Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" trường tiểu học

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
157
lượt xem
35
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" trường tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" trường tiểu học" nhằm khơi dậy trong thiếu niên và nhi đồng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong việc tổ chức xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh; qua đó giáo dục tính tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái ở các em. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “KẾ HOẠCH NHỎ”<br /> TRƯỜNG TIỂU HỌC<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI<br /> Phong trào kế hoạch nhỏ là một phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm<br /> 1958 do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu<br /> nhi Tỉnh Sơn Tây và Hải Phòng, lấy kinh phí để xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên<br /> tiền phong tại Hải Phòng. Sau nhiều năm triển khai, phong trào đã phát triển rộng<br /> khắp và đạt đƣợc nhiều kết quả nhƣ: góp phần cho ra đời "Đoàn tàu lửa mang tên<br /> Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh", xây dựng "Khách sạn khăn quàng đỏ" ở<br /> Thủ đô Hà Nội, xây dựng tƣợng đài và khu di tích kỷ niệm Kim Đồng, xây dựng<br /> tƣợng đài và nhà tƣởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xây dựng cơ sở vật chất<br /> cho hoạt động Đội nhƣ mua trống, cờ, khăn quàng đỏ.<br /> Phong trào "Kế hoạch nhỏ" có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy lòng tự hào<br /> về truyền thống vẻ vang của Đội, giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng, tiết kiệm,<br /> đoàn kết, giúp đỡ nhau vƣợt qua khó khăn... Có thể nói Kế hoạch nhỏ” là một<br /> trong những phong trào lớn đã trở thành truyền thống trong hoạt động của Đội<br /> Thiếu niên tiền phong thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua.<br /> Với nhiều hoạt động và hình thức thực tế rất phong phú nhƣ: thu nhặt giấy vụn, ve<br /> chai, phế liệu, nuôi heo đất... để thực hành tiết kiệm và góp phần gây quỹ Đội<br /> trong thời gian qua rất thành công.<br /> Tuy nhiên trong thời gian gần đây, phong trào “ kế hoạch nhỏ” đang gặp rất<br /> nhiều khó khăn, chất lƣợng phong trào không cao và rất khó thực hiện.<br /> Vậy nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để một phong trào “Kế hoạch nhỏ”<br /> có hiệu quả và mang ý nghĩa thật sự ?<br /> Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội, bản thân nhận thấy ý nghĩa to lớn của<br /> phong trào kế hoạch nhỏ, đồng thời cũng nhận thấy những khó khăn trƣớc mắt mà<br /> phong trào đang gặp phải. Đồng thời phát huy những thành tích đạt đƣợc trong<br /> năm học 2012 – 2013. Chính vì thế, nên tôi chọn đề tài: “Tiếp tục nâng cao hiệu<br /> quả phong trào kế hoạch nhỏ Trường TH” để nghiên cứu, tìm ra những nguyên<br /> nhân, đƣa ra những biện pháp thích hợp… nhằm góp phần làm cho phong trào kế<br /> hoạch nhỏ có hiệu quả, đặc biệt là làm cho phong trào “kế hoạch nhỏ” tiếp tục<br /> mang lại ý nghĩa thật sự.<br /> I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI<br /> a. Mục tiêu<br /> Mục tiêu của đề tài là tìm ra các giải pháp tối ƣu để góp phần Nâng cao hiệu<br /> quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”<br /> - Nhằm khơi dậy trong thiếu niên và nhi đồng niềm tự hào về truyền thống vẻ<br /> vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức trách<br /> <br /> iáo vi n<br /> <br /> i:<br /> <br /> h<br /> <br /> i n Dung.<br /> <br /> - Trang 1 -<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học<br /> <br /> nhiệm của thiếu nhi trong việc tổ chức xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững<br /> mạnh. Giáo dục tính tiết kiệm, tinh thần tƣơng thân tƣơng ái.<br /> - Thông qua phong trào góp phần giáo dục đội viên, bảo vệ môi trƣờng, tinh<br /> thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.<br /> - Nhằm xây dựng quỹ đội trong Liên đội nhƣ “Quỹ thiếu nhi nghèo vượt<br /> khó” trong liên đội.<br /> - Phong trào phải đƣợc triển khai sâu rộng, đồng bộ, chặt chẽ đúng mục đích,<br /> và có hiệu quả đảm bảo tính giáo dục.<br /> b. Nhiệm vụ<br /> Vận dụng cơ sở lý luận về phong trào Đội, kinh nghiệm của bản thân trong<br /> quá trình làm công tác Đội, tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân chƣa làm tốt Phong<br /> trào “Kế hoạch nhỏ”, phân tích lý giải những vấn đề cần khắc phục, đề ra một số<br /> biện pháp, giải pháp giúp nâng cao hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ trƣờng tiểu<br /> học.<br /> I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU<br /> Các anh chị phụ trách sao nhi, Tổng phụ trách Đội trƣờng TH Trƣng Vƣơng<br /> Đội viên, Sao nhi đồng,…<br /> I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu việc Nâng cao hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong Liên<br /> Đội.<br /> tiểu học Trƣng Vƣơng xã Bình Hòa, Huyện Krông Ana, Tỉnh ĐăkLăk từ<br /> tháng 1/2011 đến nay.<br /> I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> - Nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác Đội<br /> - Điều tra, khảo sát<br /> - Phƣơng pháp quan sát<br /> - Phƣơng pháp lập kế hoạch<br /> - Phƣơng pháp kiểm tra, giám sát,…<br /> <br /> iáo vi n<br /> <br /> i:<br /> <br /> h<br /> <br /> i n Dung.<br /> <br /> - Trang 2 -<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học<br /> <br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> Thực hiện theo chƣơng trình công đội và phong trào thanh thiếu nhi của HĐĐ<br /> tỉnh, hội đồng đội huyện , hội đồng đội xã năm học 2012 - 2013 cũng nhƣ của các<br /> năm học trƣớc đều có 4, 5 chƣơng trình lớn. Nhƣ năm học 2013 - 2014 gồm các<br /> chƣơng trình lớn nhƣ: chƣơng trình Tự hào truyền thống, tiếp bƣớc cha anh; Luyện<br /> rèn tri thức, vững bƣớc tƣơng lai; Vui khỏe an toàn - làm nghìn việc tốt; Xây dựng<br /> đội vững mạnh cùng tiến bƣớc lên Đoàn; Khăn hồng tình nguyện - chắp cánh yêu<br /> thƣơng. Trong từng chƣơng trình lớn có đầy đủ các mục đích cũng nhƣ chỉ tiêu cụ<br /> thể góp phần thực hiện tốt chƣơng trình công tác đội và phong trào thiếu nhi trong<br /> năm học.<br /> Trong các chỉ tiêu quan trọng trên thì chỉ tiêu thực hiện tốt phong trào “ Kế<br /> hoạch nhỏ” cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng mà liên đội đã đề ra trong năm học<br /> 2014 -2015.<br /> Đồng thời thời đây cũng chính là công văn số 01/KH - PH giữa Phòng Giáo<br /> dục và Huyện đoàn ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc “ Nuôi heo đất khuyến học;<br /> và công văn công văn số 03/HĐĐ ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Huyện đoàn về<br /> việc thực hiện mô hình “ Nuôi heo đất khuyến học” trong trƣờng học;<br /> Trong kế hoạch xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực” của<br /> trƣờng năm học 2014 - 2015, có 5 nội dung: Xây dựng trƣờng lớp “Xanh ,sạch,<br /> đẹp, an toàn”; Dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm của học sinh, giúp các<br /> em tự tin trong học tập; Rèn kỹ năng sống cho học sinh; Tổ chức hoạt động tập thể;<br /> Học sinh tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cách<br /> mạng ở địa phƣơng. Chính vì thế, với mục tiêu cùng với nhà trƣờng góp phần thực<br /> hiện tốt phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực”, tôi đã<br /> phát động nhiều phong trào nhƣ: Phong trào hoa điểm 10, đôi bạn cùng tiến, phong<br /> trào xây dựng Trƣờng, lớp Xanh - Sạch - Đẹp, phong trào kế hoạch nhỏ…theo<br /> từng chủ đề tháng và hƣởng ứng các phong trào do hội đồng đội huyện phát động.<br /> Từ đó cùng với nhà trƣờng góp thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học<br /> thân thiện, học sinh tích cực”.<br /> II.2. THỰC TRẠNG<br /> a. Thuận lợi, khó khăn<br /> * huận lợi<br /> Tình hình hoạt động đội có nhiều thuận lợi, do có sự hỗ trợ và chỉ<br /> đạo sâu sát của ban giám hiệu nhà trƣờng. Có sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy<br /> Đảng, chính quyên địa phƣơng và các ban nghành đoàn thể, đặc biệt là tổ chức<br /> Đoàn thanh niên.<br /> Ban phụ trách đội nhà trƣờng hoạt động tích cực, có sự phối hợp chặt chẽ với<br /> nhau giữa các bộ phận trong nhà trƣờng.<br /> <br /> iáo vi n<br /> <br /> i:<br /> <br /> h<br /> <br /> i n Dung.<br /> <br /> - Trang 3 -<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học<br /> <br /> Sự phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trƣờng thực hiện một cách đồng bộ và<br /> hiệu quả trong các mặt hoạt động phong trào kể cả công tác chuyên môn<br /> Liên đội đạt liên đội vững mạnh trong 2 năm liền.<br /> *Khó khăn<br /> - Cơ sở vật chất của đơn vị còn nhiều thiếu thốn.<br /> - Đặc biệt đội viên con gia đình nghèo chiếm tỉ lệ cao. Khi đến trƣờng không<br /> có đủ đồng phục, thậm chí buổi sáng nhiều em đến trƣờng nhịn đói.<br /> - Nguồn kinh phí hoạt động đội của nhà trƣờng chủ yếu là tự phát, sự<br /> hỗ trợ từ phía địa phƣơng đôi lúc quan tâm chƣa kịp thời và chƣa đúng mức. Điều<br /> này đã ảnh hƣởng lớn đến tổ chức các hoạt động dành cho công tác đội trong nhà<br /> trƣờng.<br /> - Chƣa có phòng Truyền thống Đội nên việc sinh hoạt chƣa có chỗ để sinh<br /> hoạt. Công tác trƣng bày phòng truyền thống gặp khó khăn nên dẫn đến việc tuyên<br /> truyền, giáo dục cũng gặp khó khăn.<br /> - Tổng phụ trách là giáo viên mới nhận công tác, chƣa đƣợc đào tạo chính quy<br /> về công tác Đội, lòng nhiệt tình có song hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.<br /> b. Thành công - hạn chế<br /> *Thành công : Nghiên cứu công tác Nâng cao Phong trào kế hoạch nhỏ trong<br /> năm vừa qua đã đƣợc kết quả nhất định, làm cho công tác Đội nhi trong trƣờng học<br /> ngày càng sôi nổi hơn, tạo không khí vui tƣơi, phấn khởi cho học sinh đến lớp, đến<br /> trƣờng.<br /> * ạn chế :<br /> - Chƣa đƣợc sự quan tâm thật sự của anh chị phụ trách chi Đội, Sao nhi đồng<br /> và năng lực hoạt động Đội của Ban chỉ huy liên, chi đội còn nhiều hạn chế.<br /> - Các em chƣa phát huy đƣợc vai trò tự quản.<br /> - Học sinh chƣa thật sự mạnh dạn tham gia.<br /> - Đội ngũ phụ trách Sao còn rụt rè chƣa linh hoạt mở rộng nội dung sinh hoạt,<br /> các em nhi đồng còn lúng túng trong sinh hoạt.<br /> c. Mặt mạnh - mặt yếu<br /> * Mặt mạnh: Khi Tổng Phụ Trách Đội đề ra kế hoạch xây dựng các phong trào<br /> đều đƣợc sự thống nhất của lãnh đạo nhà trƣờng cũng nhƣ của tất cả mọi giáo viên<br /> chủ nhiệm. Vì vậy việc tổ chức thu gom trở nên thuận lợi.<br /> * Mặt yếu : Trong những năm vừa qua, việc thực hiện tổ chức phong trào kế<br /> hoạch nhỏ ở Liên đội đƣợc tiến hành một năm/ hai lần. Nhìn chung, việc thực hiện<br /> chƣa mang tính tự giác ở các tập thể lớp nhi đồng và cả các nhóm sao nhi đồng.<br /> Phong trào còn chịu ràng buộc bởi các bảng điểm thi đua. Học sinh chƣa thật thích<br /> thú với nội dung chƣa đa dạng và phong phú, phụ trách sao hƣớng dẫn cũng hạn<br /> chế về kỹ năng nên phong trào chƣa sôi nổi.<br /> d. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế, yếu kém<br /> <br /> iáo vi n<br /> <br /> i:<br /> <br /> h<br /> <br /> i n Dung.<br /> <br /> - Trang 4 -<br /> <br /> Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học<br /> <br /> * Nguy n nhân của sự thành công : Sự thành công bắt đầu từ sự tâm huyết,<br /> nhiệt tình của giáo viên tổng phụ trách Đội và học sinh trong toàn trƣờng cùng<br /> nhau thực hiện kế hoạch.<br /> Công việc, kế hoạch của mình đề ra làm sao cho lãnh đạo các cấp ủng hộ để<br /> Liên đội thực hiện nhiệm vụ đề ra.<br /> *Nguy n nhân của hạn chế, yếu kém: Giáo viên Tổng phụ trách Đội còn thiếu<br /> kinh nghiệm, chƣa đƣợc đào tạo hay tập huấn nhiều về công tác Đội. Chƣa có sự<br /> phối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên Tổng phụ trách Đội và Anh (chị) phụ trách chi<br /> đội. Anh (chị) phụ trách chi đội đa phần là những ngƣời lớn tuổi, một số còn rụt rè<br /> và phụ trách chi đội trẻ thì chƣa có kinh nghiệm nhiều về phong trào đội.<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng<br /> Trƣờng TH Trƣng Vƣơng gồm có 1 điểm tại Thôn 4 xã Bình Hòa, nằm vùng<br /> ven thị trấn Buôn Trấp<br /> Tổng số học sinh toàn trƣờng năm học 2013 – 2014 là 262 học sinh ( tính đến<br /> thời điểm cuối học kỳ I), gồm 11 lớp chia đều cho 5 khối.<br /> Đa số các em học sinh ở đây đời sống còn nhiều khó khăn, nhƣng các em luôn<br /> tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. Số lƣợng quyên góp năm sau luôn cao<br /> hơn năm trƣớc. Riêng học kỳ I năm học 2012 - 2013, các em đã quyên góp hơn<br /> 1.000.000đồng, đạt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra Liên đội còn thực hiện phong trào “ kế<br /> hoạch nhỏ” trang bị thêm những chậu hoa kiểng và ghế đá dƣới những tán cây<br /> trong khuôn viên trƣờng, góp phần tạo cảnh quang Trƣờng Xanh - sạch - đẹp, giúp<br /> các em có nơi vui chơi giải trí.<br /> Ngay từ đầu năm học, các học sinh nghèo đƣợc hổ trợ tập, sách, quần áo… từ<br /> nguồn thu xã hội hóa giáo dục, từ quỹ kế hoạch nhỏ… qua đó đã giúp các em an<br /> tâm học tập.<br /> Không chỉ tiếp sức cho học sinh nghèo, phong trào kế hoạch nhỏ cũng đã gây<br /> quỹ hỗ trợ cho Liên đội tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phong phú, nhƣ: văn<br /> hóa văn nghệ, ngày hội trò chơi dân gian,... góp phần nâng cao chất lƣợng giáo<br /> dục thể chất cho học sinh.<br /> Tuy nhiên trong các năm học trƣớc, khi phát động phong trào kế hoạch nhỏ “<br /> Xây dựng tƣợng Anh Kim Đồng” thì phong trào đạt kết quả không cao, đạt khoảng<br /> 75% , và gần đây nhất là quỹ “ giúp bạn nghèo vƣợt khó” đạt 69% . Từ thực tế<br /> trên, rõ ràng cho thấy tình trạng thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ của đơn vị<br /> ngày càng khó thực hiện và không đạt hiệu quả cao. Vậy nguyên nhân do đâu?<br /> Để trả lời câu hỏi trên cũng nhƣ tìm ra biện pháp giúp nâng cao hiệu quả<br /> phong trào “kế hoạch nhỏ” tôi đã nghiên cứu và đƣa ra phân tích một số nguyên<br /> nhân sau:<br /> e.1. Phát động phong trào kế hoạch nhỏ chưa có ý nghĩa cao<br /> Từ thực tế nhiều phong trào kế hoạch nhỏ, bản thân nhận thấy một số phong<br /> trào không có ý nghĩa thiết thực, phong trào kế hoạch nhỏ bị “biến tƣớng” trở<br /> thành phong trào đóng góp bằng tiền mặt.<br /> <br /> iáo vi n<br /> <br /> i:<br /> <br /> h<br /> <br /> i n Dung.<br /> <br /> - Trang 5 -<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản