KHÁNG SINH HỌ AMINOSID

Chia sẻ: Nguyen Quang Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
196
lượt xem
30
download

KHÁNG SINH HỌ AMINOSID

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Aminosid (aminoglycosid) là những heterosid thiên nhiên cấu tạo bởi sự liên kết giữa một genin có cấu trúc aminocyclitol với nhiều ose mà ít ra một ose là ose amin. Kháng sinh đầu tiên thuộc họ nầy là streptomycin (1943) do nhà vi sinh học Hoa Kỳ S.A Waksman (Nobel 1952). Việc tìm ra streptomycin có ý nghĩa quan trọng lúc bấy giờ vì streptomycin có hoạt tính trên vi khuẩn gram âm không nhạy cảm với penicillin, mặt khác nó còn tác dụng lên trực khuẩn Koch (kháng sinh đầu tiên chống lại bệnh lao)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁNG SINH HỌ AMINOSID

  1. AMINOSID KHAÙNG SINH HOÏ AMINOSID 1 ÑAÏI CÖÔNG Aminosid (aminoglycosid) laø nhöõng heterosid thieân nhieân caáu taïo bôûi söï lieân keát giöõa moät genin coù caáutruùc aminocyclitol vôùi nhieàuose maø ít ra moät ose laø oseamin. Khaùng sinh ñaàu tieân thuoäc hoï naày laø streptomycin (1943) do nhaø vi sinh hoïc Hoa Kyø S.A Waksman (Nobel 1952). Vieäc tìm ra streptomycin coù yù nghóa quan troïng luùc baáy giôø vì streptomycin coù hoaït tính treân vi khuaångramaâmkhoâng nhaïy caûm vôùi penicillin, maët khaùc noù coøn taùc duïng leân tröïc khuaån Koch (khaùngsinhñaàutieânchoánglaïi beänhlao). Tieáp theo laø neomycin (1949), kanamycin (1957), gentamicin (1964); tobramycin, sisomicin vaøcaùcaminosidbaùntoånghôïp ñöôïc tìm thaáytrongnhöõngnaêm70. Toång coäng hieän coù khoaûnghôn 50 aminosid ñöôïc tìm thaáy, nhöng chækhoaûng 10-12 chaátñöôïc söû duïngtrongñieàutrò. 2. CAÁU TRUÙC VAØ PHAÂN LOAÏI 2.1 Caáutruùc • Genin: streptidin (streptomycin), streptamin (spectinomycin), fortamin (fortimicin), desoxy–2 streptamin (caùcaminosidkhaùc). • Caùcose: D- glucosamin- D-glucosamin- garosamin,purpurosamin, 2, 3, sisosamin,L-streptose,D- ribose… NH C NH2 HN NH2 4 2 4 2 OH NH HO R HO 3 6 3 6 NH 2 HO 1 HN C HO 1 5 NH2 5 OH OH streptidin D-streptamin : R = OH Desoxy-2-streptamin : R = H CH2NH2 HO H3C NH2 HC H2C O o O H2N OH OH OH NH2 OH 2.2 Nguoàn goác garosamin purpurosamin Taát caû nhöõng aminosid thieân nhieân coù ñöôïc baèng söï sisosamin leân men töø nhöõng chuûng choïn loïc cuûa Actinomyces nhaát laø Streptomyces vaø Micromonospora: Caùc aminosid ñi töø streptomyces ñöôïc ñoïc teân vôùi tieáp vó ngöõ MYCINE. Caùc aminosid ñi töø micromonospora ñöôïc ñoïc teân vôùi tieáp vó ngöõ MICINE. Ví duï: Streptomycintöø Streptomyces griseus. http://www.ebook.edu.vn 1
  2. AMINOSID Gentamicin töø Micromonospora purpurea. Sisomicin töø Micromonospora inyoensis 2.3 Phaânloaïi Diamino 1,3 Diamino cyclitol 1,4 cyclitol Genin Streptamin Streptidin Desoxy 2 streptamin Fortamin (theá ôû 4, 5) (theá ôû Aminosid Spectinomycin Streptomycin Nemycin 4,6) Fortamicin thieân Paramomycin Kanamycin nhieân Lividomycin Gentamicin Ribostamycin Tobramycin (*) Sisomicin Aminosid Dihydro Amikacin baùn streptomycin Dibekacin toång Netilmicin hôïp (*) :raátñoäc,khoângduøngtieâm,nhöngcoù theåuoángkhi muoáncoù taùcñoängtaïi choã. 3.TÍNH CHAÁT LYÙ HOÙA VAØ KIEÅM NGHIEÄM 3.1 Tính chaát - Trong caáu truùc cuûa caùc aminosid coù nhoùm OH neân phaân töû 2 vaø NH raát phaân cöïc, do ñoù khoù haáp thu baèng ñöôøng uoáng, khoù thaám vaøo dòch naõo tuûy, baøi tieát nhanh qua thaän bình thöôøng. - Söï hieän dieän cuûa nhöõng nhoùm amin vaø guanidin laøm cho caùc phaân töû aminosid coù tính base (pka ≈ 7,5-8) vaø chuùng thöôøng ñöôïc söû duïng ôû daïng muoái. - Daïng base: ñoä tan thay ñoåi trong nöôùc vaø caùc dung moâi höõu cô. - Daïng muoái: thöôøng laø muoái sulfat, haùo aåm, raát tan trong nöôùc, khoâng tan trong alcol vaø caùc dung moâi höõu cô. - Dung dòch ôû pH trung tính beàn vôùi nhieät, thuûy giaûi chaäm trong moâi tröôøng acid. 3.2 Kieåm nghieäm 3.2.1 Ñònh tính Aminosid cho phaûn öùng döông tính vôùi ninhydrin (nhoùm amin) vaø vôùi dihydroxy 2,7 naphtalen/ moâi tröôøng H2SO4 (caùc ose). Coù theå ñònh tính baèng saéc kyù lôùp moûng so saùnh vôùi chaát ñoái chieáu. 3.2.2 Ñònh löôïng Caùc khaùng sinh hoï aminosid ñöôïc ñònh luôïng chuû yeáu baèng phöông phaùp sinh hoïc. 4. CÔ CHEÁ TAÙC ÑOÄNG Caùc aminosid taùc ñoängbaèngcaùchöùc cheásinh toånghôïp protein cuûavi khuaån (tröôøng hôïp cuûa aminosid laø cô cheá dieät khuaån). Aminosid gaénvaøo tieåu theå 30S gaâyvieäcñoïc nhaàmtín hieäudaãnñeánsaûnxuaátprotein laï, vi khuaånkhoâng http://www.ebook.edu.vn 2
  3. AMINOSID söû duïng ñöôïc. Quaù trình vaän chuyeån qua maøng phuï thuoäc vaøo oxy neân aminosidkhoângcoù taùcñoängtreânvi khuaånyeámkhí. 5. LIEÂN QUAN GIÖÕA CAÁU TRUÙC VAØ TAÙC ÑOÄNG - Chöùc amin caàn thieát cho söï töông taùc vôùi caùc receptor ôû tieåu ñôn vò 30S ribosomcuûavi khuaån. - Caùc nhoùmOH coù vai troø trong phoå khaùngkhuaåndo ñieàuchænhsöï haápthu khaùngsinh. 6. PHOÅ KHAÙNG KHUAÅN - Phoå khaùng khuaån: roäng, taäp trung chuû yeáu laø gram aâm, aùi khí nhaát laø Enterobacterievaøtröïc khuaångramdöông(Corynebacterium,Listeria). - Taùc ñoäng khoâng thöôøng xuyeân treân caàu khuaån, nhöng noùi chung toát treân Staphylococcus aureus keå caû chuûngtieátra penicillinase,treânNeisseria miningitidis vaø Gonorrhoea.Taùc ñoängtrungbình treânlieâncaàunhoùmD. - Khoâng taùc duïng treân Haemophilus influenzae, coøn nhöõng chuûng yeám khí thì khoângnhaïy caûmvôùi caùcaminosid. - Caùc aminosid coù genin desoxystreptamincoù phoå töông tôï, khaùc nhauchuû yeáu laø do söï ñeàkhaùng. - Streptomycinñaëcbieäthoaït tính treânmycobacterie(tröïc khuaånKoch vaø Hansen). Kanamycinvaøamikacincuõngcoù taùcñoängnaàynhöngmöùcñoäkeùm. - Paramomycin theå hieän hoaït tính treân protozoa, ñieàu naày cuõng tìm thaáy ôû caù genta A, B, 1B X. Ngöôøi ta cuõng ghi nhaän taùc ñoäng taåy giun saùn , cuûa paramomycin (cestodes), genta A, kanamycin, neomycin. - Maët khaùc caùc aminosid coù söï ñoàng vaän vôùi caùc khaùng sinh khaùc (β lactam, polypeptid, quinolon, vancomycin, fosfomycin). 7. SÖÏ ÑEÀ KHAÙNG Vi khuaån thöôøng ñeà khaùng vôùi nhoùm khaùng sinh naày baèng caùch tieát ra nhöõngenzymlaøm giôùi haïn söï coá ñònh cuûa khaùngsinh treâncaùc receptor cuûa ribosom. Caùc enzym goàm acetyl transferase (aceyl hoùa chöùc amin), adenylyl tranferasevaø phosphotransferase(gaén treân nhoùm OH). Ngoaøi ra, söï ñeà khaùng coøndo söï giaûmtính thaámcuûamaøngteábaøovi khuaån. 8. ÑOÄC TÍNH - Ñoäc tính tai: caùc aminosid taùc ñoäng treân caëp thöù 8 cuûa thaànkinh soï ( luùc ñaàu taùc ñoäng leân tieàn ñình, gaây choùng maët, uø tai….neáu ngöng thuoác thính giaùc coù theå phuïc hoài, baèngkhoâng thuoác seõ taùc ñoäng leân boä phaänoác tai vaø seõ gaây ñieác vónh vieãn). Do ñoù moät soá taùc giaû khuyeânneáu khoâng coù khaùngsinh ñoà,chæneânñieàutrò trong5 ngaøy. Aminosid höôùngtieànñình: streptomycin;aminosidhöôùngoác tai: amikacin; aminosid höôùng caû hai: gentamicin, tobramycin, dibekacin; netilmicin töông ñoái ít ñoäc vôùi tai. - Ñoäc tính thaän:caùcaminosidcoù theågaâyhoaïi töû oánguoángaànvaø laømgiaûm söï loïc ôû tieåucaàuthaän.Söï toånthöôngcoù theåthuyeângiaûmkhi döøngñieàutrò, nhöngvaãntieántrieåntheohöôùngsuy thaännhaátlaø khi duøngthôøi giandaøi. 9. COÂNG DUÏNG Chæñònh ñieàutrò thay ñoåi, nhaátlaø vôùi nhöõngnhieãmtruøngdo vi khuaångram aâm. http://www.ebook.edu.vn 3
  4. AMINOSID Aminosidthöôøngñöôïc söûduïngphoái hôïp vôùi betalactam,vancomycin,fosfomycin vaø quinolon.Nhöõngphoái hôïp naàycho hieäuöùngñoàngvaänvôùi moäthoaït phoå roäng. Chæ ñònh ñieàu Khaùng sinh Ñöôøng söû duïng trò Nhieãmtruøngheä Gentamicin,Tobramycin,Sisomicin, tieâmbaép thoánghaycuïc Dibekacin.Netilmicin, Amikacin, “ boä Nhieãmtruøng Neomycin uoáng,duøngngoaøi tieâuhoùavaø söû Framycetin duøngngoaøi duïngtaïi choã Paramomycin,Dihydrostreptomycin uoáng Lao, dòchhaïch Streptomycin tieâmbaép Beänhdo laäu Spectinomycin tieâmbaép caàu 10. CAÙC AMINOSID CHÍNH 10.1Aminosidcoù geninstreptidin 10.1.1 Streptomycin - Saûn xuaát chuû yeáu töø Streptomyces griseus thöôøng duøng döôùi daïng streptomycinsulfat. NH O HN C NH2 4 2 OH NH 3 6 HN C O HO 5 1 NH2 OH CHO streptidin H3C L-streptose HO OH O H3C NH 4'' 5'' O 3'' 2'' L-glucosamin-2 CH2OH 1'' HO - Tính chaát vaät lyù: streptomycin sulfat laø vi tinh theå traéng, khoâng muøi, vò hôi ñaéng,raáttantrongnöôùc. - Tính chaáthoùahoïc: • Phaûnöùngdo nhoùmstreptidin: . Vôùi acid picric cho daãnchaátpicratcoù ñieåmchaûyxaùcñònh. . Söï hieän dieän cuûa hai nhoùm guanidin khieán phaân töû coù tính base maïnh, khi ñun vôùi NaOH seõ phaân huûy, phoùng thích NH 3,laøm ñoåi maøu giaáy quì. . Phaûn öùng Sakaguchi: taïo maøu ñoû vôùi NaOCl vaø α naphtol • Phaûn öùng do nhoùm streptoza: Döôùi taùc duïng cuûa kieàm, streptoza chuyeån thaønh maltol, chaát naày taïo phöùc maøu tím beàn vôùi H3C+++, öùng duïng ñeå Fe O OR' O OR' O ñònh tính vaø ñònh löôïng. OH- CHO O CH3 HO + ROH + R'OH H3C OH OR HO OR O H3C http://www.ebook.edu.vn Fe 3+ O 4 Fe O O 3
  5. AMINOSID • Phaûn öùng cuûa nhoùm CHO: phaûn öùng vôùi thuoác thöû Fehling, thuoác thöû Tollens (phaûn öùng phaân bieät giöõa streptomycin vaø dihydrostreptomycin). - Hoaït tính: taùcduïng treântröïc khuaånKoch vaø moätsoá vi khuaån gramaâm( E. coli, Klebsiella, Proteus,Shigella). - Ñoäctính treânthaänyeáunhöngphaûi chuùyù ñeánñoäctính tai. - Söû duïng: vaãn coøn duøng ôû moät soá nöôùc ñeå trò lao, khaùngsinh naày maèm trong danh muïc thuoác thieát yeáu cuûa WHO vaø laø khaùng sinh choïn löïa choáng laïi beänhdòchhaïchvaø beänhtularemia. Streptomycin cuõng coøn ñöôïc söû duïng trong döôïc thöïc vaät hoïc vaø trong thuù y ñeåchoánglaïi caùcbeänhnhieãmtruøng. 10.1.2 Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin ñoäc hôn streptomycin, chæ söû duïng trong nhieãm khuaån ñöôøngruoät. 10.2Aminosidcoù geninstreptaminthaytheáôû vò trí 4,6 10.2.1 Aminosid thieân nhieân Kanamycin 6' H2C R1 4' O HO 5' 2' HO 1' 3' R2 NH2 O 4 2 Kanamycin A : R1=NH2, R2=OH 3 6 NH2 Kanamycin B : R1=NH2, R2=NH2 HO Kanamycin C : R1=OH, R2=NH2 5 1 6" HO 4" CH2OH O H2N 2" 1" 3" OH O - Kanamycincoù ñöôïc töø moâi tröôøngnuoâi caáyStreptomyces kanamyceticus - Chaát ñöôïc söû duïng trong ñieàu trò laø kanamycin A döôùi daïng monosulfat, monohydrathoaëcdaïngbisulfat(coù theåchöùakhoaûngñeán5% kanamycinB) - Hoaït tính yeáu hôn gentamicin vaø tobramycin. ñaëc bieät khoâng taùc ñoäng treân Pseudomonas - Nhieàumaàmgramaâmvaøtröïc khuaånKoch ñeàkhaùngnhieàuvôùi kanamycin. - Ñoäctính töôngñoái ít hôncaùcaminosidkhaùc. - Ngaøy nay haàunhö kanamycin khoângñöôïc söû duïng nöõa, maø ñöôïc thay baèng daãnchaátbaùntoånghôïp laø amikacin(ít bò ñeàkhaùnghôn). http://www.ebook.edu.vn 5
  6. AMINOSID Gentamicin R4 R5 HC 6' 4' O R3 5' 2' R2 1' 3' R1 NH2 O 2 4 Gentamicin 3 6 NH2 HO 5 1 HO R6 4" 5" O H3C HN 2" 1" 3" OH O - Gentamicin ñöôïc ly trích töø moâi tröôøng nuoâi caáy Micromonospora purpurea; goàmgentamicinA, B, C, X. Söû duïngtrongñieàutrò laø gentamicinC daïngsulfat - Pseudomonasvaø Serratianhaïy caûmñaëcbieätvôùi gentamicin. - Khi söû duïngphaûi chuùyù theodoõi haømlöôngtronghuyeáttöôngñeåñieàuchænh tæleä tronghuyeáttöôngvaø giaûmnguycô ñoäctính. Tæleä toái öu tronghuyeáttöông phaûi döôùi 10µg/ml. - Ngoaøi daïng tieâm, coøn duøng ôû daïng thuoác nhoû maét. Gaàn ñaây, gentamicin coøn hieändieäntrong moät loaïi xi maêngpolymethacrylatmethyl duøngôû lónh vöïc phaãuthuaätchænhhình trongtröôønghôïp bieánchöùngnhieãmtruøng. Tobramycin - Tobramycin coù ñöôïc baèngcaùchly trích töø moâi tröôøngnuoâi caáy Streptomyces tenebrarius hoaëcbaèngcaùchbaùntoånghôïp töø kanamycin B (dseoxy 3’ kanamycin B). - Chaát naày ñöôïc söû duïng ôû daïng basevaø daïng sulfat. Hoaït tính cuûa noù gaàn gioánggentamicin(cuõngcoânghieäutreânPseudomonas) - Nhö gentamicin,tobramycincoønñöôïc duøngdöôùi daïngthuoácnhoûmaét. 6' H2C NH2 4' O HO 5' 2' 1' 3' NH2 NH2 O 4 2 Tobramycin 3 6 NH 2 HO 5 1 6" HO 4" CH2OH O H2N 2" 1" H2N3" 2' CH2NH2 OH O 3' O Sisosamin 1' 4' 5' NH2 Sisomicin O 4 2 3 6 NH2 HO 5 1 Garamin HO 6" 4" CH2OH R6 O http://www.ebook.edu.vn 2" Garosamin 6 H3C-HN 1" (R6 = CH3) 3" OH O
  7. AMINOSID - Sisonicin ñöôïc ly trích töø Micromonospora inyoensis - Chaátnaàyñöôïc söûduïngôû daïngsulfat,tính chaáttöôngtôï gentamicin. 10.2.2 Aminosid baùn toång hôïp Aminosid baùn toång hôïp ra ñôøi nhaèmgiaûmñoäc tính cuûa aminosid thieânnhieân (chöa thöïc hieän ñöôïc) cuõng nhö tìm nhöõng aminosid khaùng laïi vôùi caùc enzym voâ hoaït. Moät soá daãnchaátbaùntoånghôïp ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng vôùi lôïi ñieåmlaømgiaûmsöï ñeàkhaùngcuûavi khuaån. Amikacin 6' H C NH 4' 2 2 O HO 5' 2' HO 1' 3' OH Kanamycin A: R = H NH2 Amikacin : O 4 2 OH 3 6 NH R HO 1 R = CO C (CH2)2NH2 5 6" H HO 4" CH2OH O H2N 2" 1" 3" OH O - Amikacinlaø daãnchaátbaùntoånghôïp töø kanamycinA, ôû ñoù nhoùmaminvò trí 1 treânnhaândesoxystreptaminbò acyl hoùabôûi acid 2- hydroxy- 4 -aminobutyric. - Söï acyl hoùa naày gaây söï caûn trôû veà maëtkhoânggian, keát quaû laø hoaït tính cuûa chaát naày toát hôn kanamycin, nhaát laø treân nhöõng chuûng ít hoaëc khoâng nhaïy caûmvôùi kanamycin. - Tuy vaäy, ngöôøi ta cuõng ñaõ nhaänthaáy coù nhöõng chuûng ñeà khaùng do tieát ñöôïc nhöõng enzym taùc ñoäng leân vò trí 4’ vaø 6’cuûa amikacin. - Söï acyl hoùa nhoùmamin coøn laøm taêng tính öa lipid cuûa phaântöû, ñieàu naày coù leõ laømcho khaùngsinh naàythaámdeãdaøngquamaøngteábaøovi khuaån,môû roänghoaït phoå. - Phoå khaùngkhuaåncuûa amikacin gioáng nhö phoå khaùngkhuaåncuûa kanamycin vaø gentamicin, nhöng coù hoaït tính cao treân nhöõng chuûng ñeà khaùng. Amikacin coù taùcduïng toát treânmycobacterie,ñaëcbieätñoái vôùi tröïc khuaånlao, cuõngnhö 2' treân Franciscella tularensis2N vaø CH2NH2 H 3' Yersinia pestis. Chaát naày coù theå thay theá O streptomycintrongñieàutrò lao, tularemiavaø dòchhaïch. 1' 4' 5' Netilmicin NH2 O 4 2 3 6 NH -C2H5 Netilmicin HO 5 1 HO 6" http://www.ebook.edu.vn R6 4" CH2OH O 7 H3C-HN 2" 1" 3" OH O
  8. AMINOSID - Netilmicin chínhlaø ethyl-sisomicin, vai troø cuûanhoùmethyl ôû vò trí 1 töôngñoàng vôùi vai troø cuûa nhoùmaminohydroxybutyric ôû amikacin; ñöôïc söû duïng ôû daïng muoáisulfat. - Phoå khaùngkhuaåntöông ñoàngvôùi phoå cuûaamikacin (chæcoù vaøi khaùc bieät veà möùc ñoä ñeà khaùng vôùi vaøi chuûng vi khuaån), nhöng ñoäc tính yeáu hôn amikacinnhaátlaø ñoäctính tai. Dibekacin 6' H2C NH2 4' O 5' 2' Purpurosamin 1' 3' NH2 NH2 O 4 2 3 6 Debekacin NH 2 HO 5 1 6" HO 4" CH2OH O Kanosamin H2N 2" 1" - Dibekacinchínhlaø desoxy4’ tobramycinhoaëcdidesoxy3’4’ kanamycinB, ñöôïc söû 3" OH O duïngdöôùi daïngsulfat. - Phoå khaùngkhuaåncuûadibekacin gaàngioánggentamicin, nhöngít ñeàkhaùngvaø ít ñoäctính ôû tai hôn. Arbekacin - Acyl hoùadibekacinbaènghydroxyaminobutyric ôû vò trí 1 töôngtôï nhö tröônghôïp baùntoånghôïp amikacintöø kanamycinB. - Laø moätaminosidñangthöûnghieämlaâmsaøng,hy voïng ñaâyseõ laø moätthuoác ñaëchieäutreânpyocyanic. 10.3Aminosidcoù geninstreptamintheáôû vò trí 4,5 Neomycin - Neomycin ñöôïc trích töø moâi tröôøng nuoâi caáy Streptomyces fradiae. Söû duïng trongñieàutrò laø hoãnhôïp neomycinA, B, C döôùi daïngsulfat. - Hoaït phoå cuûa neomycin gaàn gioáng streptomycin nhöng nhaïy caûm hôn vôùi salmonella. - Chaátnaàyraátñoäcñoái vôùi thaän,chæduøngngoaøi nhöngcoù theåuoángvì haáp thu keùm(duøngneomycin uoángñeåchuaånbò cho phaãuthuaätñöôøngruoät) hoaëc 6' duøngdöôùi daïngnhoûmaét. H C NH2 4' 2 O I HO 2' HO 1' 3' NH2 Neamin H2N O 4 2 Neomycin B R1 = H, R2 = CH2NH2 3 6 NH2 Neomycin C O 5 1 R1 = CH2NH2, R2 = H OH HO CH2 HO 4" R1 O O II Neobiosamin http://www.ebook.edu.vn 8 HO R 2" 2 1" 3" OH O OH Neosamin
  9. AMINOSID Paramomycin - Paramomycinñöôïc ly trích töø moâi tröôøngnuoâi caáyStreptomyces rimosus. - Chaát naày coù hoaït tính treân caùc ñôn baøo (protozoanes: amib, giardia) vaø treân giun saùn. - Ñoäc tính cao treânthaän,khoângduøngtieâm,duønguoángñeåtrò amib, kyù sinhtruøngñöôøngruoät. Lividomycin vaø Ribostamycin: hai chaátnaàyraátít ñöôïc söûduïng. 10.4Aminosidcoù geninstreptamin Spectinomycin OH H H H3C - NH O O CH3 HO O H OH O NH -CH3 - Spectinomycinñöôïc ly trích töø moâi tröôøngnuoâi caáyStreptomyces spectabilis - Ñaây laø moätaminosidcoù caáutruùcñôn giaûn(keáthôïp moätñôn vò NN dimethyl streptaminvôùi moät ñôn vò daãnchaátcuûa ose khaùc bôûi moät lieân keát hemicetal vaø moätcaàuete). - Chaátnaàycoù hoaïttính toáttreângonococi, duøngñeåtrò beänhlaäu. 10.5Aminosidcoù geninfortamin - Fortamin laø moät diamino- 1,4 cyclitol, coù ñöôïc töø Micromonospora olivoasterospora. - - Trong caùcfortimicin, genin naàylieânkeátvôùi moätosediamino khoângchöùanhoùmOH. - Trong soá naày phaûi keå ñeánfortimicin A (Astromicin), chaátnaày coù phoå töông ñoàngvôùi phoåcuûaamikacinvaøcoù hoaïttính treânpyocyanic. - Nhieàu daãn chaát ñöôïc ñieàu cheá vaãn coøn ñang nghieân cöùu, trong ñoù coù dactimicin, chaát naày ít ñoäc tính vaø coâng hieäu treân nhöõng maàm ñeà khaùng. Dactimicin coù caáutruùc khaùc vôùi fortimicin A do söï hieändieäncuûa nhoùmtheá CH=NH ôû ñaàumuùtcuûachuoãi -N(CH3)CO-CH2-NH2. H3C NH2 HC O NH2 O NH2 HO OH N OCH3 H3C COOCH2 - NH2 Fortimycin A http://www.ebook.edu.vn 9
  10. AMINOSID 11. KEÁT LUAÄN Aminosid laø nhöõngkhaùngsinh quí bôûi hoaït tính maïnh, phoå roäng nhaátlaø ñoái vôùi vi khuaångramaâm,nhöngchuùngcoøn nhieàuñoäc tính vaø deãbò ñeàkhaùng. Hôn nöõa, söï xuaáthieäncuûa cephalosporin III, monobactam,quinolon deãsöû duïng vaø coù hoaït tính treân Pseudomonas ñaõ haïn cheá söï phaùt trieån cuûa aminosid. Ngöôïc laïi, söï keáthôïp vôùi caùcchaátöùc cheátransferasecoù theålaø moäthöôùng phaùttrieåncuûakhaùngsinh naày. http://www.ebook.edu.vn 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản