intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Dũng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
62
lượt xem
20
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng kết và hệ thống những vấn đề có tính chất tổng quan về tổ chức kế toán và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty; tìm hiểu, đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại cty và so sánh sự khác biệt với lí thuyết đã học; đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KT TT & XĐKQKD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Dũng

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN - TAØI CHÍNH<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ<br /> <br /> C<br /> <br /> KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN<br /> <br /> TRÖÔNG THÒ HOA<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> VAØ XAÂY DÖÏNG TRUNG DUÕNG<br /> <br /> Nieân khoùa: 2009 - 2013<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Hoa<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN - TAØI CHÍNH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> KI<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ<br /> <br /> C<br /> <br /> KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> VAØ XAÂY DÖÏNG TRUNG DUÕNG<br /> <br /> Giaùo vieân höôùng daãn :<br /> <br /> G<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän :<br /> <br /> Th.S Nguyeãn Thò Haûi Bình<br /> <br /> N<br /> <br /> Tröông Thò Hoa<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Lôùp : K43A KTDN<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Nieân khoùa: 2009 - 2013<br /> <br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2013<br /> SVTH: Trương Thị Hoa<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi naøy, toâi xin traân troïng göûi lôøi caûm ôn ñeán ban giaùm hieäu<br /> <br /> U<br /> <br /> Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Hueá, caùc thaày coâ trong khoa Keá toaùn taøi chính ñaõ höôùng daãn,<br /> <br /> H<br /> <br /> giaûng daïy, cung caáp kieán thöùc vaø phöông phaùp trong 4 naêm hoïc vöøa qua.Vôùi voán kieán thöùc<br /> ñöôïc tieáp thu trong quaù trình hoïc taäp, khoâng chæ laø neàn taûng cho quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> maø coøn laø haønh trang quyù baùu ñeå em böôùc vaøo ñôøi moät caùch vöõng chaéc vaø töï tin.<br /> Beân caïnh ñoù, toâi cuõng xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán Ban laõnh ñaïo Coâng ty coå<br /> <br /> H<br /> <br /> phaàn tö vaán vaø xaây döïng Trung Duõng, vaø caùc anh chò phoøng keá toaùn cuûa Coâng ty ñaõ taïo<br /> <br /> N<br /> <br /> ñieàu kieän giuùp ñôõ, cung caáp soá lieäu vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá ñeå toâi hoaøn thaønh toát ñeà<br /> <br /> KI<br /> <br /> taøi naøy naøy.<br /> <br /> Ñaëc bieät, toâi xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh vaø saâu saéc nhaát ñeán Th.s: Nguyeãn<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> hoaøn thaønh toát ñeà taøi naøy.<br /> <br /> C<br /> <br /> Thò Haûi Bình ngöôøi ñaõ daønh nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc tröïc tieáp höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi<br /> <br /> H<br /> <br /> Cuoái cuøng, toâi xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán gia ñình, baïn beø, nhöõng ngöôøi thaân ñaõ<br /> luoân theo saùt, giuùp ñôõ vaø uûng hoä toâi veà maët tinh thaàn.<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> Maëc duø coù nhieàu coá gaéng nhöng do haïn cheá veà maët thôøi gian cuõng nhö kinh nghieäm<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thöïc teá neân ñeà taøi khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh.<br /> Kính mong quyù thaày coâ tieáp tuïc, boå sung goùp yù ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Hoa<br /> <br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2013<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> Tröông Thò Hoa<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu......................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................3<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ....................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ......................................................................3<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1 Những vấn đề về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh...................3<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.1.1.Một số khái niệm liên quan: ................................................................................3<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và XĐKQKD....................................................3<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.3. Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và XĐKQKD.......................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.4. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm: ................................................................5<br /> 1.2. Nội dung: .................................................................................................................6<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.2.1. Kế toán tiêu thụ: ..................................................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .........................................6<br /> 1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ..........................................................8<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.1.3. Kế toán doanh thu nội bộ...............................................................................11<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ........................................................12<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1.5. Kế toán thu nhập khác ..................................................................................14<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.2.2. Kế toán chi phí ...................................................................................................15<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.2.1. Giá vốn hàng bán............................................................................................15<br /> 1.2.2.2. Chi phí quản lý kinh doanh ...........................................................................19<br /> 1.2.2.3. Chi phí tài chính .............................................................................................21<br /> 1.2.2.4. Chi phí khác. ...................................................................................................23<br /> 1.2.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................................24<br /> 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..............................................................27<br /> SVTH: Trương Thị Hoa<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ..............29<br /> VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG. .............................................................................29<br /> 2.1. Khái quát hoạt động của cty...............................................................................29<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về cty....................................................................................29<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh ....................................................................................29<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3.Nhiệm vụ và mục tiêu của cty............................................................................30<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của cty ......................................................................................31<br /> 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán....................................................................................32<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển.........................................35<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.7. Tình hình sử dụng lao động của công ty .........................................................36<br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.1.8. Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của công ty.....................................38<br /> 2.1.9. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty .....................................................39<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tai cty cổ phần tư vấn và<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> xây dựng Trung Dũng .................................................................................................40<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của công ty: ......................................................40<br /> 2.2.2. Các phương thức tiêu thụ áp dụng tại công ty ...............................................40<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 2.2.3. Phương thức thanh toán ...................................................................................40<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.4.Kế toán doanh thu tiêu thụ ................................................................................40<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu ........................................................................47<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..............................................................47<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.6.1 Kế toán giá vốn hàng bán ...............................................................................47<br /> 2.2.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.............................................................52<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.2.6.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ........................................................58<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.6.4. Kế toán chi phí tài chính ................................................................................61<br /> 2.2.6.5. Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác: ....................................64<br /> 2.2.6.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: ..........................................................64<br /> 2.2.6.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh...........................................................66<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Hoa<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản