intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Thực trạng thẩm định dự án đầu tư thông qua hoạt động ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Hộ nghèo giai đoạn 2013-2015

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
24
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Thực trạng thẩm định dự án đầu tư thông qua hoạt động ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Hộ nghèo giai đoạn 2013-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thẩm định dự án đầu tư; đánh giá kết quả thẩm định DAĐT và hoạt động ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Thực trạng thẩm định dự án đầu tư thông qua hoạt động ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Hộ nghèo giai đoạn 2013-2015

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG<br /> QUA HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG<br /> CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2015<br /> <br /> HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2012 – 2016<br /> SVTH: Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----  -----<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG<br /> QUA HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CỦA NGÂN HÀNG<br /> CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2015<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> PGS.TS Trần Văn Hòa<br /> <br /> Lớp K46A – Kế Hoạch Đầu Tư<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, 05/2016<br /> SVTH: Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CÁM ƠN<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 5. Bố cục khóa luận .........................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA<br /> NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO ...................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................................4<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư ........................4<br /> 1.1.2. Chất lượng thẩm định dự án đầu tư của NHNN ....................................................7<br /> 1.1.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của NHNN .......................................................9<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT của NHNN...............11<br /> 1.1.5. Thẩm định dự án đầu tư .......................................................................................13<br /> 1.1.6. Vai trò của thẩm định DAĐT đối với Ngân hàng ...............................................16<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.7. Một số vấn đề liên quan đến hộ nghèo ................................................................16<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................18<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG QUA HOẠT<br /> ĐỘNG ỦY THÁC TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN<br /> HUẾ ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 – 2015. .............................................20<br /> 2.1. Giới thiệu về chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. ......20<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội<br /> tỉnh Thừa Thiên Huế......................................................................................................20<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ......................................................................................................................21<br /> 2.1.3. Các hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ......................................................................................................................23<br /> SVTH: Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình nhân sự tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế giai đoạn 2013 – 2015. ...........................................................................................27<br /> 2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế. .....................................................................................................................30<br /> 2.2. Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế. .....................................................................................................................33<br /> 2.2.1. Quy trình thẩm định DAĐT tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế.................................................................................................................................33<br /> 2.2.2. Vai trò của việc ủy thác cho vay thông qua tổ chức Hội, đoàn thể trong thẩm<br /> định dự án đầu tư tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế ..........................35<br /> 2.2.3. Phương pháp thẩm định DAĐT tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ......................................................................................................................35<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.4. Các nội dung thẩm định DAĐT tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên<br /> Huế.................................................................................................................................36<br /> 2.3. Kết quả thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế đối với hộ nghèo giai đoạn 2013 – 2015. ..............................................................37<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai<br /> đoạn năm 2013-2015. ....................................................................................................38<br /> 2.3.2. Tình hình dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn<br /> năm 2013 – 2015. ..........................................................................................................42<br /> 2.4. Những thành tựu và hạn chế trong công tác thẩm định DAĐT thông qua hoạt động<br /> ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Hộ Nghèo giai<br /> đoạn 2013 – 2015. .........................................................................................................53<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.4.1. Những thành tựu trong công tác thẩm định DAĐT thông qua hoạt động ủy thác<br /> tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Hộ Nghèo giai đoạn<br /> 2013 – 2015. ..................................................................................................................53<br /> 2.4.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT thông qua hoạt động<br /> ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................55<br /> CHƯƠNG 3: MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TẠI NGÂN HÀNG CSXH<br /> THỪA THIÊN HUẾ ......................................................................................................58<br /> 3.1 Phương hướng phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế giai<br /> đoạn 2015 – 2020. .........................................................................................................58<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Chính sách<br /> xã hộiThừa Thiên Huế. ..................................................................................................59<br /> 3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực ...............................................................................59<br /> 3.2.2. Hoàn thiện quy trình thẩm định trong cho vay dự án đầu tư ...............................60<br /> SVTH: Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 3.2.3. Nâng cao trách nhiệm và hoạt động của các đơn vị ủy thác ...............................61<br /> 3.2.4. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin cho dự án ..............................................61<br /> 3.2.5. Giải pháp đối với Ngân hàng CSXH tỉnh Thừa Thiên Huế ................................62<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................64<br /> 1. Kết luận......................................................................................................................64<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Kiến nghị ...................................................................................................................65<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Quỳnh Như<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản