Kế hoạch số 2215/KH-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
10
download

Kế hoạch số 2215/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 2215/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 2215/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 2215/KH-UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2009 K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CH THN 09-CT/TU C A BAN THƯ NG V THÀNH Y V TĂNG CƯ NG LÃNH O CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CH A CHÁY VÀ C U H - C U N N TRÊN NA BÀN THÀNH PH Trong nh ng năm qua vi c tri n khai th c hi n Lu t Phòng cháy và ch a cháy trên a bàn thành ph có nhi u chuy n bi n tích c c, công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t và ki n th c v phòng cháy ch a cháy ã ư c tăng cư ng. Nhi u qu n, huy n, s , ban, ngành ã thành l p Ban ch o phòng cháy ch a cháy, u tư kinh phí mua s m các phương ti n, thi t b phòng cháy ch a cháy, c ng c xây d ng l c lư ng phòng cháy ch a cháy cơ s và phát ng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy ch a cháy, qua ó công tác qu n lý nhà nư c v phòng cháy ch a cháy trên a bàn thành ph ã ư c c ng c và t ng bư c i vào n n p, s v cháy và thi t h i v ngư i, tài s n ã ư c kéo gi m, góp ph n m b o an ninh tr t t trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, tình hình cháy, n trên a bàn thành ph v n di n bi n ph c t p, thi t h i do cháy gây ra v n m c cao. Trong 5 năm g n ây, thành ph x y ra 1.765 v cháy, ch t 40 ngư i, b thương 203 ngư i và thi t h i nhi u tài s n c a nhà nư c và nhân dân ư c tính trên 400 t ng. Riêng năm 2008, x y ra 195 v cháy, ch t 05 ngư i, b thương 44 ngư i, thi t h i v tài s n ư c tính trên 88 t ng. Ngoài thi t h i v ngư i và tài s n, tình hình cháy, n còn gây nh hư ng n an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và môi trư ng. ch ng kéo gi m t i m c th p nh t s v và thi t h i do cháy, n gây ra; ng th i nâng cao hi u qu th c hi n Lu t Phòng cháy và ch a cháy, tri n khai th c hi n Ch th s 09-CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng lãnh o công tác phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n trên a bàn thành ph . y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch th c hi n c th như sau: I. M C TIÊU, YÊU C U 1. Quán tri t và tri n khai th c hi n có hi u qu Ch th s 09-CT/TU c a Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng lãnh o công tác phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n trên a bàn thành ph . 2. T o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c, nhân dân, h c sinh, sinh viên… trên a bàn thành ph , nh t là ngư i ng u cơ quan, t ch c, h gia ình i v i công tác phòng cháy ch a cháy.
  2. 3. Nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c v công tác phòng cháy ch a cháy, năng l c và hi u qu trong công tác ch a cháy và c u h - c u n n nh m làm gi m s v cháy, không x y ra cháy l n gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n, góp ph n m b o v ng ch c an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph . II. N I DUNG TH C HI N 1. Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c, nhân dân, h c sinh, sinh viên…, nh t là ngư i ng u cơ quan, t ch c, h gia ình i v i công tác phòng cháy ch a cháy; coi ây là m t trong các nhi m v tr ng tâm c a công tác b o m v ng ch c an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph . 1.1. S Tư pháp ch trì xây d ng k ho ch tuyên truy n, giáo d c, ph bi n Lu t phòng cháy và ch a cháy; các Ngh nh c a Chính ph , Ch th c a Trung ương và thành ph v công tác phòng cháy ch a cháy; t ch c thi tìm hi u v Lu t phòng cháy và ch a cháy. 1.2. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph ch trì ph i h p v i S Tư pháp thư ng xuyên nghiên c u nh ng b t c p, vư ng m c trong vi c thi hành Lu t Phòng cháy và ch a cháy, các quy nh v phòng cháy ch a cháy tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xu t ch nh s a, b sung phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i. 1.3. S Thông tin và Truy n thông ch trì: - Ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy, các báo, ài t ch c tuyên truy n sâu r ng các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a nhà nư c v nhi m v phòng cháy ch a cháy trên các phương ti n thông tin i chúng, nh m nâng cao nh n th c và hành ng c a nhân dân trong vi c ch p hành pháp lu t và tham gia công tác phòng cháy ch a cháy và c u h -c u n n; k p th i bi u dương nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, phê phán nh ng hành vi vi ph m an toàn phòng cháy ch a cháy góp ph n thúc Ny phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy ch a cháy ngày càng i vào chi u sâu, t hi u qu thi t th c. - Xây d ng chuyên m c toàn dân phòng cháy ch a cháy, các phim phóng s ; sưu t m các phim v ho t ng phòng cháy ch a cháy c a nư c ngoài phát sóng nh kỳ hàng tháng trên ài Truy n hình thành ph . 1.4. S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông, S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph hàng năm t ch c tuyên truy n và t ch c các ho t ng k ni m “Ngày toàn dân phòng cháy và ch a cháy” 4/10, nh kỳ 05 năm t ch c mittinh và H i thao nghi p v phòng cháy ch a cháy c p thành ph k ni m “Ngày toàn dân phòng cháy và ch a cháy”, H i thao u tiên b t u vào d p 04 tháng 10 năm 2011. 1.5. S Giáo d c và ào t o ch trì nghiên c u ưa n i dung tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t và ki n th c v phòng cháy ch a cháy vào chương trình ào t o
  3. chính th c ho c không chính th c c a các trư ng Ti u h c, Trung h c cơ s , Trung h c ph thông và các Trư ng d y ngh trên a bàn thành ph . Th i gian hoàn thành trong năm 2010. 1.6. Các s , ban, ngành, qu n, huy n xây d ng k ho ch, t ch c tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t và ki n th c v phòng cháy ch a cháy cho cán b , công ch c, viên ch c, nhân dân, h c sinh, sinh viên… trong ph m vi qu n lý c a mình. 2. Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c v công tác phòng cháy ch a cháy: 2.1. Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n thư ng xuyên quán tri t và t ch c th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v công tác phòng cháy và ch a cháy; trong quy ho ch, xây d ng m i, c i t o, m r ng công trình ph i th c hi n úng quy chuNn, tiêu chuNn, m b o giao thông, ngu n nư c, l c lư ng, trang thi t b và phương ti n phòng cháy ch a cháy. Xây d ng và phát huy hi u qu phong trào toàn dân phòng cháy ch a cháy, thư ng xuyên ch o và t ch c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v phòng cháy ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a ngành, a phương mình ph trách. 2.2. Trong năm 2009, các s , ban, ngành, qu n, huy n t ch c Sơ k t Ch th s 41/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ti p t c tri n khai th c hi n Lu t Phòng cháy và ch a cháy trên a bàn thành ph . N i dung sơ k t t p trung ánh giá nh ng k t qu ã làm ư c, nh ng công vi c chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y , xác nh nguyên nhân và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m trong quá trình t ch c th c hi n, qua ó xây d ng k ho ch ti p t c tri n khai th c hi n trong th i gian t i. 2.3. Ny m nh công tác i u tra, kh o sát, n m tình hình qu n lý cơ s , n m ch c các cơ s thu c di n qu n lý v công tác phòng cháy ch a cháy. a) S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Công Thương và các qu n, huy n t ch c rà soát, n m y t t c các cơ s thu c di n qu n lý v công tác phòng cháy ch a cháy và các khu dân cư d cháy, c bi t i v i các công trình xây d ng m i. T ch c phân lo i cơ s và th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v phòng cháy ch a cháy i v i các cơ s này. b) y ban nhân dân các qu n, huy n ch trì ki m tra, rà soát, xác nh các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, các cơ s s n xu t có nguy hi m v cháy, n n m xen k trong khu dân cư. Trong năm 2009, xây d ng k ho ch và ra gi i pháp, ti n khNn trương, chuy n hóa h t các khu dân cư có nguy cơ cháy cao và di d i các cơ s s n xu t có nguy hi m v cháy, n ra kh i khu v c dân cư. c) S Xây d ng ch trì t ch c ki m tra, rà soát các công trình cao t ng xây d ng trư c năm 1996 hư ng d n các gi i pháp an toàn phòng cháy ch a cháy và thoát n n phù h p v i tiêu chuNn hi n hành. d) Công ty i n l c thành ph ch trì ki m tra, rà soát và có k ho ch nâng c p lư i i n và các tr m bi n áp m b o các i u ki n an toàn phòng cháy ch a cháy; hư ng d n các i tư ng tiêu th i n th c hi n các bi n pháp an toàn trong s d ng i n;
  4. m b o cúp i n k p th i ph c v công tác ch a cháy và c u h -c u n n khi có cháy x y ra. Giao Công ty i n l c thành ph ch ng, sáng t o, phát huy n i l c h t h p ngo i l c, t o cu c cách m ng thay i toàn di n cơ s h t ng ngành i n; làm cơ s chuy n hóa các h t ng khác: bưu chính, vi n thông… c bi t chú tr ng k t h p S Giao thông v n t i, S Xây d ng ưu tiên l a ch n, phát tri n các công trình ng m. ) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p y ban nhân dân các qu n, huy n có r ng, B Ch huy Quân s thành ph và B Ch huy B i Biên phòng thành ph ki m tra, rà soát, xây d ng k ho ch, phương án phòng cháy ch a cháy r ng hi u qu ; ti p t c th c hi n Ch th s 08/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n các bi n pháp phòng cháy ch a cháy r ng năm 2008 - 2009. e) S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p t ch c ki m tra các i u ki n an toàn phòng cháy ch a cháy i v i các phương ti n v n t i ư ng b , ư ng th y… trư c khi c p gi y phép lưu hành. 3. Nâng cao năng l c, hi u qu trong ch a cháy và c u h -c u n n: 3.1. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ch trì: - Hư ng d n các s , ban, ngành, qu n, huy n xây d ng l c lư ng phòng cháy ch a cháy, c u h -c u n n và trang b phương ti n phòng cháy ch a cháy, c u h -c u n n t i ch ; ph i h p v i các s , ban, ngành, qu n, huy n và cơ s t ch c hu n luy n nghi p v phòng cháy ch a cháy và c u h , c u n n cho l c lư ng t i ch . m b o 100% ơn v cơ s thu c di n qu n lý v phòng cháy ch a cháy, khu ph , p có l c lư ng t i ch m nh x lý k p th i các v cháy khi m i phát sinh, không x y ra cháy l n gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n. áp ng cao các yêu c u v ho t ng phòng cháy ch a cháy c a l c lư ng t i ch , theo phương châm 4 t i ch : Ch huy t i ch , l c lư ng t i ch , phương ti n t i ch , v t tư và h u c n t i ch . - Nghiên c u áp d ng k thu t, chi n thu t ch a cháy và c u h -c u n n i v i các công trình ng m, công trình ư ng h m, nhà cao t ng…, xây d ng k ho ch t ch c th c t p phương án ch a cháy và c u h -c u n n quy mô l n có nhi u l c lư ng, phương ti n tham gia i v i các lo i hình ch , trung tâm thương m i, siêu th , b nh vi n, b n c ng, sân bay, nhà cao t ng, khu dân cư… 3.2. Các qu n, huy n chưa có ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy khNn trương ph i h p v i S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài chính… tri n khai xây d ng Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy qu n, huy n. n cu i năm 2010, m i qu n, huy n có ít nh t m t ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy. i v i các qu n, huy n có di n tích l n, bán kính ho t ng c a ơn v Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy trên 05km c n xác nh a i m và u tư xây d ng thêm các i C nh sát phòng cháy và ch a cháy. 3.3. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p ch o Công ty Phát tri n h t ng các khu ch xu t, khu công nghi p xây d ng và c ng c l c lư ng phòng cháy ch a cháy t i ch , n năm 2010 m i khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao có m t i Phòng cháy ch a cháy chuyên trách và trang b các xe và phương ti n ch a cháy.
  5. 3.4. S Giao thông v n t i ch o và ki m tra T ng Công ty C p nư c Sài Gòn Ny nhanh ti n l p t các tr nư c ch a cháy, n năm 2010 ph n u hoàn thành ch tiêu xây d ng thêm 8.000 tr nư c ch a cháy và t tiêu chuNn 150m có 01 tr nư c ch a cháy theo quy nh; ph i h p S C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra ánh giá ch t lư ng h th ng tr nư c ch a cháy trên a bàn thành ph ; t ch c b o trì, b o dư ng, s a ch a k p th i các tr nư c hư h ng, m t n p, m b o cung c p ngu n nư c và áp l c nư c ph c v công tác ch a cháy. 3.5. Các s , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n t p trung xây d ng và c ng c l c lư ng; u tư kinh phí, trang b phương ti n ch a cháy; t ch c hu n luy n, b i dư ng nghi p v v phòng cháy ch a cháy cho l c lư ng t i ch ; chăm lo ch , chính sách i v i cán b , i viên i dân phòng, i Phòng cháy ch a cháy cơ s và chuyên ngành. 4. Tăng cư ng công tác ki m tra, hư ng d n các bi n pháp an toàn phòng cháy ch a cháy và x lý nghiêm các vi ph m an toàn phòng cháy ch a cháy: 4.1. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph : - T p trung tăng cư ng công tác ki m tra, hư ng d n các bi n pháp an toàn phòng cháy ch a cháy i v i các cơ s tr ng i m và các cơ s có nguy hi m v cháy, n ; hư ng d n cơ s xây d ng phương án phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n t i ch ; phúc tra vi c ch p hành các k t lu n, ch o, ki n ngh kh c ph c vi ph m v phòng cháy ch a cháy. Ngoài vi c ki m tra theo nh kỳ c n t ch c ki m tra t xu t ngoài gi làm vi c trong các t b o v cao i m vào d p l , t t; ki m tra công tác thư ng tr c s n sàng chi n u c a l c lư ng phòng cháy ch a cháy t i ch và ch t lư ng phương ti n ch a cháy t i ch . Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph thành l p oàn ki m tra c p thành ph ki m tra, phúc tra an toàn phòng cháy ch a cháy i v i m t s ơn v cơ s tr ng i m và khu dân cư d cháy. - X lý nghiêm các t ch c và cá nhân vi ph m quy nh v an toàn phòng cháy ch a cháy, nh t là i v i các ơn v , cá nhân không ch p hành nghiêm các k t lu n ph i kh c ph c qua ki m tra, vi ph m các quy nh v ch b o hi m cháy, n b t bu c theo Ngh nh s 130/2006/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . Kiên quy t t m ình ch và ình ch ho t ng i v i các ơn v không m b o an toàn phòng cháy ch a cháy. 4.2. Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a mình nh m phát hi n k p th i các sơ h , thi u sót v phòng cháy và có bi n pháp kh c ph c m b o các i u ki n an toàn v phòng cháy. 5. Nâng cao năng l c phòng cháy ch a cháy trên a bàn thành ph ngang t m v i các nư c trong khu v c và th gi i, nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t , xã h i c a thành ph trong tình hình m i: 5.1. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph : - Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xây d ng án nâng cao năng l c phòng cháy ch a cháy trên a bàn thành ph ngang t m v i các nư c trong khu v c
  6. và th gi i; trong ó t p trung xây d ng l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thành ph chính quy, tinh nhu và t ng bư c hi n i. Quy ho ch, ào t o i ngũ cán b gi i v nghi p v , ngo i ng , khoa h c - k thu t, tin h c áp ng yêu c u ng d ng khoa h c công ngh , v ng vàng v chính tr , có o c, l i s ng trong s ch, gương m u u tàu trong m i lĩnh v c công tác. Xây d ng l c lư ng ch a cháy và c u h - c u n n tinh thông v nghi p v , ch ng nghiên c u, ti p c n và s d ng thành th o các trang thi t b ch a cháy và c u h - c u n n hi n i ( ã, ang và s ư c trang b ), mưu trí, dũng c m và hi u qu trong ch a cháy và c u h - c u n n. Th i gian hoàn thành trong năm 2009. - Ph i h p S N i v và S Ngo i v nghiên c u, xu t ch n c cán b ào t o chuyên viên, hu n luy n viên, ti u giáo viên v phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n; ào t o nghi p v ch a cháy và c u h - c u n n t i các nư c tiên ti n v lĩnh v c phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n và các nư c có quan h truy n th ng. - u tư xây d ng và ưa vào ho t ng Trung tâm thông tin ch huy ch a cháy và c u h - c u n n, Trung tâm ào t o, hu n luy n phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n. T ch c l c lư ng, phương ti n thư ng tr c s n sàng chi n u, khi có cháy: xu t xe nhanh, t ch c ch a cháy, c u h - c u n n k p th i và hi u qu . Th i gian hoàn thành năm 2010. - Ph i h p v i B Ch huy Quân s thành ph , B i Biên phòng thành ph , S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Công Thương, S Giao thông v n t i, S Y t … xây d ng và tri n khai th c hi n t t Quy ch ph i h p b o m an ninh tr t t và an toàn phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n trên a bàn thành ph ; ph i h p v i Công an thành ph ti n hành sơ k t Quy ch ã ký k t. Th i gian hoàn thành trong năm 2009. 5.2. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph ph i h p v i S Tư pháp, S Tài chính và S N i v nghiên c u xây d ng ch c năng, nhi m v , mô hình t ch c, ch chính sách c a l c lư ng c u h - c u n n trên a bàn thành ph . Th i gian hoàn thành trong năm 2009. 5.3. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Khoa h c và Công ngh , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông v n t i ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy c p nh t nh ng thay i v m ng lư i giao thông, ngu n nư c ch a cháy, nh ng công trình xây d ng m i trên a bàn thành ph vào b n s chung ph c v cho công tác i u hành, ch huy phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n. 5.4. S Khoa h c và Công ngh ch trì ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính và S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy nghiên c u các trang thi t b phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n hi n i, tiên ti n, công ngh m i, an toàn và hi u qu trong ch a cháy, thân thi n v i môi trư ng xu t y ban nhân dân thành ph trang b . Th i gian hoàn thành năm 2010.
  7. 5.5. S K ho ch và u tư ch trì ph i h p S Khoa h c và Công ngh , S Tài chính tham mưu cho y ban nhân dân thành ph nâng cao năng l c ch a cháy, c u h - c u n n ngang t m khu v c và th gi i. Trư c m t có các gi i pháp thi t th c tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong mua s m các phương ti n, thi t b công ngh m i ã ư c c p thNm quy n phê duy t. 6. Tăng cư ng quan h h p tác trong lĩnh v c phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n: S Ngo i v ch trì ph i h p S N i v , S K ho ch và u tư, S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ti p t c m r ng và tăng cư ng quan h h p tác v i các nư c tiên ti n trong lĩnh v c phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n trên th gi i, các nư c trong khu v c và các nư c có quan h truy n th ng trao i và h c t p kinh nghi m v công tác ch a cháy và c u h - c u n n; nghiên c u tìm hi u v mô hình t ch c, công tác ào t o, hu n luy n, Trung tâm thông tin Ch huy ch a cháy, các phương ti n, k thu t công ngh m i hi n i; xu t các lĩnh v c, i tư ng c n h p tác ph c v công tác ch a cháy và c u h - c u n n trên a bàn thành ph . III. KINH PHÍ TH C HI N K HO CH Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n căn c nhi m v ư c phân công ch trì, ch u trách nhi m d toán kinh phí c n thi t th c hi n nhi m v c a năm k ho ch, t ng h p chung trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a ơn v , thông qua S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph giao d toán năm cho ơn v th c hi n. IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c n i dung và nhi m v ư c phân công trong k ho ch, các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n xây d ng k ho ch và chương trình hành ng c th , trong ó quy nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , th i gian và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c. nh kỳ hàng năm các ơn v t ch c Sơ k t và báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân thành ph (qua S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy) trư c ngày 15 tháng 11. 2. Giao S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph theo dõi, t ng h p k t qu vi c th c hi n n i dung k h ach này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph ; Nguy n Trung Tín - Văn phòng Thành y; - Các S , ban ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - Vi n Ki m sát nhân dân TP; - Tòa án nhân dân thành ph ;
  8. - VPUB: CPVP, các Phòng CV, Trung tâm; - Lưu:VT, (NC-P) H.
Đồng bộ tài khoản