Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
92
lượt xem
38
download

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tờ khai thuế gửi đến cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết Các bước Tên bước Mô tả bước Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan 1. thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
  2. Tên bước Mô tả bước Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế 2. của người nộp thuế Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo 3. số thuế đã kê khai Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt 2. động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp Các phụ lục kèm theo (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) + Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03- 3. 1C/TNDN + Phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN + Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử
  3. Thành phần hồ sơ dụng đất, chuyển quyền thuê đất mẫu 03-3/TNDN + Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN + Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu 03-5/TNDN Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 1. Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) 60/2007/TT-BTC ng... Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03- Thông tư số 2. 1A/TNDN (dành cho người nộp thuế thuộc các ngành 60/2007/TT-BTC sản xuất, thương mại, dịch vụ) ng... Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03- Thông tư số 3. 1B/TNDN (dành cho người nộp thuế thuộc các ngành 60/2007/TT-BTC ngân hàng, tín dụng) ng...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03- Thông tư số 1C/TNDN (dành cho người nộp thuế là các công ty 4. 60/2007/TT-BTC chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng ng... khoán) Thông tư số 5. Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu 03-2/TNDN) 60/2007/TT-BTC ng... Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động Thông tư số 6. chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 60/2007/TT-BTC (Mẫu 03-3/TNDN) ng... Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh Thông tư số doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và di chuyển 7. 60/2007/TT-BTC theo quy định tại Điều 34, Điều 35 NĐ 24/2007/NĐ- ng... CP (Mẫu 03-4A/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh Thông tư số 8. doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở 60/2007/TT-BTC rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi ng... trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định định tại Điều 36 NĐ 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03- 4B/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công Thông tư số 9. nghệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo 60/2007/TT-BTC quy định tại khoản 1 Điều 37 NĐ 24/2007/NĐ-CP ng... (Mẫu 03-4C/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập Thông tư số từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực 10. 60/2007/TT-BTC tiếp phục vụ nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 ng... Điều 37 NĐ 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03-4Đ/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với Nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức bằng sáng chế, bí quyết kỹ Thông tư số 11. thuật quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật theo quy 60/2007/TT-BTC định tại Điều 40 NĐ 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03- ng... 4G/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh 12. Thông tư số doanh hoạt động, sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng 60/2007/TT-BTC nhiều lao động nữ theo quy định tại Điều 41 NĐ
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03-4H/TNDN) ng... Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử, sản phẩm Thông tư số 13. làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt 60/2007/TT-BTC Nam theo quy định tại khoản 2,3 Điều 37 NĐ ng... 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03-4D/TNDN) Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là Thông tư số người tàn tật và phần thu từ hoạt động dạy nghề dành 14. 60/2007/TT-BTC riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em ng... hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định tại khoản 5,6,7 Điều 37 NĐ 24/2007/NĐ-CP (Mẫu 03-4E/TNDN) Thông tư số Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ 15. 60/2007/TT-BTC trong kỳ tính thuế (Mẫu 03-5/TNDN) ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản