KHOA HỌC - TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
250
lượt xem
25
download

KHOA HỌC - TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết được vai trò của các cơ quan hô hấp, tiêu hoá, tuần hoàn, bài tiết, trong quá trình trao đổi chất ở ngườì. -Hiểu và giải thích được sơ đồ của quá trình trao đổi chất. -Hiểu và trình bày sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc thực hiện trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI

  1. KHOA H C TRAO I CH T NGƯ I ( ti p theo) - ti t 3 L P:4 I-M c tiêu -Bi t ư c vai trò c a các cơ quan hô h p, tiêu hoá, tu n hoàn, bài ti t, trong quá trình trao i ch t ngư ì. -Hi u và gi i thích ư c sơ c a quá trình trao i ch t. -Hi u và trình bày s ph i h p ho t ng gi a các cơ quan tiêu hoá, hô h p, tu n hoàn, bài ti t trong vi c th c hi n trao i ch t gi a cơ th ngư i và môi trư ng. II- dùng d y h c: -Tranh minh ho trang 8 sgk. -Phi u h c t p theo nhóm. III-Ho t ng d y và h c: Th i Giáo viên H c sinh gian 5phút 1-Bài cũ: -G i 3 hs tr l i câu h i: -3 hs lên b ng tr l i.
  2. +Th nào là quá trình trao i ch t? +Con ngư i ,th c v t ng 1phút v t s ng ư c là nh nh ng 8phút gì? +V l i sơ quá trình trao i ch t? -Nh n xét tr l i và cho i m. -Hs quan sát hình minh và tr l i câu h i 2-Bài m i: Câu tr l i úng là: -Gi i thi u-Ghi lên + Hình 1v cơ quan tiêu hoá.Nó có ch c b ng. năng trao d i th c ăn. *Ho t ng1:Ch c năng +Hình 2 v cơ quan hô h p .Ch c năng c a các cơ quan tham gia th c hi n quá trình trao i khí. quá trình trao i ch t. +Hình 3 v cơ quan tu n hoàn. Ch c -Gv t ch c cho hs ho t năng v n chuy n các ch c năng dinh ng c l p. dư ng i n t t c các cơ quan trong cơ th . +Y /c hs quan sát các hình 8phút +Hinh 4 v cơ quan bài ti t.Ch c năng minh ho trang 8 sgkvà tr l i câu h i: th i nư c ti u t cơ th ra ngoài môi trư ng. 1-Hình minh ho cơ quan nào trong quá trình trao i -Hs nh n xét.
  3. ch t ? -Hs nh c l i các cơ quan và ch c năng c a t ng cơ quan 2-Cơ quan ó có ch c năng gì trong quá trình trao i ch t? +G i 4 hs l n lư t lên b ng v a ch vào hình minh ho v a gi i thi u. -Hs ti n hành th o lu n theo n i dung phi h c t p. - i di n c a 2 nhóm lên b ng trình bày,nhóm +Nh n xét câu tr l i c a khác t ng hs . lên nh n xét ,b sung. _GV ch t l i ,ghi b ng các cơ quan và ch c năng c a -Nhóm c phi u h c t p và tr l i vào phi u. 8phút t ng cơ quan. -K t lu n:Trong quá trình trao i ch t ,m i cơ quan +Quá trình trao i khí do cơ quan hô h u có m t ch c năng. th c +Ho t ng 2:Sơ quá hi n cơ quan này l y t khí ô-xi và th i ra trình trao i ch t. khí _Gv hư ng d n hs th o các- bô-níc. lu n nhóm 6,Phát phi u +Quá trình trao i th c ăn do cơ quan tiêu h ct p. hoá -Y/c hs th o lu n hoàn th c hi n, cơ quan này l y vào nư c và các
  4. thành phi u h c t p. th c -Sau 3 -5 phút g i hs lên ăn sau ó th i ra phân. dán phi u h c t p lên b ng +Quá trình bài ti t do cơ quan bài ti t nư và c .Nhóm khác nh n ti u xét b sung. và da th c hi n,nó l y vào nư c và th i ra -Y/c hs hãy nhìn vào phi u nư c ti u,m hôi. h c t p các em v a hoàn thanh tr l i các câu h i -Hs l ng nghe,rút ra ghi nh ., vài hs nhác l i ghi sau: nh 5phút +Quá trình trao i khí cơ quan nào th c hi n và nó l y vào và th i ra nh ng gì? +Quarình trao i th c ăn +2 hs l n lư t c ph n th c hành trang 7 sgk. do cơ quan nào th c +Hs suy nghĩ và làm bài.-1 hs lên b ng. hi nnvà nó di n ra như th nào ? +Quá trình bài ti t do cơ --4 hs nh n xét bài c a b n. quan nào th c hi n và nó di n ra như th nào . -Nh n xét câu tr l i c a hs. -Gv k t lu n,chuy n ý. -Hs th c hi n tr l i: *Ho t ng 3:S ph i
  5. h p ho t ng c a các cơ +Nhóm này h i ,nhóm khác tr l i.. quan -Các nhóm khác l ng nghe nh n xét và b _GV cho hs ho t ng c sung. l p: -Hs c l i ph n k t lu n (3-5 hs ) - +Dán sơ ò trang 7 phóng to lên b ng và g i hs c ph n th c hành. +Y/c hs suy nghĩ và lên b ng chon th có ghi ch ,g n úng vào ch ch m trong sơ . _G i hs nh n xét bài c a b n. Gv k t lu n v áp án úng. -Nh n xét ,tuyên dương. GV cho hs th o lu n theo nhóm 6. +Quan sát sơ ,em hãy nêu vai trò c a t ng cơ quan trong quá trình trao i ch t. -Cơ quan tiêu hoá.
  6. -Cơ quan hô h p. -Cơ quan tu n hoàn. -Cơ quan bài ti t. Gv k t lu n: Nh s ho t ng ph i h p nh p nhàng c a cơ quan hô h p ,tiêu hoá tu n hoàn và bài ti t mà s trao i di n ra bình thư ng ,cơ th kho m nh.N u m t trong các cơ quan trên ng ng ho t ng, cơ th s ch t. 3-C ng c ,d n dò,Trò chơi -Nêu tên và ch c năng c a t ng cơ quan tr c ti p th c hi n quá trình trao i ch t? -Nêu vai trò c a t ng cơ quan trong quá trình trao i ch t? +Trò chơi:Ghép ch vào
  7. ch trong sơ . -Gv ph bi n lu t chơi. -Nh n xét ti t h c. -V nhà h c ph n b n c n bi t và v sơ trang 7 như sgk.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản