intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)

Chia sẻ: Dfddgf Dfddgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
206
lượt xem
81
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm trình bày lý luận chung về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)

 1. NG ĐẠI HỌC N( OẠI THƯƠNG MKINHTẾNGt ẠI THƯƠNG NGOẠI THƯƠNG Si NGÀNH KINH TÍ PCRBGN TRAŨE UNIVERSITY TẬN TỐT NGHIỆP HẠN CIĨẾ RỦI RO TRONG IĨĨA V À TOÁN QUỐC TẾ CỦA CẤC NGÂN ƯƠNG MẠI VIỆT NAM ỉ NGOẠI THƯỜNG VIỆT NAM IỂM NGHIÊN CỨU) : 41A - KTNT :PGS.TS Nguyễn Thị Quy
 2. T R Ư Ờ N G ĐẠI H Ọ C NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH T Ê NGOẠI T H Ư Ơ N G C H U Y Ê N N G À N H KINH T Ê Đ ố i NGOẠI TOREIGN TRÀM UNIVERSiry KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHÊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TÊ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ( LÂY NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LÀM ĐIỂM NGHIÊN CỨU) Sinh viên thực hiện : Phạm HỊng Linh VIỄN Ị Lớp :A4 ,J Khoa : 41A - KTNT ỉ LO-04560] _ , r _ J— Ị Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS.Nguyễn Thị Quy ị ỊTOé__ í . Hà Nội, 11/2006
 3. MỤC LỤC JẼỂ& (Hóa
 4. 2.2. Rủ/ ro chinh tri 26 2.3.RỦÌ ro ngoại hối 26 2.4.RŨÌ ro đạo đức 27 3. Nguyên nhân rủi ro trong thanh toán quốc tế 28 3.2.Nguyên nhân khách quan 28 3.3.Nguyên nhân chủ quan 30 4. Các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh.toán quốc tế 31 4.1. Công cụ phòng ngừa hạn chế rủi ro đối với nguyên nhân chủ quan 31 4.2.Công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro với nguyên nhãn khách quan 31 HI. Cơ sỏ pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế 33 1. Các luạt lệ, tập quán quốc tế 1.1. Luật lệ về phương tiện thanh toán 33 1.2. Thông lê, tập quán, luật quốc tể về phương thức thanh toán 34 2.Các luật quốc gia 35 CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TOÁN Q U Ố C TẾ TẠI N G Â N H À N G NGOẠI THƯƠNG VIỆT N A M 36 I. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 36 1. Lịch sử hình thành và phát triển 36 2. Cơ cấu tổ chức 37 li. Thực trạng rủi ro và các biện pháp phòng ngừa.hạn chế rủi ro tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 39 1. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam những năm gần đây. 39 2.Cơ s pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương 41 3. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Ngoại thương 44 3. í. Tình hình chung về thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương 44 3.2. Thanh toán theo phương thức úc 47 3.3.Thanh toán theo phương thức chuyển tiền 50 3.4. Thanh toán theo phương thức nhờ thu 51
 5. 4. Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngân hàng Việt Nam 52 4. í .Rú/ ro do người mở úc mất khả năng thanh toán 52 4.2.RỦÌ ro dạo đức 56 4.3RỦÌ ro kỹ thuật 59 4.4.Rủi ro ngoại hối 64 4.5.RỦÌ ro chính trị 65 5. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam .... 68 5.1.Hạn chế mở úc trả chậm 68 5.2.Hoàn thiện quy trình thanh toán 68 5.3. Đào íạo cán bộ thanh toán quốc tế 68 5.4.Đổi môi công nghệ ngàn hàng 69 6 Đánh giá hoạt động phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 69 6. í. Cắc kết quả đạt đư c 69 6.2.Những hạn chế và nguyên nhân 72 CHƯƠNG HI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỈ NHAM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN Q U Ố C TẾ TẠI C Á C N G Â N H À N G THƯƠNG MẠI VIỆT N A M 74 I. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 74 1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 74 2. Định hướng phất triển hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 75 li. Giải pháp nh m hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam 76 1. Nhóm biện pháp vế nghiệp vụ 76
 6. 1.1. Quản lý dự trữ, kinh doanh ngoại tệ để đảm bảo nguồn ngoại tệ cho nhu cầu thanh toán quốc tế 76 1.2. Phát triển và nâng cao chất lượng quan hệ đại lý. 78 2.Nhóm biện pháp vê quản lý và phòng ngừa rủi ro 79 2.1.Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 79 2.2.Thành lập bộ phận quản lý và phòng ngổa rủi ro 80 2.3.Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng 81 2.4. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng 84 2.5.Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp 85 I.Kiến nghị 86 1. Kiến nghị với Nhà nước 86 2.Kiến nghị với các Ngân hàng Thương mại 89 3.Kiến nghị với các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu 92 KẾ&muẬM. 94 Tài liệu tham khảo 96
 7. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 8. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 9. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 10. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 11. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 12. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 13. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 14. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 15. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 16. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 17. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 18. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 19. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
 20. ~Kítúá luận tót nạểiỉệp. 'phạm Tôồttự £inh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2