intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phê duyệt dự án

Xem 1-20 trên 1664 kết quả Phê duyệt dự án
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dự án đa mục tiêu; phân tích kinh tế - xã hội, tài chính và rủi ro; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quy trình lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

  pdf113p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết Bình luận một số điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về đánh giá tác động môi trường bàn về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Bàn về các quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Bàn về tham vấn trong đánh giá tác động môi trường; Bàn về thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bàn về trách nhiệm của chủ dự án đầu tư và cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  pdf9p viberkshire 09-08-2023 5 5   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Lập báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Khối phụ trợ eBB4(Kho vũ khí và 02 hạng mục c24QY)" gồm có 3 chương chính như sau: Cơ sở lý luận kiểm toán dự án đầu tư; Giới thiệu về dự án và Đơn vị tư vấn kiểm toán; Thực hiện báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: Khối phụ trợ eBB4(Kho vũ khí và 02 hạng mục c24QY).

  pdf70p chankora09 29-06-2023 7 7   Download

 • Theo quy hoạch VII về hệ thống điện Việt Nam, trong những năm tới nhu cầu về phát triển năng lượng tái tạo ngày càng lớn do dự án điện hạt nhân không được phê duyệt. Trong số các dạng năng lượng tái tạo thì thủy điện nhỏ cũng sẽ được ưu tiên đầu tư. Bài viết trình bày nghiên cứu lựa chọn mực nước chết cho các trạm thủy điện điều tiết ngày làm việc trong bậc thang.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 5 2   Download

 • Cuốn "Sổ tay Hướng dẫn tài trợ của Dự án First" đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 995/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 5 năm 2014 phê duyệt làm cơ sở cho Ban Quản lý Dự án FIRST thực hiện triển khai công tác tài trợ cho các hợp phần của Dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hongbach205 27-02-2023 7 6   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án là mẫu tờ trình của chủ đầu tư trình thẩm định tới cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực nhưng thông tin liên quan đến dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p letinh1256 26-12-2022 27 2   Download

 • Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là mẫu tờ trình được cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp lập ra để gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích dựa trên các thông tin chung của dự án gồm tên dự án, địa điểm của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p letinh1256 26-12-2022 7 2   Download

 • Mẫu "Phê duyệt báo cáo kết quả đề án" được lập ra với mục đích phê duyệt báo cáo kết quả đề án. Dưới đây là biểu mẫu chi tiết, đầy đủ nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p phuongkim2005 05-09-2022 14 2   Download

 • Mẫu "Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình" là mẫu văn bản quyết định với các nội dung: Tên công trình; dự án; chủ đầu tư;... Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình.

  doc1p phuongkim2005 05-09-2022 9 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện chính sách thay đổi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị dự án trong điều kiện chế độ chính sách thay đổi, có tính cấp bách, cần thiết để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư phê duyệt dự án.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 18 0   Download

 • Mẫu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở (Mẫu số 01) nêu rõ căn cứ pháp lý, thông tin dự án hoặc công trình, danh mục hồ sơ gửi kèm báo cáo. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 14 2   Download

 • Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là văn bản được lập ra để tiến hành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một dự án nhất định. Mẫu tờ trình này phải có đầy đủ nội dung liên quan đến dự án và những nhà thầu tham gia. Dưới đây là một số mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bạn có thể tham khảo.

  doc11p thenthen19 15-06-2022 31 1   Download

 • Quyết định số 1826/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt văn kiện dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 1827/2021/QĐ-BYT ban hành Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc33p hoalanvender 25-02-2022 21 1   Download

 • Quyết định số 4088/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc49p hoalanvender 25-02-2022 18 1   Download

 • Quyết định số 5628/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng Miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bản vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

  doc38p hoalanvender 25-02-2022 20 1   Download

 • Quyết định số 2335/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 149/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  doc11p hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 269/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021.

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 1283/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

  doc22p hoadaquy852 16-02-2022 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt dự án
p_strCode=pheduyetduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2