Khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
729
lượt xem
34
download

Khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN trong trường hợp người nộp thuế kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế  Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01B/TNDN trong trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế  Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế TNDN tạm tính theo quý

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Khai thuế TNDN tạm tính theo quý - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN trong trường hợp người nộp thuế kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế + Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01B/TNDN trong trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế + Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mẫu 01-1/TNDN (trường hợp người nộp thuế khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007) + Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày
  2. 19/6/2007) + Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (Mẫu 01- 1/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý.... năm ….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
  3. Chỉ tiêu STT 1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10] 2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11] [12] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) 3 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế 4 [13] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế 5 [14] Lỗ được chuyển trong kỳ 6 [15] Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) 7 [16] Thuế suất thuế TNDN 8 [17] Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm 9 [18] Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) 10 [19] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. Mẫu số: 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Quý.... năm ….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................
  4. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu STT 1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10] a Doanh thu theo thuế suất chung [11] [12] Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi b Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) 2 [13] Thuế suất 3 Thuế suất chung (%) a [14] Thuế suất ưu đãi (%) b [15] Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([16]= [16] 4 [17]+[18]) Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung [17] a ([17]=[11]x[13] x [14]) Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi ([18]= [18] b [12]x[13]x[15]) Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm 5 [19] Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([20]= [16]–[19]) 6 [20] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ……… Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................……………………………………
  5. Người Địa chỉ lô Giá trị Giá 1m2 đất Giá trị Giá 1 m2 nhận đất Diện đất chuyển chuyển chuyển TT Hoá Ngày đơn chuyển chuyển tích chuyển quyền sử quyền theo quyền quyền quyền quyền dụng đất, đơn giá do (m2) theo giá chuyển UBND cấp UBND cấp quyền thuê tỉnh quy định tỉnh quy đất định (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tổng Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản