intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
863
lượt xem
63
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

  1. Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: ....................................................... [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: 1
  2. PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 2
  3. STT Nội dung Đơn vị Kê khai của bên Việt Ghi chú tính nam ký hợp đồng Kê khai Quyết toán 1 Giá trị hợp đồng 2 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài - Thuế GTGT - Thuế TNDN 3 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN ngoài (nếu có) - Thuế GTGT - Thuế TNDN 4 Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c. Tiền thù lao 5 Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước ngoài ( a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c.Tiền thù lao 6 Tæng céng sè thuÕ ph¶i nép cña  nhµ thÇu níc ngoµi (4+5) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 7 Sè thuÕ ®∙ t¹m nép cña nhµ thÇu  níc ngoµi + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 8 Sè thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi nép  thõa/ thiÕu  (6 ­ 7) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 3
  4. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xi n cam ® oan sè l i Ö kª khai t rªn l µ ® u óng vµ xi n chÞu hoµn t oµn 1. X¸c nhËn khi nép t ê khai quyÕ t o¸n ThuÕ TN N t D - N¬ nhËn: Côc t huÕ/ Chi côc t huÕ t Ønh, TP… . i … t r¸ch nhi Ö t rí c ph¸p l uËt vÒ sè l i Ö ® kª khai . / m u · - Ngµy nhËn: - Ngêi nhËn ( ký vµ ghi r â hä t ª n) ............, ngày.......... tháng ........ năm............. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 4
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2