intTypePromotion=1

khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động, chương 8

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
34
download

khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đóng file đang mở sau khi truy xuất xong. b) Cú pháp: fclose(fid) c) Giải thích: fid: tên biến trỏ đến file đang mở. 2. Lệnh FOPEN a) Công dụng: Mở file hoặc truy xuất dữ liệu của file đang mở. b) Cú pháp: fid = fopen(‘fn’) fid = fopen(‘fn’, ‘p’) c) Giải thích: fid: tên biến trỏ đến file đang mở. fn: tên file (có thể đặt đường dẫn). Tham số p có các định dạng sau: ‘r’: chỉ đọc. ‘r+’: đọc và ghi. ‘w’: xóa tất cả nội dung của file hoặc tạo 1 file mới và mở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động, chương 8

  1. Chương 8: C¸C HµM GIAO TIÕP 1. LÖnh FCLOSE a) C«ng dông: §ãng file ®ang më sau khi truy xuÊt xong. b) Có ph¸p: fclose(fid) c) Gi¶i thÝch: fid: tªn biÕn trá ®Õn file ®ang më. 2. LÖnh FOPEN a) C«ng dông: Më file hoÆc truy xuÊt d÷ liÖu cña file ®ang më. b) Có ph¸p: fid = fopen(‘fn’) fid = fopen(‘fn’, ‘p’) c) Gi¶i thÝch: fid: tªn biÕn trá ®Õn file ®ang më. fn: tªn file (cã thÓ ®Æt ®-êng dÉn). Tham sè p cã c¸c ®Þnh d¹ng sau: ‘r’: chØ ®äc. ‘r+’: ®äc vµ ghi. ‘w’: xãa tÊt c¶ néi dung cña file hoÆc t¹o 1 file míi vµ më file ®ã ®Ó ghi. ‘w+’: xãa tÊt c¶ néi dung cña file hoÆc t¹o 1 file míi vµ më file ®ã ®Ó ghi vµ ®äc. 3. LÖnh FPRINTF a) C«ng dông: Ghi ®o¹n d÷ liÖu thµnh file. b) Có ph¸p: fprintf(fid, f) c) Gi¶i thÝch:
  2. fid: tªn biÕn trá ®Õn file cÇn ghi. f: c¸c tham sè ®Ó ®Þnh d¹ng. d) VÝ dô: T¹o file exp.txt cã néi dung: x = 0:2:10; y = [x, x/2]; fid = fopen(‘exp.txt’, ‘w’); fprintf(fid, ‘%d’, [2, inf]); G¸n file exp.txt vµ biÕn a ®Ó xem néi dung: fid = fopen(‘exp.txt’) a = fscanf(fid, ‘%d’, [2,inf]); disp(a); fclose(fid); KÕt qu¶ 0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 4. LÖnh FREAD a) C«ng dông: §äc d÷ liÖu d¹ng nhÞ ph©n tõ file. b) Có ph¸p: [a, c] =fscanf(fid) [a, c] = fscanf(fid,s) c) Gi¶i thÝch: a: tªn biÕn chøa d÷ liÖc ®-îc ®äc vµo. c: sè phÇn tö ®-îc ®äc vµo. fid: tªn biÕn trá ®Õn file cÇn ®äc. s: kÝch th-íc d÷ liÖu ®äc vµo. s ®-îc ®Þnh d¹ng bëi c¸c th«ng sè: n: chØ ®äc n phÇn tö vµo cét vector a. inf: ®äc ®Õn hÕt file.
  3. [m,n]: chØ ®äc vµo m cét vµ n hµng, n cã thÓ b»ng inf cßn m th× kh«ng. d) VÝ dô1: file vd.txt cã néi dung: ABC 1 2 3 fid = fopen(vd.txt’); [a,c] = fread(fid); disp(a); disp(c); a= 65 32 66 32 67 13 10 49 32 50 32 51 c= 12 e) VÝ dô2 fid = fopen(‘vd1.txt’); [a,c] = fread(fid, 4); disp(a); disp(c); a=
  4. 65 32 66 32 c= 4 f) VÝ dô 3: file vd3.txt cã néi dung ABCDE FGHIJ KLMNO fid = fopen(‘vd3.txt’); [a,c] = fread(fid, [7, inf]); disp(a); disp(c); a= 65 70 75 66 71 76 67 72 76 68 73 78 69 74 79 13 13 13 10 10 10 c= 21 a’= 65 66 67 68 69 13 10 70 71 72 73 74 13 10 75 76 77 78 79 13 10 5. LÖnh FWRITE a) C«ng dông:
  5. Ghi ®o¹n d÷ liÖu d¹ng nhÞ ph©n thµnh file. b) Có ph¸p: fwrite (fid,a) c) Gi¶i thÝch: fid: tªn biÕn trá ®Õn file cÇn ghi. a: tªn biÕn chøa d÷ liÖu. d) VÝ dô: Ghi ®o¹n d÷ liÖu cña biÕn a thµnh file a.txt a = [65 66 67] fid = fopen(‘a.txt’, ‘w’); fwrite(fid, ‘%’); fwite(fid,a); G¸n file a.txt vµo biÕn b ®Ó xem néi dung fid = fopen(‘a.txt’); b = fscanf(fid, ‘%’); disp(b); fclose(fid); KÕt qu¶ b = ABC 6. LÖnh SPRINTF a) C«ng dông: HiÓn thÞ th«ng tin lªn mµn h×nh. b) Có ph¸p: s = sprintf(‘ts’,ds) c) Gi¶i thÝch: s: biÕn chøa chuçi sè hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. ts: c¸c tham sè ®Þnh d¹ng. ds: danh s¸ch c¸c ®èi sè. Tham sè ®Þnh d¹ng thuéc 1 trong 2 kiÓu sau: (1)Chuçi ký tù: chuçi nµy sÏ ®-îc hiÓn thÞ lªn mµn h×nh gièng hÖt nh- ®-îc viÕt trong c©u lÖnh.
  6. (2) Chuçi c¸c tham sè ®Þnh d¹ng: c¸c chuçi nµy sÏ kh«ng ®-îc hiÓn thÞ lªn mµn h×nh, nh-ng t¸c dông ®iÒu khiÓn viÖc chuyÓn ®æi vµ c¸ch hiÓn thÞ c¸c ®èi sè ®-îc ®-a ra trong danh s¸ch c¸c ®èi sè. VÝ dô c¸c tham sè ®Þnh d¹ng: 1) %d: ®èi sè lµ sè nguyªn ®-îc viÕt d-íi d¹ng thËp ph©n. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %d’,-24) s = §©y lµ sè: -2 2) %u: ®èi sè lµ sè nguyªn ®-îc viÕt d-íi d¹ng thËp ph©n kh«ng dÊu. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %u’,24) s = §©y lµ sè: 24 3) %o: ®èi sè lµ sè nguyªn ®-îc viÕt d-íi d¹ng c¬ sè 8 kh«ng dÊu. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %o’,9) s = §©y lµ sè: 11 4) %x: ®èi sè lµ sè nguyªn ®-îc viÕt d-íi d¹ng c¬ sè 16. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %x’,255) s = §©y lµ sè:ff 5) %f: ®èi sè lµ sè nguyªn ®-îc viÕt d-íi d¹ng cp sè 10. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %f’,2550 s = §©y lµ sè: 255.000000 §Ó ®Þnh d¹ng phÇn thËp ph©n th× thªm vµo con sè chøa sè thËp ph©n cÇn lÊy. s = sprintf(‘§©y lµ sè: %.3f’, 2.5568) s = §©y lµ sè: 2.557 6) %c: ®èi sè lµ 1 ký tù riªng ®Æc biÖt. s = sprintf(‘§©y lµ ch÷: %c’,’M’) s = §©y lµ ch÷: M 7)%s: ®èi sè lµ chuçi ký tù. s = sprintf(‘§©y lµ chuçi: %s’, ‘Matlab’) s = §©y lµ chuçi: Matlab
  7. 8. LÖnh SSCANF a) C«ng dông: §äc chuçi ký tù vµ ®Þnh d¹ng l¹i chuçi ký tù ®ã. b) Có ph¸p: [a,count] = sscanf(s, ‘format’, size) c) Gi¶i thÝch: a: tªn biÕn chøa chuçi ký tù sau khi ®-îc ®Þnh d¹ng. count: ®Õm sè phÇn tö ®-îc ®äc vµo. size: kÝch th-íc sÏ ®-îc ®äc vµo. format: phÇn ®Þnh d¹ng gièng nh- lÖnh sprintf. d) VÝ dô: s = ‘3.12 1.2 0.23 2.56’; [a, count] = sscanf(s, ‘%f’,3) a= 3.1200 1.2000 0.2300 count = 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản