intTypePromotion=1

Kết quả nghiệm thu một số đề tài khoa học năm 2002-2003

Chia sẻ: Saobiendo Saobiendo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
12
lượt xem
0
download

Kết quả nghiệm thu một số đề tài khoa học năm 2002-2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả nghiệm thu một số đề tài khoa học trong năm 2002 đến năm 2003 dựa trên ý kiến phản biện của các thành viên trong hội đồng và một số khách mời, hội đồng nghiệm thu đánh giá của đề tài loại giỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả nghiệm thu một số đề tài khoa học năm 2002-2003

4.3. −íc tÝnh s¶n l−îng thuû s¶n cña tØnh ˆ - −íc tØnh s¶n l−îng thuû s¶n cña<br /> Y s<br /> <br /> tØnh tõ ®iÒu tra mÉu x¸c suÊt<br /> - §iÒu tra mÉu x¸c suÊt:<br /> 3<br /> ˆ - −íc tÝnh s¶n l−îng thuû s¶n tõ c¸c<br /> Yo<br /> Yˆs   Ysti nguån kh¸c.<br /> i1<br /> <br /> + C¸c tØnh ®iÒu tra mÉu phi x¸c suÊt<br /> Trong ®ã:<br /> ˆ - −íc l−îng s¶n l−îng thuû s¶n cña YˆPi  1   Y<br /> ˆ<br /> Y s<br /> p ( prev )<br /> <br /> <br /> tØnh tõ ®iÒu tra mÉu x¸c suÊt Trong ®ã:<br /> Ysti - −íc l−îng s¶n l−îng thuû s¶n tæ Yˆpi - −íc l−îng s¶n l−îng thuû s¶n<br /> thø i cña tØnh<br /> - Nguån sè liÖu kh¸c:  - Thay ®æi theo phÇn tr¨m<br /> ˆ - −íc l−îng s¶n l−îng thuû s¶n tõ<br /> Y<br /> ˆ<br /> Y - S¶n l−îng thuû s¶n n¨m<br /> o p(prev)<br /> c¸c nguån b¸o c¸o kh¸c. tr−íc<br /> - −íc tÝnh s¶n l−îng thuû s¶n cña tØnh<br /> NguyÔn Th¸i Hµ<br /> theo th¸ng<br /> Nguån: Tµi liÖu ®µo t¹o thèng kª n«ng<br /> + C¸c tØnh ®iÒu tra mÉu x¸c suÊt<br /> nghiÖp GSO- FAO, 5-7/5 /2004 t¹i ViÖt Nam<br /> Yˆp  Y<br /> ˆ Y<br /> s<br /> ˆ<br /> o<br /> (Data system for fisheries in the Philippines)<br /> Trong ®ã:<br /> ˆ - −íc tÝnh s¶n l−îng thuû s¶n hµng<br /> Yp<br /> <br /> th¸ng cña tØnh<br /> <br /> <br /> kÕt qu¶ nghiÖm thu mét sè<br /> ®Ò tμi khoa häc n¨m 2002-2003<br /> + Ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2004, Héi ho¹ch ®Çu t− vµ Tæng côc ThuÕ, nh»m<br /> ®ång nghiÖm thu cña Tæng côc Thèng kª phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c thèng<br /> ®· tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp kª. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c<br /> tæng côc “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së d÷ thµnh viªn trong Héi ®ång vµ mét sè kh¸ch<br /> liÖu cËp nhËt doanh nghiÖp phôc vô c«ng mêi, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh gi¸ cña ®Ò<br /> t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c thèng kª” do TS. Lª tµi ®¹t lo¹i giái.<br /> M¹nh Hïng, Tæng côc Tr−ëng Tæng côc<br /> Thèng kª lµm chñ nhiÖm ®Ò tµi. KÕt qu¶ ®Ò + Ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2004 Héi ®ång<br /> tµi ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng c¬ së d÷ nghiÖm thu cña tæng côc Thèng kª ®· tæ<br /> liÖu cËp nhËt doanh nghiÖp vµ trao ®æi chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp Tæng<br /> th«ng tin gi÷a Tæng côc Thèng kª víi Bé KÕ côc “Nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n ®æi míi<br /> <br /> Trang 32 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004<br /> ho¹t ®éng Khoa häc Thèng kª cña ViÖn + Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2004 Héi ®ång<br /> Khoa häc Thèng kª” do CN. Ph¹m ThÞ Hång nghiÖm thu cña Tæng côc Thèng kª ®· tæ<br /> V©n, Phã viÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc Thèng chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp tæng<br /> kª lµm chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· nªu bËt nh÷ng côc “Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu<br /> kÕt qu¶ ®¹t ®−îc ®ång thêi ®−a ra nh÷ng kinh tÕ tæng hîp theo vïng l·nh thæ ë ViÖt<br /> nguyªn nh©n tån t¹i trong ho¹t ®éng khoa Nam” do CN. NguyÔn V¨n N«ng, Phã vô<br /> häc thèng kª thêi gian qua vµ mét sè gi¶i tr−ëng Vô HÖ Thèng Tµi kho¶n Quèc gia lµm<br /> ph¸p cô thÓ thùc hiÖn néi dung ®æi míi c«ng chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· ®−a ra nh÷ng nguyªn<br /> t¸c nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin khoa häc, t¾c c¬ b¶n, kh¸i niÖm vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh<br /> qu¶n lý khoa häc vµ ®µo t¹o trong thêi gian c¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp theo vïng l·nh<br /> tíi. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c thµnh thæ. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c thµnh<br /> viªn, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh gi¸ ®Ò tµi viªn, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh gi¸ ®Ò tµi<br /> ®¹t lo¹i giái. ®¹t lo¹i kh¸.<br /> + Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Héi + Ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2004 Héi ®ång<br /> ®ång nghiÖm thu cña Tæng côc Thèng kª nghiÖm thu cña ViÖn Khoa häc Thèng kª ®·<br /> ®· tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc kÕt qu¶ ®Ò tµi<br /> tæng côc “Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng cÊp c¬ së “Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng<br /> chØ tiªu thèng kª ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn bÒn chØ tiªu vµ biªn so¹n sè liÖu ph¶n ¸nh kh¶<br /> v÷ng ë ViÖt Nam” do CN. NguyÔn V¨n n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt nam tõ n¨m 1991<br /> PhÈm, chuyªn viªn Vô Thèng kª Tæng hîp ®Õn n¨m 2000” do CN. NguyÔn ThÞ ViÖt<br /> lµm chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· nªu ®−îc quan Hång, Phã tr−ëng Phßng Nghiªn cøu Thèng<br /> ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng; x©y dùng c¸c kª vµ Tin häc lµm chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· ®−a<br /> nhãm chØ tiªu thèng kª c¬ b¶n ph¶n ¸nh sù ra c¬ së lý luËn vÒ c¹nh tranh, toµn cÇu ho¸<br /> ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n kinh tÕ vµ vÊn ®Ò c¹nh tranh, x©y dùng hÖ<br /> biÖn cña c¸c thµnh viªn, Héi ®ång ®¸nh gi¸ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh c¹nh tranh vµ biªn<br /> ®Ò tµi ®¹t lo¹i giái. so¹n sè liÖu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh<br /> cña ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000.<br /> + Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 Héi ®ång<br /> Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c thµnh<br /> nghiÖm thu cña ViÖn Khoa häc Thèng kª ®·<br /> viªn, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh gi¸ ®Ò tµi<br /> tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp c¬<br /> ®¹t lo¹i kh¸.<br /> së “Nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu<br /> thèng kª c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p thu thËp sè + Ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2003 Héi<br /> liÖu thèng kª trong ngµnh ch¨n nu«i”, do ®ång nghiÖm thu cña ViÖn Khoa häc Thèng<br /> CN. NguyÔn Hoµ B×nh, Phã vô tr−ëng Vô kª ®· tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi<br /> Thèng kª N«ng, L©m nghiÖp vµ Thuû s¶n cÊp c¬ së “Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng<br /> lµm chñ nhiÖm. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn chØ tiªu thèng kª ph¶n ¸nh tr×nh ®é khoa<br /> cña c¸c thµnh viªn, Héi ®ång ®¸nh gi¸ ®Ò tµi häc c«ng nghÖ cña ViÖt Nam”, do CN. TrÇn<br /> ®¹t lo¹i giái. V¨n Sinh, Nghiªn cøu viªn chÝnh ViÖn Khoa<br /> häc Thèng kª lµm chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· x©y<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004 - Trang 33<br /> dùng hÖ thèng chØ tiªu thèng kª ph¶n ¸nh m¹ng m¸y tÝnh, øng dông trong thùc tÕ. Dùa<br /> tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cña ViÖt Nam. trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c thµnh viªn<br /> Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña c¸c thµnh trong Héi ®ång, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh<br /> viªn, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh gi¸ ®Ò tµi gi¸ ®Ò tµi ®¹t lo¹i kh¸.<br /> ®¹t lo¹i kh¸.<br /> + Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Héi ®ång<br /> + Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2004 Héi ®ång nghiÖm thu cña ViÖn Khoa häc Thèng kª ®·<br /> nghiÖm thu cña ViÖn Khoa häc Thèng kª ®· tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp c¬<br /> tæ chøc nghiÖm thu chÝnh thøc ®Ò tµi cÊp c¬ së “Nghiªn cøu x¸c ®Þnh néi dung vµ x©y<br /> së “Nghiªn cøu khai th¸c tiÒm n¨ng trªn dùng quy tr×nh thanh tra chÊp hµnh chÕ ®é<br /> m¹ng m¸y tÝnh phôc vô cho viÖc n©ng cao b¸o c¸o thèng kª tæng hîp”, do CN. Ph¹m<br /> chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c th«ng tin V¨n T©n, Thanh tra Tæng côc Thèng kª lµm<br /> khoa häc thèng kª ”, do CN. NguyÔn ThÞ chñ nhiÖm. Dùa trªn ý kiÕn ph¶n biÖn cña<br /> Th¸i Hµ, nghiªn cøu viªn ViÖn Khoa häc c¸c thµnh viªn, Héi ®ång nghiÖm thu ®¸nh<br /> Thèng kª lµm chñ nhiÖm. §Ò tµi ®· ®−a ra gi¸ ®Ò tµi ®¹t lo¹i kh¸.<br /> nh÷ng vÊn ®Ò vÒ trao ®æi th«ng tin qua m¹ng<br /> m¸y tÝnh; Kh¶ n¨ng lµm giµu kho t− liÖu §inh ThÞ Thuý Ph−¬ng<br /> Phßng Qu¶n lý khoa häc - §µo t¹o<br /> th«ng tin; Kh¶ n¨ng khai th¸c th«ng tin qua<br /> m¹ng vµ kh¶ n¨ng phæ biÕn th«ng tin qua<br /> <br /> <br /> Héi th¶o vÒ ph−¬ng ph¸p<br /> thu thËp sè liÖu thèng kª thuû s¶n<br /> Ngµy 5-6/7/2004 t¹i Qu¶ng Ninh, ViÖn Sau ph¸t biÓu khai m¹c cña PGS TiÕn<br /> Khoa häc thèng kª phèi hîp víi Côc thèng sü T¨ng V¨n Khiªn, ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa<br /> häc thèng kª, c¸c ®¹i biÓu tham dù héi th¶o<br /> kª Qu¶ng Ninh ®· tæ chøc Héi th¶o ph−¬ng<br /> ®· nghe b¸o c¸o vµ tham luËn cña Vô thèng<br /> ph¸p thu thËp sè liÖu thèng kª thuû s¶n.<br /> kª N«ng l©m thuû s¶n, Së Thuû s¶n, Côc<br /> Tham dù Héi th¶o cã L·nh ®¹o ViÖn khoa thèng kª Qu¶ng Ninh, Th¸i B×nh vµ ViÖn<br /> häc thèng kª, l·nh ®¹o Vô thèng kª N«ng Khoa häc thèng kª. C¸c b¸o c¸o vµ tham<br /> l©m nghiÖp thuû s¶n Tæng côc thèng kª, luËn tËp trung vµo néi dung vÒ chÕ ®é b¸o<br /> l·nh ®¹o c¸c côc thèng kª Qu¶ng Ninh, c¸o thèng kª vµ ®iÒu tra thèng kª N«ng l©m<br /> Nam §Þnh,Th¸i B×nh vµ Th¹c sü NguyÔn nghiÖp thuû s¶n.<br /> quang §iÖp, tØnh uû viªn, Gi¸m ®èc Së Phã gi¸o s−, TiÕn sü T¨ng v¨n Khiªn,<br /> Thuû s¶n Qu¶ng Ninh cïng c¸c c¸n bé ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc thèng kª tæng<br /> nghiªn cøu cña ViÖn Khoa häc thèng kª vµ kÕt néi dung héi th¶o vµ tr¶ lêi c©u hái cña<br /> c¸n bé nghiÖp vô chñ chèt cña Côc thèng c¸c ®¹i biÓu tham dù héi th¶o<br /> kª Qu¶ng Ninh. NTH<br /> <br /> Trang 34 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 4/2004<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2