Kế hoạch giáo dục tiểu học

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
110
lượt xem
8
download

Kế hoạch giáo dục tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH S GIÁO D C VÀ ÀO T O PHÒNG GIÁO D C TI U H C C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc K HO CH CÔNG TÁC GIÁO D C TI U H C N M H C 2010 – 2011 Ph n 1 : ánh giá k t qu th c hi n nhi m v 2009 – 2010 N m h c 2009 – 2010 Giáo d c Ti u h c ti p t c...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giáo dục tiểu học

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc S GIÁO D C VÀ ÀO T O PHÒNG GIÁO D C TI U H C K HO CH CÔNG TÁC GIÁO D C TI U H C N M H C 2010 – 2011 Ph n 1 : ánh giá k t qu th c hi n nhi m v 2009 – 2010 N m h c 2009 – 2010 Giáo d c Ti u h c ti p t c ch u áp l c v s l ng h c sinh l p 1 gia t ng (trên 38.000 HS và 2434 l p) nh ng vùng có s dân nh p c cao nh Bình Tân, Tân Phú, Gò V p, Th c,…v n còn nhi u bi n ng s s h c sinh cao t 45 n trên 50 HS/l p. nh biên giáo viên nhi u tr ng còn th p h n t l quy nh (d i 1,2 GV/l p). S h c sinh c h c 2 bu i/ngày t ng (28.348 HS) nh ng t l chung v n gi v ng (67,7% n m h c 2008 – 2009 là 66,9%). Dù còn nhi u khó kh n do nh ng bi n ng v s l ng h c sinh nh ng Phòng GD& T, các tr ng ti u h c ã có nhi u n l c t ch c, s!p x p tr ng l p ón nh n t t c" h c sinh vào h c, b trí giáo viên gi"ng d#y và th c hi n k ho#ch nhi m v n m h c #t k t qu", hoàn thành m c tiêu giáo d c ti u h c. I/- K t qu t c: 1. Giáo d c Ti u h c thành ph n nh và phát tri n t#o c ni m tin cho gia ình và xã h i, cán b qu"n lý và giáo viên th hi n ph$m ch t cao quý c a nhà giáo, t n tâm v i công tác gi"ng d#y, th ng yêu và tôn tr ng h c sinh, không x"y ra hi n t ng xúc ph#m thân th h c sinh. Nhà tr ng, gia ình và xã h i g!n bó, thân thi n cùng giáo d c tr%. Vi c khi u n#i, t cáo c a cha m& h c sinh trên báo chí và n th a g'i ã gi"m n m c th p nh t. Phòng Giáo d c Ti u h c ã tuyên d ng và tôn vinh 9 cá nhân là cán b qu"n lý có tâm huy t xây d ng nhà tr ng, có ý t ng sáng t#o, i m i em l#i cho nhà tr ng s ti n b th t rõ nét và t#o c ni m tin yêu c a cha m& h c sinh, c a c ng (ng tích c c óng góp v i nhà tr ng ngày càng &p h n, giáo d c h c sinh ngày càng t t h n. 2. D#y h c theo chu$n ki n th c và k) n ng ã làm gi"m áp l c cho giáo viên và h c sinh. C n c vào chu$n quy nh, giáo viên so#n bài và ti n hành ánh giá k t qu" h c t p c a h c sinh theo Thông t 32, vi c d#y và h c nh& nhàng h n. (ng th i vi c trao quy n t ch , t ch u trách nhi m cho giáo viên trong gi lên l p (theo công v n 896) ã giúp cho giáo viên n ng ng, sáng t#o và d#y t nhiên, tránh các ho#t ng hình th c không t p trung vào h c sinh. Qua các h i th"o, báo cáo chuyên d#y h c theo nh h ng cá th hóa, vi c i m i ph ng pháp gi"ng d#y chuy n bi n rõ r t và i vào chi u sâu. Ng i giáo viên t tin khi truy n th ki n th c cho các i t ng khác nhau b*ng cách t ch c ho#t ng cho m+i h c sinh u c quan tâm h ng d n nâng cao ho,c kh!c ph c, s'a ch a nh ng m,t còn h#n ch , y u kém (nh tr ng L ng nh C a - qu n 3). Ngoài ra, vi c gi"m b nh hình th c, s sách và t ng c ng ph ng ti n, thi t b ( dùng d#y h c c-ng giúp giáo viên gi"ng d#y ngày càng khoa h c, hi u qu" h n. -1-
 2. 3. Vi c ánh giá giáo viên theo chu$n ngh nghi p ã c th c hi n t t. Trong ó, c n c k t qu" ánh giá theo chu$n giáo viên và các danh hi u thi ua khen th ng ã c k t h p l#i t#o thu n l i cho giáo viên ph n u và t tin. Ch t l ng sáng ki n kinh nghi m ngày càng cao và sát v i th c t d#y h c c a giáo viên v i nh ng chi ti t, s vi c c th x"y ra hàng ngày trong tr ng, trong l p. 4. Xây d ng tr ng h c thân thi n, hi n #i h c sinh tích c c c c ng c và i vào chi u sâu. Nhi u tr ng h c ã chuy n bi n m#nh m. nh t#o c"nh quan th$m m), trang trí l p có ch i m giáo d c l ch s', a lý, khoa h c, #o c b*ng các hình "nh quê h ng, bi u t ng, m à b"n s!c v n hóa dân t c. Các trò ch i dân gian, các làn i u dân ca c-ng c các em vui ùa, ca hát trong môi tr ng giáo d c “M+i ngày n tr ng là m t ngày vui”. N m h c này ã có nhi u tr ng ng ký xây d ng mô hình tr ng tiên ti n, hi n #i (67 tr ng) là m t tín hi u kh i ng tích c c. Tuy là b c /u nh ng chúng ta tin r*ng m+i ngôi tr ng này s. là nh ng nhân t phát tri n và lan t0a cho t t c" các tr ng ti u h c c a thành ph v n lên h i nh p qu c t trong th i k1 công nghi p và hi n #i hóa cùng v i 8 bài h c v i m i qu"n lý tr ng h c c v n d ng, phát huy b i cán b qu"n lý và giáo viên. 5. Tr ng ti u h c c "m b"o an toàn, không có s c áng ti c nào x"y ra. Nhà v sinh ti p t c c c"i t#o, làm m i và trang trí &p, s#ch s.. Thành ph H( Chí Minh ã có nhi u n l c i tr c nhi u n m trong vi c /u t làm &p các công trình ph c v sinh ho#t c a nhà tr ng b"o v s c kh0e và rèn luy n h c sinh. S c-ng ã k t h p v i S Y t t p hu n cho các tr ng v v sinh an toàn th c ph$m, xây d ng c n tin m u v a úng qui cách, v a giáo d c h c sinh n u ng có v n hóa trong tr ng h c t#i tr ng ti u h c Nguy2n B nh Khiêm, qu n 1 và các tr ng khác nh Bình H ng – Bình Chánh, Lê Lai – Tân Phú. 6. B"o "m ch t l ng và Ph c p giáo d c ti u h c úng tu i v ng ch!c, t l b0 h c th p (ph/n l n h c sinh thu c di n nh p c theo gia ình di chuy n ch+ ). 7. V Xã h i hóa giáo d c: Vi c k t h p gi a nhà tr ng, gia ình và xã h i ngày càng t t h n. Các tr ng t ch c #i h i cha m& h c sinh chu áo, gi i thi u các ho#t ng c a nhà tr ng và nh n c s (ng thu n, ng h c a cha m& h c sinh. Nhi u công trình h+ tr nhà tr ng c th c hi n nh b sung trang thi t b , c"i t#o l#i sân tr ng, nhà v sinh, c n tin, trang trí c"nh quan,… n th n,c danh v l#m thu ch còn m t vài tr ng h p riêng l%. 8. Các ho#t ng giáo d c khác c ti n hành theo k ho#ch nh giáo d c an toàn giao thông, giáo d c môi tr ng và ngày h i v i h n 3000 h c sinh tham gia. H i thi v s#ch – ch &p, Tài n ng tin h c, Violympic,… Riêng d án i n "nh h c ng k t thúc v i Liên hoan phim thành công t t &p. Thành ph H( Chí Minh có 2 phim o#t gi"i xu t s!c (trong t ng s 3 gi"i) và o#t gi"i nh t toàn oàn. 9. Ngày h i gi i thi u “Ngôi tr ng Ti u h c c a em” nhà tr ng th c hi n v i nh n th c trách nhi m c a Hi u tr ng tr c c ng (ng. Ngày l2 “Hoàn thành ch ng trình Ti u h c” c a h c sinh l p 5 v i Gi y ch ng nh n ( /u tiên trong c" n c, V GD Ti u h c ã gi i thi u cho các T nh) là ngày h i th t vui v% t ng b ng cho h c sinh sau 5 n m d i mái tr ng ti u h c. -2-
 3. II/- Nh ng v n còn h n ch . 1. Quy mô tr ng l p ch a (ng u. H c sinh l p 1 t ng làm cho s s bình quân toàn thành ph t ng lên 38 HS/l p. Tr ng có trên 30 l p (125 tr ng) trên 50 l p (25 tr ng) và ,c bi t có 1 tr ng trên 100 l p. Trong ó có tr ng #t chu$n qu c gia ã v t quá 35 HS/l p. V i t l giáo viên trên l p ch a #t s l ng theo nh biên cho phép ã t#o áp l c lên giáo viên làm cho vi c d#y h c theo h ng cá th có ph/n h#n ch , t ch c các ho#t ng h c t p còn nhi u khó kh n. 2. Nhi u tr ng, nhi u giáo viên còn n,ng v d#y ch , coi tr ng i m s , x p h#ng nên vi c rèn k) n ng d#y h c sinh làm ng i ch a c chú ý úng m c nh t là ph/n nh n xét hành vi, thái h c t p còn r t chung chung nh gi0i, khá, t#m c, c/n c g!ng,…ch a giúp c cha m& h c sinh và b"n thân các em hi u cm c k t qu" và nh ng i u còn h#n ch . T ó, giáo viên ch a m#nh d#n t ch trong so#n gi"ng và ch a t ch u trách nhi m v ch t l ng h c t p c a h c sinh. Vi c so#n bài, t ch c ho#t ng h c t p và bài ki m tra th ng xuyên theo chu$n ki n th c k) n ng có chuy n bi n nh ng ch a u kh!p do còn thói quen d a vào sách giáo viên, sách tham kh"o và kinh nghi m gi"ng d#y nhi u n m. 3. Th c hi n thông t 32 c a B GD& T v ki m tra ánh giá x p lo#i h c sinh, nhà tr ng có t ch c cho giáo viên nghiên c u, th"o lu n. Tuy nhiên nhi u giáo viên còn n!m qua loa, ch a hi u h t m c ích, yêu c/u và v n d ng trong quá trình gi"ng d#y c-ng nh ch a tuyên truy n /y cho cha m& h c sinh hi u c vi c i m i và m c tiêu mà thông t ra. 4. Vi c xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c ch a c ti n hành xuyên su t mà còn ch#y theo phong trào. Các trò ch i dân gian, hát dân ca ch a c duy trì th ng xuyên. Vi c trang trí tr ng l p còn n,ng hình th c ch a th hi n các ch giáo d c. 5. Vi c th c hi n các h i th"o chuyên và v n b"n ch #o chuyên môn ch a n v i giáo viên. Nhi u tr ng còn ch a m#nh d#n, t tin t ch c Ngày h i gi i thi u tr ng ti u h c c a mình. 6. Vi c ti p cha m& h c sinh n tr ng làm vi c, chuy n tr ng cho con ch a c chu áo, v n minh. Th t c hành chánh n,ng n , thi u quan tâm n t ng hoàn c"nh c a tr% h ng d n, giúp 3 cho gia ình. III/- Bài h c kinh nghi m. 1. Lãnh #o các Phòng GD& T c/n quan tâm h n vi c b sung nhân s cán b qu"n lý cho /y , có Phó tr ng phòng ph trách c p h c và t ti u h c công tác ch #o, ki m tra và qu"n lý c k p th i và "m b"o ch t l ng c p h c. 2. Vi c tri n khai các v n b"n ch #o c/n c t ch c nghiêm túc n giáo viên, viên ch c và c th"o lu n, gi"i áp các thành viên nhà tr ng n!m v ng th c hi n. 3. CBQL h c t p các bài h c i m i công tác qu"n lý tr ng h c bi t v n d ng s. làm t t công tác qu"n lý nhà tr ng, t#o c phong cách qu"n lý khoa h c và hi u qu". -3-
 4. 4. Nhà tr ng tuyên truy n, v n ng cung c p /y thông tin cho cha m& h c sinh giúp cha m& h c sinh hi u bi t các ho#t ng giáo d c t#o c s (ng thu n s. giúp cho nhà tr ng n nh và phát tri n. 5. Vi c ki m tra, thanh tra, d gi c th c hi n nh*m phát hi n k p th i giúp 3, i u ch nh s. không gây áp l c, không áp ,t, tránh sai sót và t#o c môi tr ng thân thi n, s tin c y, oàn k t trong nhà tr ng. Ph n II : K ho ch công tác n m h c 2010 – 2011 Ch : Giáo d c Ti u h c là ni m tin c a gia ình và xã h i. Yêu c u : Tr em thích i h c, thích h c m i ngày n tr ng là m t ngày vui. I/- Nhi m v tr ng tâm : 1. C ng c và phát tri n mô hình tr ng tiên ti n hi n #i, thân thi n không còn tr ng y u kém. 2. "m b"o ch t l ng giáo d c theo chu$n ki n th c k) n ng, nâng cao ch t l ng PCGDTH T theo m c 2 (theo Thông t 36/2009/BGD T). 3. B(i d 3ng nghi p v cho CBQL và GV 4. C ng c t ch c và qu"n lý ho#t ng bán trú. B"o "m an toàn cho h c sinh g!n li n v i rèn luy n k) n ng s ng. 5. Ph c p và nâng cao ch t l ng d#y h c ti ng Anh, Tin h c. II/- Bi n pháp th c hi n : 1. C ng c và phát tri!n mô hình Tr "ng tiên ti n hi n i, thân thi n. Các tr "ng y u nâng lên t m c cao h#n. 1.1 Mô hình tr ng tiên ti n hi n #i, thân thi n. - Các Tr ng chu$n qu c gia th c hi n mô hình Tr ng tiên ti n hi n #i và ph n u #t m c 2. - Ph i h p v i cha m& h c sinh xây d ng các công trình nh nhà v sinh, c n tin, th vi n và các l p h c b môn, sân luy n t p TDTT. - Trang trí tr ng l p theo ch giáo d c (toán, khoa h c, xã h i, l ch s' và 5 i u Bác H( d#y) - T ch c các ho#t ng giáo d c ngoài gi lên l p d i hình th c câu l#c b . - T#o môi tr ng h c thân thi n, c"nh quan th$m m). Nhà tr ng là trung tâm v n hóa c a c ng (ng. - T ch c sinh ho#t theo câu l#c b hi u tr ng trao i kinh nghi m và giao l u, k t ngh a v i các tr ng ti u h c trên th gi i. - Cu i n m, x p h#ng các tr ng theo các tiêu chí c th ng nh t v i các hi u tr ng. 1.2 Các tr ng y u #t m c trung bình và khá. - Xác nh nguyên nhân chính ph i h p v i các b ph n ch c n ng có bi n pháp xây d ng lên m c trung bình và khá. -4-
 5. - T ch c chuyên giao l u, h c t p k t ngh a và h p giao ban nh k1 nâng ch t l ng nhà tr ng. - T ch c “Ngày h i ngôi tr ng ti u h c c a em” gi i thi u v i c ng (ng và nâng cao nh n th c trách nhi m c a hi u tr ng. - X p h#ng k t qu" th c hi n vào cu i n m theo các tiêu chi do hi u tr ng các tr ng th ng nh t. • Nh ng tr ng #t th h#ng cao trong vi c xây d ng mô hình tr ng tiên ti n hi n #i, thân thi n và tr ng t trung bình v n lên m c t t h n s. c tuyên d ng, khen th ng. 2. m b o ch t l ng giáo d c theo chu$n ki n th c k% n ng, nâng cao ch t l ng ph& c p giáo d c ti!u h c úng tu&i theo thông t 36/2009/BGD T. 2.1 "m b"o ch t l ng giáo d c. a. Th c hi n ch ng trình theo Q 16/2006/BGD T và d#y theo chu$n ki n th c k) n ng, giáo viên có quy n ch ng so#n bài và gi"ng d#y phù h p i t ng, t ch u trách nhi m v k t qu" h c t p c a h c sinh. b. Th c hi n thông t 32/2009/BGD T v ánh giá x p lo#i h c sinh ti u h c theo yêu c/u : - Giao quy n và trách nhi m cho hi u tr ng ch #o th c hi n ki m tra th ng xuyên và ki m tra nh k1 (S ra kh"o sát /u n m l p 2 và 5. KT K cu i n m l p 1 và 5). - Giáo viên n!m v ng và nh n th c úng yêu c/u c a thông t th c hi n trong quá trình gi"ng d#y, ánh giá k t qu" h c t p c a h c sinh, giúp h c sinh h c t p t tin, bi t c các m,t còn y u kém s'a ch a và phát huy tính tích c c, sáng t#o c a các em. - H ng d n giáo viên l p 1 ánh giá h c sinh b*ng các hình th c phù h p l a tu i (không cho i m) trong h c k1 1. c. T ch c các ho#t ng h c t p theo nh h ng cá th hóa – khuy n khích các ho#t ng ngoài gi nh tham quan dã ngo#i, giao l u v i các tr ng các vùng n i, ngo#i thành. - S!p x p th i khóa bi u bu i th nh t, bu i th hai dành cho các ho#t ng, hình th c h c t p – rèn luy n k) n ng s ng, rèn luy n th ch t. d. T ch c d#y tích h p v môi tr ng, ti t ki m n ng l ng, k) n ng s ng vào các môn h c. e. Ti p t c c"i ti n các lo#i h( s , s sách cho khoa h c, chính xác và nh& nhàng. Xóa b0 b nh hình th c i phó khi có ki m tra. 2.2 Nâng cao ch t l ng PCGDTH T. - T ch c tri n khai thông t 36/2009/BGD T v PCGDTH T m c 2. - Xây d ng các n v i m ch #o rút kinh nghi m. 3. B'i d (ng nghi p v cho CBQL và GV. 3.1 Nâng cao n ng l c cho CBQL. - Th c hi n 8 bài h c qu"n lý. - Giám sát th c hi n theo k ho#ch chung c a S . - T ch c tham quan h c t p, giao l u trong TP, trong n c và n c ngoài theo ch ng trình i m i qu"n lý. - T ch c sinh ho#t câu l#c b . - Phát hi n nh ng CBQL t n tâm, yêu ngh , n ng ng, sáng t#o tuyên d ng và tôn vinh trong ngành h c. -5-
 6. 3.2 Nâng cao nghi p v cho GV. - Khuy n khích giáo viên t h c, t tìm tòi khám phá nâng cao nghi p v theo yêu c/u bi t 10 d#y 1 cho th t nh& nhàng, t nhiên. - i m i hình th c b(i d 3ng, t p hu n b*ng cách ,t v n và cung c p tài li u, h ng d n ph ng pháp nghiên c u có k t qu" th t và v n d ng c vào gi"ng d#y. D#y h c theo nh h ng cá th hóa. D#y h c theo ph ng pháp m i do d án Vi t – B cung c p. Nghiên c u Khoa h c s ph#m ng d ng. 4. T& ch c và qu n lý ho t ng bán trú. - Kh"o sát th c tr#ng các tr ng có t ch c bán trú v ; B p n u n (quy trình b p 1 chi u, ngu(n th c ph$m, th c n). Nhà n. - Xây d ng ch b"o m u, c p d 3ng và /u t b(i d 3ng ngh nghi p mang tính n nh, lâu dài. - B"o "m an toàn tr ng h c, xây d ng nhà v sinh, c n tin rèn luy n k) n ng s ng v n minh cho h c sinh. 5. Ph& c p và nâng ch t l ng d y và h c ngo i ng , tin h c. 5.1 Ti ng Anh. a. Ti ng Anh t ng c ng : - i m i ph ng th c ti p nh n h c sinh l p 1. - ánh giá k t qu" h c t p theo chu$n Cambridge. - Biên so#n ch ng trình và tài li u h+ tr . - B(i d 3ng và ào t#o l#i i ng- giáo viên (ng th i nâng cao n ng l c i ng- giáo viên c t cán. b. Ti ng Anh t ch n ; - i m i ti ng Anh t ch n theo h ng h i nh p ti ng Anh t ng c ng và ch ng trình ti ng Anh #i trà. c. Ch ng trình ti ng Anh #i trà : th c hi n theo h ng d n c a B GD T. d. Ch ng trình ph thông Cambridge : - ánh giá k t qu" d#y và h c các tr ng ang th c hi n. - xu t v i lãnh #o h ng phát tri n. 5.2 Tin h c. - Kh"o sát và ánh giá th c tr#ng d#y và h c môn tin h c. - Biên so#n phân ph i ch ng trình theo h ng t ng c ng và t ch n. - T ch c Ngày h i Tài n ng tin h c. - Tham gia k1 thi qu c gia Violympic. - Nghiên c u thành l p câu l#c b Robot. 5.3 Ti ng Pháp. - Ph i h p v i chuyên viên Phòng GD Trung h c th c hi n theo ch ng trình BGD T. 5.4 Ti ng Hoa. - Ph i h p v i chuyên viên Phòng GD Trung h c trong vi c qu"n lý, ki m tra và thi hoàn thành ch ng trình ti ng Hoa c p Ti u h c. -6-
 7. 6. Th c hi n nhi m v th "ng xuyên GD Ti!u h c. 6.1 Công tác thanh tra ki m tra theo k ho#ch. - T ng c ng i c s phát hi n, i u ch nh sai ph#m và tuyên d ng nh ng các nhân, n v tích c c, sáng t#o. 6.2 Công tác thi ua. - K t h p ánh giá theo chu$n ngh nghi p giáo viên ti u h c. - Th$m nh các tr ng ng ký danh hi u c p cao. - Th$m nh các tài nghiên c u khoa h c s ph#m ng d ng (SKKN). 6.3 C s v t ch t, trang thi t b và ( dùng d#y h c. - Bàn gh h c sinh v i v t li u phù h p ti u h c. - B"o "m thi t b và ( dùng d#y h c theo yêu c/u t i thi u. - Khuy n khích a các thi t b hi n #i vào l p h c (TV, màn hình, b"ng t ng tác, projector,…) - Lót th"m cho nhà v sinh. - H th ng n c l c cho h c sinh "m b"o v sinh. 6.4 Th vi n. - Ki n toàn, phân lo#i Th vi n. - Thí i m xây d ng 1 n 2 Th vi n thân thi n #t yêu c/u là trái tim c a nhà tr ng. Rèn luy n h c sinh thói quen và yêu thích n th vi n, xây d ng v n hóa c (b*ng nhi u hình th c phong phú). 6.5 Giáo d c khuy t t t. - Th c hi n theo k ho#ch Giáo d c khuy t t t c a S . 6.6 Qu"n lý các tr ng ngoài công l p, các tr ng có y u t n c ngoài theo qui nh chung c a Ban Ch #o. 7. Các ho t ng khác. 7.1 Ti p t c th c hi n Gi"i Lê Quý ôn trên báo Nhi (ng. 7.2 Th c hi n Giáo d c An toàn giao thông. 7.3 Giáo d c môi tr ng và ngày h i môi tr ng do Tetra Pak tài tr . 7.4 Trong n m h c t ch c các ngày (do các tr ng ch n l a th c hi n cho phù h p b*ng các hình th c sáng t#o, h p d n mang tính ch t ngày h i) : - Ngày “Giáo d c Th m m và trang trí tr ng l p” - Ngày “Giáo d c c sách, Vi t ch p và Th vi n”. - Ngày “Giáo d c Ngh thu t nh c và h a” - Ngày “Giáo d c Khoa h c và Toán h c”. - Ngày h i “ Ngôi tr ng Ti u h c c a em”. - Ngày h i Ti ng Anh. - Ngày Giáo d c Môi tr ng và An toàn tr ng h c. - Ngày Rèn luy n th ch t và s c kh e. - Ngày h i Búp bê và ch i. - …………………………….. Ph n III Công tác ph i h p. 1. Phòng T& ch c cán b . - V "m b"o nh biên giáo viên trên l p và các ch c danh trong tr ng Ti u h c. - Ch , chính sách i v i b"o m u, c p d 3ng, th vi n, y t . - Qui nh tuy n ch n giáo viên d#y ngo#i ng . - V qu"n lý các tr ng ngoài công l p, các tr ng có y u t n c ngoài. - Vi c ,t tên các tr ng ti u h c. -7-
 8. 2. Phòng GDCN và TBDGV. - Ph i h p v i các tr ng BDGD b(i d 3ng giáo viên. - B(i d 3ng các n i dung theo k ho#ch c a B GD. - Xây d ng k ho#ch b(i d 3ng b"o m u và ch ng trình ào t#o chu$n hóa i ng- b"o m u trong tr ng bán trú. 3. Phòng k ho ch – Tài chánh. - V "m b"o các trang thi t b và ( dùng d#y h c theo m c t i thi u. - Th c hi n các h ng d n s' d ng kinh phí ngoài ngân sách (bán trú, ngo#i ng ,…) - Xây d ng m#ng l i tr ng l p, bàn gh h c sinh, phòng h c b môn,… - Gi"m s s h c sinh vào n m h c 2011 – 2012. 4. Phòng Công tác SV – HS. - Yt h c ng, b p n bán trú, nhà v sinh. - H th ng cung c p n c u ng cho h c sinh. - Tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c. - V công tác i và các phong trào tr ng h c. - ào t#o cán b y t tr ng h c. 5. Phòng Giáo d c M m non : - Chu$n b vào l p 1. 6. Phòng GD Trung h c : - D#y ti ng Pháp và Ti ng Hoa. - Chu$n b cho HS vào l p 6 THCS. 7. Phòng Pháp ch . - Th c hi n i u l Tr ng Ti u h c và các qui nh pháp lu t. 8. Trung tâm Thông tin và Ch #ng trình GD. - C ng c trang web. - Ph i h p k1 thi Tài n ng Tin h c. - Các tài có liên quan n CNTT. 9. Trung tâm h) tr Tr* khuy t t t th c hi n các m c tiêu, yêu c/u v GD hòa nh p. 10. Thanh tra S+ : - V nh ng v n liên quan n khi u n#i, t cáo. - Các tr ng ngoài công l p, các tr ng có y u t n c ngoài. - Thanh tra nh k1. 11. Phòng Kh o thí và Ki!m ,nh ch t l ng giáo d c. - Tuy n sinh l p 1, xây d ng ph ng án h#n ch ch#y tr ng. - V vi c xét tuy n vào l p 6. 12. Công oàn ngành : - Thi Giáo viên gi0i. -8-
 9. IV/- L-CH CÔNG TÁC C TH T.NG THÁNG : Tháng 7 Tr ng tâm : Báo cáo T&ng k t - Xây d ng k ho ch n m h c - Ghi 2010 Tuy!n sinh l/p 1 chú - T ng h p báo cáo t ng k t n m h c c a Q/H. - Th$m nh sáng ki n kinh nghi m thi ua khen th ng c p cao. - H ng d n và theo dõi tuy n sinh l p 1. - Ki m tra công nh n hoàn thành ch ng trình Ti ng Hoa c p Ti u h c. - Xây d ng k ho#ch n m h c 2010 – 2011. - Chu$n b k ho#ch B(i d 3ng hè. Tháng 8 2010 Tr ng tâm : B'i d (ng hè, H /ng d0n nhi m v n m h c. - B(i d 3ng hè cho CBQL và GV và ch ng trình TATC. - H ng d n th c hi n nhi m v n m h c 2010 - 2011. - H ng d n h( s , s sách, tài li u cho giáo viên &h c sinh. - T trình cho B GD& T v ánh giá k t qu" h c t p.l p 1 (không cho i m) và qu"n lý vi c d#y Ti ng Vi t cho HS VN t#i các tr ng qu c t . - H ng d n kh"o sát ch t l ng /u n m h c. - T ch c Ngày GD Th$m m) và trang trí tr ng l p. - T ng k t H i thi VSC và Tài n ng Tin h c. Tháng 9 2010 Tr ng tâm : 1n ,nh n m h c m/i. - Thông tin báo cáo s li u /u n m h c v L p, HS, GV, bán trú, TATC,... - Kh"o sát /u n m kh i l p 2 và 5. - Ki m tra vi c tri n khai và th c hi n k ho#ch n m h c c a các tr ng Ti u h c và kh"o sát th c tr#ng các tr ng có t ch c bán trú. - Chuyên d#y tích h p ki n th c môi tr ng vào các môn h c. - Ki m tra, kh"o sát các Q/H t ch c H i ngh Ban #i di n cha m& HS t#i các tr ng ti u h c. - H p công tác Thi t b - Th vi n /u n m h c. - H ng d n th c hi n ch ng trình TATC (l p 1). - Ngày “Giáo d c c sách”. - Ngày H i Giáo d c An toàn giao thông. Tháng 10 2010 Tr ng tâm : Ki!m tra ,nh k2 gi a HK I môn Ti ng Vi t và Toán - H i ngh T ng k t ánh giá k t qu" ki m tra các tr ng #t Chu$n qu c gia trên 5n m. - H ng d n các tr ng t ch c cho HS tham gia cu c thi Gi"i Toán qua Internet theo ch #o phát ng c a B . - Ki m tra các tr ng ngoài công l p và các tr ng có y u t n c ngoài. - Thanh tra toàn di n Phòng GD& T theo k ho#ch chung - Ki m tra nh kì gi a kì 1 Ti ng Vi t và Toán (Phòng GD& T th c hi n). - H i ngh tri n khai Thông t 36/2010/TT-BGD T v PCGDTH T m c 2. Tháng 11 Tr ng tâm : Giao ban công tác GD Ti!u h c 2010 và Ngày Nhà giáo Vi t Nam. - ánh giá nh n xét k t qu" kh"o sát l p 2 và l p 5. - ánh giá vi c qu"n lý các tr ng ngoài công l p và các tr ng ph thông nhi u c p h c. - Giao ban công tác GDTH l/n 1. -9-
 10. - K4 ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam . - Ngày Giáo d c tru n th ng l ch s'. Tháng 12 Tr ng tâm : Ki!m tra ,nh k2 cu i HK I. 2010 - Ki m tra nh kì HK 1 . - T ng k t PCGDTH – T. - H ng d n s k t HK 1. - T ng h p và ánh nh n xét KT K gi a kì và cu i HK I. - Sinh ho#t Câu l#c b Hi u tr ng các tr ng Ti u h c tiên ti n. - Ki m tra các tr ng ngoài công l p và các tr ng có y u t n c ngoài. - Ngày “GD Ngh thu t Nh#c và H a” Tháng 01 2011 Tr ng tâm : S# k t H c k2 I - T p h p và báo cáo s k t HK 1. - Báo cáo gi a n m cho V Giáo d c Ti u h c – BGD& T. - Tri n khai H i thi Giáo viên d#y gi0i c p TP. - Ki m tra các n v còn nhi u HS ch a #t yêu c/u 2 môn TV và T sau KT K HK I. - Chuyên H i th"o « Giáo viên s' d ng h( s s sách có hi u qu"». Tháng 02 2011 Tr ng tâm : H i th o xây d ng tr "ng ti!u h c bán trú an toàn. - Chuyên : B"o m u và rèn luy n k) n ng s ng cho HS. - Ki m tra các tr ng có t ch c bán trú. - Ngày “Giáo d c Khoa h c và Toán h c”. Tháng 03 2011 Tr ng tâm : Ki!m tra ,nh k2 Gi a HK II. - Ki m tra nh kì gi a kì 2 .. - H i thi tài n ng Tin h c l/n III. - Ki m tra chéo Th vi n #t chu$n c p Q/H. - Ti n hành H i thi GV d#y gi0i c p TP. - H i th"o “ ánh giá k t qu" v n d ng các ph ng pháp gi"ng d#y có hi u qu". Tháng 04 Tr ng tâm : Giao ban Giáo d c Ti!u h c l n 2. 2011 - Th ng kê s li u báo cáo cho V GD Ti u h c - BGD& T. - H ng d n KT K cu i n m xét lên l p và xét hoàn thành ch ng trình Ti u h c. - H ng d n các tr ng qu c t v ki m tra ch ng trình d#y Ti ng Vi t cho HS Vi t Nam (môn Ti ng Vi t, L ch s' - a lý và #o c). - Tham gia ánh giá y t h c ng và các ho#t ng c a S . - T ch c Thi Gi"i Toán qua Internet c p TP. Tháng 05 2011 Tr ng tâm : Ki!m tra cu i n m, ánh giá k t qu h c t p. - Ki m tra theo chung c a S các kh i l p 1 và 5 môn Ti ng Vi t và Toán. - Ki m tra TATC kh i l p 1 và kh i l p 5. -H ng d n t ng k t n m h c. - Th ng kê k t qu" h c t p và báo cáo cho V GD Ti u h c. - 10 -
 11. - Báo cáo thi ua cho B và c m thi ua 5 TP. - T p h p h( s thi ua. - Chu$n b tuy n sinh l p 1 n m h c 2011 – 2012. - K1 thi Gi"i Lê Quý ôn trên báo Nhi (ng. - Ngày l2 “Hoàn thành ch ng trình Ti u h c”. - Ngày h i “Gi i thi u Ngôi tr ng Ti u h c c a em”. Tháng 06 Tr ng tâm : Chu$n b, T&ng k t n m h c. 2011 - Chu$n b n i dung b(i d 3ng hè 2010. - ánh giá, phân tích k t qu" th c hi n k ho#ch n m h c 2010-2011 so#n k ho#ch n m h c 2011 – 2012. - Ch m sáng ki n kinh nghi m. - Tuy n sinh vào l p 1 ch ng trình Ti ng Pháp. Tháng 07 Tr ng tâm : Tuy!n sinh l/p 1 2010 - Theo dõi ki m tra vi c tuy n sinh vào l p 1. - Ki m tra công nh n hoàn thành ch ng trình Ti ng Hoa Ti u h c. - Duy t k ho#ch n m h c 2011 – 2012. - Chu$n b n i dung b(i d 3ng hè 2012 TP H Chí Minh , ngày 22 tháng 7 n m 2010 PHÓ GIÁM 3C TR4 NG PHÒNG GD TI U H C ( Ph trách ) Nguy5n Hoài Ch #ng Lê Ng c i p GIÁM 3C Duy t Hu2nh Công Minh - 11 -
 12. S5 GIÁO D6C VÀ ÀO T7O B6NG PHÂN CÔNG NHI M V PHÒNG GIÁO D C TI U H C N M H C 2010 - 2011 (Kèm theo công v n s :............/GD T-TH, ngày................. ) PH TRÁCH CÔNG TÁC CÁC HO T NG CH7C DANH H VÀ TÊN PH TRÁCH C M THI CHUYÊN MÔN QU6N LÝ KHÁC UA VÀ -A BÀN Tr ng Phòng Lê Ng c i p PH TRÁCH CHUNG Ch #o môn Ti ng Thanh tra GD ATGT C m1 Vi t, K) thu t, M Thi ua Tr ng h c thân Qu n 1, 3, 5 thu t, #o c, B(i d 3ng th ng xuyên thi n TATC) , Hát nh#c Các tr ng ngoài công l p và các tr ng có y u t n c ngoài. Phó Tr ng phòng Nguy2n Quang Vinh Môn Th d c Quy ch chuyên môn GD Môi tr ng C m3 kh i 5 Ph c p, GD Khuy t t t Môi tr ng n c Qu n 2, 12, Th c, Bình (Ch #o môn Toán, ATVSTP và PCCN Tân HN, TNXH, T.Pháp) Yt h c ng, Tr ng chu$n QG Chuyên viên Lâm V n ua Môn TN-XH (l p 1- Ph c p GD Môi tr ng C m2 5), Ti ng Pháp, CSVC tr ng l p Tr ng h c thân qu n 8, Phú Nhu n, Gò Kh i 4 Tr ng chu$n QG thi n V p, Tân Phú, Thi ua Chuyên viên Ph#m Th Kim Oanh Môn Ti ng Vi t H c 2bu i /ngày GD ATGT Qu n 4, 6, Bình Th#nh. Kh i 1 Ho#t ng h c t p ngo#i khoá Kinh phí c quan Phát hành tài li u tham kh"o Chuyên viên Tr/n Tu n Ph c Môn Toán, K) Thu t, Thi t b và DDH, Th vi n H( C m4 Hát nh#c. s qu"n lý tr ng ti u h c Bình Chánh, Nhà Bè, C/n Kh i 3 B(i d 3ng th ng xuyên Gi , Hóc Môn, C Chi Ph trách Ti ng Hoa Chuyên viên Nguy2n H u Tâm Môn M Thu t, Tin V n th , Th ng kê s li u Tr ng h c thân Qu n 10,11,Tân Bình. h c. Bán trú - b p n - ATVSTP và thi n. Kh i 2, PCCN GD Khuy t t t Yt h c ng Chuyên viên Nguy2n H( Thu8 Anh Môn Ti ng Anh Trang trí tr ng l p Môi tr ng n c Qu n 7, 9 (WET) - 12 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản