intTypePromotion=1

KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
220
lượt xem
28
download

KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010

  1. UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04 /KH-SGD&ĐT-TTr Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 03 năm 2010 KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; - Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL của Trung ương, của ngành và của tỉnh; đồng thời, thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng để nâng cao chất lượng công tác này. - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PBGDPL: 1. Đối tượng PBGDPL: - Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo - Sinh viên, học sinh các cấp học. 2. Nội dung văn bản pháp luật chủ yếu cần tập trung phổ biến: Trong năm 2010 ngành giáo dục tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực giáo dục, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện dân chủ cơ sở; vệ sinh an toàn thực phẩm; hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các văn bản pháp luật mới ban hành, như: Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung; Luật giao thông đường bộ; Luật cán bộ, công chức; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Cũng cố tổ chức pháp chế và cán bộ làm công tác pháp luật: - Thành lập tổ pháp chế Văn phòng Sở GD&ĐT, chỉ đạo các đơn vị giáo dục 1
  2. trực thuộc phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế. - Chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT căn cứ vào tình hình thực tế thành lập tổ pháp chế hoặc phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế của đơn vị. - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế . 2. Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường - Thực hiện giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình môn học đạo đức, giáo dục công dân và các môn học liên quan; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh tham gia các đợt sinh hoạt pháp lý. - Tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên giáo dục công dân các trường THPT, THCS và giáo viên giáo dục pháp luật ở các trường TCCN. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, tập huấn nội dung pháp luật cho giáo viên pháp luật, giáo viên giáo dục công dân. - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi môn giáo dục công dân. 3. Phát huy hiệu quả sử dụng phương tiện thông tin đại chúng: - Biên soạn, phát hành các đề cương PBGDPL, tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng quản lý, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên website ngành, tạp chí Giáo dục Đắk Lắk và trang truyền hình Đắk Lắk. 4. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật tại các đơn vị, thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung sách pháp luật mới phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát động phong trào đọc sách pháp luật trong nhà trường. 5. Tổ chức Hội nghị, Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật - Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung, Luật Thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. - Tham gia các Hội thi tìm hiểu pháp luật do các cấp tổ chức. 6. Phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại đơn vị mình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình hoạt động và thông tin về biến động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cho cơ quan Tư pháp để tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn. 7. Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường. - Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; 2
  3. - Phối hợp: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị giáo dục có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch công tác PBGDPL của đơn vị mình gửi về Sở GD&ĐT (thông qua Tổ Pháp chế) trước ngày 30/3/2010. 2. Báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác pháp chế công tác tại các đơn vị có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí PBGDPL năm 2010 của đơn vị theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh về một số mức chi thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở dự trù kinh phí của các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài chính các cấp và bộ phận kế toán của đơn vị có trách nhiệm đảm bảo kịp thời kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở đơn vị, địa phương mình cũng như kết quả việc bố trí kinh phí PBGDPL tại các đơn vị về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - HĐPBGDPL tỉnh; KT GIÁM ĐỐC - Sở Tư pháp; PHÓ GIÁM ĐỐC - Các đơn vị trực thuộc; (Đã ký) - Lưu: VT. Th.S Nguyễn Ái Hồng Vân 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2