Khai quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
129
lượt xem
15
download

Khai quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú

  1. Thủ tục: Khai quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú Thủ tục: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú - Trình tự thực hiện: + Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú) - mẫu 06/KK-TNCN + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn - mẫu 06A/BK-TNCN + Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - mẫu 06B/BK-TNCN + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại - mẫu 06C/BK-TNCN + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ trúng thưởng - mẫu 06D/BK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú) - mẫu 06/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính
  2. + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn - mẫu 06A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - mẫu 06B/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/ TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại - mẫu 06C/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ trúng thưởng - mẫu 06D/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  3. Mẫu số: 06/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm……….. [03] Mã số thuế: - tổ chức, trả [02] Tên cá nhân thu nhập:.................................................................................................. [04] Địa chỉ:……………………………………………………………………………... [05] Điện thoại: ……………[06] Fax: ………………….[07] Email:……………......... Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền STT ĐVT Thu nhập từ đầu tư vốn I Tổng số cá nhân có thu nhập Người 1 [08] Tổng thu nhập tính thuế 2 [09] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ (5%) 3 [10] VNĐ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán II Tổng số cá nhân có thu nhập Người 1 [11] Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán 2 [12] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%) 3 [13] VNĐ Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại III Tổng số lượt cá nhân nhận thu nhập Lượt 1 [14] Tổng thu nhập tính thuế 2 [15] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ (5%) 3 [16] VNĐ Thu nhập từ trúng thưởng IV Tổng số lượt cá nhân trúng thưởng Lượt 1 [17] Tổng thu nhập tính thuế 2 [18] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ (10%) 3 [19] VNĐ
  4. Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội …………, ngày ………tháng …… năm …… NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) dung đã khai./.
  5. Mẫu số: 06A/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm…… [03] Mã số thuế: - [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số CMND/ Tổng thu nhập tính Họ và tên Mã số thuế Thuế đã khấu trừ STT thuế trong năm Hộ chiếu 1 2 3 … … … … … … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày …… tháng …… năm ……… NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  6. Mẫu số: 06B/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [03] Mã số thuế: - [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số CMND/ Thuế đã Tổng giá trị chuyển Họ và tên Mã số thuế STT nhượng trong năm Hộ chiếu khấu trừ 1 2 3 … … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………………, ngày ………tháng …… năm …… NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  7. Mẫu số: 06C/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm……….. [03] Mã số thuế: - [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số CMND/ Tổng thu nhập tính Thuế đã Họ và tên Mã số thuế STT thuế Hộ chiếu khấu trừ 1 2 3 … … … … … … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ……………, ngày … .tháng …… năm ………… NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  8. Mẫu số: 06D/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm……… [03] Mã số thuế: - [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số CMND/ Thuế đã Tổng thu nhập Họ và tên Mã số thuế STT tính thuế Hộ chiếu khấu trừ 1 2 3 … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày ……tháng …… năm …… NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản