Khai quyết toán thuế nhà thầu NNi (trường hợp bên VN ký HĐ với nhà thầu NN không thực hiện chế độ kế toán VN

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
136
lượt xem
11
download

Khai quyết toán thuế nhà thầu NNi (trường hợp bên VN ký HĐ với nhà thầu NN không thực hiện chế độ kế toán VN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - mẫu 06B/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại - mẫu 06C/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế nhà thầu NNi (trường hợp bên VN ký HĐ với nhà thầu NN không thực hiện chế độ kế toán VN

  1. Thủ tục: Khai quyết toán thuế nhà thầu NNi (trường hợp bên VN ký HĐ với nhà thầu NN không thực hiện chế độ kế toán VN Thủ tục: Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) - Trình tự thực hiện: + Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày kết thúc hợp đồng nhà thầu. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi. + Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào ngân sách nhà nước. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam, qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN + Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu mẫu số 02-1/NTNN + Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán + Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu. + - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): 1
  2. + Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu + Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: ....................................................... [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 2
  3. Nội dung Đơn vị Kê khai của bên Việt STT Ghi chú tính nam ký hợp đồng Quyết toán Kê khai Giá trị hợp đồng 1 Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài 2 đối với từng nhà thầu nước ngoài - Thuế GTGT - Thuế TNDN Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước 3 đối với từng NTPNN ngoài (nếu có) - Thuế GTGT - Thuế TNDN Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài 4 (a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c. Tiền thù lao Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước 5 ngoài ( a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c.Tiền thù lao Tæng céng sè thuÕ ph¶i nép cña  6 nhµ thÇu níc ngoµi (4+5) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN Sè thuÕ ®∙ t¹m nép cña nhµ thÇu  7 níc ngoµi + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN Sè thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi nép  8 thõa/ thiÕu  (6 ­ 7) + ThuÕ GTGT + ThuÕ TNDN 3
  4. T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin  PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ chÞu hoµn toµn  1.X¸c nhËn khi nép tê khai quyÕt to¸n ThuÕ TNDN tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®∙ kª khai./ ­ N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP……. ­ Ngµy nhËn: ............, ngày.......... tháng ........ năm............. ­ Ngêi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn) NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 4
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản