Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

895
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

  1. Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: ....................................................... [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: 1
  2. PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 2
  3. STT Nội dung Đơn vị Kê khai của bên Việt Ghi chú tính nam ký hợp đồng Kê khai Quyết toán 1 Giá trị hợp đồng 2 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài - Thuế GTGT - Thuế TNDN 3 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN ngoài (nếu có) - Thuế GTGT - Thuế TNDN 4 Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c. Tiền thù lao 5 Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước ngoài ( a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c.Tiền thù lao 6 Tæng céng sè thuÕ ph¶i nép cña  nhµ thÇu níc ngoµi (4+5) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 7 Sè thuÕ ®∙ t¹m nép cña nhµ thÇu  níc ngoµi + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 8 Sè thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi nép  thõa/ thiÕu  (6 ­ 7) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 3
  4. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xi n cam ® oan sè l i Ö kª khai t rªn l µ ® u óng vµ xi n chÞu hoµn t oµn 1. X¸c nhËn khi nép t ê khai quyÕ t o¸n ThuÕ TN N t D - N¬ nhËn: Côc t huÕ/ Chi côc t huÕ t Ønh, TP… . i … t r¸ch nhi Ö t rí c ph¸p l uËt vÒ sè l i Ö ® kª khai . / m u · - Ngµy nhËn: - Ngêi nhËn ( ký vµ ghi r â hä t ª n) ............, ngày.......... tháng ........ năm............. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 4
  5. 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2