intTypePromotion=1

Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
158
lượt xem
16
download

Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày: (i) thứ mười kể từ ngày phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. (ii) hoặc ngày thứ hai mươi của tháng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầ ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) - Trình tự thực hiện: + Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải thực hi số thuế phải nộp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đ thuế chậm nhất là ngày: thứ mười kể từ ngày phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. (i) (ii) hoặc ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (trường hợp bên Việt Nam tha nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phá toán tiền cho nhà thầu nước ngoài) + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi. + Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào Ngân sách Nhà nước. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam, qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN + + Bản sao hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ và bản tóm tắt hợp đồng bằng tiếng Việt Nam vớ dung liên quan đến số thuế kê khai (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu) Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề. + - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
  2. Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Mẫu số: 01 Ban hành kè Thông số 60/2007/ ngày 14/06/2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Tài c Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... (hoặc kỳ phát sinh) [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ T [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN KÊ KHAI NỘP THUẾ: Đơn vị tiền: Đồn
  3. Nội Mã Hợp Số Ngày Thuế GTGT Thuế TNDN dung số đồng tiền thanh công thuế số.. thanh toán Doanh Tỷ lệ Thuế Thuế Doanh Tỷ lệ Tỷ lệ Thuế TNDN Tiền thù việc ngày... toán giá suất thuế % phải nộp thu GTGT thu lao tháng... kỳ này trị thuế phải nộp tính TNDN thuế tính thuế gia GTGT thuế TNDN được tăng m iễn, giảm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=6x7x8) (10) (11) (12) (13=10x11x(1- (14=13x 12)) 0,8% hoặc 50 triệu đồng - Nhà thầu nước ngoài A - Nhà thầu nước ngoài B - Nhà thầu phụ nước ngoài C Cộng : Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ:.................................................................................................................................................) PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu - N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP…… tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª kha ............, ngày.......... tháng ........ năm............ - Ngµy nhËn: NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc - Ngêi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn) ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP TH Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2