intTypePromotion=1

Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
9
download

Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoai lang là một thực phẩm chủ yếu quan trọng trong một số bộ phận của Việt Nam. Nó phát triển chủ yếu vào mùa xuân và mùa đông tại orth Trung và? của Việt Nam. Ngoài ra, cả hai lá và lưu trữ phần gốc của chúng có thể được sử dụng như là nguồn có giá trị dinh dưỡng cho thực phẩm cho người và thức ăn gia súc. Viện nghiên cứu cây trồng lĩnh vực (FCRI) đã tiến hành nghiên cứu này với khoai lang vật liệu được hỗ trợ bởi Trung tâm khoai tây quốc tế (CIP) với mục đích chọn một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266

  1. K T QU CH N L C VÀ PHÁT TRI N GI NG KHOAI LANG RU T VÀNG CH T LƯ NG CAO KLC 266 guy n Th Yên1, Th Thu Trang2 SUMMARY The results of selection and development of high quality and orange fresh of sweet potato variety KLC266 Sweet potato is an important staple food in several parts of Vietnam. It's grown mainly in the spring and winter seasons at the Central and orth of Vietnam. In addition, both foliage and storage root parts of them can be used as valuable sources of nutrients for human food and animal feed. Field Crops Research Institute (FCRI) conducted this research with the sweetpotato materials supported by the International Potato Center (CIP) with the purpose for select some new promising clones with high root yield and orange fresh, good taste for human food and for processed products (chips, snack, starch, noodle...) The results of evaluation of 10 sweet potato promising varieries/clones in the Center of Vietnam in 2009's (the project: “Study some synthetic cultivation techniques to improse sweet potato yield for the Central of Vietnam), showed that 4 varieries/clones: CIP07-26; CIP07-56; KLC266 and KB1. All of these varieries/clones offered higher root yield than the Control variety in both two season crops on coastal sandy soil. KLC266 with orange fresh and high quality is very good for fresh consumption. CIP07-56 also with orange fresh offered the highest root yield of all, suitable for processed products (chips, snack, et.,). The area under KLC266 in the Central and orth of Vietnam has been increaring since 2008. In 2010, KLC266 has been released to production upto nearly 600 ha. It’s hoped that the KLC266 will be recogrized as national variety in coming year. Keywords: KLC266, variety, orange fresh, high quality, root, yield, Central. làm rau xanh, c dùng ăn tươi, thái lát phơi I. §ÆT VÊN §Ò khô ch bi n tinh b t làm th c ăn cho ngư i Cây khoai lang (Impomoea Batatas L.) là ho c cho gia súc. Hi n nay, xu hư ng s cây lương th c quan tr ng nư c ta, ng d ng khoai lang ch t lư ng cao cho ăn tươi th 3 sau lúa và ngô. Khoai lang ư c ư c và ch bi n ăn nhanh (chips, chiên s y chân xem như “Cây tr ng c a th k XXI” b i d không) ngày càng ư c chú ý. mi n Nam tr ng, d dàng nhân gi ng b ng dây, r t ít b và Tây Nguyên ã s n xu t khoai lang sâu b nh, chi phí u tư th p, ti m năng năng xu t khNu sang N h t, Hàn Qu c và vùng lãnh su t cao, giá tr s d ng cao, thân lá có th th ài Loan thu 60-70 tri u /ha/v . Trong
  2. khi ó mi n B c và mi n Trung, nhi u a = 1: R ng ∑ bi = 1 phương i tìm l i gi i cho vi c s n xu t khoai lang ch t lư ng cao ã không thành công, < 1: B t thu n 2 nguyên nhân chính là do chưa ch n ư c S di = stability index → 0: Tính n nh 2 gi ng và bi n pháp canh tác phù h p. ∑S d = 0 ư c s h tr ngu n v t li u ph c v ≈ 0: n nh cho công tác tuy n ch n gi ng t Trung + Bi n ng ki u hình và môi trư ng. tâm Khoai tây Qu c t (CIP), Vi n Cây Ij = Li-Grand mean: Ch s bi n ng lương th c và Cây th c phNm ã nghiên môi trư ng; (L: Location) c u và tuy n ch n thành công gi ng khoai N u Ij > 0: Môi trư ng thu n l i; N u Ij lang ru t vàng ch t lư ng cao KLC 266 cho < 0: môi trư ng b t thu n. các t nh phía B c và mi n Trung. ∑I2j = Sum(i12 +.... + in2); II. VËT LIÖU V PH¦¥N G PH¸P N GHI£N ∑ Yij Ij = 1 2 Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam, Vi n Cây lương th c và Cây th c phNm.  Ij1  [Y]x   CøU  Ijy.... 1. V t li u nghiên c u bi = ∑ Yij.Ij ; ∑I 2 j G m 94 gi ng (22 gi ng năm 2005 + ( x) ∑ x − ∑n 72 gi ng năm 2007) nh p n i t Trung tâm 2 2 Khoai tây Qu c t (CIP); KB1 và KL5 là hai gi ng khoai lang ng n ngày năng su t Var x = cao do Vi n Cây lương th c và Cây th c n −1 phNm ch n t o năm 1999-2000; Gi ng a + ánh giá tính n nh v năng su t S2d phương là gi ng ư c tr ng ph bi n nơi  D   EMS  ti n hành thí nghi m. Ch s n nh S2d =  - ;  L−2  r    2. Phương pháp nghiên c u S21=0. i) Thí nghi m tuy n ch n gi ng b trí Trong ó: L: Location; D: Diff; S2d = theo kh i ng u nhiên hoàn ch nh (RCBD) (Diff/L-2)-(Av(EMS)/3); S2d → 0: Năng v i 3 l n nh c l i; Di n tích ô thí nghi m su t n nh tương quan G×E tuy n tính; bi 15-25m2. Thí nghi m bi n pháp k thu t → < 1: Thích nghi i u ki n b t l i, = 1: (th i v , m t , phân bón...) b trí theo Thích nghi r ng, > 1: Thích nghi i u ki n RCBD; Di n tích ô thí nghi m 25-50m2. thu n l i. ii) ánh giá tính thích ng v i môi iii) Th nghi m mô hình s n xu t b ng trư ng. các ô l n không l p l i, áp d ng theo + Tương tác gi a môi trư ng và ki u phương pháp PTD (Participatory gen (bi). Technology Development). bi = adaptibility index iv) Phương pháp l y và phân tích m u > 1: Thu n l i
  3. - M u c (l y ng u nhiên 3 c i 1. K t qu ánh giá ngu n v t li u (năm di n cho gi ng, b d c làm 4 ph n, l y 1 2005, 2007) ph n, thái m ng, tr n u và cân 100g T 22 dòng gi ng khoai lang nuôi c y m u tươi/1 l n nh c): Hàm lư ng ch t Invitro do CIP cung c p năm 2005, ti n hành khô ư c xác nh theo phương pháp s y ch n l c theo hư ng a d ng và ch t lư ng nhi t 65-80oC/72 gi n khi kh i lư ng cao, qua 2 năm ã ch n ư c 6 dòng tri n không i. v ng: CIP05-21 (Blesbok), CIP05-11 - Hàm lư ng tinh b t ư c xác nh (Brondal), CIP05-10 (Ning shu 1), CIP05-17 b ng phương pháp Bectrand. (Beauregard), cho năng su t c t 25,11 - M u thân lá (l y 100-300g m u t n/ha. Dòng CIP05-6 (Huambachero) cho tươi/1l n nh c): Hàm lư ng ch t khô thân, năng su t c ch tm c khá t 17,49 lá và thân lá cũng ư c xác nh theo t n/ha, nhưng có ch t lư ng ăn n m ư c phương pháp s y nhi t như i v i m u c . ánh giá r t cao, có b , ng t và v) Ch t lư ng ăn n m ư c ánh giá hương v cao nh t. V i th i gian sinh theo quy ph m kh o nghi m 10TCN223-95. trư ng 145 ngày các dòng/gi ng thí nghi m vi) X lý s li u b ng chương trình cho năng su t r t cao t 21,0-31,8 t n/ha. GenStat. Gi ng là KLC 266 (CIP05-6 d ng 2) có hàm lư ng ch t khô cao nh t 33,43% và III. KÕT QU¶ V TH¶O LUËN cho năng su t c 21,5 t n/ha (b ng 1). B ng 1. ăng su t và ch t lư ng ch t khô c c a 6 dòng/gi ng ư c ch n t 22 dòng, gi ng khoai lang ngu n CIP v ông 2006 và v xuân 2007 t i Vi n CLT-CTP V đông 2006 V xuân 2007 V Ký hi u NS c Ch t khô Tinh b t Protein NS c Ch t Tên gi ng (t n/ha) (%) (% KK) (% KK) (t n/ha) khô (%) CIP05.6 Huambachero 17,49 28,13 70,91 17,42 18,6 32,76 CIP05.10 Ning shu 1 28,48 21,18 62,22 15,51 30,5 26,48 CIP05.11 Brondal 28,20 12,37 61,08 16,96 31,5 15,46 CIP05.17 Beauregard 25,11 20,37 64,39 15,77 27,5 25,46 CIP05.21 Blesbok 30,10 18,82 64,94 18,05 31,5 23,53 KB1 FCRI 22,02 24,42 62,95 16,12 27,5 30,53 Cucnhanh (đ a phương) 20,81 24,94 69,48 14,20 - - KLC266 CIP05-6 d ng 2 - - - 21,5 33,43 CV% 15,5 4,1 10,5 4,25 LSD0,05 6,756 1,946 4,245 2,786 Ghi chú: K t qu phân tích Phòng SLSH và CLNS, Vi n CLT-CTP năm 2006 K t qu kh o sát 72 dòng gi ng CIP07-5OP, CIP07-21, CIP07-26, CIP07-56 ngu n CIP qua 2 năm (2007-2009) ã k t h p v i k t qu ch n l c t nh ng ch n ư c 4 dòng/gi ng tri n v ng: năm trư c (năm 2007 ch n ư c 2
  4. dòng/gi ng: KLC266 và CIP05-21, CIP 26 2.1. K t qu kh o sát năng su t c a các ch n l c năm 2005; KB1 năm 2000 và dòng, gi ng khoai lang tri n v ng KL5 năm 1999) n năm 2009 ã ch n K t qu ánh giá v năng su t thân lá l c ư c 9 dòng/gi ng t t nh t ph c v trong v xuân hè và thu ông 2009 cũng cho cho tài “ ghiên c u các bi n pháp th y: T t c các dòng, gi ng u sinh trư ng canh tác t ng h p nh m tăng năng su t phát tri n t t trong i u ki n khu v c mi n khoai lang cho mi n Trung”. Trung, cho năng su t thân lá t 10,0-21,3 2. K t qu kh o nghi m 9 dòng/gi ng khoai t n/ha. Hai gi ng KLC266 và KL5 cho năng lang tri n v ng t i 5 t nh mi n Trung su t thân lá cao nh t (t 14,54-21,37 t n/ha) t t c các i m th nghi m và cao hơn gi ng a phương (b ng 2). B ng 2. ăng su t thân lá c a các dòng, gi ng khoai lang tri n v ng trong v xuân và v ông năm 2009 t i m t s t nh (t n/ha) T nh Thanh Hóa Ngh An Hà Tĩnh Qu ng Nam Bình Đ nh Gi ng Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông CIP07-5OP 17,57 17,03 16,75 14,91 17,14 16,24 17,61 15,97 14,95 13,61 CIP07-21 17,34 16,63 16,42 14,96 14,87 14,69 14,05 12,25 12,67 11,24 CIP07-26. 15,70 13,09 16,17 10,35 14,33 8,55 11,93 11,20 15,20 12,95 CIP07-56 15,53 14,26 15,37 13,07 13,40 11,85 14,10 11,48 12,57 10,68 CIP05-21 14,80 11,88 13,57 11,76 13,27 11,04 11,87 11,15 11,77 10,00 CIP26 16,30 13,38 15,40 12,05 14,53 11,38 13,77 11,54 12,93 11,00 KLC266 23,27 21,37 21,97 16,24 20,90 17,93 20,70 18,08 20,97 17,82 KB1 17,17 15,96 15,90 12,95 15,50 10,81 14,03 10,25 12,27 10,43 KL5 21,20 17,97 20,30 17,26 19,10 15,62 18,27 14,68 17,10 14,54 Đ a phương (Đ/C) 19,86 15,80 18,80 16,14 18,62 15,12 17,56 13,82 17,20 12,53 CV% 11,3 9,7 12,6 14,30 13,4 12,3 15,2 11,8 13,3 13,8 LSD0,05 3,43 2,589 3,66 3,403 3,69 2,802 3,981 2,631 3,345 2,939 K t qu ánh giá v năng su t c 13,77-17,63 t n/ha; KB1 t t 17,43- trong v xuân và v ông năm 2009 t i 20,07 t n/ha và 12,91-17,45 t n/ha u 5 t nh mi n Trung ã cho th y: Gi ng cao hơn gi ng a phương t 10,34-14,35 CIP07-26 cho năng su t cao nh t t t t n/ha v xuân và 8,77-10,63 t n/ha trong 22,60-28,60 t n/ha v xuân và 16,74- v thu ông tương ng; 4 gi ng: CIP07-26; 24,87 t n/ha v thu ông; CIP07-56 t CIP07-56; KLC266 và KB1 cho năng su t t 22,18-25,54 và 16,43-22,21 t n/ha; c cao hơn gi ng a phương m t cách KLC266 t t 18,59-21,42 t n/ha và ch c ch n (b ng 3). B ng 3. ăng su t c c a 9 dòng, gi ng khoai lang tri n v ng trong v xuân và v ông năm 2009 t i m t s t nh (t n/ha) T nh Thanh Hóa Ngh An Hà Tĩnh Qu ng Nam Bình Đ nh
  5. Gi ng Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông Xuân Đông CIP07-5OP 20,31 17,66 17,46 12,93 19,99 17,38 17,19 12,73 19,07 14,13 CIP07-21 11,93 9,76 11,61 8,15 13,47 9,95 10,72 7,23 11,22 7,81 CIP07-26. 25,91 22,53 28,08 20,80 28,60 24,87 22,60 16,74 26,85 23,09 CIP07-56 25,54 22,21 23,74 17,58 25,13 21,85 22,18 16,43 23,98 17,76 CIP05-21 13,05 11,07 11,84 8,77 13,02 11,02 11,05 8,18 11,95 8,85 CIP26 11,50 10,00 13,05 9,67 12,62 10,97 10,44 7,73 10,80 8,00 KLC266 21,42 18,63 19,28 14,28 21,10 18,35 18,59 13,77 20,10 14,89 KB1 20,07 17,45 18,59 13,77 17,88 15,55 17,43 12,91 18,85 13,96 KL5 12,89 11,21 14,36 10,64 14,59 12,69 14,46 10,71 11,74 8,70 Đ i ch ng 12,22 10,63 14,25 10,55 10,34 8,77 13,05 9,66 12,82 9,50 CV% 11,3 12,3 12,5 13,0 16,2 17,0 15,2 13,6 11,3 12,2 LSD0,05 3,37 3,16 3,66 2,82 4,87 4,39 4,08 2,69 3,225 2,63 2.2. ánh giá ch t lư ng ăn n m c a b t l i. Các gi ng còn l i u (có ch s 9 dòng, gi ng khoai lang tri n v ng v bi >1) thích nghi v i i u ki n thu n l i. thu ông 2009, t i 5 i m thí nghi m ánh giá tính n nh (S2d) v năng su t mi n Trung: C sau khi thu ho ch 5-7 thân lá: Gi ng KLC266 có S2d = 0,09 (≈ ngày, ch n c trung bình, lu c và n m 0) là gi ng có năng su t n nh và tương th . Ch t lư ng ăn n m ánh giá theo quan tuy n tính v i môi trư ng. Các thang i m t 1-5 v ch tiêu ng t, dòng, gi ng khác có giá tr → 0 ch ng t b và xơ. Trong 10 dòng/gi ng th các gi ng này có tính n nh v năng n m thì gi ng KLC266 có b ( i m 5), su t v i i u ki n môi trư ng khác nhau ng t ( i m 5) cao nh t và không có xơ. (b ng 4). CIP07-5 OP; KB1 và KL5 là nh ng gi ng K t qu ánh giá tính thích ng v có ch t lư ng (b 3-5; ng t 3; xơ 3) cao năng su t c th y: Gi ng CIP07-26; KB1 hơn gi ng a phương ( i ch ng: b 1; và gi ng a phương (có bi 1) thích nghi v i i u 3. ánh giá tính thích ng (bi) và tính n ki n thu n l i. ánh giá tính n nh nh v năng su t (S2d) c a 9 dòng, gi ng (S2d) v năng su t c , k t qu cho th y: t i Thanh Hoá, gh An, Hà Tĩnh, Hai gi ng KB1 và gi ng a phương (có Qu ng am và Bình nh năm 2009 S2d = 0,39-0,13) là gi ng có năng su t n K t qu ánh giá tính thích ng v nh và tương quan tuy n tính v i môi năng su t thân lá c a 9 dòng gi ng tri n trư ng. Gi ng KLC266 có S2d có giá tr v ng cho th y gi ng CIP07-5OP và → 0 ch ng t các gi ng này có tính n gi ng CIP05-21 (có ch s bi < 1) là hai nh v năng su t v i i u ki n môi gi ng thích nghi ư c v i các i u ki n trư ng khác nhau (b ng 4).
  6. 4. K t qu th nghi m s n xu t gi ng ư c ngư i tiêu dùng ánh giá r t cao v khoai lang ru t vàng ch t lư ng cao ch t lư ng ăn tươi: B , thơm, ngon, ng t. KLC266 t i các t nh mi n B c và mi n T năm 2008-2010, gi ng KLC266 ti p Trung t 2008 n nay t c ư c phát tri n t i m t s a phương T v ông 2007, gi ng KLC266 ư c thu c các t nh thành phía B c và mi n ánh giá là gi ng ch t lư ng cao, có nhi u Trung như: Qu ng Ninh, H i Phòng, H i tri n v ng, ư c Vi n Cây lương th c và Dương, Hưng Yên, Hà N i, Hà Tây (cũ), Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, i n Biên, Cây th c phNm gi i thi u cho Hà Tĩnh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Ngh An và m t s t nh mi n B c th nghi m s n xu t. K t qu các a phương nh, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam và cho bi t là r t kh quan, c bi t KLC266 Bình nh, lên g n 600ha (b ng 5). B ng 5. K t qu th nghi m KLC266 m ts a phương t v thu ông 2008 n 2010 Năm Di n tích (ha) Năng su t TB (t n/ha/v ) TT Đ a phương 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Đ i ch ng 1 Qu ng Ninh (Yên Hưng) 4,5 10 15 16,5 17-18 15-16 8-9 2 H i Phòng (Ki n Th y, Vĩnh B o...) - 2,5 5,0 - 8-16 15-16 7-8 H i Dương (Nam Sách, Chí Linh, Gia 2,5 7,5 15 17,5 18-20 16-18 10-12 3 L c,...) 4 Hưng Yên - - 2,0 - - 16-17 - 5 Hà N i (Đông Anh, Sóc Sơn...) - 5,0 10 - 16-18 15-16 8-10 6 Hà Tây (cũ) - 1,5 3 - 16-18 15-17 10-12 7 Vĩnh Phúc - 1,5 5 - 13-16 14-15 6-8 8 Sơn La - 0,5 2,5 - 18-20 16-18 10-12 9 Đi n Biên - 1,5 2,5 - 18-20 16-18 10-12 10 Hòa Bình - - 1,5 - 15-17 15-16 9-11 11 Thái Bình (Thái Thu , Ki n Xương) 2,5 5,0 10 16,2 17-18 18 10-12 12 Ninh Bình (Nho Quan) - 2,5 350 14-15 16-18 14-16 8-10 13 Hà Tĩnh (Th nh Hà, Kỳ Anh, L c Hà) 50 100 150 13-14 15-16 12-13 8-9 Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng - 5 15 - 13-15 14-17 7-9 14 Nam và Bình Đ nh 15 Vi n CLT-CTP 0,5 1,0 2,5 18-20 20-25 18-21 14-15 T ng 60 143,5 589
  7. chips, chiên s y chân không. Gi ng Ý ki n nh n xét c a a phương: KLC266 ru t vàng ch t lư ng r t cao + T i Hà Tĩnh: Khoai KLC266 giá thích h p cho ăn tươi, thích ng r ng (có bán 6.000 /kg, cho thu nh p 70-80 tri u S2d = 0,09) và có năng su t n nh. ng/ha/v . Trongkhi ó gi ng chùm - K t qu th nghi m s n xu t t 2008 dâu bán 3000 /kg c lo i 1. Khoai n nay: Gi ng KLC266 là gi ng khoai KLC266 ăn r t ngon, b , ng t, thơm. lang ru t vàng ch t lư ng cao ư c ngư i + T i Nho Quan, Ninh Bình ã tr ng tiêu dùng ưa chu ng, gi ng nhanh chóng i trên 50ha cho năng su t 14-16 t n/ha v i vào s n xu t. Ch sau 2 năm h u h t các giá bán 5000-6000 /kg cho t ng thu nh p trên 80 tri u ng/ha/v . Khoai t nh phía B c và mi n Trung ã phát tri n KLC266 ăn r t ngon b , ng t, thơm. V gi ng khoai này v i di n tích lên t i thu ông năm 2010 t nh ã có k ho ch 600ha, năng su t trung bình t 15-16 tr ng 300ha. t n/ha/v , v i giá bán 5.000-6.000 ng/kg V ch t lư ng các a phương th ã cho t ng thu 75-90 tri u ng/ha/v . nghi m u nh n xét khoai KLC266 ăn r t Gi ng khoai lang KLC266 ư c các a ngon, b , ng t, thơm. phương th nghi m ánh giá cao v ch t V th i gian sinh trư ng hơi dài ngày: lư ng ăn tươi và hi u qu kinh t mà gi ng V xuân 145-150 ngày và v thu ông 120 này mang l i. ngày. 2. ngh IV. KÕT LUËN V KIÕN NGHÞ Gi ng KCL266 là gi ng khoai lang ru t 1. K t lu n vàng ch t lư ng cao (b , ng t, thơm), thích - gu n v t li u khoai lang nuôi c y ng r ng, cho năng su t thân lá và năng Invitro c a CIP cung c p (năm 2005, su t c cao hơn i ch ng 15-20%, ngh 2007) r t có giá tr trong công tác ch n B Nông nghi p và PTNT công nh n cho gi ng khoai lang năng su t cao, ch t s n xu t th ./. lư ng t t. T ngu n v t li u này ã ch n ư c 7 dòng gi ng tri n v ng: CIP07- TÀI LI U THAM KH O 5OP, CIP07-21, CIP07-26,CIP07-56, 1. Vũ Tuyên Hoàng, Mai Th ch Hoành, CIP05-21, CIP26 và KLC266. K t qu guy n Th Yên và CS, 1992. K t qu kh o nghi m 9 dòng/gi ng khoai lang bư c u ch n t o gi ng khoai lang tri n v ng t i 5 t nh mi n Trung ã tuy n ch n ư c 4 gi ng: CIP07-26; CIP07-56; ch t lư ng. K t qu nghiên c u khoa KLC266 và KB1 cho năng su t c cao h c 1986-1990 t i Vi n CLT-CTP, t t c các i m th nghi m và u cao NXB. Nông nghi p- Hà N i. hơn gi ng a phương trong 2 v xuân và 2. guy n Th Yên, 1999. Nghiên c u v thu ông. Gi ng CIP07-56 ru t vàng ch n t o gi ng khoai lang làm th c ăn năng su t cao thích h p cho ch bi n gia súc cho vùng ng b ng sông
  8. Hông (1993-1999). Lu n án Ti n s nông nghi p. Hà N i. 3. guy n T n Hinh, Vũ Văn Chè, Tr nh Kh c Quang, 2000. K t qu ch n t o gi ng khoai lang KB1. K t qu nghiên c u khoa h c công ngh nông nghi p 2001. NXB. NN-Hà N i 2001. 4. Vu Dinh Hoa, 1994. Utilization of synthetic hexploid Ipomoea triad (HBK) G. Don. In: Sweet potato {Ipomoea batatas (L.) Lam} genetic in proverment. Ph.D. Dissertation, Univ. of the Philippines at Losbanos. 5. Quach ghiem, 1992. Cassava and Sweet Potato Processing, Marketing and Utilization in VietNam. In: Products Development for Root and Tuber crops, Vol. I-Asia, CIP, Lima, Peru. gư i ph n bi n: TS. Ph m Xuân Liêm
  9. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam B ng 4. ánh giá tính n nh v năng su t thân lá và năng su t c c a 10 dòng gi ng th nghi m trong 2 v xuân hè và thu ông 2009 t i 5 t nh Thanh Hóa, gh An, Hà Tĩnh, Qu ng am và Bình nh mi n Trung Đa T.Hóa X09 T.Hóa D09 Ng.An X09 Ng.An D09 H.Tĩnh X09 H.Tĩnh D09 Q.Nam X09 Q.Nam D09 B.Đ nh X09 B.Đ nh D09 T ng c ng Trung bình phương NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C Gi ng CIP07-5OP 17,57 20,31 17,03 17,66 16,75 17,46 14,91 12,93 17,14 19,99 16,24 17,38 17,61 17,19 15,97 12,73 14,95 19,07 13,61 14,13 161,78 175,11 16,18 17,51 CIP07-21 17,34 11,93 16,63 9,76 16,42 11,61 14,96 8,15 14,87 13,47 14,69 9,95 14,05 10,72 12,25 7,23 12,67 11,22 11,24 7,81 145,12 112,01 14,51 11,20 CIP07-26 15,7 25,91 13,09 22,53 16,17 28,08 10,35 20,8 14,33 28,6 8,55 24,87 11,93 22,6 11,2 16,74 15,2 26,85 12,95 23,09 129,47 212,64 12,95 21,26 CIP07-56 15,53 25,54 14,26 22,21 15,37 23,74 13,07 17,58 13,4 25,13 11,85 21,85 14,1 22,18 11,48 16,43 12,57 23,98 10,68 17,76 132,31 217,36 13,23 21,74 CIP05-21 14,8 13,05 11,88 11,07 13,57 11,84 11,76 8,77 13,27 13,02 11,04 11,02 11,87 11,05 11,15 8,18 11,77 11,95 10,00 8,85 121,11 129,52 12,11 12,95 CIP26 16,3 11,5 13,38 10,00 15,4 13,05 12,05 9,67 14,53 12,62 11,38 10,97 13,77 10,44 11,54 7,73 12,93 10,8 11,00 8,00 132,28 138,60 13,23 13,86 KLC266 23,27 21,42 21,37 18,63 21,97 19,28 16,24 14,28 20,9 21,1 17,93 18,35 20,70 18,59 18,08 13,77 20,97 20,1 17,82 14,89 199,25 191,65 19,93 19,17 KB1 17,17 20,07 15,96 17,45 15,9 18,59 12,95 13,77 15,5 17,88 10,81 15,55 14,03 17,43 10,25 12,91 12,27 18,85 10,43 13,96 135,27 163,84 13,53 16,38 KL5 21,20 12,89 17,97 11,21 20,30 14,36 17,26 10,64 19,10 14,59 15,62 12,69 18,27 14,46 14,68 10,71 17,10 11,74 14,54 8,70 176,04 121,11 17,60 12,11 ĐP(Đ/C) 19,86 12,22 15,8 10,63 18,8 14,25 16,14 10,55 18,62 10,34 15,12 8,77 17,56 13,05 13,82 9,66 17,2 12,82 12,53 9,50 165,45 109,01 16,55 10,90 SUM 178,74 174,84 157,37 151,15 170,65 172,26 139,69 127,14 161,66 176,74 133,23 151,40 153,89 157,71 130,42 116,09 147,63 167,38 124,80 126,69 1498,08 1570,85 AV 17,87 17,48 15,74 15,12 17,07 17,23 13,97 12,71 16,17 17,67 13,32 15,14 15,39 15,77 13,04 11,61 14,76 16,74 12,48 12,67 14,98 15,71 Ij 2,893 2,270 0,756 -0,099 2,084 2,012 -1,012 -2,500 1,185 2,460 -1,658 -0,074 0,408 0,557 -1,939 -3,605 -0,218 1,524 -2,501 -2,545 2 SI j 23,234 27,270 EMS 0,030 0,030 0,257 0,233 0,140 0,002 0,235 0,140 0,021 0,331 0,050 0,021 0,015 0,050 0,148 0,015 0,012 0,112 0,046 0,012 Av(EMS) 0,095 0,095 GIONG SYijIj bi biSYijIj Var(T) Diff S2d NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C NS T.lá NS.C CIP07-5OP 15,861 73,454 0,683 1,515 10,83 111,26 15,72 88,80 4,90 -22,47 0,58 -2,84 S2di = stability index → 0: Tính n đ nh CIP07-21 26,217 75,695 1,128 1,561 29,58 118,15 35,91 86,46 6,33 -31,69 0,76 -3,99 ≈ 0: n đ nh CIP07-26. 28,820 25,796 1,240 0,532 35,75 13,72 55,14 83,88 19,39 70,16 2,39 8,74 2 S d → 0: Năng su t n đ nh tương quan G×E tuy n CIP07-56 24,813 85,984 1,068 1,773 26,50 152,46 23,65 111,19 -2,85 -41,27 -0,39 -5,19 tính CIP05-21 21,269 94,442 0,915 1,947 19,47 183,92 17,58 132,95 -1,89 -50,97 -0,27 -6,40 bi → < 1: Thích nghi đi u ki n b t l i. CIP26 28,459 119,145 1,225 2,457 34,86 292,72 28,87 226,02 -5,99 -66,70 -0,78 -8,37 = 1: Thích nghi r ng. KLC266 32,154 94,249 1,384 1,943 44,50 183,17 45,50 130,45 1,00 -52,72 0,09 -6,62 > 1: Thích nghi đi u ki n thu n l i. X09: V xuân 2009; D09: V đông 2009 KB1 39,330 58,233 1,693 1,201 66,58 69,93 58,59 53,81 -7,98 -16,12 -1,03 -2,05 KL5 35,423 37,269 1,525 0,769 54,01 28,64 45,26 31,54 -8,75 2,89 -1,12 0,33 ĐP(Đ/C) 34,555 27,566 1,487 0,568 51,39 15,67 48,13 16,92 -3,26 1,25 -0,44 0,13
  10. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2