intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
34
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài góp phần hệ thống hóa một số lý luận và thực tiễn về dự án đầu tư và chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư; phân tích, đánh giá thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng VPBank Hà Tĩnh; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng VPBank Hà Tĩnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> <br /> IN<br /> <br /> CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> K<br /> <br /> TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHI NHÁNH HÀ TĨNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Vân<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Nguyễn Ngọc Châu<br /> <br /> Lớp: K43B-KHĐT<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp naøy, em ñaõ nhaän<br /> ñöôïc söï höôùng daãn, giuùp ñôõ vaø goùp yù nhieät tình cuûa raát nhieàu<br /> ngöôøi.<br /> Tröôùc heát, em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ trong khoa<br /> Kinh teá vaø phaùt trieån, tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá, ñaëc bieät laø<br /> nhöõng thaày coâ ñaõ tröïc tieáp giaûng daïy, truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc<br /> boå ích cho em suoát thôøi gian em hoïc taäp taïi tröôøng.<br /> Em xin göûi lôøi bieát ôn saâu saéc ñeán TS. Nguyeãn Ngoïc Chaâu, thaày<br /> ñaõ daønh raát nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát höôùng daãn nghieân cöùu<br /> vaø giuùp em hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp naøy.<br /> Nhaân ñaây, em cuõng xin chaân thaønh caûm ôn caùc coâ chuù, anh, chò<br /> phoøng Phuïc vuï khaùch haøng, Ngaân haøng Vieät Nam Thònh Vöôïng Chi<br /> nhaùnh Haø Tónh duø raát baän roän vôùi coâng vieäc nhöng vaãn daønh thôøi<br /> gian chæ baûo, höôùng daãn, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå em coù<br /> theå tìm hieåu vaø thu thaäp thoâng tin phuïc vuï cho baøi khoùa luaän naøy.<br /> Ñoàng thôøi, em cuõng xin caûm ôn gia ñình, ngöôøi thaân vaø baïn beø<br /> ñaõ giuùp ñôõ, ñoäng vieân vaø taïo ñieàu kieän ñeå em hoaøn thaønh baøi<br /> luaän vaên.<br /> Trong quaù trình thöïc taäp vaø vieát luaän vaên, maëc duø em ñaõ coá<br /> gaéng hoaøn thaønh ñeà taøi nhöng do haïn cheá veà trình ñoä vaø taøi lieäu thu<br /> thaäp cuøng vôùi thôøi gian haïn heïp neân luaän vaên chaéc chaén khoâng theå<br /> traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, em raát mong nhaän ñöôïc söï chæ baûo, goùp<br /> yù töø quyù thaày, coâ ñeå khoùa luaän cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> Em xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> Nguyeãn Thò Vaân<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu<br /> Danh mục các biểu đồ, sơ đồ<br /> Danh mục các bảng biểu<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 5. Kết cấu đề tài ............................................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..........................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.........................................................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư............................................................4<br /> 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư............................................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1.2 Vai trò của dự án đầu tư...........................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1.3 Phân loại dự án đầu tư .............................................................................5<br /> 1.1.2 Thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại.....................................7<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư ..........................................................7<br /> 1.1.2.2 Vai trò, ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư ...........................................7<br /> <br /> 1.1.3 Chất lượng thẩm định dự án đầu tư của các NHTM......................................8<br /> 1.1.3.1 Quan niệm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư...................................8<br /> 1.1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định dự án đầu tư ......................8<br /> 1.1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư .................10<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................13<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH HÀ TĨNH ..................15<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh ............15<br /> <br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng VPBank chi nhánh<br /> Hà Tĩnh ...................................................................................................................15<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và điều hành hoạt động của ngân hàng ...............................16<br /> 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong giai đoạn 2010 – 2012.........19<br /> 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn của Chi nhánh VPBank Hà Tĩnh....................19<br /> 2.1.3.2 Tình hình cho vay của Chi nhánh ..........................................................22<br /> 2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh........................................25<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng VPBank Chi<br /> <br /> U<br /> <br /> nhánh Hà Tĩnh............................................................................................................29<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2.1 Thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng VPBank<br /> chi nhánh Hà Tĩnh...................................................................................................29<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.2.1.1 Tổng quan về công tác thẩm định tại ngân hàng VPBank chi nhánh<br /> Hà Tĩnh ...............................................................................................................29<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án tại NH VPBank Hà Tĩnh............30<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh.............33<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.3 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư ..........................................................35<br /> 2.2.4 Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh..........................................37<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3. Minh họa cụ thể về công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại ngân<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh..............................................................................37<br /> 2.3.1 Giới thiệu khách hàng vay vốn và dự án đầu tư ..........................................38<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.3.1.1 Giới thiệu về khách hàng vay vốn .........................................................38<br /> 2.3.1.2 Giới thiệu về dự án đầu tư .....................................................................38<br /> 2.3.1.3 Đề nghị vay vốn.....................................................................................38<br /> <br /> 2.3.2 Thẩm định khách hàng vay vốn .....................................................................38<br /> 2.3.3 Thẩm định dự án đầu tư ...............................................................................43<br /> 2.3.4 Kết luận và đề xuất.......................................................................................49<br /> 2.4 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NH VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh. ...51<br /> 2.4.1 Những kết quả đạt được ...............................................................................52<br /> 2.4.1.1 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NH VPBank Chi<br /> nhánh Hà Tĩnh theo các chỉ tiêu định tính. .........................................................52<br /> <br /> 2.4.1.2 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NH VPBank Chi<br /> nhánh Hà Tĩnh theo các chỉ tiêu định lượng. ......................................................54<br /> 2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân .................................................62<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH<br /> HÀ TĨNH ......................................................................................................................68<br /> 3.1 Định hướng cho công tác thẩm định của ngân hàng trong thời gian tới. ...........68<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại VPBank<br /> <br /> U<br /> <br /> chi nhánh Hà Tĩnh. .....................................................................................................69<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.2.1 Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin, phục vụ cho công tác<br /> thẩm định ................................................................................................................69<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.2.2 Hoàn thiện quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định ........................71<br /> 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định...........................................72<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.4 Giải pháp về hỗ trợ thẩm định......................................................................74<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................76<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.KẾT LUẬN.............................................................................................................76<br /> 2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................................77<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước ..................................................................77<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2. Kiến nghị với ngân hàng VPBank Hà Tĩnh.....................................................77<br /> 3. Hạn chế và hướng phát triển đề tài ........................................................................78<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................79<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản