Kể chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
140
lượt xem
1
download

Kể chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Dựa vào băng phim đã xem, lời kể của giáo viên và những hình ảnh minh họa. Học sinh tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Biết sáng tạo câu chuyện theo lời nhân vật. 2. Kĩ năng: Kể chuyện rõ ràng, tự nhiên. Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

  1. KEÅ CHUYEÄN TIEÁNG VÓ CAÀM ÔÛ MÓ LAI I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Döïa vaøo baêng phim ñaõ xem, lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø nhöõng hình aûnh minh hoïa. Hoïc sinh tìm ñöôïc lôøi thuyeát minh cho moãi hình aûnh. Bieát saùng taïo caâu chuyeän theo lôøi nhaân vaät. 2. Kó naêng: Keå chuyeän roõ raøng, töï nhieân. Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cuûa nhöõng ngöôøi lính Myõ coù löông tri ñaõ ngaên chaën vaø toá caùo toäi aùc man rôï cuûa quaân ñoäi Myõ trong cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam. 3. Thaùi ñoä: Gheùt chieán tranh, yeâu chuoäng hoøa bình. II. Chuaån bò: -Thaày: Caùc hình aûnh minh hoïa baèng phim trong.
  2. - Troø : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham gia. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
  3. 10’ * Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän vaø teân caùc nhaân vaät - Giaùo vieân keå chuyeän 1 - Hoïc sinh laéng nghe vaø laàn quan saùt tranh. - Vieát leân baûng teân caùc nhaân vaät trong phim: + Mai-cô: cöïu chieán binh + Toâm-xôn: chæ huy ñoäi bay + Coân-bôn: xaï thuû suùng maùy + An-dreâ-oát-ta: cô tröôûng + Hô-bôùt: anh lính da ñen
  4. + Roâ-nan: moät ngöôøi lính beàn bæ söu taàm taøi lieäu veà vuï thaûm saùt. - Giaùo vieân keå laàn 2 - Minh hoïa vaø giôùi thieäu tranh vaø giaûi nghóa töø. 12’ * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Muïc tieâu: Giuùp HS keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Phöông phaùp: Keå chuyeän. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Töøng nhoùm tieáp nhau trình baøy lôøi thuyeát minh cho moãi hình. - Caû lôùp nhaän xeùt
  5. 5’ * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc yù nghóa truyeän Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Caâu chuyeän giuùp em - Caùc nhoùm baøn baïc, thaûo hieåu ñieàu gì? luaän neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - Choïn yù ñuùng nhaát. 3’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Toå chöùc thi ñua - Caùc toå thi ñua tìm baøi thô, baøi haùt hay truyeän ñoïc noùi veà öôùc voïng hoøa bình.
  6. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän - Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản