intTypePromotion=1
ADSENSE

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: Vuthanh Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

207
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thời gian Số Ghi Đơn vị TT Hoạt động hoàn Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp tính chú lượng thành 3 4 5 6 7 8 1 2 I Hội nghị đào tạo, tập huấn Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế Tổng cục Lâm Tổ chức hội nghị với các nhà tài trợ Tháng hoạch – Tài chính, Văn nghiệp (Vụ Khoa Hội nghị 1 1 quốc tế phòng FSSP Tổng cục 2/2011 học, Công nghệ Lâm nghiệp và Hợp tác quốc
  2. tế) Tổ chức lớp tập huấn về xây dựng các đề án, dự án để triển khai Nghị định Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ khu vực phía Bắc và khu vực phía Kế hoạch – Tài chính, Quỹ Tháng Nam cho một số tỉnh có cơ sở sản Lớp Vụ Pháp chế 2 2 Bảo vệ và Phát triển rừng 3/2011 xuất thủy điện, có diện tích rừng trên Việt Nam) 200.000 ha, có nhu cầu tập huấn. Mỗi lớp khoảng 30 – 40 người II Xây dựng thông tư Thông tư hướng dẫn tính tiền chi trả Tổng cục Lâm Vụ Tài chính; Vụ Pháp Thông Tháng bình quân cho 01 ha rừng và miễn, nghiệp (Vụ Kế 1 01 giảm tiền phải chi trả dịch vụ môi tư hoạch – Tài chế; Bộ Tài chính 6/2011 trường rừng chính) Thông tư liên t ịch hướng dẫn về Vụ Khoa học, Bộ Tài nguyên và Môi 2 01 Thông Tháng nguyên tắc và phương pháp xác định Công nghệ và trường; Vụ Pháp chế; Tổng
  3. diện tích rừng trong lưu vực sông tư Môi trường cục Thủy lợi; Vụ Phát triển 8/2011 phục vụ cho việc chi trả dịch vụ môi rừng, Vụ Bảo tồn thiên trường rừng nhiên Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ Pháp chế; Vụ Phát triển Tổng cục Lâm rừng, Vụ Khoa học, Công Thông tư hướng dẫn về việc xác định Thông Tháng nghiệp (Vụ Sử 3 01 nghệ và Hợp tác quốc tế, hệ số K tư 6/2011 dụng rừng) Vụ Kế hoạch – Tài chính Tổng cục Lâm nghiệp Thông tư liên t ịch hướng dẫn về cơ Tổng cục Lâm Bộ Tài chính; Vụ Tài chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch Thông Tháng nghiệp (Vụ Kế chính; Vụ Pháp chế; Vụ 4 01 vụ môi trường rừng; trình tự thủ tục tư hoạch – Tài Phát triển rừng Tổng cục 12/2011 nghiệm thu thanh toán tiền chi trả Lâm nghiệp chính) dịch vụ môi trường rừng III Xây dựng các quyết định của Thủ
  4. tướng Chính phủ Vụ Pháp chế; Vụ Tài Tổng cục Lâm chính; Vụ Khoa học, công Quy định về đối tượng, mức chi trả, nghiệp (Vụ Khoa Quyết nghệ và Môi trường; Bộ phương thức chi trả đối với dịch vụ Năm 2012 học, Công nghệ 1 01 Tài chính; Vụ Kế hoạch – định hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng và Hợp tác quốc Tài chính Tổng cục Lâm tế) nghiệp Quy định về đối tượng, mức chi trả, Tổng cục Lâm Vụ Pháp chế; Vụ Tài phương thức chi trả dịch vụ cung ứng Quyết nghiệp (Vụ Kế chính; Bộ Tài chính; Tổng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự Năm 2012 2 01 định hoạch – Tài cục Thủy sản; Vụ Sử dụng nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng rừng Tổng cục Lâm nghiệp chính) cho nuôi trồng thủy sản Bộ Tài chính; các Bộ, Vụ Khoa học, Quy định về đối tượng, mức chi trả, Quyết ngành có liên quan; Vụ Năm 2012 Công nghệ và 3 01 phương thức chi trả đối với các cơ sở định Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Môi trường sản xuất công nghiệp có sử dụng nước Tài chính Tổng cục Lâm
  5. trực tiếp từ nguồn nước nghiệp Vụ Pháp chế; Tập đoàn Quy định mức chi trả dịch vụ môi Vụ Khoa học, điện lực Việt Nam; Bộ Tài Quyết trường rừng đối với các nhà máy thủy Năm 2012 Công nghệ và 4 01 chính; Vụ Kế hoạch – Tài điện có xây dựng hệ thống điện tích định Môi trường chính Tổng cục Lâm năng nghiệp IV Tổ chức thực hiện Các Cục, Vụ Tổng cục Tổng cục Lâm Xây dựng kế hoạch và tổng hợp dự Lâm nghiệp, Quỹ TFF, nghiệp (Vụ Kế toán kinh phí triển khai thực hiện đề Hàng năm Quỹ BV&PTR; Vụ Pháp 1 hoạch – Tài án chế; Vụ Khoa học, Công chính) nghệ và Môi trường… Xác định danh sách các tỉnh, vùng Công Quý Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Vụ Pháp chế 2 01 được ưu tiên chỉ đạo triển khai chính văn I/2011 Kế hoạch – Tài chính, Vụ sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  6. trong năm 2011 Sử dụng rừng) Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện Tổng cục Lâm Vụ Tài chính; Vụ Sử dụng của Tổng cục Lâm nghiệp về hướng nghiệp (Vụ Kế rừng, Chương trình lâm Sổ tay 3 03 2011-2012 dẫn thực hiện chính sách, hướng dẫn hoạch – Tài nghiệp Việt – Đức … Tổng xây dựng đề án và hướng dẫn quản lý cục Lâm nghiệp chính) tài chính UBND các tỉnh; Vụ Kế Thông Xác định diện tích rừng trong lưu vực Tổng cục Lâm hoạch – Tài chính Quỹ báo có cung ứng dịch vụ môi trường rừng hoặc Hàng năm nghiệp (Vụ Sử Bảo vệ và Phát triển rừng 4 từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung quyết dụng rừng) Việt Nam Tổng cục Lâm ương trở lên định nghiệp Tổng cục Lâm Vụ Phát triển rừng, Vụ Sử nghiệp (Cục Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc thực dụng rừng, Vụ Kế hoạch – đến 2015 5 Kiểm lâm – Dự hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Tài chính, Dự án án Tổng điều tra, FORRMIS Tổng cục Lâm kiểm kê rừng
  7. toàn quốc) nghiệp Xây dựng phần mềm quản lý, theo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Phần Đại học lâm dõi, giám sát thực hiện việc chi trả Dự án FORMIS, Quỹ Bảo đến 2011 6 01 dịch vụ môi trường rừng trong toàn mềm nghiệp vệ và Phát triển rừng Việt quốc Nam Tổng cục Lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Vụ Khoa học, Phát triển rừng, Vụ Sử Nghiên 2011 - 7 01 quan trắc thủy văn theo dõi chất lượng Công nghệ và dụng rừng, Vụ Khoa học, cứu 2012 dịch vụ môi trường rừng Môi trường Công nghệ và Hợp tác quốc tế) Tổng cục Lâm Đầu mối đôn đốc các Bộ, ngành, địa nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ và Phát triển 8 phương triển khai thực hiện đề án. hoạch – Tài rừng Việt Nam chính)
  8. Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ và Phát triển Tháng Thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 9 hoạch – Tài rừng Việt Nam 2/2011 chính) Văn phòng Tổng cục; Quỹ Tổng cục Lâm Bảo vệ và Phát triển rừng nghiệp (Vụ Kế Củng cố Quỹ Bảo vệ và phát triển Việt Nam; Vụ Khoa học, Tháng 10 rừng Việt Nam hoạch – Tài Công nghệ và Hợp tác 3/2011 quốc tế; Quỹ TFF – Tổng chính) cục Lâm nghiệp V Kiểm tra, giám sát Tổng cục Lâm Văn phòng Chính phủ; Bộ Tổ chức kiểm tra, giám sát thường nghiệp (Vụ Kế Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Hàng năm 1 hoạch – Tài xuyên Tài chính; Bộ Tài nguyên chính) và Môi trường; Các cục,
  9. Vụ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tổng cục Lâm nghiệp; Bên sử dụng và bên cung ứng dịch vụ Tổng cục Lâm Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình nghiệp (Vụ Kế Quỹ BV&PTR VN và các Hàng năm 2 Báo cáo hình thực hiện Nghị định tỉnh hoạch – Tài chính) Kiểm tra việc nộp tiền chi trả của các Quỹ Bảo vệ và đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường Hàng năm Phát triển rừng Vụ Kế hoạch – Tài chính 3 rừng phải nộp tiền về Quỹ Việt Nam UBND các tỉnh; Vụ Phát Tổng cục Lâm triển rừng, Vụ Sử dụng Sơ kết việc tổ chức triển khai thực nghiệp (Vụ Kế Năm 2013 4 rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát hiện Nghị định hoạch – Tài triển rừng Việt Nam, Cục chính) Kiểm lâm Tổng cục Lâm
  10. nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2