Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
89
lượt xem
5
download

Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 160/KH-BGDĐT Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2009 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2009 của ngành giáo dục với những nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH 1. Tiếp tục triển khai công tác PBGDPL trong ngành theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Tập trung chuẩn hóa một số nội dung và điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong nhà trường. II. NHIỆM VỤ CHUNG 1. Hoàn thiện nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa ở các cấp học và trình độ đào tạo. 2. Phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành đến các đối tượng trong ngành. 3. Tăng cường triển khai các hình thức PBGDPL ngoại khóa, các hoạt động PBGDPL ngoài giờ lên lớp và các phương thức PBGDPL mới thông qua các công cụ tuyên truyền và các phương tiện điện tử phù hợp với từng đối tượng. 4. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. 5. Tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. 6. Tăng cường phối hợp giữa các ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL.
 2. III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Các sở giáo dục và đào tạo - Chỉ đạo việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình môn học đạo đức, giáo dục công dân và các môn học liên quan. Phát động phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, từ làm đồ dùng giảng dạy giáo dục công dân. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép các nội dung PBGDPL với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. - Tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên giáo dục công dân của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân. - Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới, phù hợp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học. - Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của sở giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức pháp chế, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành giáo dục. - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các hoạt động PBGDPL đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. 2. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - Bổ sung nội dung pháp luật phù hợp vào chương trình giáo dục của tất cả các ngành đào tạo. - Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới, phù hợp cho cán bộ, giảng viên công nhân viên và người học. Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật, mở chuyên mục PBGDPL trên Website, đài truyền thanh, bản tin nội bộ của đơn vị. - Kiện toàn Hội đồng (hoặc Ban) phối hợp công tác PBGDPL của trường; bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế và cán bộ làm báo cáo viên pháp luật. - Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. - Các cơ sở đào tạo sư phạm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục công dân. Phối hợp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy các kiến thức pháp luật ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 3. Các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị thuộc Bộ a) Hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giảng dạy pháp luật - Tổ chức xây dựng chương trình môn học Pháp luật đại cương và giáo trình dùng chung cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên luật: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009. - Biên soạn Giáo trình pháp luật dùng cho đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý II năm 2009
 3. - Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các kiến thức pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình, sách giáo khoa đạo đức, giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009. b) Rà soát, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Rà soát, chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân tổ chức đào tạo để bổ sung đội ngũ cho những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên, giảng viên về chuyên ngành này; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009. - Rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009. - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Pháp chế, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009. - Tổ chức tập huấn giáo viên pháp luật trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009. - Tổ chức tập huấn cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Học viện quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009. c) Rà soát, xây dựng danh mục và hoàn thiện bộ mẫu thiết bị phục vụ việc dạy và học môn giáo dục công dân: Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Pháp chế và Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009. d) Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi trong ngành và xã hội - Xây dựng trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý II năm 2009. - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: Văn phòng chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng khác trong và ngoài ngành mở các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. - Biên soạn, phát hành các đề cương PBGDPL, tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; nâng cao chất lượng và mở rộng diện phát hành Bản tin pháp luật; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Website Bộ: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện. - Hỗ trợ tài liệu, tủ sách pháp luật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở một số cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số: Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện.
 4. e) Xây dựng Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong công tác PBGDPL; Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa hai Bộ về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện trong quý III năm 2009. g) Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ: Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số sở, trường; Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện trong quý IV năm 2009. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục III của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch PBGDPL và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này. 4. Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ; - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân; - Các Thứ trưởng; Phạm Vũ Luận - Bộ Tư pháp; - TW đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN; - Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Công đoàn giáo dục Việt Nam; - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN; - Chi hội Luật gia Bộ; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ; - Lưu: VT, PC. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN TRONG NGÀNH GIÁO D ỤC (Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009)
 5. Phần 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2009). 2. Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010. 3. Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. 4. Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 6. Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 7. Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 8. Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. 9. Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 10. Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp 11. Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ 12. Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 13. Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 14. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. 15. Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.
 6. 16. Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. 17. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 18. Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. 19. Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. 20. Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. 21. Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 22. Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, phòng giáo dục đào tạo thuộc UBND cấp huyện. 23. Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Phần 2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 1. Luật Cán bộ, công chức 2. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 3. Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành 4. Luật Thuế thu nhập cá nhân 5. Luật Giao thông đường bộ. 6. Luật Cư trú 7. Luật Bảo hiểm y tế 8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. 9. Luật bình đẳng giới 10. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2009).
 7. Ghi chú: - Ngoài các văn bản trong danh mục nêu trên, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các văn bản khác để tuyên truyền, phố biến phù hợp với từng đối tượng. - Toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục năm 2008 và Đề cương giới thiệu các Luật mới ban hành sẽ được cập nhật trên Website của Bộ tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn. GIỚI THIỆU DANH MỤC MỘT SỐ SÁCH PHÁP LUẬT (Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009) 1. NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP – BỘ TƯ PHÁP Địa chỉ: 58-60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội Địa chỉ cơ sở 2: Tổ 44 P. Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại: 04.37676758 Fax: 04.37676754 STT Tên sách Tác giả Đơn giá 1. Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta TS. Bùi Xuân Đính 28.500 2. Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân TS. 17.000 cách Nguyễn Đình Đặng Lục 3. Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới Nguyễn Chu Dương 150.000 4. Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến - Tập 1 TS. Bùi Xuân Đính 24.500 5. Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến - Tập 2 TS. Bùi Xuân Đính 31.000 6. Góp phần tìm hiểu Luật giáo dục Trần Toàn 7.000 7. Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật TS. Lê Quốc Hùng 31.500 8. Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Giang Quân (Biên dịch) 15.000 Tập 1 – Phương pháp giáo dục toàn năng của Kail Wite 9. Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Giang Quân (Biên dịch) 13.000 Tập 2 – Phương pháp giáo dục thiên tài của James Saide 10. Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Giang Quân (Biên dịch) 16.000 Tập 3 - Phương pháp giáo dục đặc thù của Montessori 11. Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Giang Quân (Biên dịch) 14.000 Tập 4 - Phương pháp giáo dục thực tiễn của Hirakie 12. Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Giang Quân (Biên dịch) 14.500 Tập 5 - Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp 13. Quyên kêu xuân đã muộn Nguyễn Trọng Báu 29.000
 8. 14. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ Lê An 53.000 quản lý giáo dục 15. Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng nhà nước và công Lê Duy Truy 75.000 tác cán bộ 16. Gợi mở những giá trị truyền thống của tư tưởng chính TS. Lê Quốc Hùng 20.500 trị pháp lý Việt Nam 17. Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hóa PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 44.000 18. Lê Thánh Tông – vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại LS. Lê Đức Tiết 54.000 19. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội GS.TS Bùi Văn Nhơn 27.000 20. Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng LG. Bá Linh 25.000 21. Luật thanh niên năm 2005 Bộ Tư pháp 5.000 22. Những nội dung mới của Luật giáo dục năm 2005 Vụ Công tác lập pháp 12.500 23. Đổi mới hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong giai đoạn PGS.TS Bùi Xuân Đức 66.000 hiện nay 24. Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam TS. Trần Quang Tiệp 38.000 25. 100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước Nguyễn Công Khanh 29.000 ngoài 26. Bình luận các vấn đề mới của Luật Thương mại trong TS. Lê Hoàng Oanh 45.000 điều kiện hội nhập 27. Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư 24.000 pháp 28. Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt TS. Phạm Văn Tuyết 46.000 Nam 29. Bảo hiến ở Việt Nam ThS.Bùi Ngọc Sơn 14.500 30. Bộ luật Lao động và luật sửa đổi bổ sung một số điều Nhà xuất bản Tư pháp 20.000 của Bộ luật Lao động (năm 2002, năm 2006 và năm 2007) 31. Bộ luật Tố tụng dân sự Liên bang Nga TS. Nguyễn Ngọc Khánh 45.000 (chủ biên) 32. Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam TS. Nguyễn Minh Đoan 23.000 thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (chủ biên) 33. Công ước Berne 1886 – Công cụ hữu hiệu bảo hộ ThS. Nguyễn Bá Bình 29.000 quyền tác giả Phạm Thanh Tùng 34. Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ ThS. Phạm Bính 19.000 thống hành chính Việt Nam 35. Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thủy TS. Hoàng Phước Hiệp 18.000 sản trên biển Đông (chủ biên) 36. Cấp dưỡng theo pháp luật Việt Nam LG. Thu Anh 4.000 37. Chỉ dẫn áp dụng Luật sở hữu trí tuệ Trần Hoài Nam 96.000 38. Chỉ dẫn áp dụng Luật về thực hành tiết kiệm chống lãng LG. Lê Tuấn Phong 29.000 phí
 9. 39. Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam TS. Phạm Văn Lợi 56.000 40. Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện TS. Ngô Huy Cương 58.000 nay 41. Giải pháp cơ bản thiết lập trật tự kỷ cương trong quản PGS.TS. Phạm Kim Giao 22.000 lý Nhà nước ở đô thị 42. Hỏi đáp Luật bảo hiểm xã hội Dương Thanh Minh 14.000 43. Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ LG. Trần Minh Sơn 22.000 44. Hướng dẫn và sơ đồ hóa các trình tự thủ tục về nhà, đất CT Cổ phần nghiên cứu và 27.500 tư vấn đầu tư APT 45. Hòa giải ở cơ sở Nguyễn Phương Thảo 7.000 46. Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật GS.TS Trần Ngọc Đường 79.000 TS. Nguyên Thành 47. Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước: Lý ThS. Võ Trí Hảo 28.000 thuyết và mẫu thực tế 48. Luật Cán bộ công chức Nhà xuất bản Tư pháp 7.500 49. Luật Phòng chống ma túy Nhà xuất bản Tư pháp 8.500 50. Luật Quốc tịch Việt Nam Nhà xuất bản Tư pháp 7.000 51. Luật Thuế thu nhập cá nhân Nhà xuất bản Tư pháp 4.500 52. Thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc Trần Minh Trọng 13,000 53. Việt Nam với WTO (chuyên đề số 1) Phạm Trí Hùng 29,500 54. Tìm hiểu các bản hiến pháp Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung 35,000 55. Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam Ths. Lê Văn Luật 22,000 56. Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam Ts. Phạm Văn Lợi 56,000 57. Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc Ts. Lê Thanh Vân 39,500 hội 58. Công tác dân vận trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo Ths. Nguyễn Tiến Thịnh 40,000 59. Pháp luật về tổ chức các hình thức kinh doanh Ths. Nguyễn Thị Khế 38,000 60. Quy định pháp luật mới về cổ phiếu và mua bán cổ Ts. Trần Vũ Hải 69,000 phiếu 61. Quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường ở Ts. Trần Thị Cúc 50,000 nước ta hiện nay 62. Suy nghĩ về bình đẳng giới dưới góc nhìn pháp luật Ls. Trịnh Đình Thể 10,000 63. Giới thiệu Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng Nhà xuất bản Tư pháp 4,000 thực bản chính, chứng thực chữ ký 64. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn Nhà xuất bản Tư pháp 3,000 65. Luật cư trú và các VBHDTH Nhà xuất bản Tư pháp 7,000 66. Luật cư trú Nhà xuất bản Tư pháp 3,500 67. Luật bảo hiểm xã hội và toàn bộ các văn bản liên quan LG. Nguyễn Duy Ánh 75,000
 10. 68. Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Nhà xuất bản Tư pháp 20,000 của bộ luật lao động năm 2002, năm 2006, năm 2007 69. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, Nhà xuất bản Tư pháp 4,000 lấy xác 70. Luật bình đẳng giới Nhà xuất bản Tư pháp 3,500 71. Luật công chứng Nhà xuất bản Tư pháp 5,000 72. Luật Chứng khoán Nhà xuất bản Tư pháp 12,500 73. Luật công nghệ thông tin Nhà xuất bản Tư pháp 7,000 74. Những NDCB của luật đấu thầu Vụ công tác lập pháp 15,500 75. Luật nhà ở Vụ công tác lập pháp 12,000 76. Những NDCB của luật Sở hữu trí tuệ Vụ công tác lập pháp 40,000 77. Những NDCB của luật Xuất bản năm 2004 Vụ công tác lập pháp 12,000 78. Phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước TS. Bùi Đức Kháng 19,000 của chính quyền địa phương 79. Hỏi đáp về Luật dạy nghề Lê Thanh 24,000 80. Luật phòng chống bạo lực gia đình Trần Cao Minh 4,500 81. Pháp luật đất đai – Hỏi đáp các tình huống Trần Cao Minh 30,000 82. Một số quy định về quản lý tài chính và công khai tài Nguyễn Minh Trang 36,000 chính 83. Quy định mới về điều chỉnh tiền lương và trợ cấp bảo Thy Anh 27,000 hiễm xã hội 84. Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành Tuấn Đức 24,000 85. Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành mới Nguyễn Thành Long 240,000 nhất 86. Pháp luật về lao động bảo hiểm xã hội Thy Anh 195,000 87. Những quy định về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu Nhiều tác giả 245,000 quả giáo dục 88. Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ khi 28,500 thu hồi đất 89. Luật dạy nghề và các văn bản hướng dẫn thi hành Nhiều tác giả 475,000 90. Hỏi đáp về chế độ chính sách lao động – tiền lương và Lương Đức Cường 235,000 bảo hiểm xã hội 91. Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng nhà nước và công Lê Duy Truy 75,000 tác cán bộ 92. Những nội dung mới của Luật giáo dục năm 2005 Vụ Công tác lập pháp – 12,500 VPQH 93. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ Lê An 53,000 quản lý giáo dục 2. NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
 11. Nhà xuất bản Lao động – Số 175, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 04.8515380 – Fax: 04.8515381 Công ty TNHH Đông Tân – Số 9, Ngõ 40 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 04.39722178 / 3972218 Fax: 04.39722178 E-mail: dongtanhn@yahoo.com.vn STT TÊN SÁCH N ĂM GIÁ 1. Các văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự 2009 25.000 2. Các văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự 2009 35.000 3. Các văn bản hướng dẫn Bộ luật lao động 2009 30.000 4. Các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự 2009 35.000 5. Các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự 2009 35.000 6. Các văn bản hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2009 45.000 7. Các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2009 30.000 8. Các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường 2009 30.000 9. Các văn bản hướng dẫn Luật bình đẳng giới 2009 35.000 10. Các văn bản hướng dẫn Luật cán bộ công chức 2009 45.000 11. Các văn bản hướng dẫn Luật Công đoàn 2009 15.000 12. Các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú 2009 35.000 13. Các văn bản hướng dẫn Luật Dạy nghề 2009 35.000 14. Các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2009 35.000 15. Các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2009 35.000 16. Các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2009 35.000 17. Các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 2009 35.000 18. Các văn bản hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ 2009 45.000 19. Các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục 2009 35.000 20. Các văn bản hướng dẫn Luật Hôn nhân gia đình 2009 35.000 21. Các văn bản hướng dẫn Luật Khiếu nại tố cáo 2009 30.000 22. Các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2009 35.000 23. Các văn bản hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy 2009 35.000 24. Các văn bản hướng dẫn Luật phòng chống ma túy 2009 35.000 25. Các văn bản hướng dẫn Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2009 35.000 26. Các văn bản hướng dẫn Luật quản lý Thuế 2009 35.000 27. Các văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ 2009 35.000 28. Các văn bản hướng dẫn Luật Thanh niên 2009 35.000
 12. 29. Các văn bản hướng dẫn Luật Thanh tra 2009 35.000 30. Các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng 2009 25.000 31. Các văn bản hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2009 35.000 32. Các văn bản hướng dẫn về việc xử lý vi phạm hành chính 2009 35.000 33. Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình 2009 20.000 34. Tìm hiểu Luật Thể dục thể thao 2009 20.000 35. Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 15.000 36. Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân 2008 15.000 37. Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ 2008 20.000 38. Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2008 20.000 39. Tìm hiểu các quy định về cải cách hành chính 2008 20.000 40. Tìm hiểu các quy định về cán bộ công chức 2008 20.000 41. Tìm hiểu các quy định về hộ tịch, hộ khẩu 2008 20.000 42. Tìm hiểu các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008 20.000 43. Tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ 2007 15.000 44. Tìm hiểu về Luật Dạy nghề 2007 15.000 45. Tìm hiểu về Luật Bảo hiểm xã hội 2008 15.000 46. Tìm hiểu về Luật Nhà ở 2007 15.000 47. Tìm hiểu về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2007 15.000 48. Tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường 2007 15.000 49. Tìm hiểu về Luật Giáo dục 2008 15.000 50. Tìm hiểu về Luật Thanh tra 2007 15.000 51. Tìm hiểu về Luật Thi đua, khen thưởng 2007 15.000 52. Tìm hiểu về Luật Ngân sách nhà nước 2007 15.000 53. Tìm hiểu về Luật Khiếu nại tố cáo 2007 15.000 54. Tìm hiểu về Luật Công đoàn 2008 15.000 55. Tìm hiểu về Bộ Luật Lao động 2008 20.000 56. Tìm hiểu về Luật Cư trú 2007 15.000 57. Tìm hiểu về Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2007 15.000 58. Tìm hiểu về Luật Hôn nhân gia đình 2007 20.000 59. Tìm hiểu về Luật Thanh niên 2007 15.000 60. Hệ thống các văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo 2009 280.000 viên, cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo 61. Các quy định, quy chế mới nhất về các kỳ thi, kỳ tuyển sinh 2008 50.000 62. Các văn bản hướng dẫn chi tiêu, mua sắm, đấu thầu xây dựng, sửa chữa 2008 250.000
 13. trường học theo quy định mới 63. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học dành cho hiệu trưởng theo quy 2008 250.000 định mới 64. Để quản lý nhà trường hiệu quả theo quy định mới 2008 250.000 65. Tổ chức bộ máy, biên chế trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 2008 220.000 Trung học phổ thông theo quy định mới 66. Những quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học 2008 60.000 67. Những quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở - 2008 60.000 Trung học phổ thông 68. Những quy định mới nhất về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của 2007 250.000 nhà quản lý, nhà giáo và cán bộ công chức ngành giáo dục – đào tạo 69. Hệ thống các văn bản mới về Thanh tra – kiểm tra, thi đua – khen thưởng 2007 250.000 và kỷ luật trong ngành Giáo dục – Đào tạo 70. Hệ thống các quy định mới nhất về đổi mới phương pháp – nâng cao chất 2007 250.000 lượng dạy và học trong Giáo dục – Đào tạo 71. Các văn bản pháp luật hướng dẫn dành cho Hiệu trưởng về quản lý Tài 2007 245.000 chính, công khai tài chính trong nhà trường 72. Các văn bản hướng dẫn mới nhất về quản lý tài chính, lập dự toán, phân 2007 245.000 bổ thu chi, mua sắm tài sản, phương tiện làm việc và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước 73. Những điều cần biết về pháp luật dành cho Hiệu trưởng trong quản lý nhà 2007 245.000 trường 74. Tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho cán bộ làm công tác quản lý 2007 325.000 trong ngành Giáo dục – Đào tạo 75. Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 2007 198.000 y tế và các chế độ phụ cấp áp dụng trong ngành Giáo dục – Đào tạo 76. Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường mầm non 2007 55.000 77. Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường tiểu học 2007 55.000 78. Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường trung học cơ sở - trung học 2007 55.000 phổ thông 79. Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2007 240.000 80. Điều lệ - quy chế trường học 2006 195.000 81. Các văn bản hướng dẫn thi hành về tuyển dụng, cho thôi việc, kỷ luật lao 2007 240.000 động, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức và người lao động. 82. Các văn bản pháp luật về quyền lợi, trách nhiệm & nghĩa vụ của cán bộ, 2007 240.000 công chức, người lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. 83. Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2007 240.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản