intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
60
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đánh giá sự thích nghi đất đai cây cà phê ở tỉnh Lâm đồng giúp cho việc quy hoạch và phát triển cây cà phê trên địa bàn tỉnh có khoa học và hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ<br /> (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) ĐÁNH GIÁ<br /> THÍCH NGHI CÀ PHÊ TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH<br /> LÂM ĐỒNG<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: PHAN THỊ ÁNH HỒNG<br /> Ngành: Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng<br /> Niên khóa : 2007 - 2011<br /> <br /> Tháng 7 / 2011<br /> <br /> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHIC<br /> INFORMATION SYSTEM) ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÀ PHÊ TẠI<br /> HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> PHAN THỊ ÁNH HỒNG<br /> <br /> Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư nghành<br /> Hệ thống thông tin địa lý<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn :<br /> Th.S NGÔ MINH THỤY<br /> <br /> Tháng 7/2011<br /> <br /> i<br /> <br /> L IC M<br /> <br /> N<br /> <br /> Trong th i gian h c tập nghiên cứu và th c hiện uận<br /> nhận được s gi p đ<br /> <br /> nTốt Nghiệp này tôi đ<br /> <br /> đ ng viên ch bảo tận tình c a uý thầy cô các c<br /> <br /> uan gia đình<br /> <br /> b n b . in t l ng bi t n ch n thành đ n:<br /> - uý thầy cô trư ng<br /> <br /> i h c Nông<br /> <br /> đ d yd<br /> <br /> đào t o trong suốt<br /> <br /> - Th.S Ngô Minh Th y các cán b giảng viên trung t<br /> ông Nghệ<br /> uận<br /> <br /> ịa<br /> <br /> Nghiên ứu và<br /> <br /> n<br /> <br /> ua.<br /> ng<br /> <br /> ng<br /> <br /> h nh đ tận tình gi p đ tôi trong suốt th i gian h c tập và th c hiện<br /> <br /> n Tốt Nghiệp.<br /> - TS. Nguyễn Ki<br /> <br /> ợi – Phó trưởng Khoa Môi trư ng và Tài nguyên.<br /> <br /> - Thầy ũ Minh tuấn – Trung t<br /> in g i l i cả<br /> <br /> công nghệ địa ch nh Tp. Hồ h Minh.<br /> <br /> n ch n thành đ n gia đình b b n đ đ ng viên gi p đ tôi trong<br /> <br /> suốt th i gian ua.<br /> in ch n thành cả<br /> <br /> Phan Thị Ánh Hồng<br /> <br /> ii<br /> <br /> n<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Trong cấu tr c c a<br /> tha<br /> <br /> t hình thái kinh t - x h i đất là<br /> <br /> gia vào uá trình sản xuất.<br /> <br /> t thành phần c a t nhiên<br /> <br /> ới bản thể ổn định tư ng đối c a<br /> <br /> và cấu tr c phức t p c a các hợp phần hữu c<br /> <br /> ình với thành phần<br /> <br /> vô c và hữu vô c c a<br /> <br /> ình với khả n ng<br /> <br /> hấp th và trao đổi đặc biệt các chất th y - khí - nhiệt – khoáng c a<br /> <br /> ình đất trở thành<br /> <br /> t điể<br /> <br /> t a không thể thay th cho các nền sản xuất Nông –<br /> <br /> c a đa số các nền công nghiệp c a nhà c a đư ng sá cầu cống....<br /> <br /> nghiệp là điể<br /> ất là<br /> <br /> t a<br /> <br /> t tư liệu sản<br /> <br /> xuất vô cùng uý giá.<br /> Sau<br /> <br /> t th i gian dài nhiều bi n đ ng ngành cà phê c a huyện<br /> <br /> có những bước phát triển<br /> <br /> nh<br /> <br /> .<br /> <br /> ể đả<br /> <br /> i inh hiện đang<br /> <br /> bảo nguồn nguyên liệu cà phê ổn định, có<br /> <br /> n ng suất cao thì việc l a ch n vùng không gian th ch nghi là điều tất y u. Yêu cầu đó đòi<br /> h i phải có công tác quy ho ch đất đai cũng như những nghiên cứu đánh giá thích nghi<br /> c a cây cà phê trên từng vùng không gian.<br /> Nghiên cứu đánh giá th ch nghi c y cà phê trên địa bàn huyện<br /> <br /> i inh t nh<br /> <br /> ồng theo ch dẫn c a FAO gi p cho việc uy ho ch trồng c y cà phê đ t hiệu uà và<br /> n ng suất cao.<br /> <br /> ối tượng nghiên cứu là các lo i đất và khả n ng th ch nghi c y cà phê.<br /> <br /> Trong uá trình nghiên cứu phư ng pháp công c GIS được s d ng x y d ng bản đồ<br /> đ n vị đất dai đánh giá s th ch nghi c y cà phê trong vùng nghiên cứu.<br /> ới các lý do trên nghiên cứu “ ng d ng hệ thống thông tin địa lý (Geographic<br /> Information System) đánh giá th ch nghi cà phê t i Huyện<br /> được triển khai nhằ<br /> <br /> i inh t nh<br /> <br /> ồng đ<br /> <br /> đánh giá th ch nghi cho c y cà phê trên toàn b vùng không gian<br /> <br /> huyện i inh.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang tựa ..................................................................................................................... i<br /> L I C M N ............................................................................................................. ii<br /> TÓM TẮT .................................................................................................................. iii<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................. iv<br /> DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ vi<br /> DANH SÁCH CÁC B NG – S ĐỒ ....................................................................... vii<br /> DANH SÁCH CÁC HÌNH ....................................................................................... viii<br /> CHƯ NG 1: MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1<br /> 1.1. ẶT ẦN Ề ................................................................................................... 1<br /> 1.2. MỤ TIÊU À GIỚI HẠN NGHIÊN<br /> U ...................................................... 3<br /> 1.2.1. M c tiêu c a đề tài ...................................................................................... 3<br /> 1.2.2. Giới h n nghiên cứu ................................................................................... 3<br /> CHƯ NG 2: HIỆN TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................. 4<br /> 2.1. TỔNG UAN Ề GIS ...................................................................................... 4<br /> 2.1.1. Khái niệ GIS ............................................................................................ 4<br /> 2.1.2. Mô hình dữ liệu GIS ................................................................................... 5<br /> 2.1.2.1. Mô hình dữ liệu hình h c .................................................................... 5<br /> 2.1.2.2. Mô hình dữ liệu thu c t nh ................................................................... 7<br /> 2.2. ÁNH GIÁ TH H NGHI<br /> T AI ............................................................... 8<br /> 2.2.1. ịnh nghĩa .................................................................................................. 8<br /> 2.2.2. Ph n lo i khả n ng th ch nghi đất đai .......................................................... 9<br /> 2.2.3. ác nghiên cứu về đánh giá th ch nghi đất đai .......................................... 10<br /> 2.2.3.1. Tình hình nghiên cứu đánh giá th ch nghi đất đai trên th giới ........... 10<br /> 2.2.3.2. Tình hình nghiên cứu đánh giá th ch nghi đất đai ở iệt Na ........... 12<br /> 2.3. TỔNG UAN<br /> NG NGHIÊN<br /> U ........................................................ 13<br /> 2.3.1. iều kiện t nhiên và tài nguyên thiên nhiên ............................................ 13<br /> 2.3.2. Hiện tr ng kinh t – x h i ........................................................................ 18<br /> 2. . TỔNG UAN Ề ÂY À PHÊ .................................................................... 20<br /> 2. .1. uất xứ c a c y cà phê ............................................................................. 20<br /> 2. .2. Yêu cầu điều kiện sinh thái cho c y cà phê ............................................... 21<br /> 2. .1.1. Kh hậu .............................................................................................. 21<br /> 2. .2.2. ất đai ............................................................................................... 23<br /> CHƯ NG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯ NG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 24<br /> 3.1. NỘI UNG NGHIÊN<br /> U ............................................................................ 24<br /> 3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN<br /> U .................................................................... 24<br /> CHƯ NG 4: KẾT QU NGHIÊN CỨU ................................................................ 30<br /> .1. ÂY ỰNG BẢN Ồ Á NHÂN TỐ TH H NGHI ................................. 30<br /> .1.1 Bản đồ đất ................................................................................................. 31<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2