. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− .............................................................................................19 B¶ng 3. Hµi hoµ c¸c b−íc chuÈn bÞ TA do Thñ t−íng chÝnh phñ phª duyÖt ...23 B¶ng 4. Hµi hoµ c¸c b−íc chuÈn bÞ TA thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña CQCQ ..........................................................................................................................................27 B¶ng 5. Hµi hoµ c¸c b−íc thùc hiÖn PPTA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay.............30 B¶ng 6. Hµi hoµ ®èi víi tr−êng hîp ®−îc bá qua b−íc lËp Pre-FS, lËp ngay FS ......................................................................................................................................................38 B¶ng 7. Hµi hoµ ®èi víi tr−êng hîp ®−îc dïng Pre-FS ®Ó ®µm ph¸n vèn vay ......................................................................................................................................................40 Danh s¸ch c¸c s¬ ®å S¬ ®å 1. Quy tr×nh chung ..........................................................................................................17 S¬ ®å 2. Hµi hoµ c¸c b−íc chuÈn bÞ TA do thñ t−íng chÝnh phñ phª duyÖt...22 S¬ ®å 3. Hµi hoµ c¸c b−íc chuÈn bÞ TA do CQCQ phª duyÖt .....................................26 S¬ ®å 4. Hµi hoµ c¸c b−íc thùc hiÖn PPTA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay .............29 S¬ ®å 5. Hµi hoµ c¸c b−íc thùc hiÖn PPTA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay .............37 S¬ ®å 6. Hµi hoµ c¸c b−íc thùc hiÖn PPTA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay .............39 S¬ ®å 7. Chu tr×nh Dù ¸n vèn vay ADB ...............................................................................57 S¬ ®å 8. Chu tr×nh Dù ¸n hç trî kü thuËt cña ADB.....................................................58 S¬ ®å 9. C¸c b−íc chuÈn bÞ-thùc hiÖn dù ¸n TA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay..59 S¬ ®å 10. C¸c b−íc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− do ADB tµi trî........76 S¬ ®å 11. C¸c b−íc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, dù ¸n TA do ADB tµi trî.................83 H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 9. HTKT sè 3476-VIE 11 Ch−¬ng I. NGuån vèn cña Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ vµ tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i ViÖt Nam Ch−¬ng I cung cÊp mét sè th«ng tin tæng quan vÒ nguån vèn cña ADB vµ ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i ViÖt Nam bao gåm chiÕn l−îc ho¹t ®éng, c¸c th«ng tin cô thÓ vÒ tµi trî cña ADB dµnh cho ViÖt Nam cho ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001. 1. Nguån vèn cña ADB vµ tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i Viªt Nam Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) ®−îc thµnh lËp n¨m 1966, cho ®Õn nay cã 60 n−íc thµnh viªn, trong ®ã 43 n−íc thµnh viªn thuéc khu vùc Ch©u ¸-Th¸i B×nh D−¬ng. Trô së chÝnh cña ADB ®Æt t¹i Manila-thñ ®« Phi-lÝp-pin. Ngoµi ra ADB cßn cã 22 trô së c¸c c¬ quan th−êng tró vµ v¨n phßng ®¹i diÖn ë mét sè n−íc thµnh viªn. HiÖn nay cã kho¶ng 2000 c¸n bé chuyªn m«n vµ c¸n bé gióp viÖc lµm viÖc cho ADB. Lµ mét tæ chøc tµi chÝnh hîp t¸c ph¸t triÓn ®a ph−¬ng, ADB gióp ®ì viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi cña c¸c n−íc thµnh viªn ®ang ph¸t triÓn (DMCs), t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn vµ hîp t¸c kinh tÕ trong khu vùc. Tõ n¨m 1999 ®Õn nay, víi chiÕn l−îc gi¶m nghÌo ®∙ ®−îc th«ng qua, môc tiªu chÝnh cña ADB lµ gi¶m nghÌo b»ng c¸ch thóc ®Èy t¨ng tr−ëng bÒn v÷ng, ph¸t triÓn x∙ héi vµ ®iÒu hµnh quèc gia tèt. Mäi ho¹t ®éng, sù trî gióp, chiÕn l−îc quèc gia còng nh− c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n cña ADB ®Òu xoay quanh môc tiªu míi nµy. C¸c nguån vèn cña ADB bao gåm: Nguån vèn tÝn dông th«ng th−êng (OCR): Nguån vèn tÝn dông th«ng th−êng ®−îc h×nh thµnh tõ 3 nguån (i) cæ phÇn ®ãng gãp tõ vèn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn, (ii) nguån huy ®éng tõ thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ vµ (iii) thu nhËp tõ c¸c kho¶n cho vay tÝch luü. Kho¶ng 80% c¸c kho¶n cho vay cña ADB lµ tõ nguån vèn nµy víi thêi h¹n vay dµi h¹n tõ 15-25 n¨m. §©y kh«ng ph¶i lµ nguån vèn vay −u ®∙i vµ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së l∙i suÊt thÞ tr−êng (gåm l∙i suÊt LIBOR céng thªm phÇn phÝ qu¶n lý). Th«ng th−êng chØ nh÷ng n−íc thµnh viªn cã nÒn kinh tÕ m¹nh hoÆc ph¸t triÓn kinh tÕ ë møc cao míi ®−îc vay tõ nguån vèn nµy. Vµo cuèi n¨m 2000, nguån vèn tÝn dông th«ng th−êng vµo kho¶ng h¬n 45 tû USD. QuÜ Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADF) ®−îc thµnh lËp n¨m 1974 cung cÊp vèn vay −u ®∙i. HiÖn nay, QuÜ nµy do 26 n−íc thµnh viªn tù nguyÖn ®ãng gãp theo chu k×. QuÜ ADF cung cÊp vèn vay cho c¸c n−íc thµnh viªn ®ang ph¸t triÓn cã tæng thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî bÞ h¹n chÕ. §©y lµ nguån vèn quan träng gióp c¸c n−íc nghÌo gi¶m nghÌo ®ãi vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng. Trong thêi kú 4 n¨m tÝnh tõ ®Çu n¨m 2001, theo kÕ ho¹ch, Quü ADF sÏ cã gi¸ trÞ vµo kho¶ng 5,65 tû USD, ®−îc h×nh thµnh tõ ®ãng gãp míi lµ 2,91 tû USD vµ c¸c cam kÕt bæ sung tõ nguån hiÖn cã vµ nguån néi bé lµ 2,74 tû USD. QuÜ Hç trî kÜ thuËt ®Æc biÖt (TASF) lµ nguån vèn quan träng cho c¸c ho¹t ®éng hç trî kÜ thuËt cña ADB. QuÜ nµy h×nh thµnh do c¸c n−íc thµnh viªn ®ãng gãp tù nguyÖn, c¸c kho¶n thu trÝch tõ thu nhËp rßng cho vay cña c¸c nguån vèn OCR, thu H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 10. HTKT sè 3476-VIE 12 nhËp tõ nguån lîi ®Çu t− vµ c¸c nguån kh¸c. Tæng vèn cña Quü lµ 899 triÖu USD vµo cuèi n¨m 2000, trong ®ã cã 784 triÖu USD ®∙ ®−îc cam kÕt, phÇn ch−a ®−îc cam kÕt vµo kho¶ng 115 triÖu USD QuÜ ®Æc biÖt cña NhËt B¶n (JSF): JSF ®−îc thµnh lËp n¨m 1988 do ChÝnh phñ NhËt B¶n viÖn trî nh−ng do ADB qu¶n lÝ. QuÜ nµy chñ yÕu dµnh cho hç trî kÜ thuËt gióp c¸c n−íc thµnh viªn chuÈn bÞ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ gi¶m nghÌo. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000, Tæng sè vèn cña quü nµy lµ 782,6 triÖu USD. QuÜ cña ChÝnh phñ NhËt B¶n dµnh cho gi¶m nghÌo (JFPR): Quü nµy ra ®êi n¨m 2000 nh»m hç trî c¸c ho¹t ®éng víi môc ®Ých gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn x∙ héi. Tæng sè vèn cña Quü kho¶ng 92 triÖu USD. QuÜ ®Æc biÖt cña ViÖn ADB: QuÜ nµy h×nh thµnh do ®ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c n−íc thµnh viªn, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ... ®−îc dïng ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña ViÖn ADB. Sè vèn hiÖn cã cña Quü vµo cuèi n¨m 2000 lµ 5,9 triÖu USD. Ch−¬ng tr×nh häc bæng cña NhËt B¶n chÝnh thøc ho¹t ®éng n¨m 1988 nh»m tµi trî cho c«ng d©n cña c¸c n−íc thµnh viªn tham gia c¸c kho¸ häc sau ®¹i häc. Tõ n¨m 1998 tíi n¨m 2000, ChÝnh phñ NhËt B¶n ®∙ ®ãng gãp h¬n 40 triÖu USD cho quü nµy. 1.164 suÊt häc bæng ®∙ ®−îc trao cho c¸c sinh viªn, c¸n bé nghiªn cøu... tõ 33 n−íc thµnh viªn. Sè l−îng c¸c suÊt häc bæng hµng n¨m ®Òu t¨ng, n¨m 1988 cã 49 suÊt häc bæng th× tíi n¨m 2000 ®∙ t¨ng lªn 135 suÊt. §ång tµi trî : NhiÒu tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c chÝnh phñ tham gia vµo c¸c dù ¸n víi vai trß §ång tµi trî. C¸c nhµ tµi trî cã thÓ ®ång tµi trî cho ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− hoÆc ch−¬ng tr×nh, dù ¸n hç trî kü thuËt. §ång tµi trî cã thÓ lµ tõ nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc cho vay vèn ®Çu t−. §ång tµi trî rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh thøc vµ quy m« vèn nh−ng th«ng th−êng d−íi hai h×nh thøc: - §ång tµi trî song song : Lµ kho¶n ®ång tµi trî cho mét dù ¸n cô thÓ nh−ng nhµ tµi trî tù tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý nguån ®ång tµi trî cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trong dù ¸n song song víi c¸c ho¹t ®éng tµi trî cña ADB trong dù ¸n ®ã. Theo ph−¬ng thøc tµi trî nµy, dù ¸n chung ®−îc c¸c bªn cïng tham gia thiÕt kÕ nh−ng bªn ®ång tµi trî ho¹t ®éng kh¸ ®éc lËp víi ADB vµ qu¶n lý thùc hiÖn phÇn tµi trî theo c¸c quy ®Þnh riªng cña m×nh. - §ång tµi trî chung: Lµ ph−¬ng thøc ®ång tµi trî mµ nhµ tµi trî ñy th¸c cho ADB ®øng ra tµi trî vèn vµ qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n sau khi dù ¸n ®∙ ®−îc tÊt c¶ c¸c bªn cïng tham gia thiÕt kÕ. Trong n¨m 2000 tæng sè vèn ®ång tµi trî huy ®éng tõ tÊt c¶ c¸c nguån lªn tíi kho¶ng 3 tû USD cho 41 dù ¸n, t−¬ng ®−¬ng víi 51% vèn cho vay tõ QuÜ ADF cña ADB trong n¨m nµy. C¸c ho¹t ®éng cho vay cña ADB: Ho¹t ®éng cho vay cña ADB ®−îc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh: Ho¹t ®éng th«ng th−êng vµ ho¹t ®éng ®Æc biÖt2. C¸c kho¶n vay cña ADB −u tiªn dµnh cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn thuéc c¸c lÜnh vùc nh− n«ng nghiÖp, n¨ng l−îng giao th«ng vËn t¶i, cÊp tho¸t n−íc, gi¸o dôc, y tÕ, tµi chÝnh vµ khu vùc t− nh©n. Hç trî kÜ thuËt chñ yÕu ®−îc sö dông cho viÖc chuÈn bÞ c¸c 2 Theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña ADB, nguån vèn cho c¸c ho¹t ®éng th«ng th−êng lÊy tõ c¸c quÜ th«ng th−êng, nguån vèn cho c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt lÊy tõ c¸c quÜ ®Æc biÖt. Tham kh¶o §iÒu 9 vµ 20 cña §iÒu lÖ ®Ó cã th«ng tin chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng th«ng th−êng vµ ho¹t ®éng ®Æc biÖt. H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 11. HTKT sè 3476-VIE 13 kho¶n vay, cho c¸c ho¹t ®éng t− vÊn trong c¸c ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, n©ng cao n¨ng lùc... C¸c n−íc thµnh viªn ®i vay ®−îc chia thµnh 3 nhãm A, B vµ C. C¸c n−íc thuéc nhãm A ®−îc vay vèn tõ nguån ADF. C¸c n−íc thuéc nhãm B cã thÓ vay tõ c¶ hai nguån ADF vµ OCR, c¸c n−íc thuéc nhãm C kh«ng ®−îc vay tõ nguån ADF. ViÖt Nam hiÖn ®−îc xÕp vµo nhãm B1 (®−îc vay tõ nguån ADF vµ mét phÇn tõ nguån OCR). 2. Ho¹t ®éng tµi trî cña ADB t¹i ViÖt Nam Tõ n¨m 1966- 1975 ADB còng ®∙ cã mét vµi tµi trî nhá cho c¸c dù ¸n ®Çu t− ë miÒn Nam ViÖt Nam. N¨m 1976, sau khi ®Êt n−íc ®−îc thèng nhÊt, N−íc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®−îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ADB vµ b¾t ®Çu nhËn tµi trî cña ADB. Sau mét thêi gian t¹m ngõng c¸c ho¹t ®éng tµi trî (1979- 9/1993), th¸ng 10/1993, ADB nèi l¹i quan hÖ tµi trî víi ViÖt Nam. 2.1. ChiÕn l−îc ho¹t ®éng cña ADB t¹i ViÖt Nam Tõ n¨m 1993, c¸c ho¹t ®éng cña ADB t¹i ViÖt Nam ®Òu tu©n theo c¸c chiÕn l−îc ho¹t ®éng cô thÓ nh− ChiÕn l−îc ho¹t ®éng t¹m thêi (IOS) giai ®o¹n 1993-1995, ChiÕn l−îc ho¹t ®éng Quèc gia (COS) giai ®o¹n 1996- 2000; Ch−¬ng tr×nh vµ ChiÕn l−îc ho¹t ®éng Quèc gia (CSP) giai ®o¹n 2002-2004. ChiÕn l−îc ho¹t ®éng t¹m thêi 1993-1995: Theo chiÕn l−îc ho¹t ®éng nµy, c¸c ho¹t ®éng trî gióp cña ADB tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc (i) Phôc håi vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng; (ii) C¶i c¸ch chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ngµnh, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; (iii) hç trî cho viÖc huy ®éng c¸c nguån néi lùc th«ng qua c¶i tæ ngµnh tµi chÝnh, s¾p xÕp l¹i tæ chøc; vµ (iv) khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. ChiÕn l−îc ho¹t ®éng quèc gia giai ®o¹n 1996-2000 (COS) tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, qu¶n lÝ m«i tr−êng vµ nguån lùc tù nhiªn. Ngoµi ra, c¸c vÊn ®Ò nh− c¶i thiÖn sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c vïng, khuyÕn khÝch hîp t¸c trong khu vùc vµ khuyÕn khÝch ®Çu t− t− nh©n còng ®−îc nªu bËt trong chiÕn l−îc ho¹t ®éng cña ADB giai ®o¹n nµy. Ch−¬ng tr×nh vµ ChiÕn l−îc ho¹t ®éng Quèc gia (CSP) giai ®o¹n 2002-2004 ®∙ ®−îc ®−a ra vµo th¸ng 1/2002 nh»m ®Þnh h−íng cho c¸c ho¹t ®éng cña ADB trong 3 n¨m tõ 2002-2004. Ch−¬ng tr×nh vµ chiÕn l−îc ho¹t ®éng míi nh»m vµo t¨ng tr−ëng bÒn v÷ng ®i ®«i víi c«ng b»ng x∙ héi nh−ng sÏ tËp trung m¹nh, cã chän lùa vµo mét sè vïng vµ ngµnh nhÊt ®Þnh. Ch−¬ng tr×nh vµ ChiÕn l−îc ho¹t ®éng cña ADB trong giai ®o¹n nµy tíi sÏ tËp trung vµo 4 vÊn ®Ò chÝnh: o T¨ng tr−ëng bÒn v÷ng g¾n víi ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ph¸t triÓn khu vùc t− nh©n b»ng c¸ch cñng cè c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu phôc vô n«ng nghiÖp vµ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, ®a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp nh»m t¨ng n¨ng suÊt trong n«ng nghiÖp, c¶i thiÖn m«i tr−êng kinh doanh. o Ph¸t triÓn x∙ héi th«ng qua viÖc ®Çu t− cã lùa chän vµo y tÕ, gi¸o dôc nh»m n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc. o Qu¶n trÞ quèc gia th«ng qua c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. o TËp trung ®Çu t− vµo miÒn Trung víi môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua (i) Ph¸t triÓn sinh kÕ vµ c¬ së h¹ tÇng quy m« nhá t¹i lµng x∙, (ii) Hç trî ph¸t triÓn ngµnh c¬ së h¹ tÇng víi qui m« lín h¬n... H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 12. HTKT sè 3476-VIE 14 2.2. C¸c träng t©m chiÕn l−îc ho¹t ®éng cña ADB t¹i ViÖt Nam: 2.2.1 N«ng nghiÖp vµ nguån lùc tù nhiªn N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Trong nh÷ng n¨m qua, ADB ®∙ cho vay vµ hç trî kÜ thuËt th«ng qua ch−¬ng tr×nh cho vay trong ngµnh n«ng nghiÖp, dù ¸n c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n, dù ¸n tÝn dông n«ng th«n, c¸c dù ¸n c¶i c¸ch mét sè chÝnh s¸ch trong ngµnh n«ng nghiÖp, dù ¸n phôc håi vµ c¶i t¹o nguån n−íc, hÖ thèng thuû lîi, phßng chèng lò lôt. Nh÷ng n¨m tíi, ADB sÏ tËp trung vµo c¸c môc tiªu vÒ ph¸t triÓn n«ng th«n kÕt hîp víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cñng cè hÖ thèng khuyÕn n«ng vµ t¨ng c−êng nghiªn cøu phôc vô n«ng nghiÖp nh»m t¨ng n¨ng suÊt vµ c¶i thiÖn møc sèng ë n«ng th«n. L©m nghiÖp, qu¶n lÝ m«i tr−êng vµ nguån lùc tù nhiªn ADB ®∙ trî gióp trong lÜnh vùc nµy ë tÇm quèc gia th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hç trî kÜ thuËt nh»m ph¸t triÓn thÓ chÕ, n©ng cao n¨ng lùc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §ång thêi, ADB còng cho ViÖt Nam vay vèn ®Çu t− cho c¸c dù ¸n phßng chèng lò lôt vµ ph¸t triÓn l©m nghiÖp. Thêi gian tíi, ADB sÏ chó träng vµo viÖc gi¶i quyÕt ®ång thêi c¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, ph¸t triÓn sinh kÕ bÒn v÷ng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë khu vùc miÒn Trung. 2.2.2. C¬ së h¹ tÇng Sau khi nèi l¹i quan hÖ tµi trî, ADB ®∙ tËp trung cho vay vèn ®Ó söa ch÷a vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng trong ngµnh n¨ng l−îng, giao th«ng vËn t¶i. ADB còng ®∙ cã nh÷ng ho¹t ®éng hç trî kÜ thuËt cho ngµnh ®−êng bé vµ ®iÖn lùc. Trong thêi gian tíi, ADB sÏ tËp trung vµo ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng miÒn Trung, t¨ng c−êng kÕt nèi n«ng th«n víi thµnh thÞ vµ thÞ tr−êng. 2.2.3. Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x∙ héi ADB tiÕp tôc ñng hé môc tiªu cña ChÝnh phñ trong viÖc phæ cËp gi¸o dôc bËc trung häc c¬ së vµo n¨m 2010. Thêi gian qua ADB ®∙ tËp trung vµo c¸c néi dung cña gi¸o dôc trung häc c¬ së nh− c¶i c¸ch ch−¬ng tr×nh, ®µo t¹o gi¸o viªn, c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng vµ c¶i c¸ch hÖ thèng ®µo t¹o kÜ thuËt vµ d¹y nghÒ. Trong thêi gian tíi, ADB sÏ tËp trung vµo n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc bËc trung häc c¬ së, thu hÑp sù chªnh lÖch vÒ gi¸o dôc gi÷a c¸c giíi vµ d©n téc Ýt ng−êi. VÒ lÜnh vùc y tÕ, thay v× nh÷ng trî gióp cho céng ®ång nh− tr−íc ®©y, ADB sÏ tËp trung vµo viÖc ®¶m b¶o chÊt l−îng ch¨m sãc søc khoÎ cho ng−êi nghÌo. 2.2.4. Qu¶n trÞ quèc gia ADB còng ®∙ dµnh mét sè hç trî kÜ thuËt cho ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng cña ViÖt nam, ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc cña mét sè c¬ quan tæng hîp cña ChÝnh phñ. Thêi gian tíi, ho¹t ®éng hç trî cña ADB sÏ tËp trung vµo c¶i c¸ch hµnh chÝnh lµm cho c¸c c¬ quan, thÓ chÕ m¹nh h¬n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c dÞch vô c«ng céng vµ hç trî ph©n cÊp qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, ADB còng tiÕp tôc tµi trî cho viÖc c¶i c¸ch ph¸p luËt, c¶i c¸ch tµi chÝnh mµ trong ®ã tËp trung vµo hÖ thèng phi ng©n hµng. 2.2.5. Ph¸t triÓn khu vùc t− nh©n Thêi gian tíi ADB sÏ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn ph¸t triÓn khu vùc t− nh©n mµ träng t©m lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh, c¶i c¸ch khu«n khæ ph¸p lÝ nh»m t¹o ra mét m«i tr−êng kinh doanh thuËn lîi h¬n cho khu vùc t− nh©n. 2.2.6. Hîp t¸c vïng H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 13. HTKT sè 3476-VIE 15 ADB sÏ tiÕp tôc hç trî ph¸t triÓnp hîp t¸c trong khu vùc th«ng qua Ch−¬ng tr×nh Hîp t¸c kinh tÕ tiÓu vïng Mª K«ng më réng (GMS). C¸c n−íc thµnh viªn cña GMS gåm: Campuchia, Lµo, Myanma, Th¸i Lan, ViÖt Nam vµ tØnh V©n Nam (Trung Quèc). C¸c s¸ng kiÕn vµ ho¹t ®éng cña GMS tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc chÝnh lµ: (i) Giao th«ng vËn t¶i; (ii) N¨ng l−îng; (iii) B−u chÝnh viÔn th«ng; (iv) M«i tr−êng; (v) Th−¬ng m¹i vµ §Çu t−; (vi) Du lÞch; (vii) Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Cho ®Õn cuèi n¨m 2000 ®∙ x¸c ®Þnh ®−îc kho¶ng 55 dù ¸n ®Çu t− vµ 44 dù ¸n hç trî kü thuËt −u tiªn trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu, ®µo t¹o, x©y dùng thÓ chÕ... ViÖt Nam tham gia GMS ngay tõ khi s¸ng kiÕn nµy ®−îc khëi x−íng vµo n¨m 1992, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ giao lµ c¬ quan ®Çu mèi cña quèc gia vÒ Ch−¬ng tr×nh nµy. ñy ban §iÒu phèi Quèc gia hîp t¸c kinh tÕ tiÓu vïng Mª K«ng do mét Thø tr−ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− lµm Chñ tÞch. N¨m 2002, Ban Th− ký quan hÖ vµ hîp t¸c tiÓu vïng Mª K«ng më réng ®∙ ®−îc thµnh lËp t¹i Bé KH&§T. Cho ®Õn cuèi n¨m 2000, ADB ®∙ huy ®éng tõ nhiÒu nguån tµi trî kh¸c nhau ®Ó ®Çu t− gÇn 2 tû USD cho c¸c dù ¸n ®Çu t− vµ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i trªn 43 triÖu USD cho c¸c dù ¸n Hç trî kü thuËt thuéc GMS. 2.3 Tµi trî cña ADB cho ViÖt Nam Thêi kú 1993- 2001: Giai ®o¹n 1993- 2001, ADB ®∙ cung cÊp 34 kho¶n vay cho khu vùc c«ng céng víi tæng trÞ gi¸ 2,2 tû USD, 3 kho¶n vay cho khu vùc t− nh©n víi tæng sè vèn lµ 72 triÖu USD vµ 117 kho¶n hç trî kü thuËt víi tæng sè viÖn trî kh«ng hoµn l¹i lµ 82 triÖu USD. Riªng trong n¨m 2001, ADB ®∙ phª duyÖt cho ViÖt Nam 4 kho¶n vay víi tæng trÞ gi¸ lµ 243 triÖu USD vµ 10 kho¶n hç trî kü thuËt (bao gåm c¶ ®ång tµi trî) trÞ gi¸ 8,4 triÖu USD. HÇu hÕt c¸c kho¶n vay nµy lµ vay −u ®∙i tõ ADF, trõ mét kho¶n vay cho Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n−íc sö dông hçn hîp vèn ADF vµ OCR vµ 3 kho¶n vay t− nh©n kh¸c tõ OCR. MÆc dï tØ lÖ gi¶i ng©n vÉn cßn thÊp h¬n so víi møc trung b×nh cña ADB lµ 20,5% nh−ng tû lÖ gi¶i ng©n cã tiÕn bé vµ t¨ng dÇn, n¨m 1998 lµ 14,2%, n¨m 1999 ®¹t 16%, n¨m 2000 ®¹t 18,7%, n¨m 2001 tû lÖ gi¶i ng©n l¹i tôt xuèng 17,3%. Do vÉn cßn nhiÒu chËm trÔ trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n, mét nhãm dù ¸n do ADB tµi trî ®ang thùc hiÖn ë ViÖt Nam bÞ xÕp vµo nhãm “cã ®é rñi ro cao”. Thêi kú 2002-2005: Theo chÝnh s¸ch cho vay míi, b¾t ®Çu tõ n¨m 2002, ADB sÏ cho vay tõ ADF dùa trªn t×nh h×nh thùc hiÖn3. Trong c¸c n¨m tíi, møc vay c¬ b¶n b×nh qu©n hµng n¨m theo Ch−¬ng tr×nh quèc gia lµ 240 triÖu USD/n¨m tõ ADF vµ 60 triÖu USD/n¨m tõ nguån tÝn dông th«ng th−êng OCR. ADB cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hç trî kü thuËt kho¶ng 6 triÖu USD/n¨m. Ngoµi ra, ch−¬ng tr×nh GMS sÏ t¨ng c−êng c¸c kho¶n vay cho ViÖt Nam ngoµi h¹n møc tµi trî cho Ch−¬ng tr×nh quèc gia 2.4 §iÒu kiÖn vay tr¶ ®èi víi c¸c kho¶n vay ADB dµnh cho ViÖt Nam Tõ n¨m 1999 trë ®i, ADB cho ViÖt Nam vay −u ®∙i tõ ADF víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n lµ : thêi h¹n hoµn tr¶ 32 n¨m, trong ®ã thêi gian ©n h¹n lµ 8 n¨m, l∙i suÊt trong thêi gian ©n h¹n lµ 1%/ n¨m vµ trong thêi gian tr¶ nî gèc lµ 1,5 %/ n¨m. C¸c kho¶n vay OCR cã thêi h¹n vay vµ thêi gian ©n h¹n phô thuéc vµo c¸c ®Æc ®iÓm cña dù ¸n (th«ng th−êng thêi h¹n vay lµ 15-25 n¨m vµ thêi gian ©n h¹n lµ 4-6 n¨m). Tõ th¸ng 7/2002, chÝnh s¸ch cho vay cña ADB l¹i cã thay ®æi ®èi víi c¸c kho¶n vay tõ OCR. Cô thÓ lµ c¸c kho¶n vay OCR tõ ngµy 1/7/2002 sÏ ®−îc lùa chän trong ba ®ång tiÒn lµ USD, EURO vµ Yªn. Bªn vay cã thÓ lùa chän h×nh thøc l∙i suÊt cè ®Þnh hoÆc l∙i suÊt th¶ næi dùa 3 Policy on Performance-Based Allocation (PBA) H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 14. HTKT sè 3476-VIE 16 vµo l∙i suÊt LIBOR. HiÖn nay ADB ¸p dông l∙i suÊt LIBOR céng biªn ®é l∙i suÊt 0,6%, chi tiÕt vÒ LIBOR xin tham kh¶o t¹i Phô lôc III.5. ¦u tiªn cña ADB dµnh cho ViÖt Nam thÓ hiÖn trong Ch−¬ng tr×nh vµ ChiÕn l−îc ho¹t ®éng cña ADB t¹i ViÖt Nam vµ ®−îc cËp nhËt hµng n¨m. VÒ nguyªn t¾c, ADB kh«ng dïng vèn ADF tµi trî cho c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt th−¬ng m¹i. H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 15. HTKT sè 3476-VIE 17 Ch−¬ng II. Hµi hßa thñ tôc cña ADB vµ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n Ch−¬ng II giíi thiÖu vÒ thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n cña ADB vµ ViÖt Nam ®∙ ®−îc hµi hoµ, mét m« h×nh t¹m ®−îc coi lµ "chuÈn" vÒ c¸c b−íc chuÈn bÞ vµ phèi hîp cña c¶ hai bªn ®−îc ®−a ra trªn c¬ së thùc hiÖn thÝ ®iÓm tõ n¨m 2002. C¸c th«ng tin chi tiÕt cô thÓ h¬n vÒ c¸c b−íc chuÈn bÞ cña ADB vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®−îc tr×nh bµy trong Ch−¬ng III vµ Ch−¬ng IV. 1. Tæng quan Quy tr×nh chung cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n vay vèn do ADB tµi trî bao gåm 3 b−íc chñ yÕu: (i) ChuÈn bÞ ban ®Çu (chuÈn bÞ tr−íc khi thiÕt kÕ dù ¸n) (ii) ChuÈn bÞ Dù ¸n (cßn gäi lµ thiÕt kÕ dù ¸n) (iii) ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt Dù ¸n T−¬ng øng víi c¸c b−íc nµy, ADB cã 3 b−íc chuÈn bÞ lµ chuÈn bÞ PPTA4, thùc hiÖn PPTA vµ chuÈn bÞ dù ¸n vèn vay, ViÖt Nam ph¶i qua c¸c b−íc lµ tiÕp nhËn PPTA, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, nghiªn cøu kh¶ thi. Sau ®ã, hai bªn chÝnh thøc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh vay vèn. S¬ ®å 1. Quy tr×nh chung Quy tr×nh chung Thµnh lËp A ChuÈn bÞ PPTA chuÈn bÞ ban ®Çu Ban CBDA Nghiªn cøu B Thùc hiÖn PPTA ChuÈn bÞ Dù ¸n TiÒn kh¶ thi ChuÈn bÞ Nghiªn cøu C Dù ¸n vèn vay Kh¶ thi ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt Dù ¸n §µm ph¸n HiÖp ®Þnh vay vèn 4 ADTA vµ c¸c lo¹i h×nh TA kh¸c t−¬ng tù nh− PPTA H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 16. HTKT sè 3476-VIE 18 C¸c b−íc chuÈn bÞ cña hai bªn ®−îc tiÕn hµnh chñ yÕu nh»m môc ®Ých x©y dùng c¸c v¨n kiÖn dù ¸n, hå s¬ ph¸p lý tho¶ m∙n yªu cÇu cña ViÖt Nam vµ ADB, lµm c¬ së cho viÖc ®µm ph¸n vµ thùc hiÖn dù ¸n vèn vay sau nµy. Trªn thùc tÕ, c¸c quy ®Þnh vµ thñ tôc cña ADB vµ ViÖt Nam cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt, thêi gian thùc hiÖn tõng b−íc rÊt kh¸c nhau nªn qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n th−êng cã nhiÒu chËm trÔ do ®ã dÉn tíi kh«ng thùc hiÖn ®−îc ®óng kÕ ho¹ch tµi trî ®∙ ®−îc hai bªn thèng nhÊt. Hµi hoµ thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n ®−îc ®−a ra nh»m môc ®Ých: Rót ng¾n thêi gian chuÈn bÞ dù ¸n. §¶m b¶o chÊt l−îng dù ¸n theo ®óng yªu cÇu cña c¶ hai bªn vµ t¨ng c−êng tÝnh chñ ®éng cña c¸c c¬ quan ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n. §Ó thuËn tiÖn cho ng−êi sö dông tra cøu c¸c tr−êng hîp cô thÓ cña m×nh, B¶ng 1 d−íi ®©y nªu tãm t¾t c¸c lo¹i dù ¸n TA vµ dù ¸n vay vèn kh¸c nhau, t−¬ng øng lµ cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cña phÝa ViÖt Nam, ®ång thêi tham chiÕu ®Õn vÞ trÝ tra cøu phï hîp trong s¸ch h−íng dÉn. B¶ng 1. C¸c lo¹i dù ¸n TA vµ Dù ¸n vèn vay CÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt Lo¹i dù ¸n Tham kh¶o t¹i theo thñ tôc cña ViÖt Nam 1. TA cã møc vèn tõ 1 triÖu USD trë Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt S¬ ®å 2 (trang 20) lªn hoÆc TA cã môc tiªu hay néi dung V¨n kiÖn TA trªn c¬ së Tê tr×nh cña liªn quan ®Õn thÓ chÕ hay chÝnh s¸ch CQCQ vµ B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña B¶ng 3 (trang 23) nhµ n−íc, ph¸p luËt, c¶i c¸ch hµnh Bé KH &§T. chÝnh, v¨n ho¸ th«ng tin, an ninh, quèc phßng (kh«ng phô thuéc vµo møc vèn) 2. TA kh«ng thuéc lo¹i nªu t¹i Môc 1 Thñ tr−ëng CQCQ phª duyÖt V¨n S¬ ®å 3 (trang 24) trªn ®©y. kiÖn TA trªn c¬ së kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña c¬ quan chøc n¨ng (Së, Vô B¶ng 4 (trang 27) chuyªn tr¸ch). 3. Dù ¸n vèn vay cã tæng møc vèn ®Çu Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt Pre- S¬ ®å 4 (trang 27) t− thuéc Nhãm A5 FS vµ FS trªn c¬ së Tê tr×nh cña CQCQ vµ B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña B¶ng 5 (trang 30) Bé KH &§T. 4. Dù ¸n vèn vay cã tæng møc vèn ®Çu Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt FS S¬ ®å 5 (trang 35) t− thuéc Nhãm A vµ ®−îc Thñ t−íng trªn c¬ së Tê tr×nh cña CQCQ vµ ChÝnh phñ cho phÐp bá qua b−íc lËp B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé KH &§T B¶ng 6 (trang 38) Pre-FS hoÆc Thñ t−íng ChÝnh phñ uû quyÒn cho Thñ tr−ëng CQCQ phª duyÖt FS 5. Dù ¸n vèn vay cã tæng møc vèn ®Çu Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt Pre- S¬ ®å 6 (trang 37) t− thuéc Nhãm A vµ ®−îc Thñ t−íng FS trªn c¬ së Tê tr×nh vµ B¸o c¸o ChÝnh phñ cho phÐp ®µm ph¸n HiÖp thÈm ®Þnh cña Bé KH &§T. Thñ B¶ng 7 (trang 40) ®Þnh vay vèn trªn c¬ së Pre-FS t−íng ChÝnh phñ cã thÓ phª duyÖt FS hoÆc uû quyÒn cho Thñ tr−ëng CQCQ phª duyÖt FS 6. Dù ¸n vèn vay cã tæng møc vèn ®Çu Thñ tr−ëng CQCQ phª duyÖt FS Trang 35 t− thuéc Nhãm B, ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh trªn c¬ së B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ vay vèn trªn c¬ së FS6 quan chøc n¨ng. 5 Ph©n lo¹i theo NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ. Xem B¶ng 2 d−íi ®©y vµ Phô lôc IV.1 vÒ ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t−. 6 HiÖn tr−êng hîp nµy ch−a x¶y ra ®èi víi c¸c Dù ¸n vèn vay do ADB tµi trî. H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 17. HTKT sè 3476-VIE 19 7. Kho¶n vay Ch−¬ng tr×nh CQCQ tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ Trang 35 (gi¶i ng©n nhanh) phª duyÖt V¨n kiÖn Kho¶n vay Ch−¬ng tr×nh thay v× phª duyÖt Pre- FS hay FS B¶ng 2. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− Tæng møc vèn ®Çu t− Lo¹i dù ¸n ®Çu t− Nhãm A Nhãm B Nhãm C C¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh, Kh«ng kÓ møc quèc phßng cã tÝnh b¶o mËt quèc gia, cã ý vèn nghÜa chÝnh trÞ - x∙ héi quan träng, thµnh lËp vµ x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp míi. C¸c dù ¸n lo¹i nµy kh«ng cã nhãm B vµ nhãm C C¸c dù ¸n: s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ Kh«ng kÓ møc kh«ng phô thuéc vµo quy m« vèn ®Çu t− vèn C¸c dù ¸n: C«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu Trªn 600 tû ®ång Tõ 30 ®Õn 600 tû D−íi 30 tû ®ång khÝ, chÕ biÕn dÇu khÝ, hãa chÊt, ph©n bãn, ®ång chÕ t¹o m¸y (bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p « t«) xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®−êng s¾t, ®−êng quèc lé. C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c víi 2 Trªn 400 tû ®ång Tõ 20 ®Õn 400 tû D−íi 20 tû ®ång lo¹i nªu trªn), cÊp tho¸t n−íc vµ c«ng tr×nh ®ång h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, hãa d−îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, b−u chÝnh viÔn th«ng, BOT trong n−íc, x©y dùng khu nhµ ë, ®−êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®∙ cã quy ho¹ch chi tiÕt ®−îc phª duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ Trªn 300 tû ®ång Tõ 15 ®Õn 300 tû D−íi 15 tû ®ång míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, ®ång thuû tinh, in; v−ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n hãa, gi¸o dôc, ph¸t Trªn 200 tû ®ång Tõ 7 ®Õn 200 tû D−íi 7 tû ®ång thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho ®ång tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam
 18. HTKT sè 3476-VIE 20 2. §Ò xuÊt Hµi hoµ thñ tôc Thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n cña c¶ hai phÝa ADB vµ ViÖt Nam ®Òu kh¸ phøc t¹p, qua nhiÒu b−íc kh¸c nhau vµ cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Kh«ng thÓ lµm hµi hßa hoµn toµn c¸c thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n bëi v× ADB ph¶i ¸p dông cïng mét lo¹i thñ tôc cho tÊt c¶ c¸c n−íc thµnh viªn, cßn ViÖt Nam còng ph¶i ¸p dông thñ tôc cña m×nh ®èi víi c¸c nguån tµi trî kh¸c nhau tõ bªn ngoµi. V× vËy, hµi hßa chØ cã thÓ thùc hiÖn trªn mét sè ph−¬ng diÖn nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian, thêi ®iÓm hai bªn phèi hîp víi nhau ®Ó tiÕn hµnh c¸c b−íc chuÈn bÞ Dù ¸n, néi dung vµ c¸c tµi liÖu nghiªn cøu theo yªu cÇu cña c¶ hai phÝa vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó ®¶m b¶o r»ng sù phèi hîp, tham kh¶o ý kiÕn vµ ®−a ra quyÕt ®Þnh cña c¶ hai bªn ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch hµi hoµ. Cho dï chØ xÐt trªn c¸c ph−¬ng diÖn nµy th× qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt hµi hßa thñ tôc chuÈn bÞ dù ¸n do ADB tµi trî t¹i ViÖt Nam còng kh«ng ®¬n gi¶n vµ cÇn ph¶i dùa trªn mét sè gi¶ ®Þnh vµ h¹n chÕ ®Ó ®¬n gi¶n hãa vÊn ®Ò nghiªn cøu, cô thÓ nh− sau: (i) Giíi h¹n viÖc nghiªn cøu hµi hßa thñ tôc tõ khi b¾t ®Çu chuÈn bÞ mét Dù ¸n PPTA7, thùc hiÖn PPTA ®Ó x©y dùng v¨n kiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t−, cho tíi khi v¨n kiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. (ii) §èi víi thñ tôc cña phÝa ViÖt Nam th× viÖc nghiªn cøu hµi hßa thñ tôc dùa trªn dù ¸n ®Çu t− thuéc Nhãm A. ChuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t− gåm hai b−íc: lËp Pre-FS vµ vµ FS vµ FS lµ c¨n cø ®Ó ®µm ph¸n vèn vay víi ADB. C¸c dù ¸n kh¸c ®−îc xem xÐt hµi hoµ b»ng c¸ch so s¸nh víi tr−êng hîp "chuÈn" nµy. (iii) Trong c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vÒ qu¶n lý vµ sö dông ODA, thêi gian ®−îc tÝnh b»ng “ngµy lµm viÖc”, trong khi ®ã phÝa ADB tÝnh b»ng “ tuÇn”. Trong s¸ch nµy gi¶ ®Þnh: 5 ngµy lµm viÖc b»ng 1 tuÇn (5 ngµy lµm viÖc + 2 ngµy nghØ cuèi tuÇn) ®−îc ¸p dông ®Ó quy ®æi “ngµy lµm viÖc” ra ®¬n vÞ “tuÇn” theo ®¬n vÞ thêi gian cña ADB ®Ó tiÖn so s¸nh vµ ®èi chiÕu mèc thêi gian. (iv) Trong quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vÒ qu¶n lý vµ sö dông ODA, cã mét sè b−íc chuÈn bÞ dù ¸n kh«ng ®−îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ mèc thêi gian hoµn thµnh, vÝ dô nh−: thêi gian chuÈn bÞ dù ¸n hç trî kü thuËt, thêi gian lËp Pre-FS, FS, thêi gian phª duyÖt kÕt qu¶ ®µm ph¸n hiÖp ®Þnh vay vèn... Mét sè gi¶ ®Þnh vÒ thêi gian hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc nµy còng ®−îc ®Ò xuÊt dùa trªn kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c dù ¸n kh¸c nh»m t¹o c¬ së cho viÖc hµi hoµ vÒ mÆt thêi gian. (v) Quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm viÖc cho mçi b−íc trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ dù ¸n cña ADB lµ kh¸ chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c, do ®ã viÖc x¸c ®Þnh tiÕn ®é vµ ch−¬ng tr×nh lµm viÖc còng nh− c¸c mèc chÝnh cÇn ph¶i dùa trªn quy ®Þnh nµy. (vi) Mét sè quy ®Þnh vÒ thêi gian cña ViÖt Nam ch−a chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c vµ th−êng cã nh÷ng kho¶ng thêi gian "®Öm" kh«ng x¸c ®Þnh ë gi÷a, vÝ dô nh− thêi h¹n thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt th−êng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn kÌm theo nh− "kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ", "kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc b¸o c¸o"... dÉn tíi kh¶ n¨ng cã thÓ mét sè b−íc bÞ chËm trÔ so víi kÕ ho¹ch ban ®Çu (do thêi gian chuyÓn c«ng v¨n giÊy tê cã thÓ bÞ chËm, hoÆc hå s¬ ch−a ®Çy ®ñ). XuÊt ph¸t tõ c¸c ®¸nh gi¸ trªn ®©y, hµi hoµ thñ tôc ®−îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c b−íc chuÈn bÞ dù ¸n cña ADB vµ ViÖt Nam nh»m t×m ra c¸c mèc thêi gian cô thÓ mµ hai bªn cïng ph¶i hoµn thµnh mét c«ng viÖc hoÆc thêi ®iÓm nµo th× ADB ph¶i chê phÝa ViÖt Nam hoµn thµnh thñ tôc néi bé cña ViÖt Nam vµ ng−îc l¹i. Ngoµi ra qu¸ tr×nh hµi hßa ®−îc ®Ò xuÊt còng x¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm ®ßi hái c¶ hai bªn (hoÆc mét bªn nµo ®ã) ph¶i gÊp rót hoµn thµnh mét sè thñ tôc nµo ®ã nh»m ®¹t c¸c mèc tiÕn ®é cÇn thiÕt. Qu¸ tr×nh hµi hßa 7 Gi¶ ®Þnh dù ¸n TA cã gi¸ trÞ > 1 triÖu USD hoÆc TA thuéc lÜnh vùc ®Æc biÖt H−íng dÉn thñ tôc ChuÈn bÞ vµ Thùc hiÖn Dù ¸n ADB t¹i ViÖt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản