Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
558
lượt xem
115
download

Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

  1. Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc t ờ kh a i q uy ế t to á n t hu ế g iá t r ị g ia t ă ng (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT) [01] Kỳ tính thuế: Năm ……….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hàng hoá, dịch Hàng hoá, STT Chỉ tiêu vụ chịu thuế dịch vụ chịu suất 5% thuế suất 10% 1 Hàng hoá tồn kho đầu năm [10] [11] Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài [12] [13] 2 sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu [14] [15] 3 thuế GTGT bán ra Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [16] [17] 4 [16]=[14]-[12]; [17]=[15]-[13] Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm [18] [19] 5 [18]=[16]x5%; [19]=[17]x10% Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong [20] [21] 6 năm Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của [22] [23] năm so với số thuế GTGT đã khai 12 7 tháng trong năm [22]=[18]-[20]; [23]=[19]-[21] Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu: ([24]=[22]+[23]>0): ............................. Tổng số thuế GTGT kê khai thừa: ([25]=[22]+[23]
Đồng bộ tài khoản