intTypePromotion=3

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
442
lượt xem
58
download

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp thep, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  1. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế - Trình tự thực hiện: Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, + nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp thep, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp + thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định thì cơ quan thuế không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc tự xác định không đúng số tiền + phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Chi cục Thuế) + Gửi qua đường bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung điều i. chỉnh thông tin, Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS. ii. Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều iii. chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể. Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 + - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân + Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS + - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính +
  2. Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số .............. kỳ tính thuế............... ngày kê khai ................) Tên người nộp thuế: ...................................................................................................... Mã số thuế: ..................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................... Quận/huyện............................................. Tỉnh/Thành phố.............................................. Điện thoại ................................ Fax................................Email........................................ A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Chênh Mã số Chỉ tiêu điều Số đã Số lệch giữa số STT chỉ chỉnh điều chỉnh điều chỉnh với kê khai tiêu số đã kê khai (1) (2) (3) (4) (5) (6) Chỉ tiêu điều chỉnh tăng I số thuế phải nộp 1 ........... 2 Chỉ điều chỉnh II. tiêu giảm số thuế phải nộp 1 .... 2 ... Tổng hợp điều chỉnh số III thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) B. Tính số tiền phạt chậm nộp: 1. Số ngày chậm nộp: ........................................................................................................ 2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): ........ C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:……………………………… ...................., ngày...... tháng...... năm....... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản